Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2002

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om 42,4 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2003. En ny myndighet med ansvar för skolutvecklingsfrågor inrättas den 1 mars 2003. Myndigheten ska främja nationellt fastställda mål genom att stödja och stimulera kommuner och skolor i deras arbete med den lokala skol- och verksamhetsutvecklingen. Huvuduppgiften för Skolverket blir i fortsättningen att följa upp, granska och utvärdera utbildningens kvalitet och resultat i kommuner och skolor samt att utöva tillsyn över verksamheten. Den successiva utökningen av bidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem fortsätter. Ett nytt riktat statsbidrag till kommunal vuxenutbildning införs den 1 januari 2003. Satsningen på kvalificerad yrkesutbildning fortsätter i oförändrad omfattning. Den grundläggande högskoleutbildningen byggs ut, men i mindre omfattning än regeringen tidigare planerat. För att höja kvaliteten höjs ersättningsbeloppen för utbildningsområdet humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi genom ett tillskott på drygt 100 miljoner kronor och för utbildningsområdet vård genom ett tillskott på 193,5 miljoner kronor. Beckmans skola får statsbidrag för utbildning till konstnärlig högskoleexamen. Vetenskapsrådet får ytterligare 252 miljoner kronor för bl.a. ökade resurser till forskningsområdena biovetenskap, informationsvetenskap och materialvetenskap.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om 42,4 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2003. En ny myndighet med ansvar för skolutvecklingsfrågor inrättas den 1 mars 2003. Myndigheten ska främja nationellt fastställda mål genom att stödja och stimulera kommuner och skolor i deras arbete med den lokala skol- och verksamhetsutvecklingen. Huvuduppgiften för Skolverket blir i fortsättningen att följa upp, granska och utvärdera utbildningens kvalitet och resultat i kommuner och skolor samt att utöva tillsyn över verksamheten. Den successiva utökningen av bidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem fortsätter. Ett nytt riktat statsbidrag till kommunal vuxenutbildning införs den 1 januari 2003. Satsningen på kvalificerad yrkesutbildning fortsätter i oförändrad omfattning. Den grundläggande högskoleutbildningen byggs ut, men i mindre omfattning än regeringen tidigare planerat. För att höja kvaliteten höjs ersättningsbeloppen för utbildningsområdet humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi genom ett tillskott på drygt 100 miljoner kronor och för utbildningsområdet vård genom ett tillskott på 193,5 miljoner kronor. Beckmans skola föreslås få statsbidrag för utbildning till konstnärlig högskoleexamen. Vetenskapsrådet får ytterligare 252 miljoner kronor för bl.a. ökade resurser till forskningsområdena biovetenskap, informationsvetenskap och materialvetenskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.