Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2001/02:1)

Kulturutskottets betänkande 2001/02:KRU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2001

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om anslag till kultur, medier, trossamfund, folkbildning, folkrörelser, ungdomsorganisationer och idrott för 2002. På följande punkter gick riksdagen emot regeringens förslag. Bidraget till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete minskas med 2,5 miljoner kronor. Bidraget till Riksteatern ökas med 1 miljon kronor. Anslaget för främjande av hemslöjden ökas med 0,5 miljoner kronor. Bidraget till kulturmiljövård ökas med 46 miljoner kronor i stället för 56 miljoner kronor, dvs. en minskning med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Bidraget till Svenskt visarkiv ökas med 1 miljon kronor. Bidraget till allmänna samlingslokaler ökas med 10 miljoner kronor. Riksdagen gjorde vidare följande tillkännagivanden till regeringen. Ansvaret för finskspråkig teater ska flyttas över från Riksteatern till Statens kulturråd. Göteborgsoperan ska höra till de institutioner som får del av de ökade bidragen till regionala teater-, dans- och musikinstitutioner. Regeringen bör göra en översyn av magasinsförhållandena vid Naturhistoriska riksmuseet med utgångspunkt i ett förslag som tagits fram av Statens fastighetsverk och museet. Frågan om det framtida huvudmannaskapet för filmvårdscentralen i Grängesberg ska analyseras ytterligare. Olika alternativ bör prövas, och Statens Filminstitut bör få ett tidsbegränsat uppdrag som huvudman för 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-10-16, 2001-10-18, 2001-10-23, 2001-10-25, 2001-11-01, 2001-11-13

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag om anslag till kultur, medier, trossamfund, folkbildning, folkrörelser, ungdomsorganisationer och idrott för 2002. På följande punkter föreslår utskottet att riksdagen går emot regeringens förslag. Bidraget till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete minskas med 2,5 miljoner kronor. Bidraget till Riksteatern ökas med 1 miljon kronor. Anslaget för främjande av hemslöjden ökas med 0,5 miljoner kronor. Bidraget till kulturmiljövård ökas med 46 miljoner kronor i stället för 56 miljoner kronor, dvs. en minskning med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Bidraget till Svenskt visarkiv ökas med 1 miljon kronor. Bidraget till allmänna samlingslokaler ökas med 10 miljoner kronor . Utskottet föreslår vidare att riksdagen gör följande tillkännagivanden till regeringen. Ansvaret för finskspråkig teater ska flyttas över från Riksteatern till Statens kulturråd. Göteborgsoperan ska höra till de institutioner som får del av de ökade bidragen till regionala teater-, dans- och musikinstitutioner. Regeringen bör göra en översyn av magasinsförhållandena vid Naturhistoriska riksmuseet med utgångspunkt i ett förslag som tagits fram av Statens fastighetsverk och museet. Frågan om det framtida huvudmannaskapet för filmvårdscentralen i Grängesberg ska analyseras ytterligare. Olika alternativ bör prövas, och Statens Filminstitut bör få ett tidsbegränsat uppdrag som huvudman för 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.