Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2020

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU20

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2021

Nästa händelse: Beslut 17 juni 2021

Utskottets förslag

Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2020 har granskats (UbU20)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, RJ, har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2020 till riksdagen. Riksrevisionen har granskat stiftelsens årsredovisning för samma år och lämnat sin redogörelse till riksdagen.

Enligt Riksrevisionen ger RJ:s årsredovisning tillsammans med bland annat förvaltningsberättelsen en rättvisande bild av stiftelsens verksamhet. Riksrevisionen har också granskat styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Enligt revisionen har varken styrelsen eller den verkställande direktören handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2020 har granskats (UbU20)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, RJ, har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2020 till riksdagen. Riksrevisionen har granskat stiftelsens årsredovisning för samma år och lämnat sin redogörelse till riksdagen.

Enligt Riksrevisionen ger RJ:s årsredovisning tillsammans med bland annat förvaltningsberättelsen en rättvisande bild av stiftelsens verksamhet. Riksrevisionen har också granskat styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Enligt revisionen har varken styrelsen eller den verkställande direktören handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2020

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelserna 2020/21:RJ1 och 2020/21:RR3 till handlingarna.