Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2014

Beslut

Pengar till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Riksdagen sa delvis ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om cirka 12 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse för 2015. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, hovet, presstödet och sametinget.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att några av Presstödskommitténs förslag bör genomföras tidigare än 2017. Regeringen bör redan nu överväga om inte Presstödsnämnden kan infogas i Myndigheten för radio och tv.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Delvis bifall till en motion om Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om Presstödet och Presstödsnämnden. Avslag på övriga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Pengar till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om cirka 12 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse för 2015. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, hovet, presstödet och sametinget.

Konstitutionsutskottet föreslår även att några av Presstödskommitténs förslag genomförs tidigare än 2017. Utskottet anser också att regeringen redan nu ska överväga om inte Presstödsnämnden kan infogas i Myndigheten för radio och tv. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.