Näringsutskottets betänkande
2003/04:NU4

Statliga företag


Sammanfattning

Utskottet  har  inget att erinra mot 2003 års
redogörelse för företag med statligt ägande, vilken
har överlämnats till riksdagen  med regeringens
skrivelse 2002/03:120. Skrivelsen bör därmed läggas
till handlingarna. I detta sammanhang avstyrker
utskottet ett antal motionsyrkanden rörande synen på
statligt ägande. Utskottet redovisar sin ståndpunkt
i frågan. I en reservation (m, fp, kd, c) framför
företrädarna för de fyra berörda partierna sin
gemensamma syn på det statliga ägandet.

I betänkandet behandlas - och avstyrks - vidare
förslag från Riksdagens revisorer, 2002/03:RR16,
angående staten som bolagsägare och motionsyrkanden
som berör de olika delarna i revisorernas förslag.
Revisorernas granskning är en uppföljning av en
tidigare rapport av revisorerna från år 1997. Enligt
utskottets mening är det ett värdefullt arbete som
revisorerna nu har utfört. Mycket av det arbete som
har bedrivits inom Regeringskansliet  - och då
särskilt inom Näringsdepartementet - med utveckling
av ägarrollen  har skett mot bakgrund och med
beaktande  av de förslag  och  påpekanden  som
revisorerna gjorde år 1997. Detta arbete fortsätter.
I en reservation (m, fp, kd, c) uttalas stöd för
revisorernas allmänna synpunkter.
Revisorerna lämnar förslag på följande områden:
Regeringskansliet som ägarföreträdare; övergripande
mål, ekonomiska mål och verksamhetsmål; styrelsernas
effektivitet;  insyn,  uppföljning och revision;
dotterbolagens verksamhet; bolagsledningarnas löner
och ersättningar. Utskottet redovisar hur de olika
frågorna  hanteras  av Regeringskansliet, främst
Näringsdepartementet som  har  huvudansvaret för
ägarförvaltningen.  Många  av  de aspekter  som
aktualiseras  av revisorerna och i de  berörda
motionerna är redan föremål för aktiv behandling
inom Näringsdepartementet. När det gäller löner och
ersättningar  till  ledningen  i statliga bolag
hänvisar utskottet till de förändrade riktlinjer för
företagsledande personers anställningsvillkor och
för anställdas incitamentsprogram som regeringen
nyligen beslutat om (riktlinjerna framgår av bilaga
2). Genom de nya riktlinjerna  uppnås,  enligt
utskottets  mening, den uppstramning vad gäller
bolagsledningarnas  löner  och  ersättningar som
efterfrågas såväl i revisorernas förslag som i de
aktuella motionerna. I anslutning till de nämnda
förslagen  från  revisorerna  har  reservationer
avlämnats av företrädarna i utskottet för Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och
Centerpartiet i varierande konstellationer.
Slutligen behandlas i betänkandet motionsyrkanden
rörande könsfördelningen  bland  styrelserna och
ledningarna för de statliga bolagen.  Utskottet
förväntar  sig  att regeringen tillser att den
målsättning rörande  jämställdhet  i  fråga  om
representation, lön och inflytande som riksdagen vid
ett flertal tillfällen uttalat nu uppnås även när
det gäller ledningarna för de statliga företagen och
styrelseordförandena  och  avstyrker  därmed  de
aktuella motionerna.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut


1. Regeringens skrivelse och synen på
statligt ägande

Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2002/03:120
till handlingarna och avslår motionerna 2002/03:N21
yrkandena 1-4, 2002/03:N22 yrkande 1, 2002/03:N23
yrkandena 1 och 2, 2003/04:N1 yrkande 2, 2003/04:N2
yrkande  1, 2003/04:N3 yrkande 1, 2003/04:N286,
2003/04:N293 yrkande 5, 2003/04: N316 yrkandena 3
och  4,  2003/04:N327  yrkandena  1-4  och  8,
2003/04:N328 yrkande 22 och 2003/04:N412 yrkande 28.

