Straffansvaret för terroristbrott

Justitieutskottets betänkande 2002/03:JUU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2003

Beslut

Ny terroristlag (JuU12)

Riksdagen beslutade om en ny lag om terroristbrott. Vidare utvidgas bestämmelserna om svensk domsrätt och kapning. Besluten börjar gälla den 1 juli 2003 och innebär att EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism genomförs i svensk lagstiftning (se 2001/02:JuU22 ). Terroristbrott är vissa allvarliga brott som räknas upp i rambeslutet och där handlingen allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation. För att brottet ska räknas som terroristbrott måste avsikten vara att 1) injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, eller 2) på ett otillåtet sätt tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att göra eller inte göra något, eller 3) allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. Försök, förberedelse och stämpling till terroristbrott och underlåtenhet att avslöja terroristbrott blir också straffbart. Brottet kapning utvidgas till att gälla även bussar, lastbilar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. I dag omfattas främst flygplan och fartyg. Det blir möjligt att utvisa utlänningar som man tror har begått terroristbrott i annat land, även om brottet främst har karaktär av politiskt brott.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ny terroristlag (JuU12)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en ny lag om terroristbrott. Vidare föreslås att bestämmelserna om svensk domsrätt och kapning utvidgas. Förslagen innebär att EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism genomförs i svensk lagstiftning (se 2001/02:JuU22). Terroristbrott är vissa allvarliga brott som räknas upp i rambeslutet och där handlingen allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation. För att brottet ska räknas som terroristbrott måste avsikten vara att 1) injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, eller 2) på ett otillåtet sätt tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att göra eller inte göra något, eller 3) allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. Försök, förberedelse och stämpling till terroristbrott och underlåtenhet att avslöja terroristbrott blir också straffbart. Brottet kapning utvidgas till att gälla även bussar, lastbilar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. I dag omfattas främst flygplan och fartyg. Det blir möjligt att utvisa utlänningar som man tror har begått terroristbrott i annat land, även om brottet främst har karaktär av politiskt brott. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.