Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2005. Det införs ett statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan. Skollagen ändras så att det individuella programmet på gymnasiet från den 1 juli 2006 ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltid. Fristående skolor ska kunna få ersättning enligt en så kallad riksprislista när en elev där läser ett program som elevens hemkommun inte anordnar. Försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta. Åtta universitet och högskolor återfår en del av de resurser som tillfälligt drogs bort från dem 2002 när de hade svårigheter att rekrytera studenter. Mitthögskolan blir universitet och får 10 miljoner kronor för forskning och forskarutbildning. Regeringen ska få godkänna ett nytt avtal mellan staten och två landsting om tandläkarutbildning och odontologisk forskning. Riksdagen vill att frågan om lagreglering av avgiftsfriheten för studenter från Sverige och övriga EES-området ska ingå i direktiven till den utredning om avgiftsfrågan som förbereds inom Regeringskansliet. Detta ställningstagande gjorde riksdagen med anledning av några motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. I anslutning till motioner om att högskoleutbildningen skall vara avgiftsfri för svenska studenter föreslår utskottet ett uttalande av riksdagen om att frågan om lagreglering av avgiftsfriheten för svenska studenter skall ingå i direktiven till den utredning om avgiftsfrågan som förbereds i Regeringskansliet. I övrigt avstyrker utskottet samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

115 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-19
Justering: 2004-11-30
Betänkande publicerat: 2004-12-06
Trycklov: 2004-12-06
Reservationer 40
Betänkande 2004/05:UBU1

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2005. Det införs ett statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan. Skollagen ändras så att det individuella programmet på gymnasiet från den 1 juli 2006 ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltid. Fristående skolor ska kunna få ersättning enligt en så kallad riksprislista när en elev där läser ett program som elevens hemkommun inte anordnar. Försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta. Åtta universitet och högskolor återfår en del av de resurser som tillfälligt drogs bort från dem 2002 när de hade svårigheter att rekrytera studenter. Mitthögskolan blir universitet och får 10 miljoner kronor för forskning och forskarutbildning. Regeringen ska få godkänna ett nytt avtal mellan staten och två landsting om tandläkarutbildning och odontologisk forskning. Utskottet vill att frågan om lagreglering av avgiftsfriheten för studenter från Sverige och övriga EES-området ska ingå i direktiven till den utredning om avgiftsfrågan som förbereds inom Regeringskansliet. Detta ställningstagande gjorde utskottet med anledning av några motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-13
4

Beslut

Beslut: 2004-12-15
45 förslagspunkter, 37 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Studiernas omfattning inom individuella programmet på gymnasiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 16 punkt 1.

2. Om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 16 punkt 2.

3. Nationell skolpeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub258 yrkande 9, 2004/05:Ub291 yrkande 5, 2004/05:Ub322 yrkande 7 och 2004/05:Ub390 yrkandena 3, 4 och 7.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m05203
c20002
fp00399
kd29004
v24005
mp15002
-0000
Totalt223523935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Nationellt kvalitetsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub234, 2004/05:Ub258 yrkande 18, 2004/05:Ub322 yrkandena 14 och 15, 2004/05:Ub390 yrkandena 13, 15 och 16 samt 2004/05:Ub477 yrkande 10.

Reservation 3 (m, c, fp)

5. Översyn av myndighetsstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub337, 2004/05:Ub471 yrkande 6 och 2004/05:Ub473 yrkande 46.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m52003
c19003
fp40008
kd02904
v20225
mp15002
-0000
Totalt262292236

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Riksgymnasium för synskadade med multifunktionella handikapp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub275 yrkande 12.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

7. Återinrättande av statliga specialskolor för multihandikappade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub258 yrkande 12, 2004/05:Ub291 yrkande 2 och 2004/05:Ub479 yrkande 10.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m05203
c02002
fp04008
kd02904
v24005
mp13022
-0000
Totalt172141234

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Uppdrag till Skolverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub230 yrkandena 20-22, 2004/05:Ub239, 2004/05:Ub242 yrkande 17 och 2004/05:Ub480 yrkande 35.

