Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2001

Beslut

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2002. Anslagen är fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande av dessa är Livsmedelspolitikområdet som omfattar i första hand verksamhet som avser jordbruks- och trädgårdsnäringarna, fiskerinäringen samt livsmedel. Övriga politikområden är Landsbygdspolitik, Djurpolitik, Samepolitik, Skogspolitik, Utbildningspolitik och Forskningspolitik. Anslaget till arealersättning och djurbidrag m.m. med sänks med 3,5 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag. Det är en följd av riksdagens beslut att sänka ramen för utgiftsområdet (se 2001/02:FiU1 ). Ungefär 51 % av utgifterna finansieras från EU-budgeten. Merparten av EU-stödet gäller obligatoriska åtgärder som arealersättning, djurbidrag, intervention och exportbidrag. Ett nytt anslag beslutades för en särskild djurskyddsmyndighet som regeringen vill inrätta för att förstärka djurskyddet. Riksdagen gav vidare, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att se över statens ansvar för skördeskador i samband med naturkatastrofer.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-10-23, 2001-10-25, 2001-11-15

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2002. Anslagen är fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande av dessa är Livsmedelspolitikområdet som omfattar i första hand verksamhet som avser jordbruks- och trädgårdsnäringarna, fiskerinäringen samt livsmedel. Övriga politikområden är Landsbygdspolitik, Djurpolitik, Samepolitik, Skogspolitik, Utbildningspolitik och Forskningspolitik. Utskottet föreslår en sänkning av anslaget till arealersättning och djurbidrag m.m. med 3,5 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag. Det är en följd av riksdagens beslut att sänka ramen för utgiftsområdet (se 2001/02:FiU1). Ungefär 51 % av utgifterna finansieras från EU-budgeten. Merparten av EU-stödet gäller obligatoriska åtgärder som arealersättning, djurbidrag, intervention och exportbidrag. Ett nytt anslag föreslås för en särskild djurskyddsmyndighet som regeringen vill inrätta för att förstärka djurskyddet. Utskottet föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över statens ansvar för skördeskador i samband med naturkatastrofer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.