Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2006

Beslut

Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel (NU15)

Elproducenter får rätt att kräva ursprungsgarantier för el som framställts med användning av högeffektiv kraftvärme. Systemet liknar det system som redan finns för produktion av förnybar el. En ursprungsgaranti är ett dokument som är utfärdat av en myndighet och som anger att en viss mängd högeffektiv kraftvärmeel har producerats. Kravet på ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel följer av EU:s kraftvärmedirektiv, som syftar till att främja elproduktion genom högeffektiv kraftvärme. Högeffektiv kraftvärme innebär att el och värme framställs samtidigt på ett sätt som medför en bränslebesparing på minst 10 % jämfört med separat produktion av el och värme.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel (NU15)

Elproducenter får rätt att kräva ursprungsgarantier för el som framställts med användning av högeffektiv kraftvärme. Systemet liknar det system som redan finns för produktion av förnybar el. En ursprungsgaranti är ett dokument som är utfärdat av en myndighet och som anger att en viss mängd högeffektiv kraftvärmeel har producerats. Kravet på ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel följer av EU:s kraftvärmedirektiv, som syftar till att främja elproduktion genom högeffektiv kraftvärme. Högeffektiv kraftvärme innebär att el och värme framställs samtidigt på ett sätt som medför en bränslebesparing på minst 10 % jämfört med separat produktion av el och värme. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.