Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1996/97:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 1996

Beslut

Ny utlänningslag (SfU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen och allmänna riktlinjer för migrationspolitiken. Skydd ska som hittills ges till flyktingar enligt flykting-konventionen, men konventionen ska ges en vidare tolkning. Skyddsgrunderna för de facto-flyktingar och krigsvägrare ersätts av preciserade regler för vilka som ska ges skydd utöver konventionsflyktingar. Invandringen av anhöriga begränsas i princip till make, maka eller sambo samt barn under 18 år. Rättssäkerheten stärks bland annat genom ett ökat inslag av muntlig handläggning i asylprocessen. Riksdagen ansåg, liksom regeringen, att en parlamentarisk kommitté ska se över rättsprocessen. Frågan om återkallelse av uppehållstillstånd bör vid översynen behandlas skyndsamt och med förtur. Riksdagen kompletterade regeringens förslag med en utvidgning av rätten till offentligt biträde. Barn under 18 år som hålls i förvar ska alltid få sådant biträde om barnet saknar vårdnadshavare i Sverige.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.