Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG,m.m.

LUs betänkande 2004/05:LU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 2005

Beslut

Skärpt upphovsrätt ska stoppa olaglig kopiering från Internet (LU27)

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag till ny upphovsrättslagstiftning. Beslutet innebär att ett tydligt förbud införs mot nedladdning av musik, bilder och annat material på Internet för privat bruk utan upphovsmannens tillstånd. Personer som gjort sig skyldiga till olaglig kopiering ska betala skadestånd om de haft uppsåt, det vill säga att de känt till att materialet inte får kopieras, eller om de varit grovt oaktsamma. När det gäller kravet på oaktsamhet gick riksdagen ett steg längre än regeringen. Regeringen ansåg i sitt förslag att det räckte med att vara oaktsam, inte grovt oaktsam. Det kommer inte längre, annat än i undantagsfall, vara tillåtet att kopiera böcker utan att författaren får betalt. Att bränna ett exemplar av en CD-skiva man köpt eller att kopiera tidningsartiklar kommer fortfarande att vara tillåtet. Teknik som används till att knäcka koder eller kringgå kopieringsskydd för upphovsrättsligt material på Internet förbjuds. Den får inte heller säljas. Avgiften på oinspelade CD-skivor, DVD-skivor, kassetter och videoband höjs för att kompensera författare, musiker och andra upphovsmän ekonomiskt för den privata kopiering som är tillåten. Bibliotek, arkiv och skolor kommer att få utökade möjligheter att kopiera upphovsrättsligt material digitalt. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 juli 2005.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till av utskottet framlagda lagförslag (initiativärenden). Bifall till motioner rörande skadestånd vid kopiering för privat bruk. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-04-28
Justering: 2005-05-12
Betänkande publicerat: 2005-05-17
Trycklov: 2005-05-16
Reservationer 10
Betänkande 2004/05:LU27

Alla beredningar i utskottet

2005-04-28, 2005-04-19

Skärpt upphovsrätt ska stoppa olaglig kopiering från Internet (LU27)

Att ladda ned musik, bilder och annat material på Internet för privat bruk utan upphovsmannens tillstånd ska uttryckligen förbjudas. Det föreslår lagutskottet som i huvudsak har godkänt regeringens förslag till ny upphovsrättslagstiftning. Personer som gjort sig skyldiga till olaglig kopiering ska betala skadestånd om de haft uppsåt, det vill säga att de känt till att materialet inte får kopieras, eller om de varit oaktsamma, enligt regerings förslag. Lagutskottet vill att kravet på oaktsamhet ska skärpas till att gälla grov oaktsamhet. Ställningstagandet bygger på motioner från Moderaterna, Folkpartiet, och Kristdemokraterna. Det kommer inte att längre, annat än i undantagsfall, vara tillåtet att kopiera böcker utan att författaren får betalt. Att bränna ett exemplar av en CD-skiva man köpt eller att kopiera tidningsartiklar kommer fortfarande att vara tillåtet. Teknik som används till att knäcka koder eller kringgå kopieringsskydd för upphovsrättsligt material på Internet förbjuds. Den kommer heller inte att få säljas. Avgiften på oinspelade CD-skivor, DVD-skivor, kassetter och videoband höjs, för att kompensera författare, musiker och andra upphovsmän ekonomiskt för den privata kopiering som är tillåten. Bibliotek, arkiv och skolor kommer att få utökade möjligheter att kopiera upphovsrättsligt material digitalt. De föreslagna lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv och föreslås börja gälla den 1 juli 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-25
4

Beslut

Beslut: 2005-05-25
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L23 yrkande 1 och 2004/05:L24 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m46009
c01714
fp38109
kd24108
v24005
mp01502
-0001
Totalt25134163

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Godkännande av internationella fördrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
a) WIPO-fördraget om upphovsrätt,
b) WIPO-fördraget om framföranden och fonogram med en förklaring enligt artikel 3.3 i detta fördrag i förening med artikel 5.3 i den internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag, upprättad i Rom den 26 oktober 1961 (Romkonventionen), att Sverige inte avser att ge skydd på grundval av utgivningskriteriet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:110 punkterna 1 och 2.

3. Kopiering av litterära verk för privat bruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 12 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:110 punkt 3 i denna del och avslår motionerna 2004/05:L20 yrkande 5 och 2004/05:L21 yrkande 6.

Reservation 2 (m, fp)
Reservation 3 (kd)

4. Skadestånd vid kopiering för privat bruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 54 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:L20 yrkande 3, 2004/05:L21 yrkande 2 och 2004/05:L22 yrkande 2 och bifaller delvis proposition 2004/05:110 punkt 3 i denna del.

5. Krav på lovlig förlaga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L20 yrkandena 2 och 4, 2004/05:L21 yrkande 1 och 2004/05:L25 yrkande 1.

Reservation 4 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m04609
c00184
fp03909
kd02508
v24005
mp00152
-0001
Totalt1441103362

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Kassettersättningens storlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 26 l § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:110 punkt 3 i denna del och avslår motion 2004/05:L21 yrkande 3.

Reservation 5 (m, kd)

7. Fortsatt översyn av kassettersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L20 yrkande 6, 2004/05:L22 yrkande 3 och 2004/05:L23 yrkande 3.

Reservation 6 (m, fp, kd)

8. Skydd för tekniska åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L20 yrkande 7, 2004/05:L22 yrkande 4 och 2004/05:L23 yrkande 2.

Reservation 7 (m, fp, kd)

9. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
- dels avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk såvitt avser 53 a §,
- dels ändrar beslutet den 11 maj 2005 (rskr. 2004/05:237) såvitt avser 53 b § lagen om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och beslutar att paragrafen skall ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 samt beslutar om sådan ändring av ingressen till lagförslaget som föranleds därav,
- dels antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkterna 3, 4 och 6 samt första dels-satsen i denna punkt med den ändringen att det närmast före 14 § skall införas en ny rubrik med lydelsen "Framställning av exemplar för undervisningsändamål" samt beslutar om sådan ändring av ingressen till lagförslaget som föranleds därav,
b) lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:110 punkt 4 och bifaller delvis proposition 2004/05:110 punkt 3 i denna del.

10. Översyn och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L20 yrkande 8, 2004/05:L21 yrkande 4, 2004/05:L22 yrkande 1 och 2004/05:L25 yrkande 3.

Reservation 8 (m, fp, kd)

11. Teknikneutral upphovsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L20 yrkande 1 och 2004/05:L25 yrkande 2.

Reservation 9 (m, fp, kd)

12. Ideella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L21 yrkande 5.

Reservation 10 (m, fp, kd)