Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Tre uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU18)

Riksdagen gjorde tre tillkännagivanden till regeringen inom området straffrätt. Tillkännagivandena handlar om fridskränkningsbrott, hedersrelaterade brott och systematiska stölder.

Den 1 juli 2013 skärptes straffen för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Riksdagen anser att effekterna av den här straffskärpningen bör utvärderas. Om det visar sig att reformen inte fått avsedd effekt kanske straffen bör skärpas ytterligare. Därför uppmanade riksdagen regeringen att utvärdera straffskärpningen.

Ett stort antal personer lever under hot från sina anhöriga på grund av en så kallad hederskultur. Riksdagen anser att samhället med kraft bör markera mot dessa brott. Den lagstiftning som anknyter till hedersrelaterade brott bör ses över i syfte att motverka sådana brott och öka antalet åtal. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen vill även att den så kallade straffrabatten ses över. Om en person samtidigt döms för flera brott innebär det i praktiken att straffet inte motsvarar de olika brottens sammanlagda straffvärde. Det sker istället en viss begränsning av påföljden och personen får så kallad straffrabatt. En ny brottsrubricering som tar sikte på systematiska stölder bör också införas. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om detta till regeringen. Bakgrunden till beslutet är systematiska stölder som drabbar företagare och boende på landsbygden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om att utvärdera straffskärpningen för fridskränkningsbrott, att se över lagstiftning som anknyter till hedersrelaterade brott och att se över den s.k. straffrabatten och införa en ny brottsrubricering som tar sikte på systematiska stölder. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-03-03, 2016-03-15

Tre uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU18)

Justitieutskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen inom området straffrätt. Tillkännagivandena handlar om fridskränkningsbrott, hedersrelaterade brott och systematiska stölder.

Den 1 juli 2013 skärptes straffen för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Justitieutskottet anser att effekterna av den här straffskärpningen bör utvärderas. Om det visar sig att reformen inte fått avsedd effekt kanske straffen bör skärpas ytterligare. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att utvärdera straffskärpningen.

Ett stort antal personer lever under hot från sina anhöriga på grund av en så kallad hederskultur. Justitieutskottet anser att samhället med kraft bör markera mot dessa brott. Därför vill utskottet att den lagstiftning som anknyter till hedersrelaterade brott ses över i syfte att motverka sådana brott och öka antalet åtal. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet vill även att den så kallade straffrabatten ses över. Om en person samtidigt döms för flera brott innebär det i praktiken att straffet inte motsvarar de olika brottens sammanlagda straffvärde. Det sker istället en viss begränsning av påföljden och personen får så kallad straffrabatt. En ny brottsrubricering som tar sikte på systematiska stölder bör också införas. Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager detta för regeringen. Bakgrunden till förslaget är systematiska stölder som drabbar företagare och boende på landsbygden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.