Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1999/2000:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2000

Beslut

Ändrade regler för uppehållstillstånd på grund av anknytning (SfU9)

Riksdagen beslutade om ändringar i utlänningslagen i syfte att undvika att utländska medborgare söker sig till Sverige på grund av anknytning till en här bosatt person när risken bedöms som påtaglig att den utländske medborgaren kan komma att utsättas för misshandel eller annan allvarlig kränkning. Innan uppehållstillstånd beviljas på grund av sådan anknytning bör det bedömas om förhållandet är att anse som seriöst eller inte. Den nuvarande ordningen med uppskjuten invandringsprövning för s.k. snabba anknytningar ska behållas. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges normalt två gånger under en tvåårsperiod. Om ett förhållande upphört under denna period ska fortsatt uppehållstillstånd trots detta kunna beviljas om sökanden eller sökandens barn utsatts för våld eller för handlingar som innefattar allvarlig kränkning av sökandens eller barnets frihet eller frid. Regeln om att uppehållstillstånd ska ha beviljats före inresa här i landet ska behållas. Undantag ska dock kunna göras om utlänningen har stark anknytning till en i Sverige bosatt person och det skäligen inte kan krävas att utlänningen återvänder till ett annat land för att ge in ansökan där. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-02-15
Justering: 2000-03-07
Betänkande 1999/2000:SfU9

Ändrade regler för uppehållstillstånd på grund av anknytning (SfU9)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till lagändringar i i syfte att undvika att utländska medborgare söker sig till Sverige på grund av anknytning till en här bosatt person när risken bedöms som påtaglig att den utländske medborgaren kan komma att utsättas för misshandel eller annan allvarlig kränkning. Innan uppehållstillstånd beviljas på grund av sådan anknytning bör det bedömas om förhållandet är att anse som seriöst eller inte. Den nuvarande ordningen med uppskjuten invandringsprövning för s.k. snabba anknytningar ska behållas. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges normalt två gånger under en tvåårsperiod. Om ett förhållande upphört under denna period ska fortsatt uppehållstillstånd trots detta kunna beviljas om sökanden eller sökandens barn utsatts för våld eller för handlingar som innefattar allvarlig kränkning av sökandens eller barnets frihet eller frid. Regeln om att uppehållstillstånd ska ha beviljats före inresa här i landet ska behållas. Undantag ska dock kunna göras om utlänningen har stark anknytning till en i Sverige bosatt person och det skäligen inte kan krävas att utlänningen återvänder till ett annat land för att ge in ansökan där. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-03-22
4

Beslut

Beslut: 2000-03-22

Protokoll med beslut