Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi ochfinansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2002

Beslut

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till ett tjugotal myndigheter inom utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning för 2003. Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen och riksdagsstyrelsen om att Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer ska samråda med de tre riksrevisorerna innan de båda myndigheterna under första halvåret 2003 binder upp sig för nya ekonomiska åtaganden. Riksdagen godkände också investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket samt att Premiepensionsmyndigheten beviljas en rörlig kredit på 200 miljoner kronor för 2003. Vidare beslutade riksdagen följande: Regeringen bemyndigas att godkänna ett nytt pensionsavtal - PA 03 - för statsanställda och ett ömsesidigt försäkringsbolag bildas för att förvalta delar av dessa förmåner. Riksgäldskontorets in- och utlåningsverksamhet till i första hand statliga myndigheter ska i fortsättningen anslagsfinansieras och de avgifter Riksgäldskontoret tar ut i detta sammanhang ska redovisas mot inkomsttitel. Ett kapitaltillskott till Europeiska investeringsbanken (EIB) och försäljning av två försvarsfastigheter godkänns.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-12-05
Justering: 2002-12-10
Betänkande publicerat: 2002-12-16
Trycklov: 2002-12-13
Reservationer 4
Betänkande 2002/03:FIU2

Alla beredningar i utskottet

2002-12-05, 2002-12-03

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till ett tjugotal myndigheter inom utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning för 2003. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen och riksdagsstyrelsen om att Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer ska samråda med de tre riksrevisorerna innan de båda myndigheterna under första halvåret 2003 binder upp sig för nya ekonomiska åtaganden. Riksdagen föreslås också godkänna investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket samt att Premiepensionsmyndigheten beviljas en rörlig kredit på 200 miljoner kronor för 2003. Vidare föreslås att riksdagen beslutar följande: Regeringen bemyndigas att godkänna ett nytt pensionsavtal - PA 03 - för statsanställda och ett ömsesidigt försäkringsbolag bildas för att förvalta delar av dessa förmåner. Riksgäldskontorets in- och utlåningsverksamhet till i första hand statliga myndigheter ska i fortsättningen anslagsfinansieras och de avgifter Riksgäldskontoret tar ut i detta sammanhang ska redovisas mot inkomsttitel. Ett kapitaltillskott till Europeiska investeringsbanken (EIB) och försäljning av två försvarsfastigheter godkänns.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-20
4

Beslut

Beslut: 2002-12-20
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt tjänstepensionsavtal för statsanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 2 punkt 1.

2. Ömsesidigt försäkringsbolag för pensionsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 2 punkt 2 och avslår motion 2002/03:Fi253 yrkande 1.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c13027
fp42006
kd28005
v25005
mp16001
-0000
Totalt24946252

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Anslagsfinansiering av statens internbank

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 2 punkt 9.

4. Senarelagd avsättning till garantireserv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Anslagen för 2003 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 2 punkterna 11 och 14 och avslår motionerna 2002/03:Fi217, 2002/03:Fi218 yrkande 7, 2002/03:Fi232 yrkande 9, 2002/03:Fi253 yrkande 2, 2002/03:Fi259, 2002/03:Fi266 yrkandena 2 och 3, 2002/03:Fi269 yrkandena 1-4, 2002/03:Fi271 yrkande 1 och 2002/03:Fi285 yrkande 7.

Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m00469
c00166
fp04206
kd00285
v25005
mp16001
-0000
Totalt167429050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Statens fastighetsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 2 punkterna 4 och 6.

7. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 2 punkterna 5 och 7.

8. Rörlig kredit för Premiepensionsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 2 punkt 10.

9. Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 2 punkt 8.

10. Försäljning av fastigheter i Karlsborgs kommun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 2 punkt 3.

11. Riksrevisionens avgiftsinkomster av årlig revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 2 punkt 12.

12. Riksrevisionens investeringar i anläggningstillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 2 punkt 13.

13. Finansinspektionens finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi266 yrkande 1.

Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m45109
c16006
fp41016
kd02805
v25005
mp16001
-0000
Totalt26929150

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag