Undantag från vissa turordningsregler m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2000/01:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 oktober 2000

Beslut

Undantag från turordningsregler i LAS (AU4)

Riksdagen beslutade om ändring av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) om turordningen arbetstagare emellan vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivare med högst tio arbetstagare ska få göra undantag från turordningen för totalt två personer som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Enligt regeringens förslag skulle undantagsregeln gälla oavsett antalet arbetstagare hos arbetsgivaren. Riksdagen beslutade om ändringen i regeringens förslag med anledning av motionsförslag (mp, m, kd, c, fp). (Se även 1998/99:AU8 ). Riksdagen godkände vidare regeringens förslag i den s.k. IT-propositionen om en ändring i turordningsreglerna som innebär ett stärkt anställningsskydd för dem som distansarbetar från hemmet.

Utskottets förslag till beslut: Förslag med anledning av proposition 1999/2000:144 och motionerna 1999/2000:A27 yrk. 1 och 1999/2000:A30 dels om godkännande av vad som anförts om en undantagsregel, dels om utformningen av 22 § andra stycket lagen om anställningsskydd och ikraftträdandet av lagändringarna. I övrigt bifall till proposition 1999/2000:86 i berörd del och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Undantag från turordningen i LAS (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen beslutar om ändring av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) om turordningen arbetstagare emellan vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivare med högst tio arbetstagare ska få göra undantag från turordningen för totalt två personer som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Enligt regeringens förslag skulle undantagsregeln gälla oavsett antalet arbetstagare hos arbetsgivaren. Utskottet föreslår ändringen i regeringens förslag med anledning av motionsförslag (mp, m, kd, c, fp). (Se även 1998/99:AU8). Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag i den s.k. IT-propositionen om en ändring i turordningsreglerna som innebär ett stärkt anställningsskydd för dem som distansarbetar från hemmet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.