Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid(prop. 2002/03:1)

Kulturutskottets betänkande 2002/03:KRU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2002

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om 8,3 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2003. Beslutet innebär bl.a. satsningar på museisektorn, dansområdet och svensk film. Jämfört med regeringens förslag minskas bidragen till ungdomspolitisk utveckling med 2,5 miljoner kronor samtidigt som bidragen till allmänna samlingslokaler ökas med lika mycket. Riksdagen gjorde några tillkännagivanden för regeringen: 4 miljoner kronor bör avsättas för samlingslokalorganisationers information och utredningar om ungdomars användning av samlingslokaler. Ökningen på 5,1 miljoner kronor under anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner bör få användas för alla bidragsändamål under anslaget och inte bara för teater- och dansinstitutioner som regeringen föreslagit. Sortimentsstödet till servicebokhandlar bör finnas kvar men bör i fortsättningen administreras och fördelas av Kulturrådet. Stödet finansieras genom att distributionen av litteraturstödda titlar till större bokhandlar upphör. Regeringen bör göra en utvärdering av alla stödformer inom anslaget Litteraturstöd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion och delvis bifall till propositionen och motioner betr. anvisande av medel under utg. omr. 17 (försl. 55 a), bifall till initiativ betr. användningen av ökningen om 5,1 mkr under anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (försl. 55 b), bifall till motion betr. sortimensstöd till bokhandeln (försl. 55 c), bifall till motion betr. bidrag till informationsinsatser och utredningsarbete avseende ungdomars nyttjande av allmänna samlingslokaler (förs. 55 d). Delvis bifall till motion betr. utvärdering av samtliga stödformer inom anslaget Litteraturstöd (förs. 27). I övrigt bifall till propositionen och avslag på motionerna. Skrivelse 176 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-11-05, 2002-11-07, 2002-11-12

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag om 8,3 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2003. Förslaget innebär bl.a. satsningar på museisektorn, dansområdet och svensk film. Jämfört med regeringens förslag minskas bidragen till ungdomspolitisk utveckling med 2,5 miljoner kronor samtidigt som bidragen till allmänna samlingslokaler ökas med lika mycket. Utskottet föreslår att riksdagen gör några tillkännagivanden för regeringen: 4 miljoner kronor bör avsättas för samlingslokalorganisationers information och utredningar om ungdomars användning av samlingslokaler. Ökningen på 5,1 miljoner kronor under anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner bör få användas för alla bidragsändamål under anslaget och inte bara för teater- och dansinstitutioner som regeringen föreslagit. Sortimentsstödet till servicebokhandlar bör finnas kvar men bör i fortsättningen administreras och fördelas av Kulturrådet. Stödet finansieras genom att distributionen av litteraturstödda titlar till större bokhandlar upphör. Regeringen bör göra en utvärdering av alla stödformer inom anslaget Litteraturstöd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.