Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottets bet 2014/15:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2014

Beslut

Pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning för 2015. Det innebär att riksdagen samtidigt sa nej till regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken om bland annat höjd sjuk- och aktivitetsersättning.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen som handlar om tidsgränserna i sjukförsäkringen.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 100 miljarder kronor. Mest pengar går till aktivitets- och sjukersättningar (drygt 50 miljarder), sjukpenning och rehabilitering (knappt 35 miljarder) samt till Försäkringskassan (knappt 8 miljarder).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-3. Delvis bifall till propositionen punkt 4. Avslag på propositionen punkt 1 förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Bifall till motion om anslag för 2015 inom utgiftsområde 10. Bifall till motion med tillkännagivande om tidsgränser i sjukförsäkringen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-09
Reservationer 12
bet 2014/15:SfU1

Pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning för 2015. Det innebär att utskottet samtidigt föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken om bland annat en höjd sjuk- och aktivitetsersättning.

Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen som handlar om tidsgränserna i sjukförsäkringen.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 100 miljarder kronor. Mest pengar går till aktivitets- och sjukersättningar (drygt 50 miljarder), sjukpenning och rehabilitering (knappt 35 miljarder) samt till Försäkringskassan (knappt 8 miljarder).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-11
Debatt i kammaren: 2014-12-12
4

Beslut

Beslut: 2014-12-12
13 förslagspunkter, 12 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag för 2015 inom utgiftsområde 10

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslag


Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt utskottets förslag i bilaga 3.
b) Lagförslag
Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.


c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
1. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 250 000 000 kronor 2016 och 2017.


2. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om en kredit Riksgäldskontoret som uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet i utbetalningen av ersättning för vård i andra länder.2. Allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2296 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2014/15:2350 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M),

2014/15:2405 av Finn Bengtsson (M) och

2014/15:2526 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

3. Trygghetssystemen för företagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:213 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:342 av Andreas Norlén (M),

2014/15:1555 av Caroline Szyber (KD),

2014/15:1861 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:131 av Anders Åkesson och Solveig Zander (C) och

2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 2 (SD)

4. Tidsgränser i sjukförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om tidsgränserna i sjukförsäkringen.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:730 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (S) och

2014/15:751 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S) samt

bifaller motion

2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 1 4
S 0 98 0 15
M 69 1 0 14
SD 41 0 0 8
MP 0 21 0 4
C 18 0 0 4
V 0 16 0 5
KD 14 0 0 2
Totalt 156 136 1 56


5. Ny utredning om sjukförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:845 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (V)

6. Vård av närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:868 av Annika Eclund (KD) och

2014/15:1806 av Solveig Zander (C).

Reservation 5 (SD)

7. Övrigt om sjukpenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:845 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3-7 och 9,

2014/15:446 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (S) yrkande 2 och

2014/15:2862 av Hillevi Larsson (S).

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

9. Sanktionsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:845 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 8 (SD)

10. Sjuk- och aktivitetsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1862 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:9 av Karin Nilsson (C),

2014/15:1017 av Margareta Larsson (SD),

2014/15:1803 av Solveig Zander (C) och

2014/15:2416 av Finn Bengtsson (M).

Reservation 9 (SD)

11. Arbetsskadeförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1134 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S),

2014/15:2074 av Jennie Nilsson (S) och

2014/15:728 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (S).

Reservation 10 (SD)

12. Finansiell samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Försäkringskassan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:845 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och

2014/15:1513 av Mikael Eskilandersson (SD).

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)