Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 1998

Beslut

Innehav av barnpornografi (KU19)

Riksdagen beslutade att som vilande anta ändringar i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Beslutet innebär att i princip all befattning med barnpornografiska bilder, även innehav, kriminaliseras fr.o.m. den 1 januari 1999. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen kommer därmed inte att gälla för skildring av barn i pornografisk bild. Riksdagen förordade, mot regeringens förslag, ett s.k. försvarlighetsrekvisit i brottsbalken. Rekvisitet innebär att ingen ska kunna dömas för barnpornografibrott om gärningen är försvarlig med hänsyn till omständigheterna. Det kan röra sig om seriös nyhetsförmedling, forskning och opinionsbildning, som därmed inte, beroende på omständigheterna, kommer att omfattas av den skärpta lagstiftningen. Benämningen tekniska upptagningar införs i yttrandefrihetsgrundlagen som ett samlingsbegrepp för upptagningar som innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.