Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2011/12:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2012

Beslut

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om trafiksäkerhet. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2012-04-26, 2012-04-17

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om trafiksäkerhet. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottet anser att det långsiktiga målet, nollvisionen, om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken ska bestå. Det pågår ett arbete med att bland annat utveckla indikatorer för trafiksäkerhetsarbetet fram till 2020.

Utskottet betonar barnperspektivet och vikten av att miljön kring förskolor och skolor utformas med hänsyn till att trafiksäkerheten ska vara hög. Flera myndigheter har överblick och ansvar när det gäller att säkra barns trafiksäkerhet på ett offensivt sätt.

Utskottet pekar på vikten av att värna en hög säkerhet för de vägarbetare som arbetar med att bygga och underhålla vägnätet. Trafikverkets arbetar med att identifiera åtgärder för att öka säkerheten för vägarbetarna.

Utskottet framhåller att det är angeläget att både privata förare och yrkesförare använder bilbälte. Andelen nya fordon som är utrustade med system för bältespåminnare har gått från en relativt blygsam nivå till ett nästan 100-procentigt genomslag.

Utskottet konstaterar att alkoholen ligger bakom en hög andel av dödsfallen och skadorna i trafiken. Det är därför viktigt med kraftfulla insatser för att eliminera förekomsten av alkohol i trafiken. Myndigheter, organisationer och teknikindustri på olika sätt, såväl nationellt som internationellt, bidrar med åtgärder för att öka nykterheten på vägarna.

Utskottet konstaterar att användningen av mobiltelefon i trafiken har utretts med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen våren 2011 och att Näringsdepartementet just nu arbetar med utredningsrapporterna. Utskottet inväntar regeringens återrapportering senare under 2012 och konstaterar att frågan om mobiltelefoni är betydelsefull för trafiksäkerheten. Utskottet kommer att fortsätta att följa frågan ingående.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.