Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2001

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2001. Det innebär bl.a. följande: Maxtaxan byggs ut under 2002. För det kommande budgetåret föreslås 3 900 miljoner kronor. Bidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem ökas med 1 000 miljoner kronor. Arbetet med att rekrytera studerande till vuxenutbildningen fortsätter och förstärks. Den kvalificerade yrkesutbildningen permanentas och byggs ut. Utbyggnaden av den grundläggande högskoleutbildningen fortsätter. Ett svenskt nätuniversitet bildas med en ny central myndighet, som delvis ersätter Distansutbildningsmyndigheten. Universiteten och högskolorna får öronmärkta medel till pedagogisk utbildning av lärarna. Centrala studiestödsnämnden får för andra året i rad 20 miljoner kronor för inrättande av ett servicecenter för studiestöd i Kiruna. Vetenskapsrådet får drygt två miljarder kronor, varav ca 300 miljoner kronor är nya medel för bl.a. ökade resurser till forskning om biologisk mångfald och ekologi, fortsatt utbyggnad av den utbildningsvetenskapliga forskningen och särskilt stöd till s.k. småämnen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2001. Det innebär bl.a. följande: Maxtaxan byggs ut under 2002. För det kommande budgetåret föreslås 3 900 miljoner kronor. Bidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem ökas med 1 000 miljoner kronor. Arbetet med att rekrytera studerande till vuxenutbildningen fortsätter och förstärks. Den kvalificerade yrkesutbildningen permanentas och byggs ut. Utbyggnaden av den grundläggande högskoleutbildningen fortsätter. Ett svenskt nätuniversitet bildas med en ny central myndighet, som delvis ersätter Distansutbildningsmyndigheten. Universiteten och högskolorna får öronmärkta medel till pedagogisk utbildning av lärarna. Centrala studiestödsnämnden får för andra året i rad 20 miljoner kronor för inrättande av ett servicecenter för studiestöd i Kiruna. Vetenskapsrådet får drygt två miljarder kronor, varav ca 300 miljoner kronor är nya medel för bl.a. ökade resurser till forskning om biologisk mångfald och ekologi, fortsatt utbyggnad av den utbildningsvetenskapliga forskningen och särskilt stöd till s.k. småämnen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.