Titel saknas

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2004

Beslut

Halvtidsöversynen av EU:s jordbrukspolitik (MJU22)

Regeringen har redovisat för riksdagen hur regeringen tycker att EU:s nya jordbrukspolitik ska tillämpas i de delar där Sverige ska ta ställning till olika alternativ. Förslagen innebär att ett frikopplat gårdsstöd bör införas enligt en så kallad blandmodell. Modellen innebär i huvudsak en regionalisering av nuvarande stöd där all åkermark inom en region får samma grundstöd per hektar men där viss del av stöden inom främst animaliesektorn förblir gårdskopplade. Riksdagen avslutade ärendet genom att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Halvtidsöversynen av EU:s jordbrukspolitik (MJU22)

Regeringen har redovisat för riksdagen hur regeringen tycker att EU:s nya jordbrukspolitik ska tillämpas i de delar där Sverige ska ta ställning till olika alternativ. Förslagen innebär att ett frikopplat gårdsstöd bör införas enligt en så kallad blandmodell. Modellen innebär i huvudsak en regionalisering av nuvarande stöd där all åkermark inom en region får samma grundstöd per hektar men där viss del av stöden inom främst animaliesektorn förblir gårdskopplade. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet genom att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.