Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets bet 2014/15:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU14)

Riksdagen gav regeringen 17 uppdrag inom straffrättsliga frågor. Bland annat vill riksdagen se att straffen för allvarliga våldsbrott, människohandel och koppleri skärps samt att den nuvarande så kallade straffrabatten minskas. Riksdagen vill också att ett nytt brott, inbrottsstöld, ska införas.

Utöver detta gav riksdagen regeringen uppdrag när det gäller bekämpning av terrorism, organiserad brottslighet, synnerligen grovt narkotikabrott, id-stölder, så kallade bluffakturor, sexualbrott mot barn, kränkningar och hot på internet, försök till häleri samt sexköp.

Beslut om uppdragen, tillkännagivandena, gjordes i samband med att riksdagen behandlade knappt 150 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014 om straffrättsliga frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om skärpta straff för människohandel. Bifall till motioner om att översynen av det straffrättsliga skyddet för enskildas persoliga integritet genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:74. Bifall till motioner om vikten av att översynen av straffskalan för köp av sexuell handling av barn genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128. Bifall till motioner om vikten av att uppdraget att överväga en höjning av straffminimum genom att ta bort böter i straffskalan vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128. Bifall till motioner om att bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte får mer ändamålsenlig utformning samt att straffet för kontakt med barn i sexuellt syfte bör skärpas. Bifall till motioner om att införa ett nytt brott - inbrottssöld - med minimistraffet fängelse i ett år. Bifall till motioner om att skärpa straffen för bedrägeribrott med systematiska inslag samt se över bedrägeribrottets utformning för att säkerställa en god anpassning till IT-relaterade brott. Bifall till motioner om att kriminalisera identitetsstölder. Bifall till motioner om att införa en ny straffbestämmelse som tar sikte på systematiska fakturabedrägerier. Bifall till motioner om ändring av straffskalorna för grovt narkotokabrott och grov narkotikasmuggling. Bifall till motioner om att genomföra de lagförslag som framförs i betänkandet Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18). Bifall till motioner om att regelverket om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet ska skärpas och ge uttryck för en strängare syn på flerfalldig brottslighet än vad som är fallet idag. Bifall till motioner om skärpta straff för brott som begåtts inom ramen för en organiserad kriminell verksamhet. Bifall till motioner om vikten av att det snarast presenteras ett förslag som gör att det bli lättare att förverka kriminellas tillgångar. Bifall till motioner om att skärpa och utvidga straffansvaret för underlåtenhet att avslöja och hindra brott ytterligare. Bifall till motion om att kriminalisera försök till häleri av normalgraden. Bifall till motioner om att överväga det straffbara området i förhållande till deltagande i en väpnad konflikt utomlands när det sker inom ramen för en terroristorganisation. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

77 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-17
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-12
Reservationer 39
bet 2014/15:JuU14

Uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen 17 uppdrag inom straffrättsliga frågor. Bland annat vill utskottet se att straffen för allvarliga våldsbrott, människohandel och koppleri skärps samt att den nuvarande så kallade straffrabatten minskas. Utskottet vill också att ett nytt brott, inbrottsstöld, ska införas.

Utöver detta vill utskottet att riksdagen ska ge regeringen uppdrag när det gäller bekämpning av terrorism, organiserad brottslighet, synnerligen grovt narkotikabrott, id-stölder, så kallade bluffakturor, sexualbrott mot barn, kränkningar och hot på internet, försök till häleri samt sexköp.

Förslag om uppdragen, tillkännagivandena, gjordes i samband med att justitieutskottet behandlade knappt 150 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014 om straffrättsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-17
Debatt i kammaren: 2015-03-18
4

Beslut

Beslut: 2015-03-18
72 förslagspunkter, 66 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2493 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

2. Starka laserpekare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 26.2.

Reservation 2 (SD)

3. Barnmisshandelsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 1.

Reservation 3 (C)

4. Misshandel av gravida

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1542 av Johnny Skalin (SD) och

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)

5. Straffbestämmelsen om människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 13 och

2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 6.

Reservation 5 (C)

6. Skärpta straff för människohandel och koppleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om skärpta straff för människohandel och koppleri.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 37 och

bifaller motion

2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Reservation 6 (S, MP, V)

7. Gränsöverskridande åtgärder för att bekämpa människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Nationell handlingsplan mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 10.

Reservation 7 (C)

9. Brottsrubricering i visst fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Betänketid för återhämtning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 9.

11. Utvärdering av straffskärpning för fridskränkningsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.

Reservation 8 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 0 72 0 12
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 1 19 0 2
V 19 0 0 2
KD 0 15 0 1
Totalt 187 122 0 40


12. Barnfridskränkningsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 2.

Reservation 9 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 289 20 0 40


13. Uppmaning att begå självmord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet.


15. Straffet för olaga hot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

16. Mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

17. Våldtäktsbrottets utformning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:137 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 3 och 2,

2014/15:2 av Karin Karlsbro (FP),

2014/15:287 av Edward Riedl (M),

2014/15:756 av Yasmine Larsson (S),

2014/15:2163 av Veronica Lindholm m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2291 av Hillevi Larsson (S),

2014/15:2446 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4,

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkandena 4 och 8,

2014/15:2876 av Fredrik Schulte (M) och

2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 9.

