Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 1998

Beslut

Höjt arvode för riksdagsledamöter (KU1)

Riksdagsledamöternas och Europaparlamentarikernas arvode höjs den 1 januari 1999 från 30 300 kr till 36 000 kr/månad. Kostnadsersättningen sänks samtidigt med 2 000 kr/månad så att 2 000 kr av det höjda arvodet blir en växling från kostnadsersättning till arvode. Riksdagen beslutade även om ändringar i de ekonomiska villkoren för tjänstgörande ersättare i riksdagen och Europaparlamentet. Riksdagens arvodesnämnd ska fortsätta sin verksamhet men ska i fortsättningen motivera sina förslag om ändringar i arvodesnivån. Riksdagen godkände även regeringens budgetförslag för rikets styrelse.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Höjt arvode för riksdagsledamöter (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagsledamöternas och Europaparlamentarikernas arvode höjs från 30 300 kr till 36 000 kr/månad. Kostnadsersättningen sänks samtidigt med 2 000 kr/månad så att 2 000 kr av det höjda arvodet blir en växling från kostnadsersättning till arvode. Utskottet föreslår även ändringar i de ekonomiska villkoren för tjänstgörande ersättare i riksdagen och Europaparlamentet. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1999. Riksdagens arvodesnämnd ska fortsätta sin verksamhet men ska i fortsättningen motivera sina förslag om ändringar i arvodesnivån. Konstitutionsutskottet föreslår även att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för rikets styrelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.