Reservation 8 (v, mp)
Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)

9. Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub230 yrkande 19.

Reservation 11 (v, mp)

10. Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub209 yrkande 1.

Reservation 12 (fp)

11. Extraresurser till skolor i krisområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf288 yrkande 21.

Reservation 13 (fp)

12. Stärka baskunskaperna i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub477 yrkande 8.

Reservation 14 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m52003
c02002
fp40008
kd29004
v24005
mp15002
-0000
Totalt29520034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Användning av bidragen till personalförstärkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub242 yrkandena 5 och 6.

Reservation 15 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m52003
c20002
fp04008
kd29004
v24005
mp14102
-0000
Totalt27341035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Behovet av KY-utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub275 yrkande 7, 2004/05:Ub381, 2004/05:Ub439 yrkande 2 i denna del och 2004/05:N414 yrkande 2.

Reservation 16 (c, fp)

15. Fler vuxna i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A350 yrkande 11.

16. Skolbesök i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub235.

17. Framtida ökning av anslagen till grundutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub485 yrkande 1.

Reservation 17 (fp)

18. Framtida ökning av fakultetsanslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub293 yrkande 19.

Reservation 18 (m, fp, kd)

19. Framtida ökning av resurserna till forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub428 och 2004/05:N242 yrkande 4.

Reservation 19 (fp)

20. Forskningsresurser till de fria teologiska högskolorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub405.

21. Avgiftsfrihet för studenter från Sverige och övriga EES-området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2004/05:Ub289 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub298, 2004/05:Ub342 och 2004/05:Ub473 yrkande 27.

Reservation 20 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m52003
c20002
fp40008
kd29004
v24005
mp01403
-0000
Totalt30014035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Högskoleavgifter för studenter från länder utanför EES-området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So428 yrkande 2, 2004/05:Ub293 yrkande 28 och 2004/05:Ub473 yrkande 28.

Reservation 21 (m, kd)
Reservation 22 (mp)

23. Sättet för dimensionering av utbildningen till lärarexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub472 yrkande 14.

Reservation 23 (kd)

24. Utökad vidareautbildning i specialpedaogik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So520 yrkande 2.

25. Utbyggnad av läkar- och sjuksköterskeutbildningarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So605 yrkande 12.

Reservation 24 (kd)

26. Fler fristående högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub293 yrkande 12, 2004/05:Ub378 yrkande 16 och 2004/05:Ub473 yrkande 45.

Reservation 25 (m, fp, kd)

27. Fördelning av resurser och studieplatser efter studenternas egna val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub293 yrkandena 4 och 10, 2004/05:Ub378 yrkandena 1 och 5, 2004/05:N254 yrkande 13 och 2004/05:N409 yrkande 29.

Reservation 26 (m, fp)

28. Hänsyn till tillgången på bostäder när grundutbildningsresurser fördelas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub441 yrkande 10, 2004/05:Ub489 och 2004/05:Bo304 yrkande 4.

Reservation 27 (kd)

29. Förändringar i övrigt i resurstilldelningssystemet för grundutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub276 yrkande 2, 2004/05:Ub334, 2004/05:Ub357, 2004/05:Ub363, 2004/05:Ub378 yrkandena 2 och 18, 2004/05:Ub452 och 2004/05:Ub473 yrkandena 3, 7, 23, 39, 40, 47 och 48.

Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (kd)
Reservation 30 (v)
Reservation 31 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m52003
c00202
fp00408
kd00294
v02405
mp14102
-0000
Totalt200268934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Resurstilldelningssystem för forskning och forskarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub222 yrkande 3 och 2004/05:Ub478 yrkandena 1 och 2.

31. Kostnadsansvaret vid utbildning utanför högskoleorterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub251, 2004/05:Ub312, 2004/05:Ub396, 2004/05:Ub433 yrkande 2, 2004/05:Ub473 yrkande 26, 2004/05:Ub487 och 2004/05:N346 yrkande 2.