Reservation 10 (M, C, FP, KD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 2 0 14 3
S 101 0 0 12
M 0 0 72 12
SD 44 0 0 5
MP 21 0 1 3
C 0 0 20 2
V 1 18 0 2
KD 0 0 15 1
Totalt 169 18 122 40


18. Köp av sexuell handling av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om köp av sexuell handling av barn.


19. Köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om köp av sexuell tjänst.


20. Kontakt med barn i sexuellt syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om kontakt med barn i sexuellt syfte.


21. Dubbel straffbarhet för köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

22. Oaktsamhetskrav i fråga om barns ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

23. Sexuellt umgänge med elev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

24. Utnyttjande av barn för sexuell posering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

25. Hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3,

2014/15:1725 av Désirée Pethrus (KD) och

2014/15:1888 av Robert Hannah m.fl. (FP).

Reservation 12 (M, C, FP, KD)

26. Inbrottsstöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om inbrottsstöld.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:2246 av Tina Ghasemi (M) och

2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Reservation 13 (S, MP, V)

27. Ringa stöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3.

Reservation 14 (M, C, FP, KD)

28. Systematiska snatteribrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

29. Metallstölder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:43 av Johan Pehrson (FP) yrkande 2 och

2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 15 (M, C, FP, KD)

30. Skärpning av straffet för bedrägeri m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om skärpning av straffet för bedrägeri m.m.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2014/15:197 av Roger Haddad (FP) och

bifaller motion

2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4.

Reservation 16 (S, MP, V)

31. Identitetsstöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om identitetsstöld.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:1617 av Sofia Damm (KD) och

2014/15:2413 av Finn Bengtsson m.fl. (M) samt

bifaller motion

2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3.

Reservation 17 (S, MP, V)

32. Utredning av frågan om identitetsstöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

33. Systematiska fakturabedrägerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om systematiska fakturabedrägerier.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2014/15:843 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M) och

bifaller motionerna

2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 och

2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7.

Reservation 18 (S, MP, V)

34. Djurplågeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3 samt

2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 19 (SD)

35. Hot mot förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2326 av Birgitta Ohlsson (FP),

2014/15:336 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M),

2014/15:183 av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (M) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 36.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 3 0 41 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 1 2
KD 15 0 0 1
Totalt 251 16 42 40


36. Synnerligen grovt narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om synnerligen grovt narkotikabrott.


37. Drogen kat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 35.

Reservation 22 (SD)

38. Skyldighet att bistå den som är nödställd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

39. Straffbestämmelser om rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

40. Eftersupning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

41. Tjänstefel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

42. Illegal spelverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

43. Allvarlig miljöförstöring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

44. Ekobrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

45. Skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:289 av Edward Riedl (M),

2014/15:1758 av Lars Hjälmered (M) och

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 2 och

bifaller motionerna

2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och

2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 23 (S, MP, V)

46. Skärpta straff för vissa brott som särskilt drabbar kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 24 (SD)

47. Brott mot viss näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

48. Straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 6 och

2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4 och

bifaller delvis motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 25 (S, MP, V)

49. Kumulationsprincip vid vissa grova brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 23.

Reservation 26 (SD)

50. Brott av sexuell karaktär mot arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 27 (SD)

51. Livstidsstraff utan möjlighet till benådning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 28 (SD)

52. Införande av en s.k. tredje-gången-gillt-princip

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 24.

Reservation 29 (SD)

53. Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 25.

Reservation 30 (SD)

54. Begående av brott i samband med störande av allmän ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 27.

Reservation 31 (SD)

55. Utvisning till men för den tilltalade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 32 (SD)

56. Ny påföljd efter tidigare dom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 42.

Reservation 33 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 44 0 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 1 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 264 45 0 40


57. Avskaffa dagsböter som påföljd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

58. Beräkning av dagsbotsbelopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1265 av Adam Marttinen och Angelika Bengtsson (SD).

Reservation 34 (SD)

59. Straffskärpning på grund av offrets skyddslösa ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

60. Solidariskt straffansvar för ledande personer i företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

61. Skärpta straff vid grov organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om skärpta straff vid grov organiserad brottslighet.


62. Förverkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om förverkande.


63. Skärpt straffansvar vid underlåtenhet att avslöja och hindra brott i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om skärpt straffansvar vid underlåtenhet att avslöja och hindra brott i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4.

Reservation 35 (S, MP, V)

64. Deltagande i kriminell organisation och därmed sammanhängande frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2535 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) yrkandena 1, 5-7 och 10.

Reservation 36 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 43 0 6
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 1 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 263 44 0 42


65. Försök till häleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om försök till häleri.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8.

Reservation 37 (S, MP, V)

66. Preskription

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 33.

Reservation 38 (SD)

67. Ersättning till frihetsberövade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

68. Resor utomlands i syfte att delta i terroristhandlingar eller terroristträning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1005 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 4,

2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 8 och

2014/15:2996 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Reservation 39 (SD)

69. Deltagande i väpnad konflikt utomlands i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om deltagande i väpnad konflikt utomlands i vissa fall.


70. Begränsning i rätten till ekonomiskt stöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

71. Det straffrättsliga skyddet för transpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

72. Rättsväsendets arbete med hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument