Upphovsrätten och offentlighetsprincipen

Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2000

Beslut

Skärpt sekretess för upphovsrättsligt skyddade verk (KU14)

En ny sekretessbestämmelse som ska skydda uppgifter i vissa upphovsrättsligt skyddade verk som inkommit till en myndighet träder i kraft den 1 april 2000. Sekretessbestämmelsen ska gälla uppgifter i verk för vilka det kan antas dels att verket inte tidigare har offentliggjorts, dels att det har kommit in till myndigheten utan rättighetshavarens samtycke. Bestämmelsen omfattar endast uppgifter i verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse. Bestämmelsen ska endast gälla om ett röjande av uppgifterna innebär ett upphovsrättsligt förfogande och om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att rättighetshavaren lider skada. Bakgrunden är att det s.k. scientologimaterialet har lämnats in till ett flertal svenska myndigheter. Det har därmed varit möjligt att få till stånd en spridning av materialet till allmänheten som annars skulle kunna hindras av upphovsrättsinnehavaren. Offentlighets- och sekretesskommittén har i uppdrag att se över förhållandet mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att senast under hösten 2001 återkomma med ett förslag till permanent lösning av den aktuella frågan.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Skärpt sekretess för upphovsrättsligt skyddade verk (KU14)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en ny sekretessbestämmelse som ska skydda uppgifter i vissa upphovsrättsligt skyddade verk som inkommit till en myndighet. Sekretessbestämmelsen ska gälla uppgifter i verk för vilka det kan antas dels att verket inte tidigare har offentliggjorts, dels att det har kommit in till myndigheten utan rättighetshavarens samtycke. Bestämmelsen omfattar endast uppgifter i verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse. Bestämmelsen ska endast gälla om ett röjande av uppgifterna innebär ett upphovsrättsligt förfogande och om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att rättighetshavaren lider skada. Bakgrunden är att det s.k. scientologimaterialet har lämnats in till ett flertal svenska myndigheter. Det har därmed varit möjligt att få till stånd en spridning av materialet till allmänheten som annars skulle kunna hindras av upphovsrättsinnehavaren. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2000. Offentlighets- och sekretesskommittén har i uppdrag att se över förhållandet mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen. Konstitutionsutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att senast under hösten 2001 återkomma med ett förslag till permanent lösning av den aktuella frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.