Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2013

Beslut

Pengar till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns, JO:s, förslag i budgetpropositionen om cirka 12,9 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet Rikets styrelse för 2014. I utgiftsområdet ingår bland annat Regeringskansliet, länsstyrelserna, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, JO, presstödet och hovet.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i budgetlagen. Syftet är att anpassa lagen till EU:s nya krav på medlemsländernas budgetramar. Bland annat ska regeringen regelbundet utvärdera de ekonomiska prognoser som den lämnar till riksdagen i budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen. Vissa ändringar görs också när det gäller de prognoser och bedömningar som regeringen ska lämna i budgetpropositionen och i den ekonomiska vårpropositionen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-19
Justering: 2013-11-26
Betänkande publicerat: 2013-11-26
Trycklov: 2013-11-26
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:KU1

Alla beredningar i utskottet

2013-11-19, 2013-11-14, 2013-11-05, 2013-10-15

Pengar till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns, JO:s, förslag i budgetpropositionen om cirka 12,9 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet Rikets styrelse för 2014. I utgiftsområdet ingår bland annat Regeringskansliet, länsstyrelserna, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, JO, presstödet och hovet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i budgetlagen. Syftet är att anpassa lagen till EU:s nya krav på medlemsländernas budgetramar. Bland annat ska regeringen regelbundet utvärdera de ekonomiska prognoser som den lämnar till riksdagen i budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen. Vissa ändringar görs också när det gäller de prognoser och bedömningar som regeringen ska lämna i budgetpropositionen och i den ekonomiska vårpropositionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-04
4

Beslut

Beslut: 2013-12-04
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. för 2014 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Finansiering av stöd till politiska partier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 171 200 000 kronor under 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 1 punkt 1.

b) Ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen med den ändringen att ordet "bestämmande" i 10 § andra stycket ska ersättas av ordet "bestämmandet".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2013/14:1 utgiftsområde 1 punkt 3.

c) Investeringsplaner för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplaner för anslagen 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag och 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2014-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 1 punkterna 4 och 5.

d) Låneram för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor och för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 500 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 1 punkterna 6 och 7.

e) Anslagsfinansiering av JO:s anläggningstillgångar
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2014 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i verksamheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 1 punkt 9.

f) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1
Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2014 inom utgiftsområdet i enlighet med specifikationen i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 1 punkterna 2, 8 och 10 samt avslår motionerna
2013/14:K328 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:K354 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD),
2013/14:K362 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkande 5,
2013/14:K382 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkandena 1-4,
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 105 och
2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 8.

2. Ändring i budgetlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i budgetlagen (2011:203).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkt 15.

3. Insyn i kungliga hov- och slottsstaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K205 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M970010
MP21004
FP22002
C21002
SD20000
V01801
KD17002
Totalt30018031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Regeringskansliets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K284, 2013/14:K313, 2013/14:K358, 2013/14:Ju412 yrkande 52, 2013/14:U302 yrkande 4 och 2013/14:Kr339 yrkande 48.

5. Utrikesförvaltningens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K270, 2013/14:K300, 2013/14:U208 yrkande 2, 2013/14:U209 yrkande 10, 2013/14:U264 yrkande 13 och 2013/14:U316 yrkande 47.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M970010
MP02104
FP22002
C21002
SD20000
V00181
KD17002
Totalt279211831

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Kvinno- och mansjourer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:K362 yrkande 2.

7. Länsstyrelsernas arbete med Ostlänken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:K374.

8. Återinförande av avgifter vid djurskyddskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ374 yrkande 3, 2013/14:MJ485 yrkande 6 och 2013/14:MJ518 yrkande 4.

Reservation 4 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M970010
MP21004
FP22002
C21002
SD20000
V01801
KD17002
Totalt198120031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Nationella minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:K362 yrkande 4.

10. Översyn av presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K256 och 2013/14:K341.

11. Föräldraledighet för statsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:K248.

12. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2012/13:RS2 till handlingarna.