Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2003

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 44 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2004. Skolverket får mer resurser för att bygga upp och förstärka sin verksamhet med inspektion och tillsyn av skolorna. Satsningen på mer personal i skolorna och fritidshemmen fortsätter, och ökar successivt. Satsningen på utbildning av vuxna, liksom kvalificerad yrkesutbildning, fortsätter i samma omfattning som förra året. En valideringsdelegation inrättas och ska finnas under fyra år. Med validering menas en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens, som en person har oavsett hur personen skaffat sig dem. Delegationen ska bedriva och stödja utvecklingsarbete som gäller validering av kunskap och utbildningar som ligger utanför högskolans område. Anslagen till grundläggande utbildning minskar vid nio universitet och högskolor. Begränsade ökningar görs vid ett antal universitet och högskolor, främst med tanke på lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning. Universitetens och högskolornas anslag till forskning och forskarutbildning behålls på nuvarande nivå. Centrala studiestödsnämnden har tidigare år tillfälligt fått extra resurser. Det upphör nu. Vetenskapsrådet får 25 miljoner kronor som en förstärkning av resurserna till medicinsk forskning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på Riksdagens revisorers förslag. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 117 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-23
Justering: 2003-11-25
Betänkande publicerat: 2003-12-02
Trycklov: 2003-11-28
Reservationer 31
Betänkande 2003/04:UBU1

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 44 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2004. Skolverket får mer resurser för att bygga upp och förstärka sin verksamhet med inspektion och tillsyn av skolorna. Satsningen på mer personal i skolorna och fritidshemmen fortsätter, och ökar successivt. Satsningen på utbildning av vuxna, liksom kvalificerad yrkesutbildning, fortsätter i samma omfattning som förra året. En valideringsdelegation inrättas och ska finnas under fyra år. Med validering menas en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens, som en person har oavsett hur personen skaffat sig dem. Delegationen ska bedriva och stödja utvecklingsarbete som gäller validering av kunskap och utbildningar som ligger utanför högskolans område. Anslagen till grundläggande utbildning minskar vid nio universitet och högskolor. Begränsade ökningar görs vid ett antal universitet och högskolor, främst med tanke på lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning. Universitetens och högskolornas anslag till forskning och forskarutbildning behålls på nuvarande nivå. Centrala studiestödsnämnden har tidigare år tillfälligt fått extra resurser. Det upphör nu. Vetenskapsrådet får 25 miljoner kronor som en förstärkning av resurserna till medicinsk forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-09
4

Beslut

Beslut: 2003-12-09
38 förslagspunkter, 30 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förberedelser för förändring av gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub515 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m48007
c18103
fp04206
kd26007
v25005
mp15002
-0000
Totalt26043046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Skolverkets roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub439 yrkande 33.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c19003
fp42006
kd02706
v25005
mp15002
-0000
Totalt27927043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Nationellt kvalitetsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub252, 2003/04:Ub367 yrkande 29, 2003/04:Ub388 yrkande 15, 2003/04:Ub392 yrkande 11, 2003/04:Ub427 yrkande 3 och 2003/04:Ub472 yrkandena 1 och 4.

Reservation 3 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04807
c01903
fp04107
kd27006
v25005
mp15002
-0000
Totalt197108044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Insatser mot läs- och skrivsvårigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub392 yrkande 10.

Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290114
m46009
c01903
fp42006
kd27006
v25005
mp12032
-0000
Totalt28119445

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Undervisning om narkotikans effekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So414 yrkande 2.

Reservation 5 (m)

6. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub292 yrkande 24.

Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47107
c19003
fp42006
kd26007
v02505
mp11312
-0000
Totalt27529144

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Klassmorfar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub271 yrkande 34.

Reservation 7 (kd, mp)

8. Kompetensutveckling inom IT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub294.

9. Ekeskolan och Hällsboskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub377 yrkande 9.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04807
c01903
fp04206
kd02706
v25005
mp10052
-0000
Totalt165136543

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Uppföljning av bidraget till personalförstärkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub417 yrkande 5.

Reservation 9 (fp)

11. Fördelningen av studieplatser för vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub391 yrkande 16 i denna del och 2003/04:Ub452.

Reservation 10 (c)

12. Ändring i högskolelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 16 punkt 1.

13. Nytt avtal med vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 16 punkt 3.

14. Kompensation till Västra Götalandsregionen för det ökade antalet platser på tandläkarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub404.

15. Principer för resursfördelning mellan lärosätena till grundläggande utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub249, 2003/04:Ub290 yrkandena 4 och 8, 2003/04:Ub347, 2003/04:Ub390 yrkande 1, 2003/04:Ub414 yrkandena 1, 2 och 5, 2003/04:Ub499 yrkande 19, 2003/04:Ub516 yrkande 4, 2003/04:N341 yrkande 10 och 2003/04:Bo226 yrkande 4.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)

16. Principer för resursfördelning mellan lärosätena till forskning och forskarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub414 yrkande 18.

Reservation 15 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04807
c18004
fp04206
kd26016
v25005
mp15002
-0000
Totalt21490144

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Fler platser i vårdutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So640 yrkande 12.

Reservation 16 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c19003
fp42006
kd02706
v24006
mp15002
-0000
Totalt27827044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Fler platser i socionomutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So643 yrkande 3.

19. Fler platser i lärarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub304 yrkande 2 och 2003/04:Ub393 yrkande 2.

Reservation 17 (c)

20. Förstärkning av vissa lärosäten och vissa regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub204, 2003/04:Ub209 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub219, 2003/04:Ub233, 2003/04:Ub246, 2003/04:Ub255 yrkandena 1, 2 och 4, 2003/04:Ub259 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub260, 2003/04:Ub272, 2003/04:Ub273 yrkandena 1-6, 2003/04:Ub274 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub278, 2003/04:Ub279 yrkandena 1-3, 2003/04:Ub291 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub305, 2003/04:Ub306, 2003/04:Ub311 yrkande 1, 2003/04:Ub337, 2003/04:Ub345, 2003/04:Ub346, 2003/04:Ub349 yrkande 1, 2003/04:Ub356 yrkande 1, 2003/04:Ub362, 2003/04:Ub365, 2003/04:Ub400, 2003/04:Ub405 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub422 yrkande 1, 2003/04:Ub442, 2003/04:Ub448, 2003/04:Ub451, 2003/04:Ub456 yrkandena 1-7, 2003/04:Ub468, 2003/04:Ub487, 2003/04:Ub490, 2003/04:Ub507 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub512, 2003/04:Ub518, 2003/04:T470 yrkande 5 och 2003/04:N341 yrkande 11.

21. Fler fristående högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub290 yrkandena 10 och 11.

Reservation 18 (m)

22. Forskning vid de fristående teologiska högskolorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub340.

23. Framtida ökning av anslagen till forskning och forskarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub290 yrkande 17 och 2003/04:Ub390 yrkande 30.

Reservation 19 (m, fp)
Reservation 20 (c)

24. Kravet på full kostnadstäckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk285 yrkande 2 och 2003/04:Ub318.

Reservation 21 (m, kd)

25. Högskoleavgifter för studenter från länder utanför EES

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub499 yrkande 20.

Reservation 22 (kd)

26. Distansutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub499 yrkande 8.

Reservation 23 (kd)

27. Inrättande av ett oberoende kvalitetsinstitut för den högre utbildningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub414 yrkandena 8 och 9.

Reservation 24 (fp)

28. Översyn av datasystemet för samordnad antagning till högre utbildning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub269 yrkandena 1-3.

29. Omprövning av systemet att Centrala studiestödsnämnden finansieras genom avgifsintäkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR15 punkt 3 och motionerna 2003/04:Ub1 yrkande 4, 2003/04:Ub2 yrkande 1 och 2003/04:Ub212 i denna del.

Reservation 25 (m, fp, kd)

30. Strategi för att komma till rätta med överbelastning hos Centrala studiestödsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub1 yrkande 1.

Reservation 26 (kd)

31. Frågan om att konkurrensutsätta Centrala studiestödsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub2 yrkande 4, 2003/04:Ub212 i denna del, 2003/04:Ub396 yrkande 2, 2003/04:Ub423 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:Ub443 yrkande 1.

Reservation 27 (m, fp)

32. Införande av en s.k. omvänd straffavgift för Centrala studiestödsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub2 yrkande 5 och 2003/04:Ub396 yrkande 3.

Reservation 28 (fp)

33. Undersökning av konsekvenserna av viss nedläggning av lokalkontor hos Centrala studiestödsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub298.

34. Utvärdering av beslutet att slå samman de naturvetenskapliga och tekniska forskningsråden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub414 yrkande 15.

Reservation 29 (fp)

35. Permanentning av den utbildningsvetenskapliga kommittén

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub497 yrkande 7.

Reservation 30 (kd)

36. Bredbandsutbyggnad för att möjliggöra distansstudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub390 yrkande 23.

Reservation 31 (c)

37. Förslag om prioritering av vissa forskningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf401 yrkande 4, 2003/04:So418 yrkande 9, 2003/04:So642 yrkande 7, 2003/04:Kr230 yrkande 2, 2003/04:Ub268 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub395 yrkande 1, 2003/04:Ub403, 2003/04:Ub434, 2003/04:Ub455, 2003/04:Ub461, 2003/04:Ub476, 2003/04:Ub489, 2003/04:Ub501, 2003/04:Ub508, 2003/04:Ub510, 2003/04:T474 yrkande 9, 2003/04:MJ398 yrkandena 4 och 8, 2003/04:MJ410 yrkande 7, 2003/04:Bo256 yrkande 5, 2003/04:Bo259 yrkande 3 och 2003/04:Bo296 yrkande 4.

38. Anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2004 m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 16 punkterna 2 och 4-6 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 22, 2003/04:Ub256, 2003/04:Ub263, 2003/04:Ub281, 2003/04:Ub290 yrkandena 14-16 och 18, 2003/04:Ub391 yrkande 13, 2003/04:Ub392 yrkandena 2 och 15, 2003/04:Ub406, 2003/04:Ub415 yrkande 3, 2003/04:Ub417 yrkande 6, 2003/04:Ub424, 2003/04:Ub439 yrkande 35, 2003/04:Ub460 yrkande 1, 2003/04:Ub475 yrkande 2, 2003/04:Ub477, 2003/04:Ub502, 2003/04:Ub511 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub514 yrkandena 1-3, 2003/04:Ub515 yrkandena 4-6, 2003/04:N348 yrkande 6, 2003/04:A257 yrkande 5 och 2003/04:A305 yrkande 12.