Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2002

Beslut

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen godkände, med ett viktigt undantag, regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2003. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att inte godkänna regeringens förslag att minska de s.k. Dagmarpengarna med 186 miljoner. Dagmarpengarna är ett statsbidrag till hälso- och sjukvården. Därmed uppgår anslagen inom utgiftsområdet till 33,4 miljarder kronor. Riksdagen gjorde två uttalanden till regeringen med följande innebörd. När regeringen genomför handlingsprogrammet för att motverka spelberoende bör man bl.a. analysera spelets samhällsekonomiska konsekvenser. Vidare bör regeringen se över tillämpningen av personlig assistans vad gäller makars och sambors gemensamma ansvar för hem och hushåll när den ene är funktionshindrad och har rätt till personlig assistans. Även tillämpningen av barns rätt till personlig assistans bör belysas. Slutligen bör regeringen undersöka hur psykiskt funktionshindrades behov av någon form av sysselsättning i realiteten tillgodoses.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och motion om anslag. Delvis bifall till motioner om spelberoende och motion om personlig assistans m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

93 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-14
Justering: 2002-12-03
Betänkande publicerat: 2002-12-11
Trycklov: 2002-12-10
Reservationer 19
Betänkande 2002/03:SOU1

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen, med ett viktigt undantag, godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2003. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s, v, mp) att riksdagen inte godkänner regeringens förslag att minska de s.k. Dagmarpengarna med 186 miljoner. Dagmarpengarna är ett statsbidrag till hälso- och sjukvården. Därmed uppgår anslagen inom utgiftsområdet till 33,4 miljarder kronor. Två tillkännagivanden till regeringen föreslås med följande innebörd. När regeringen genomför handlingsprogrammet för att motverka spelberoende bör man bl.a. analysera spelets samhällsekonomiska konsekvenser. Vidare bör regeringen se över tillämpningen av personlig assistans vad gäller makars och sambors gemensamma ansvar för hem och hushåll när den ene är funktionshindrad och har rätt till personlig assistans. Även tillämpningen av barns rätt till personlig assistans bör belysas. Slutligen bör regeringen undersöka hur psykiskt funktionshindrades behov av någon form av sysselsättning i realiteten tillgodoses.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-19
4

Beslut

Beslut: 2002-12-19
39 förslagspunkter, 31 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motion 2002/03:Fi230 yrkande 3, bifaller delvis proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 9 punkt 10 och avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 15, 2002/03:Ju234 yrkande 10, 2002/03:Ju364 yrkande 28, 2002/03:Ju365 yrkande 5, 2002/03:Sf291 yrkande 3, 2002/03:Sf334 yrkande 45, 2002/03:Sf335 yrkande 13, 2002/03:Sf377 yrkande 8, 2002/03:So229, 2002/03:So280, 2002/03:So281 yrkandena 1, 2, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 20 och 21, 2002/03:So298 yrkandena 1 och 12, 2002/03:So358 yrkandena 3-5, 2002/03:So362 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2002/03:So363 yrkande 3, 2002/03:So389, 2002/03:So437 yrkandena 5 och 6, 2002/03:So442 yrkande 9, 2002/03:So443 yrkandena 18 och 41, 2002/03:So452 yrkande 1, 2002/03:So466 yrkandena 1-23, 2002/03:So509 yrkandena 3, 16-18, 28 och 29, 2002/03:So513 yrkande 5, 2002/03:So518 yrkandena 1-3 och 2002/03:A242 yrkande 41.

2. Målet för barnpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) a

b) b

3. Bemyndigande angående ramanslag 13:6 Socialstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 9 punkt 2.

4. Bemyndigande angående ramanslag 14:4 Statens folkhälsoinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 9 punkt 5.

5. Bemyndigande angående ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 9 punkt 6.

6. Bemyndigande angåedne ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 9 punkt 7.

7. Bemyndigande angående ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 9 punkt 8.

8. Bemyndigande angående ramanslag 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 9 punkt 9.

9. Propositionens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 9 punkt 1.

10. Speciella Funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So362 yrkande 10.

Reservation 1 (fp)

11. Utveckling genom den s.k. Dagmaröverenskommelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So433.

12. Äldreombudsman m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So417, 2002/03:So460 yrkandena 3 och 10 och 2002/03:So503.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300113
m47107
c18004
fp42006
kd22803
v25005
mp16001
-0000
Totalt28029139

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Försäkringsbolagens läkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L278 yrkandena 3 och 5, 2002/03:L279 yrkande 3, 2002/03:So359 yrkande 1, 2002/03:So409 och 2002/03:So500.

