Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m. (vilande grundlagsförslag och följdlagstiftning)

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 1998

Beslut

Slutligt beslut om innehav av barnpornografi (KU4)

Riksdagen beslutade, med anledning av barnpornografifrågan, slutligt om ändringarna i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förslagen innebär bl.a. att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen inte ska gälla för skildringar av barn i pornografisk bild. Reglerna om barnpornografi kommer i fortsättningen att finnas uteslutande i vanlig lag. Beslutet innebär också att benämningen tekniska upptagningar införs i grundlagarna som ett samlingsbegrepp för upptagningar som innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1999.(Se även 1997/98:KU19 .)

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Slutligt beslut om innehav av barnpornografi (KU4)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen, med anledning av barnpornografifrågan, slutligt beslutar om ändringarna i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förslagen innebär bl.a. att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen inte ska gälla för skildringar av barn i pornografisk bild. Reglerna om barnpornografi kommer i fortsättningen att finnas uteslutande i vanlig lag. Konstitutionsutskottet föreslår också att benämningen tekniska upptagningar införs i grundlagarna som ett samlingsbegrepp för upptagningar som innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.(Se även 1997/98:KU19.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.