Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2004/05:1)

Kulturutskottets betänkande 2004/05:KRU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2004

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid. Anslagen uppgår till totalt 8 957 miljoner kronor. Det är en ökning med närmare 300 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Budgetbeslutet innebär bland annat följande. Det kommer vara gratis inträde på totalt 19 statliga museer från och med nästa år. 63 institutioner inom områdena teater dans och musik kommer att kompenseras ekonomiskt för att lindra övergången till ett nytt pensionssystem. Det ekonomiska stödet till underhåll av kyrkliga kulturminnen ökas med 50 miljoner kronor jämfört med 2004. Arbetet för att bevara regalskeppet Vasa ska understödjas varför ett extra stöd på 2,5 miljoner kronor utgår till Statens maritima museer från och med 2005. SR, SVT och Utbildningsradions tillstånd att sända analogt förlängs till utgången av 2006. TV-avgiften höjs med 48 kronor till 1 920 kronor per år. Riksdagen begär att regeringen dels redovisar i budgetpropositionen gjorda pris- och löneomräkningar på utgiftsområdet, dels utvärderar effekterna av det nuvarande pris- och löneomräkningsystemet för anslagen inom kultursektorn, dels förbättrar följsamheten i den metod som används för att fastställa myndigheternas hyreskompensation. Riksdagen understryker också att kopplingen mellan regeringens resultatuppföljning och regeringens förslag till budgetanslag bör vara tydligare.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen, punkten 18. Tillkännagivande, punkten 2. I övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-10-19, 2004-10-21, 2004-10-26, 2004-10-28

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid. Anslagen föreslås uppgå till totalt 8 957 miljoner kronor. Det är en ökning med närmare 300 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Bland förslagen kan nämnas följande. Gratis inträde på totalt 19 statliga museer införs från och med nästa år. 63 institutioner inom områdena teater dans och musik kompenseras ekonomiskt för att lindra övergången till ett nytt pensionssystem. Det ekonomiska stödet till underhåll av kyrkliga kulturminnen ökas med 50 miljoner kronor jämfört med 2004. Arbetet för att bevara regalskeppet Vasa ska understödjas varför ett extra stöd på 2,5 miljoner kronor utgår till Statens maritima museer från och med 2005. SR, SVT och Utbildningsradions tillstånd att sända analogt förlängs till utgången av 2006. TV-avgiften höjs med 48 kronor till 1 920 kronor per år. Kulturutskottet vill att riksdagen begär att regeringen dels redovisar i budgetpropositionen gjorda pris- och löneomräkningar på utgiftsområdet, dels utvärderar effekterna av det nuvarande pris- och löneomräkningsystemet för anslagen inom kultursektorn, dels förbättrar följsamheten i den metod som används för att fastställa myndigheternas hyreskompensation. Kulturutskottet understryker också i sitt förslag till beslut att kopplingen mellan regeringens resultatuppföljning och regeringens förslag till budgetanslag bör vara tydligare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.