Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2002

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om 42,4 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2003. En ny myndighet med ansvar för skolutvecklingsfrågor inrättas den 1 mars 2003. Myndigheten ska främja nationellt fastställda mål genom att stödja och stimulera kommuner och skolor i deras arbete med den lokala skol- och verksamhetsutvecklingen. Huvuduppgiften för Skolverket blir i fortsättningen att följa upp, granska och utvärdera utbildningens kvalitet och resultat i kommuner och skolor samt att utöva tillsyn över verksamheten. Den successiva utökningen av bidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem fortsätter. Ett nytt riktat statsbidrag till kommunal vuxenutbildning införs den 1 januari 2003. Satsningen på kvalificerad yrkesutbildning fortsätter i oförändrad omfattning. Den grundläggande högskoleutbildningen byggs ut, men i mindre omfattning än regeringen tidigare planerat. För att höja kvaliteten höjs ersättningsbeloppen för utbildningsområdet humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi genom ett tillskott på drygt 100 miljoner kronor och för utbildningsområdet vård genom ett tillskott på 193,5 miljoner kronor. Beckmans skola får statsbidrag för utbildning till konstnärlig högskoleexamen. Vetenskapsrådet får ytterligare 252 miljoner kronor för bl.a. ökade resurser till forskningsområdena biovetenskap, informationsvetenskap och materialvetenskap.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

114 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-05
Justering: 2002-11-28
Betänkande publicerat: 2003-12-06
Trycklov: 2002-12-04
Reservationer 28
Betänkande 2002/03:UBU1

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om 42,4 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2003. En ny myndighet med ansvar för skolutvecklingsfrågor inrättas den 1 mars 2003. Myndigheten ska främja nationellt fastställda mål genom att stödja och stimulera kommuner och skolor i deras arbete med den lokala skol- och verksamhetsutvecklingen. Huvuduppgiften för Skolverket blir i fortsättningen att följa upp, granska och utvärdera utbildningens kvalitet och resultat i kommuner och skolor samt att utöva tillsyn över verksamheten. Den successiva utökningen av bidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem fortsätter. Ett nytt riktat statsbidrag till kommunal vuxenutbildning införs den 1 januari 2003. Satsningen på kvalificerad yrkesutbildning fortsätter i oförändrad omfattning. Den grundläggande högskoleutbildningen byggs ut, men i mindre omfattning än regeringen tidigare planerat. För att höja kvaliteten höjs ersättningsbeloppen för utbildningsområdet humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi genom ett tillskott på drygt 100 miljoner kronor och för utbildningsområdet vård genom ett tillskott på 193,5 miljoner kronor. Beckmans skola föreslås få statsbidrag för utbildning till konstnärlig högskoleexamen. Vetenskapsrådet får ytterligare 252 miljoner kronor för bl.a. ökade resurser till forskningsområdena biovetenskap, informationsvetenskap och materialvetenskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-12
4

Beslut

Beslut: 2002-12-12
45 förslagspunkter, 38 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Införande av nationell skolpeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m14608
c20002
fp20406
kd32001
v23007
mp16001
-0000
Totalt225464038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Införande av skolpeng för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (m)

3. Publicering av kvalitetsgranskningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 4 (m)

4. Ansvar för att främja jämställdheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Nationellt kvalitetsinstitut m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m14608
c11902
fp04206
kd03102
v23007
mp16001
-0000
Totalt173138038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

7. Insatser mot läs- och skrivsvårigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04708
c02002
fp04206
kd03102
v22008
mp15002
-0000
Totalt169140040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Ekeskolan och Hällsboskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 7 (m, kd)
Reservation 8 (c, fp)

9. Gymnasieskola för gravt hörselskadade och döva

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 9 (fp, kd)

10. Barnomsorgspeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 10 (fp)

11. Barnomsorgskonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 11 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m46018
c20002
fp42006
kd03201
v23007
mp15002
-0000
Totalt27732139

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Fördelningen av studieplatser för vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 12 (c)

13. Principer för resurstilldelning till grundläggande högskoleutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 13 (m, fp, kd)

14. Principer för tilldelning av anslag till forskning och forskarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

15. Dimensionering och lokalisering av utbildning inom vårdområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 14 (kd)

16. Utbildning av speciallärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 15 (m)
Reservation 16 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m10468
c20002
fp04206
kd03201
v23007
mp16001
-0000
Totalt192744637

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Utbildning av lärare i teckenspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 17 (c, kd)

18. Utbildning av lärare i hem- och konsumentkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

19. Sjöbefälsutbildning vid Mitthögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

20. Kompletteringsutbildning för utländska akademiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 18 (m, fp, kd)

21. Dimensionering av högskoleutbildning i vissa regioner och på vissa orter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

22. Universitetsstatus för vissa högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

23. Forskningsresurser vid vissa högskolor och i vissa regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

24. Doktorandtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 19 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m47008
c02002
fp42006
kd27141
v23007
mp16001
-0000
Totalt28721437

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Examensrätt i forskarutbildningen för Högskolan i Jönköping

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

26. Kravet på full kostnadstäckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 20 (m)

27. Forskning om isocyanater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

28. Finansiering av lokala studiecentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

29. Fristående högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 21 (m)

30. Examensrätt m.m. till Högskolan på Gotland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

31. Inrättande av ett oberoende kvalitetsinstitut för den högre utbildningen m.m

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 22 (fp)

32. Granskning av kvalitetsarbetet inom Sveriges nätuniversitets distansutbildning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 23 (v)

33. Omprövning av Centrala studiestödsnämndens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 24 (m, fp, kd)

34. Införande av en s.k omvänd straffavgift för Centrala studiestödsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 25 (fp)

35. Utredning om konsekvenserna av obalansen i medelstilldelning mellan olika vetenskapsområden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 26 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m47008
c20002
fp42006
kd03201
v23007
mp16001
-0000
Totalt28032037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. Lättillgänglig information om forskningsresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 27 (kd)

37. Forskning om elöverkänslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

38. Forskning kring whiplashskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

39. Forskning om östrogenbehandlingens effekter på kvinnors hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

40. Forskning om fibromyalgi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

41. Forskning om den reumatologiska sjukdomen sklerodermi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

42. Forskning inom designområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

43. Forskning om konsumentekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

44. Forskning om kvinnors företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 28 (c)

45. Anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2003, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: