Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU14)

Riksdagen gav regeringen 17 uppdrag inom straffrättsliga frågor. Bland annat vill riksdagen se att straffen för allvarliga våldsbrott, människohandel och koppleri skärps samt att den nuvarande så kallade straffrabatten minskas. Riksdagen vill också att ett nytt brott, inbrottsstöld, ska införas.

Utöver detta gav riksdagen regeringen uppdrag när det gäller bekämpning av terrorism, organiserad brottslighet, synnerligen grovt narkotikabrott, id-stölder, så kallade bluffakturor, sexualbrott mot barn, kränkningar och hot på internet, försök till häleri samt sexköp.

Beslut om uppdragen, tillkännagivandena, gjordes i samband med att riksdagen behandlade knappt 150 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014 om straffrättsliga frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om skärpta straff för människohandel. Bifall till motioner om att översynen av det straffrättsliga skyddet för enskildas persoliga integritet genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:74. Bifall till motioner om vikten av att översynen av straffskalan för köp av sexuell handling av barn genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128. Bifall till motioner om vikten av att uppdraget att överväga en höjning av straffminimum genom att ta bort böter i straffskalan vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128. Bifall till motioner om att bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte får mer ändamålsenlig utformning samt att straffet för kontakt med barn i sexuellt syfte bör skärpas. Bifall till motioner om att införa ett nytt brott - inbrottssöld - med minimistraffet fängelse i ett år. Bifall till motioner om att skärpa straffen för bedrägeribrott med systematiska inslag samt se över bedrägeribrottets utformning för att säkerställa en god anpassning till IT-relaterade brott. Bifall till motioner om att kriminalisera identitetsstölder. Bifall till motioner om att införa en ny straffbestämmelse som tar sikte på systematiska fakturabedrägerier. Bifall till motioner om ändring av straffskalorna för grovt narkotokabrott och grov narkotikasmuggling. Bifall till motioner om att genomföra de lagförslag som framförs i betänkandet Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18). Bifall till motioner om att regelverket om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet ska skärpas och ge uttryck för en strängare syn på flerfalldig brottslighet än vad som är fallet idag. Bifall till motioner om skärpta straff för brott som begåtts inom ramen för en organiserad kriminell verksamhet. Bifall till motioner om vikten av att det snarast presenteras ett förslag som gör att det bli lättare att förverka kriminellas tillgångar. Bifall till motioner om att skärpa och utvidga straffansvaret för underlåtenhet att avslöja och hindra brott ytterligare. Bifall till motion om att kriminalisera försök till häleri av normalgraden. Bifall till motioner om att överväga det straffbara området i förhållande till deltagande i en väpnad konflikt utomlands när det sker inom ramen för en terroristorganisation. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen 17 uppdrag inom straffrättsliga frågor. Bland annat vill utskottet se att straffen för allvarliga våldsbrott, människohandel och koppleri skärps samt att den nuvarande så kallade straffrabatten minskas. Utskottet vill också att ett nytt brott, inbrottsstöld, ska införas.

Utöver detta vill utskottet att riksdagen ska ge regeringen uppdrag när det gäller bekämpning av terrorism, organiserad brottslighet, synnerligen grovt narkotikabrott, id-stölder, så kallade bluffakturor, sexualbrott mot barn, kränkningar och hot på internet, försök till häleri samt sexköp.

Förslag om uppdragen, tillkännagivandena, gjordes i samband med att justitieutskottet behandlade knappt 150 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014 om straffrättsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.