Transportpolitik för en hållbar utveckling

Trafikutskottets betänkande 1997/98:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1998

Beslut

Transportpolitik (TU10)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag till mål för och inriktning av transportpolitiken. Vidare beslutades att ett nytt avgiftssystem för järnvägstrafiken ska införas som bl.a. innebär en kostnadssänkning med 690 miljoner kronor per år. Utbyggnaden av Botniabanan utmed Norrlandskusten ska genomföras. Kostnaden för järnvägsutbyggnaden, som beräknas vara helt färdig 2005, beräknas uppgå till högst 8 200 miljoner kronor. Någon energi- och koldioxidskatt på bränsle som används för järnvägsändamål ska inte införas nu. Konkurrensen mellan långväga busstrafik och järnvägstrafik ska öka. Därmed kan den långväga busstrafiken utvecklas efter sina egna förutsättningar. Regering och riksdag bör avvakta trafikbeskattningsutredningens arbete innan de tar ställning till förändringar av drivmedelsbeskattningen och fordonsskatten för personbilar. Däremot ska fordonsskatten på bussar höjas. Ett nytt statligt stöd till kommunala trafikflygplatser ska införas fr.o.m. budgetåret 1999. Stödet blir 115 miljoner kronor per år.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.