En ökad differentiering av strandskyddet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2022

Beslut

Nej till att ändra strandskyddet (MJU27)

Riksdagen sa nej till förslag från regeringen om att lätta på strandskyddet i så kallade strandnära utvecklingsområden. Ett sådant område kännetecknas bland annat av att tillgången till obebyggt strandskyddat område är god, såväl inom området som i den omgivande trakten. I förslaget ingår en minskning av strandskyddsområdet vid små insjöar och smala vattendrag, till 25 meter. Regeringen vill också att det ska bli lättare att få dispens för att kunna upphäva även det återstående strandskyddet vid dessa vatten. Regeringens förslag innebär också att strandskyddet ska stärkas och förtydligas, bland annat i områden som har särskild betydelse för djur- och växtlivet och i områden där bebyggelsetrycket är högt.

Bakom riksdagens beslut om nej till regeringens förslag står motioner som lämnats in med anledning av regeringens förslag. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, inklusive förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:4511, yrkande 2, 2021/22:4529 yrkande 1, 2021/22:4568 yrkande 3, 2021/22:4572, yrkande 1, och 2021/22:4574, yrkande1, att riksdagen avslår regeringens förslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-12, 2022-05-17

Nej till att ändra strandskyddet (MJU27)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till förslag från regeringen om att lätta på strandskyddet i så kallade strandnära utvecklingsområden. Ett sådant område kännetecknas bland annat av att tillgången till obebyggt strandskyddat område är god, såväl inom området som i den omgivande trakten. I förslaget ingår en minskning av strandskyddsområdet vid små insjöar och smala vattendrag, till 25 meter. Regeringen vill också att det ska bli lättare att få dispens för att kunna upphäva även det återstående strandskyddet vid dessa vatten. Regeringens förslag innebär också att strandskyddet ska stärkas och förtydligas, bland annat i områden som har särskild betydelse för djur- och växtlivet och i områden där bebyggelsetrycket är högt.

Bakom miljö- och jordbruksutskottets förslag står motioner som lämnats in med anledning av regeringens förslag. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, inklusive förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.