Reservation 32 (kd)

32. Utbildning för utländska akademiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub209 yrkande 2.

Reservation 33 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m52003
c20002
fp04008
kd28104
v24005
mp15002
-0000
Totalt27441034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Högskoleutbildning i medicinsk fotvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub267 och 2004/05:Ub305.

34. Universitetsstatus eller vetenskapsområde för vissa högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub222 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub252 yrkande 1, 2004/05:Ub273, 2004/05:Ub280, 2004/05:Ub286 yrkande 3, 2004/05:Ub301, 2004/05:Ub449 yrkande 1, 2004/05:Ub453, 2004/05:T260 yrkande 4 och 2004/05:N409 yrkande 30.

Reservation 34 (m, fp, kd)

35. Förstärkningar i övrigt av vissa lärosäten och vissa regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub214, 2004/05:Ub222 yrkandena 4-9, 2004/05:Ub288 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub308, 2004/05:Ub309, 2004/05:Ub320, 2004/05:Ub344, 2004/05:Ub356, 2004/05:Ub359, 2004/05:Ub369, 2004/05:Ub370, 2004/05:Ub374, 2004/05:Ub379, 2004/05:Ub382, 2004/05:Ub388, 2004/05:Ub394, 2004/05:Ub395, 2004/05:Ub410, 2004/05:Ub433 yrkande 1, 2004/05:Ub434, 2004/05:Ub439 yrkandena 1, 2 i denna del och 3-7, 2004/05:Ub449 yrkande 2, 2004/05:Ub450, 2004/05:Ub451 yrkandena 2-4, 2004/05:Ub482, 2004/05:Ub491, 2004/05:Ub505, 2004/05:T335 yrkande 8, 2004/05:N239 yrkande 4 och 2004/05:N401 yrkande 8.

36. Deltagande i University of the Arctic

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub366.

37. Jämställande av naturskolor med teknikcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub384 yrkande 5.

38. Inrättande av ett oberoende kvalitetsinstitut för den högre utbildningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub378 yrkandena 8 och 9.

Reservation 35 (fp)

39. Konkurrensutsättning av Centrala studiestödsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub218 och 2004/05:Ub321 yrkande 3.

Reservation 36 (fp)

40. Nedläggning av Centrala studiestödsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub290 yrkande 1.

41. Införande av s.k. omvänd straffavgift för Centrala studiestödsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub321 yrkande 4.

Reservation 37 (fp)

42. Organisationen för finansiering av medicinsk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So596 yrkande 5 och 2004/05:Ub293 yrkande 17.

Reservation 38 (m)

43. Organisationen för finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub472 yrkandena 10 och 11.

Reservation 39 (kd)

44. Vissa forskningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf355 yrkande 4, 2004/05:So359 yrkande 4, 2004/05:So617 yrkandena 2 och 3, 2004/05:Kr254 yrkande 2, 2004/05:Ub243, 2004/05:Ub272 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub293 yrkande 16, 2004/05:Ub327 yrkandena 1-3, 2004/05:Ub349, 2004/05:Ub384 yrkande 4, 2004/05:Ub420 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub456, 2004/05:Ub459, 2004/05:Ub461, 2004/05:MJ510 yrkande 8, 2004/05:A321 yrkande 3 och 2004/05:A352 yrkande 4.

Reservation 40 (m)

45. Anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2005 samt vissa bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 16 punkterna 3-10 och avslår motionerna 2004/05:So395 yrkande 9, 2004/05:Ub258 yrkande 24, 2004/05:Ub293 yrkande 20, 2004/05:Ub348, 2004/05:Ub419 yrkande 2, 2004/05:Ub473 yrkandena 24 och 25, 2004/05:Ub476 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub480 yrkande 34, 2004/05:Ub481 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Ub485 yrkandena 3 och 4.