14. Tatuering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So493.

15. Hiv- och aidsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So224 yrkandena 3 och 5 och 2002/03:So422.

16. Klass- och könsmässiga hälsoskillnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So448 yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c18004
fp42006
kd30003
v02505
mp15101
-0000
Totalt28526038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Homo- bi och transfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So512 yrkande 6.

Reservation 4 (fp, v)

18. Ungdomar och sexualitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So250 yrkande 6, 2002/03:So360 yrkande 9 och 2002/03:So456 yrkandena 6 och 7.

Reservation 5 (kd)

19. Kost, hälsa och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ419 yrkande 13.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c18004
fp43005
kd30003
v02505
mp01511
-0000
Totalt27140137

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Europeiskt smittskyddscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So227.

21. Spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2002/03:So252 yrkandena 1 och 5 samt 2002/03:So364 yrkande 1 och avslår motionerna 2002/03:So252 yrkandena 2-4 och 6, 2002/03:So445 yrkande 1, 2002/03:Kr212 yrkande 4 och 2002/03:Kr368 yrkande 12.

22. Kommunernas alkoholförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So212 yrkande 2.

23. Fastställande av könstillbeörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So469 yrkandena 1-3 och 2002/03:So512 yrkandena 10 och 11.

Reservation 7 (fp, v)

24. Kvinnlig könstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju233 yrkande 2, 2002/03:U328 yrkandena 10 och 11, 2002/03:Sf226 yrkande 13 och 2002/03:Ub557 yrkandena 6 och 7.

25. Omskärelse av pojkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So204.

26. Bidrag till nationella anhörigorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So260 yrkande 1, 2002/03:So362 yrkande 13, 2002/03:So470 yrkande 1 och 2002/03:So508 yrkande 7.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04807
c01705
fp04206
kd03003
v25005
mp16001
-0000
Totalt173137039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Förändringar i bilstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So201, 2002/03:So256, 2002/03:So305, 2002/03:So395 och 2002/03:So457 yrkandena 11 och 12.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m01477
c01804
fp40215
kd03003
v25005
mp16001
-0000
Totalt213514837

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Personlig assistans m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2002/03:So230, 2002/03:So296 yrkandena 11 och 12, 2002/03:So344, 2002/03:So362 yrkande 7, 2002/03:So457 yrkandena 8 och 9 samt 2002/03:So513 yrkande 7.

29. Det mellankommunala kostnadsansvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So506.

30. Statligt kostnadsansvar för assistansersättningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So296 yrkande 13, 2002/03:So482 och 2002/03:So509 yrkande 19.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04807
c01804
fp04305
kd03003
v25005
mp16001
-0000
Totalt173139037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Övriga ändringsförslag angående assistansersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So275 yrkande 4, 2002/03:So296 yrkande 9, 2002/03:So414, 2002/03:So480, 2002/03:So504 och 2002/03:Ub429 yrkande 23.

Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (c)

32. Utredning om en hjälpmedelsgaranti m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So296 yrkande 7 och 2002/03:So362 yrkandena 8 och 9.

Reservation 14 (c, fp, kd)

33. Stöd till kvinnojourer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf214 yrkande 16, 2002/03:So319, 2002/03:So353, 2002/03:So380, 2002/03:So393, 2002/03:So451 yrkande 5 och 2002/03:A322 yrkandena 4 och 5.

Reservation 15 (v)

34. Rikskvinnocentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju250 yrkande 6.

35. Regional kvinnocentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So451 yrkande 7.

36. Ststens instutionsstyrelse monopl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So285.

37. Insatser för hemlösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So363 yrkandena 1, 2 och 11, 2002/03:So366 yrkandena 1 och 2, 2002/03:So449 yrkandena 2 och 3, 2002/03:Bo266 yrkandena 3 och 5 och 2002/03:Bo267 yrkande 20.

Reservation 16 (kd)
Reservation 17 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c18004
fp43005
kd10293
v02505
mp01502
-0000
Totalt242402938

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

38. Apoteksmonopolet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So209, 2002/03:So278, 2002/03:So281 yrkandena 10 och 19, 2002/03:So282 yrkande 1, 2002/03:So298 yrkande 9, 2002/03:So336, 2002/03:So437 yrkande 19, 2002/03:So443 yrkande 34 och 2002/03:So509 yrkande 25.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04807
c01804
fp24105
kd03003
v24105
mp15101
-0000
Totalt173139037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

39. Systembolaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So455 yrkande 5.

Reservation 19 (m)