Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2017

Beslut

Nytt studiestöd för personer med stort utbildningsbehov (UbU20)

Personer som vill studera för att få jobb ska få pengar

Om en person vill studera kan
han eller hon få pengar för att göra det.
Det kallas studie-stöd.

Nu har riksdagen
bestämt att det ska finnas ett till studie-stöd.

Det nya ska heta studie-starts-stöd.
Studie- starts-stödet ska gå till
personer som inte har något
jobb och ingen lång utbildning.

De personerna ska på så sätt kunna
studera och sedan lättare få ett arbete.

Reglerna för det nya studie-stödet
ska börja gälla den 1 januari 2018.

Ett nytt så kallat studiestartsstöd ska införas. Stödet ska underlätta för arbetslösa personer med kort utbildning att studera för att öka deras möjligheter att få arbete. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Studiestartsstödet är ett verktyg som kommunerna ska kunna använda för att se till att vuxna med utbildningsbehov deltar i utbildning. Det är också kommunerna som prövar och beslutar vem som uppfyller villkoren för att få stödet. Det nya stödet är ett bidrag utan lån och det kommer att vara ett komplement till det vanliga studiemedelssystemet.

Förslaget innebär också att den nuvarande möjligheten för studenter att skriva av studielån om de fortsätter med högskolestudier kommer att avskaffas.

Lagändringarna ska börja gälla den 2 juli 2017. Reglerna om avskrivning av studielån kommer dock att fortsätta gälla för studiemedel som har lämnats före den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-27
Justering: 2017-05-18
Trycklov: 2017-05-19
Reservationer 6
Betänkande 2016/17:UbU20

Nytt studiestöd för personer med stort utbildningsbehov (UbU20)

Ett nytt så kallat studiestartsstöd ska införas. Stödet ska underlätta för arbetslösa personer med kort utbildning att studera för att öka deras möjligheter att få arbete. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Studiestartsstödet är ett verktyg som kommunerna ska kunna använda för att se till att vuxna med utbildningsbehov deltar i utbildning. Det är också kommunerna som prövar och beslutar vem som uppfyller villkoren för att få stödet. Det nya stödet är ett bidrag utan lån och det kommer att vara ett komplement till det vanliga studiemedelssystemet.

Förslaget innebär också att den nuvarande möjligheten för studenter att skriva av studielån om de fortsätter med högskolestudier kommer att avskaffas.

Lagändringarna ska börja gälla den 2 juli 2017. Reglerna om avskrivning av studielån kommer dock att fortsätta gälla för studiemedel som har lämnats före den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-30
Debatt i kammaren: 2017-05-31
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om studiestartsstöd med den ändringen att


- ordet "anlutning" i 32 § första stycket ska bytas ut mot "anslutning",


- ordet "lärosanstalts" i 32 § andra stycket ska bytas ut mot "läroanstalts",
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
4. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
5. lag om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:158 punkterna 1-5 och avslår motionerna

2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:3688 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) och

2016/17:3690 av Annika Eclund m.fl. (KD).

Reservation 1 (SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 76 0 0 7
SD 0 40 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 1 0 2
Totalt 233 74 0 42


2. Målgruppen för studiestartsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3676 av Christer Nylander m.fl. (L) och

2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 0 76 7
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 215 16 76 42


3. Kommunernas rekryteringsarbete och resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4-6.

Reservation 4 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 232 76 0 41


4. Den närmare utformningen av studiestartsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3680 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 290 18 0 41


5. Avskrivningsmöjligheten för studielån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)