Utgiftsområde 17 Kultur, medier,trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2003/04:KRU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2003

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 8,66 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2004. Fri entré på de statliga museerna börjar införas under 2004. För detta får Moderna museet 13 miljoner kronor, Arkitekturmuseet 4 miljoner kronor och Östasiatiska museet, som ingår i Statens museer för världskultur, 1 miljon kronor. Bidraget till kulturmiljövården ökar med 15 miljoner kronor, och samtidigt minskar anslaget till Riksantikvarieämbetet med 5 miljoner kronor. Konstnärsstödet omfördelas så att bidraget till bild- och formkonstnärer ökar med 4 miljoner kronor och den individuella visningsersättningen ökar med 5 miljoner kronor. Dansområdet får nya resurser. För att det fria danslivet ska få bättre möjligheter att turnera ökar det nya turné- och arrangörsstödet med 2 miljoner kronor. Bidraget till Dansens hus ökar med 1 miljon kronor. Drottningholms slottsteater och Strindbergsteatern får vardera 1 miljon kronor i tillfälligt stöd även för år 2004. Drottningholms slottsteater får också ett ordinarie anslag. De nio befintliga nationella uppdragen inom kulturområdet får totalt 9 miljoner kronor. Nationella uppdrag ges till institutioner eller verksamheter som står för utveckling och förnyelse inom en konstriktning eller verksamhetsform. Riksdagen beslutar om ämnesområdena, medan regeringen utser innehavarna. Vid två tillfällen har regeringen lämnat förslag om anslag till nya ämnesområden utan att komma med särskilda förslag om inrättande av uppdragen. Riksdagen tycker att det inte är bra. Regeringen fick i uppdrag att alltid lämna förslag om ett nytt ämnesområde separat. Regeringen fick också i uppdrag att utvärdera de nationella uppdragen efter varje treårsperiod och rapportera till riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden om Beslutsordning för och utvärdering av nationella uppdrag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-11-11, 2003-11-18

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 8,66 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2004. Fri entré på de statliga museerna börjar införas under 2004. För detta får Moderna museet 13 miljoner kronor, Arkitekturmuseet 4 miljoner kronor och Östasiatiska museet, som ingår i Statens museer för världskultur, 1 miljon kronor. Bidraget till kulturmiljövården ökar med 15 miljoner kronor, och samtidigt minskar anslaget till Riksantikvarieämbetet med 5 miljoner kronor. Konstnärsstödet omfördelas så att bidraget till bild- och formkonstnärer ökar med 4 miljoner kronor och den individuella visningsersättningen ökar med 5 miljoner kronor. Dansområdet får nya resurser. För att det fria danslivet ska få bättre möjligheter att turnera ökar det nya turné- och arrangörsstödet med 2 miljoner kronor. Bidraget till Dansens hus ökar med 1 miljon kronor. Drottningholms slottsteater och Strindbergsteatern får vardera 1 miljon kronor i tillfälligt stöd även för år 2004. Drottningholms slottsteater får också ett ordinarie anslag. De nio befintliga nationella uppdragen inom kulturområdet får totalt 9 miljoner kronor. Nationella uppdrag ges till institutioner eller verksamheter som står för utveckling och förnyelse inom en konstriktning eller verksamhetsform. Riksdagen beslutar om ämnesområdena, medan regeringen utser innehavarna. Vid två tillfällen har regeringen lämnat förslag om anslag till nya ämnesområden utan att komma med särskilda förslag om inrättande av uppdragen. Kulturutskottet tycker att det inte är bra. Regeringen föreslås få i uppdrag att alltid lämna förslag om ett nytt ämnesområde separat. Regeringen föreslås också få i uppdrag att utvärdera de nationella uppdragen efter varje treårsperiod och rapportera till riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.