Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2001

Beslut

Delmål och åtgärdsstrategier för svenska miljömål (MJU3)

Riksdagen beslutade om delmål, åtgärder och strategier för att nå de miljökvalitetsmål som beslutades om 1999 (se 1998/99:MJU6 ). Miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet. Riksdagen beslutade våren 1999 om 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål och gav då regeringen i uppdrag att återkomma med förslag även om delmålen. Det övergripande syftet med miljökvalitetsmålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. När det gäller miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan avser regeringen att återkomma till riksdagen med ett särskilt förslag om delmål.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-10-18, 2001-08-30

Delmål och åtgärdsstrategier för svenska miljömål (MJU3)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till delmål, åtgärder och strategier för att nå de miljökvalitetsmål som riksdagen beslutade om 1999 (se 1998/99:MJU6). Miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet. Riksdagen beslutade våren 1999 om 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål och gav då regeringen i uppdrag att återkomma med förslag även om delmålen. Det övergripande syftet med miljökvalitetsmålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. När det gäller miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan avser regeringen att återkomma till riksdagen med ett särskilt förslag om delmål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.