Reservation 1 (m, fp, kd, c)

2. Vårbehandling av regeringens skrivelse

Riksdagen avslår motion 2002/03:N22 yrkande 3.
Reservation 2 (kd)

3. Riksdagens revisorers allmänna
synpunkter

Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 1.
Reservation 3 (m, fp, kd, c)

4. Regeringskansliet som ägarföreträdare

Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 2 och motion 2003/04:N2 yrkande
3.
Reservation 4 (m, fp, c)
Reservation 5 (kd)

5. Övergripande mål, ekonomiska mål och
verksamhetsmål

Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 3 och motionerna 2002/03:N22
yrkandena 2, 6 och 10, 2003/04:Fi218 yrkandena 4 och
5, 2003/04:N1 yrkande 1, 2003/04:N2 yrkandena 2, 5
och 7, 2003/04:N3 yrkandena 2 och 3, 2003/04:N295
yrkandena  1 och 2, 2003/04:N314,  2003/04:N327
yrkande 6 och 2003/04:N365.
Reservation 6 (m, fp, kd, c)

6. Styrelsernas effektivitet

Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt  4 och motionerna 2003/04:N2
yrkande 6, 2003/04:N3 yrkande 6 och 2003/04:N327
yrkande 7 i denna del.
Reservation 7 (m, fp, c)
Reservation 8 (kd)

7. Insyn, uppföljning och revision

Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 5 och motionerna 2002/03:N21
yrkandena 5 och 6, 2002/03:N22 yrkandena 4, 8 och 9,
2002/03:N23 yrkande 3, 2003/04:N1 yrkandena 3 och 4,
2003/04:N2  yrkandena 4 och 8 och 2003/04:N327
yrkande 5.
Reservation 9 (m, fp, c)
Reservation 10 (kd)

8. Dotterbolagens verksamhet

Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 6 och motion 2003/04:N2 yrkandena
9  och 10. Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2003/04:N1 yrkande 5.
Reservation 11 (fp, c)
Reservation 12 (kd)

9. Bolagsledningarnas löner och
ersättningar

Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 7 och motionerna 2002/03:N21
yrkandena 7-9, 2002/03:N22 yrkande 7, 2003/04: N1
yrkandena 6 och 7, 2003/04:N2 yrkande 11, 2003/04:N3
yrkande  4,  2003/04:N203,  2003/04:N259  och
2003/04:N327 yrkande 7 i denna del.
Reservation 13 (m, kd, c)
Reservation 14 (fp)

10. Könsfördelningen bland styrelserna och
ledningarna för de statliga bolagen

Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N3 yrkande 5,
2003/04:N394 och 2003/04:N399.

11. Kapitalomstruktureringar

Riksdagen avslår motion 2002/03:N22 yrkande 5.
Reservation 15 (m, fp, c) - motiv.
Reservation 16 (kd)

Stockholm den 30 oktober 2003

På näringsutskottets vägnar


Marie Granlund


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Marie
Granlund (s), Mikael Odenberg (m), Ingegerd Saarinen
(mp), Nils-Göran Holmqvist (s), Sylvia Lindgren (s),
Maria Larsson (kd), Lennart Beijer (v), Karl Gustav
Abramsson (s), Ulla Löfgren (m), Carina Adolfsson
Elgestam (s), Yvonne Ångström (fp), Anne Ludvigsson
(s), Stefan Hagfeldt (m), Lars Johansson  (s),
Reynoldh Furustrand (s), Nyamko Sabuni (fp) och
Håkan Larsson (c).

2003/04

NU4


Redogörelse för ärendetI detta betänkande behandlas

dels regeringens skrivelse 2002/03:120 med 2003
års redogörelse för företag med statligt ägande,
dels Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR16
angående staten som bolagsägare,
dels 3 motioner som väckts med anledning av
regeringens skrivelse,
dels 3 motioner som väckts med anledning av
Riksdagens revisorers förslag,
dels 14 motioner från allmänna motionstiden.
Utskottets övervägandenRegeringens skrivelse och synen på
statligt ägande

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör lägga regeringens skrivelse om
statliga  företag  till handlingarna  och
samtidigt avslå ett antal motionsyrkanden
rörande synen på statligt ägande. Utskottet
redovisar sin ståndpunkt i frågan. Jämför
reservation 1 (m, fp, kd, c).
Riksdagen bör också avslå ett motionsyrkande
om vårbehandling av regeringens skrivelse.
Jämför reservation 2 (kd).

Skrivelsen om statliga företag

Inledning

I skrivelse 2002/03:120 lämnar regeringen sin årliga
redogörelse  för  förvaltningen  av  statens
företagsägande samt för verksamheten i företagen med
statligt ägande och i affärsverken. I redogörelsen
lämnas uppgifter om  utvecklingen  i  fråga om
förvaltningen av statens företagsägande under år
2002 och fram t.o.m. april 2003. I redovisningen
ingår dels aktiebolag vars aktier förvaltas av
departementen,  dels  de  affärsdrivande  verken
Luftfartsverket,  Sjöfartsverket och Affärsverket
svenska kraftnät. Statens järnvägar (SJ) ombildades
till aktiebolag den 1 januari 2001.

Systemet med årliga redogörelser från regeringen
baseras på ett beslut av riksdagen våren 1981 (prop.
1980/81:22, bet. 1980/81:NU29). Från och med år 1999
utger regeringen också en mer lättillgänglig version
av skrivelsen. I regeringens redogörelse redovisas
mer fullständiga resultat- och balansräkningar. I
sammanställningarna   följer   Regeringskansliet
sedvanliga regler rörande redovisningsinformation.
Sedan år 2001 redovisas även en konsoliderad balans-
och resultaträkning. Redovisningen ger en bild av
statens samlade företagsengagemang och de totala
värdena  i  denna företagssfär. I avsnittet om
Regeringskansliets  ägarförvaltning  finns  en
redovisning      av     Regeringskansliets
förvaltningskostnader,  och  i avsnittet om den
statliga företagssfären finns uppgifter  om  de
viktigaste orsakerna bakom resultatutvecklingen i
den statliga företagssfären.
I den siffermässiga presentationen och i analysen
av den statliga företagssfären samt i avsnittet med
företagspresentationerna har företagen delats upp i
två huvudgrupper, nämligen företag som verkar under
marknadsmässiga villkor och krav och företag som har
särskilda samhällsintressen. Uppdelningen avses ge
underlag för en mer rättvisande bild, samtidigt som
analysen av såväl hela portföljen som de enskilda
företagens resultat och måluppfyllelse underlättas.
Olika förbättringar och förtydliganden har gjorts
i den nu aktuella redogörelsen. I avsnittet om
statens ägarpolitik redovisas - när det gäller
genomlysning - regeringens syn på bolagsstämmor i de
statliga företagen. Genom att bereda medier och
allmänhet  möjlighet  att  ställa  frågor  till
företagsledningarna i de statligt ägda företagen
avses insynen förbättras ytterligare i företagen.
Beträffande revisorernas roll i de statligt ägda
bolagen   har  regeringens  syn  ytterligare
förtydligats. Fördelningen mellan revisionsarvoden
och övriga arvoden som utbetalats till revisorer i
de statligt ägda företagen redovisas, liksom en
sammanställning   av   arvodesnivåer    för
styrelseledamöter i de statligt ägda företagen.
I syfte att tydliggöra bakgrunden och därmed även
syftet till att staten för närvarande äger de
enskilda bolagen inleds varje företagspresentation
med en ingress som ger en översiktlig bild av
bolagets historik och verksamhet. Som ett komplement
lämnas propositionsförteckningar  för  respektive
bolag i en särskild förteckning. Härigenom skall
läsaren ges en bild av de ursprungliga motiven för
statens ägande i de riksdagsbeslut som ligger till
grund   för   bolagens   verksamhet.   I
företagspresentationerna lämnas informationen under
rubrikerna Verksamhet, Mål och Utvärdering samt
Ekonomi, Mål och Utvärdering samt redovisas vissa
branschspecifika nyckeltal. För bolag med fler än
tio anställda och där statens ägarandel överstiger
20 % lämnas uppgift om personalens sjukfrånvaro. I
företagspresentationerna  finns också uppgift om
styrelser som utsetts på bolagsstämmorna eller genom
regeringsbeslut under år 2002 och våren 2003.

Statens ägarpolitik

Den  svenska  staten  är  Sveriges  största
företagsägare. Genom Regeringskansliet förvaltas 59
företag eller koncerner, varav 44 ägs helt och 15
tillsammans med andra. Totalt är ca 200 000 personer
anställda i dessa bolag. Staten är den största
ägaren på Stockholmsbörsen. Statens ägarroll är
komplex då staten äger företag inom verksamheter som
spänner från gruvindustri och fastigheter till opera
och  spel.  Regeringen  har  värdeskapande  som
övergripande mål. Näringsdepartementet bedömer -
utan någon ingående värdering - att det sammanlagda
värdet  av  statens företagsinnehav uppgår till
350-410 miljarder kronor. Företagen har, som nämnts,
delats in i två grupper, nämligen företag som verkar
under marknadsmässiga villkor och krav samt företag
som främst har särskilda  samhällsintressen att
uppfylla. Som ägare har regeringen tillgång till
olika verktyg för att nå de uppsatta målen, varvid
genomlysning, styrelsesammansättning och revisorer
är tre viktiga verktyg.

I  skrivelsen  anges  uppdragets  mål  och
förutsättningar i följande punkter:
- Uppdraget är att professionellt förvalta de
tillgångar de statligt ägda företagen utgör.
- Målet är att skapa värde för ägaren.
- De konkurrensutsatta statligt ägda företagen
skall ges samma förutsättningar och har samma krav
på sin verksamhet som andra aktörer.
- Ett antal statligt ägda företag har främst till
uppgift att uppfylla särskilda samhällsintressen. I
dessa företag skapas värde framför allt genom den
samhällsnytta företagen åstadkommer.

Ägarförvaltningens ramverk och verktyg redovisas i
följande punkter:

- Aktiebolagslagen  (1975:1385) ger ramen för
företagen och i bolagsordningen anges företagets
allmänna inriktning.
- Styrelserna har fullt ansvar för företagens
verksamhet.
- Företagens  särskilda  uppdrag  beslutas av
riksdagen, regleras i lag eller i avtal mellan
företaget och staten.
- För att få till stånd en enhetlig förvaltning
ger regeringen riktlinjer för extern rapportering,
anställningsvillkor, m.m.
-   Regeringskansliet  värderar  fortlöpande
styrelsernas prestationer och hanterar de ägarfrågor
som uppkommer.

Beträffande verktyget genomlysning anser regeringen
att företagen med statligt ägande skall vara minst
lika genomlysta som börsnoterade företag. Ur statens
synvinkel är företagens rapportering av speciell
vikt eftersom den är ett viktigt styrinstrument i
uppföljningen och utvärderingen av företaget. Den
ekonomiska informationen är grunden för företagens
offentliga rapportering och bör kompletteras med
beskrivningar     om     marknadsutveckling,
känslighetsanalyser, etc. för att ge vägledning i
tolkningen  av de faktorer som skapar värde i
företaget. I vilken  mån  de berörda särskilda
samhällsintressena uppfyllts bör betraktas som lika
väsentlig som annan redovisning. Även den miljö-,
jämställdhets-    och    mångfaldsrelaterade
rapporteringen bör i möjligaste mån integreras i
årsredovisningen. Regeringen beslöt i mars 2002 om
riktlinjer för den externa ekonomiska rapporteringen
för företag med statligt ägande (se vidare i det
följande). Regeringens ambition är att de statligt
ägda företagen skall lämna bokslutskommuniké före
den 31 januari fr.o.m. 2004 års bokslut.

