Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Peru (prop. 2005/06:125 delvis)

Skatteutskottets bet 2005/06:SkU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Sverige säger upp skatteavtal med Peru (SkU37)

Riksdagen godkände att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Peru sägs upp. Skatteavtalet med Peru är omodernt och avviker i stora och viktiga delar från nuvarande svensk avtalspolicy. Förhandlingar med Peru om ett nytt skatteavtal inleddes i mars 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-09
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-19
Trycklov: 2006-05-19
bet 2005/06:SkU37

Sverige säger upp skatteavtal med Peru (SkU37)

Riksdagen ska godkänna att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Peru sägs upp. Skatteavtalet med Peru är omodernt och avviker i stora och viktiga delar från nuvarande svensk avtalspolicy. Förhandlingar med Peru om ett nytt skatteavtal inleddes i mars 2006. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-02
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Peru

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner att avtalet mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet sägs upp,
2. antar regeringens i bilaga 2 till betänkandet återgivna förslag till
lag om upphävande av kungörelsen (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomster och förmögenhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:125 punkterna 1 i denna del och 2.