Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG,m.m.

LUs betänkande 2004/05:LU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 2005

Beslut

Skärpt upphovsrätt ska stoppa olaglig kopiering från Internet (LU27)

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag till ny upphovsrättslagstiftning. Beslutet innebär att ett tydligt förbud införs mot nedladdning av musik, bilder och annat material på Internet för privat bruk utan upphovsmannens tillstånd. Personer som gjort sig skyldiga till olaglig kopiering ska betala skadestånd om de haft uppsåt, det vill säga att de känt till att materialet inte får kopieras, eller om de varit grovt oaktsamma. När det gäller kravet på oaktsamhet gick riksdagen ett steg längre än regeringen. Regeringen ansåg i sitt förslag att det räckte med att vara oaktsam, inte grovt oaktsam. Det kommer inte längre, annat än i undantagsfall, vara tillåtet att kopiera böcker utan att författaren får betalt. Att bränna ett exemplar av en CD-skiva man köpt eller att kopiera tidningsartiklar kommer fortfarande att vara tillåtet. Teknik som används till att knäcka koder eller kringgå kopieringsskydd för upphovsrättsligt material på Internet förbjuds. Den får inte heller säljas. Avgiften på oinspelade CD-skivor, DVD-skivor, kassetter och videoband höjs för att kompensera författare, musiker och andra upphovsmän ekonomiskt för den privata kopiering som är tillåten. Bibliotek, arkiv och skolor kommer att få utökade möjligheter att kopiera upphovsrättsligt material digitalt. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 juli 2005.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till av utskottet framlagda lagförslag (initiativärenden). Bifall till motioner rörande skadestånd vid kopiering för privat bruk. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2005-04-19, 2005-04-28

Skärpt upphovsrätt ska stoppa olaglig kopiering från Internet (LU27)

Att ladda ned musik, bilder och annat material på Internet för privat bruk utan upphovsmannens tillstånd ska uttryckligen förbjudas. Det föreslår lagutskottet som i huvudsak har godkänt regeringens förslag till ny upphovsrättslagstiftning. Personer som gjort sig skyldiga till olaglig kopiering ska betala skadestånd om de haft uppsåt, det vill säga att de känt till att materialet inte får kopieras, eller om de varit oaktsamma, enligt regerings förslag. Lagutskottet vill att kravet på oaktsamhet ska skärpas till att gälla grov oaktsamhet. Ställningstagandet bygger på motioner från Moderaterna, Folkpartiet, och Kristdemokraterna. Det kommer inte att längre, annat än i undantagsfall, vara tillåtet att kopiera böcker utan att författaren får betalt. Att bränna ett exemplar av en CD-skiva man köpt eller att kopiera tidningsartiklar kommer fortfarande att vara tillåtet. Teknik som används till att knäcka koder eller kringgå kopieringsskydd för upphovsrättsligt material på Internet förbjuds. Den kommer heller inte att få säljas. Avgiften på oinspelade CD-skivor, DVD-skivor, kassetter och videoband höjs, för att kompensera författare, musiker och andra upphovsmän ekonomiskt för den privata kopiering som är tillåten. Bibliotek, arkiv och skolor kommer att få utökade möjligheter att kopiera upphovsrättsligt material digitalt. De föreslagna lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv och föreslås börja gälla den 1 juli 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.