Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2006

Beslut

Anslag till regeringen, riksdagen, hovet och presstöd (KU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över hur handläggningen av ärenden om olovligt bortförda barn kan förbättras och effektiviseras. Skyddet och respekten för de mänskliga och medborgerliga rättigheterna hos barn måste utgöra en kärnuppgift för berörda svenska myndigheter, och ärenden som rör bortförda barn måste prioriteras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till utskottets initiativ om övergångsbestämmelse till lagen med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagens myndigheter och till initiativ om ändring i lagen med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd. Redogörelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till en motion om handläggningen av ärenden om olovligt bortförda barn. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-11-21
Justering: 2006-11-28
Betänkande publicerat: 2006-12-05
Trycklov: 2006-12-05
Reservationer 5
Betänkande 2006/07:KU1

Alla beredningar i utskottet

2006-11-21, 2006-11-14

Anslag till regeringen, riksdagen, hovet och presstöd (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över hur handläggningen av ärenden om olovligt bortförda barn kan förbättras och effektiviseras. Skyddet och respekten för de mänskliga och medborgerliga rättigheterna hos barn måste utgöra en kärnuppgift för berörda svenska myndigheter, och ärenden som rör bortförda barn måste prioriteras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-14
4

Beslut

Beslut: 2006-12-14
17 förslagspunkter, 12 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. för 2007 inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Finansiering av demokratiforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 46:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kr under 2008-2010.

b) Finansiering av EU-forskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 90:7 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, besluta om åtaganden för Sieps forskningsverksamhet som medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 kr under 2008-2010.

c) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1
Riksdagen anvisar anslagen för 2007 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse i enlighet med specifikationen i bilaga 2.

d) Ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen med den ändringen att i 10 § orden "47 400 kr" skall bytas ut mot "47 400 kronor".

e) Investeringsplan för riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för 2007-2009.

f) Låneram för riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2007 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i riksdagens verksamhet intill ett belopp av 150 000 000 kr samt för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 150 000 000 kr.

g) Anslagskredit för riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagen beslutar att för ramanslag 90:2 Riksdagens ledamöter och partier m.m. ska för 2007 finnas en anslagskredit på högst 5 % av anvisat anslag.

h) Räntekontokredit för riksdagsförvaltningen
Riksdagen beslutar att riksdagsförvaltningen för 2007 får en kredit på sitt räntekonto i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 150 486 100 kr.

i) Räntekontokredit för Justitieombudsmannen
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2007 får en kredit på sitt räntekonto i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 6 328 900 kr.

2. Ikraftträdande av ändrade regler om driftsstöd till dagstidningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ikraftträdande av ändrade regler om driftsstöd till dagstidningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 1 punkt 2 och avslår motionerna 2006/07:K281 och 2006/07:Fi244 yrkande 8.

Reservation 1 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s197032
m830014
c21008
fp160012
kd17007
v01615
mp01405
Totalt138127183

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Avgift vid motionslopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K346.

4. Hovstat för den blivande statschefen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi244 yrkande 7.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099130
m830014
c21008
fp160012
kd17007
v7555
mp14005
Totalt158104681

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Granskning av Hovstaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K289.

6. Regeringskansliets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju480 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Ju534 yrkande 4.

7. Inrättande av ett jämställdhetsdepartement

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A238 yrkande 2.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980131
m820015
c21008
fp150013
kd17007
v01705
mp14005
Totalt24717184

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Kommittén för EU-debatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi244 yrkande 98.

Reservation 4 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m830014
c21008
fp160012
kd17007
v13036
mp14005
Totalt164100382

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Strategi för utlandsrepresentation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U208 yrkandena 1 och 2.

10. Översyn av utlandsrepresentationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U273.

11. Vissa ambassader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K336 och 2006/07:U240.

12. Representation i Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U257 yrkande 8.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1000030
m830014
c21008
fp160012
kd17007
v01705
mp14005
Totalt25117081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Handläggningen av ärenden om bortförda barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna som sin mening vad utskottet anför om handläggningen av ärenden om olovligt bortförda barn.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2006/07:U265 yrkande 1.

14. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2005/06:RS2 till handlingarna.

15. Övergångsbestämmelse till lagen med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagens myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 5 till lag om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

16. Ändring i koncessionsavgiftslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 17 punkt 2.

17. Ändring i lagen med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 5 till lag om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd.