Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2010

Beslut

Pengar till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Riksdagen har beslutat om att lägga 300 miljoner kronor mindre på Regeringskansliet än vad regeringen föreslagit i budgetpropositionen. Detta innebär att Regeringskansliet får kosta drygt 6,2 miljarder kronor under 2011 i stället för drygt 6,5 miljarder (som regeringen föreslagit). Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får med den beslutade ändringen totalt cirka 11,3 miljarder kronor i anslag för 2011. I utgiftsområdet ingår utöver Regeringskansliet bland annat länsstyrelserna, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, presstödet och hovet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till en motion och delvis bifall till propositionen och en motion om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1. Bifall till en motion om effektivisering av Regeringskansliets resurser. Avslag på övriga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-30
Justering: 2010-12-02
Betänkande publicerat: 2010-12-02
Trycklov: 2010-12-02
Reservationer 8
Betänkande 2010/11:KU1

Alla beredningar i utskottet

2010-11-30, 2010-11-23, 2010-11-16, 2010-11-09

Pengar till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger 300 miljoner kronor mindre på Regeringskansliet än vad regeringen föreslår i budgetpropositionen. Regeringskansliet får då drygt 6,2 miljarder kronor under 2011 i stället för drygt 6,5 miljarder.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får med den föreslagna ändringen totalt cirka 11,3 miljarder kronor i anslag för 2011. I utgiftsområdet ingår utöver Regeringskansliet bland annat länsstyrelserna, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, presstödet och hovet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-09
4

Beslut

Beslut: 2010-12-09
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. 2011 inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Finansiering av demokratiforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kr under perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 punkt 1.

b) Finansiering av stöd till politiska partier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 200 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 punkt 2.

c) Ändringar i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 punkt 4.

d) Investeringsplan för riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2011-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 punkt 5.

e) Låneram för riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i verksamheten intill ett belopp av 100 000 000 kr samt för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 200 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 punkterna 6 och 7.

f) Anslagskredit för riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagen beslutar att för ramanslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. ska för 2011 finnas en anslagskredit på högst 5 % av det anvisade anslaget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 punkt 8.

g) Anslagskredit för riksdagens förvaltningsanslag
Riksdagen beslutar att för ramanslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag ska för 2011 finnas en anslagskredit på högst 5 % av det anvisade anslaget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 punkt 9.

h) Anslagsfinansiering av Justitieombudsmännens anläggningstillgångar
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO) för 2011 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 punkt 10.

i) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1
Riksdagen anvisar anslagen för 2011 inom utgiftsområdet i enlighet med specifikationen i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 punkt 11 och bifaller delvis proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 punkt 3 och motionerna 2010/11:K390 yrkande 1 och 2010/11:K403.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M096011
MP21004
FP01905
C01706
SD20000
V17002
KD11602
Totalt155148046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Insyn i Kungliga Hovstaten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K364, 2010/11:K366 och 2010/11:K397.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S951016
M932012
MP22003
FP19005
C17006
SD20000
V01702
KD16003
Totalt28220047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Effektivisering av Regeringskansliets resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det är hög tid att effektivisera Regeringskansliets resurser.
Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:K390 yrkande 2.

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M096011
MP22003
FP01905
C01706
SD20000
V17002
KD01702
Totalt155149045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Regeringskansliets organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K310, 2010/11:K415 och 2010/11:K423.

5. Utrikesförvaltningens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K228, 2010/11:K229, 2010/11:K313, 2010/11:U296 yrkande 2 och 2010/11:U306 yrkande 88.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (V)

6. Offentlig redovisning av bidrag till politiska partier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K272, 2010/11:K291 yrkandena 1-6, 2010/11:K302 och 2010/11:K382.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP02203
FP19005
C17006
SD20000
V01702
KD17002
Totalt169135045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Parlamentarisk översyn av presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K346.

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP02203
FP19005
C17006
SD20000
V01702
KD17002
Totalt169135045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Debatt kring EU-frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K357.

9. F.d. statsråds inkomstgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K331.

10. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2009/10:RS2 till handlingarna.