När det gäller bolagsstämmor sägs att dessa - i
aktiebolag - syftar till att bereda aktieägarna
möjlighet att besluta i företagets angelägenheter. I
aktiebolagslagen görs ingen skillnad mellan statligt
ägda   aktiebolag  och  privata  aktiebolag.
Bolagsstämman  är  således  i  första  hand en
sammankomst för aktieägarna, men det finns inga
hinder, om bolagsstämman medger det, att stämman
öppnas för allmänheten. Därför är det lämpligt, sägs
det, att de helstatliga företagen erbjuder någon
form av utåtriktad  aktivitet  i  samband  med
bolagsstämman där även allmänheten bereds möjlighet
att ställa frågor  till  företagsledningen. Hur
stämman praktiskt skall genomföras är en fråga för
företagets ledning och styrelse. Av planeringsskäl
är det rimligt att de som önskar komma till stämman
eller den i anslutning till stämman utåtriktade
aktiviteten måste anmäla sin närvaro till företaget
i god tid. Det finns flera aktiviteter som i olika
former kan rikta sig till allmänheten, medier eller
andra intressenter inom det aktuella företagets
intressesfär. Hänsyn måste dock tas till företaget
storlek och förekommande  allmänintresse, då en
bolagsstämma  och  anslutande  aktiviteter  är
resurskrävande. Regeringen anser att det normalt
sett inte bör begäras av företag med färre än tio
anställda eller mindre än 24 miljoner kronor i
omsättning att de skall ordna särskilda aktiviteter
i samband med bolagsstämmorna. Motsvarande kan även
gälla för större företag i de fall det saknas ett
direkt allmänintresse.
Beträffande riksdagsledamöters rätt att närvara
vid bolagsstämmor konstateras att det är styrelsens
ansvar att kallelse till bolagsstämman skickas till
riksdagen senast fyra veckor och tidigast sex veckor
före bolagsstämman. Riksdagsledamöters önskan att
närvara på stämman skall anmälas till företagets
styrelse senast två veckor i förväg. Detta gäller
samtliga företag i vilka staten äger minst 50 % av
aktierna och som har fler än 50 anställda.
När  det  gäller  det  andra  verktyget,
styrelsesammansättning, sägs i avsnittet Effektiva
styrelser att regeringens mål är att styrelserna
skall  innehålla  hög  kompetens, anpassad till
respektive  företags verksamhet,  situation  och
framtida utmaningar. Varje nominering skall utgå
från  kompetensbehovet  i  respektive  företags
styrelse. Under åren 1999-2002 har drygt 200 nya
styrelseledamöter utsetts av regeringen. Styrelsens
uppgifter är enligt aktiebolagslagen (8 kap. 3 §)
att  svara  för  företagets  organisation  och
förvaltningen  av  företagets  angelägenheter.
Styrelsen skall se till  att organisationen är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
företagets  ekonomiska  situation  i  övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Ledamöter i
statligt ägda företag har samma oinskränkta ansvar
som ledamöter i privat ägda företag. Nomineringen
och tillsättningen av nya ledamöter föregås av en
löpande  dialog  mellan  ansvarigt  departement,
styrelseordförande, andra ledamöter och eventuellt
andra delägare. Det är styrelsens ordförande som
skall tillförsäkra att styrelsearbetet håller en hög
kvalitet  och  sker  med  viss  enhetlighet.
Sammansättningen av styrelserna skall också ske så
att en balans uppnås avseende kompetens, bakgrund,
ålder och kön. Målet för de statligt ägda företagen
är en jämn könsfördelning, och ett delmål är att
andelen kvinnor skall vara minst 40 % år 2003. Den
16 maj 2003 uppgick andelen kvinnor av de av
bolagsstämman valda ledamöterna och suppleanterna i
de statliga bolagsstyrelserna  till  39 %. Vid
årsskiftet 2002/03 var andelen 37 %. I de av staten
helägda företagen uppgick andelen kvinnor till 42 %
per den 16 maj 2003. Regeringens bedömning är att
målet om 40 % kommer att nås även beträffande den
utvidgade gruppen företag där statens ägarandel
överstiger  20 %  när  samtliga  företag  haft
bolagsstämma. Enligt aktiebolagslagen är ansvaret
mellan verkställande direktören (vd) och styrelsen
fördelat så att vd skall  sköta  den  löpande
förvaltningen  enligt  styrelsens riktlinjer och
anvisningar.  I  syfte  att  tydliggöra  denna
ansvarsfördelning  bör vd normalt inte sitta i
styrelsen. Regeringen kommer därför inte att välja
in nya vd:ar i styrelsen.
För att uppnå effektiva styrelser bör dessa inte
vara för stora, sägs det i skrivelsen - normalt 6-8
ledamöter. År 2002 bestod styrelserna i företag med
statligt ägande i snitt av 7,7 ledamöter inklusive
suppleanter (motsvarande antal var 7,3 år 2001).
Styrelsernas  storlek  varierar från 3 till 14
ledamöter. Regeringens avsikt är att endast ha
ordinarie ledamöter i styrelserna, om inte särskilda
skäl  kräver  annat.  Ägarrepresentationen  i
styrelserna  utgörs  normalt  av  att  ansvarig
förvaltare är ordinarie ledamot. Under år 2002 var
ca 40 tjänstemän ledamöter i de statligt  ägda
företagens  styrelser.  Styrelsenomineringar  i
börsnoterade företag där staten är delägare skall
ske  i  samråd  med  övriga  huvudägare  i en
nomineringskommitté.  I de noterade företag där
staten har en stor ägarandel bör minst en ledamot av
nomineringskommittén   representera    staten.
Nomineringskommittén  bör  bestå  av  3 till 5
ledamöter,  och  majoriteten  skall representera
huvudägarna. Styrelseledamöternas arvoden bestäms av
bolagsstämman. Historiskt har styrelsearvodena i
statligt  ägda företag varit relativt  låga  i
jämförelse med privatägda företag av motsvarande
storlek.  I skrivelsen lämnas en översikt över
arvodesnivåer i de statligt ägda företagen. Enligt
aktiebolagslagen (8  kap. 5 §) skall styrelsen
årligen fastställa en skriftlig arbetsordning. Med
syfte  att  främja tydlighet och enhetlighet i
ansvars- och informationsfrågor mellan bolagsorganen
i   företag   med  statligt   ägande   har
Näringsdepartementet utarbetat ett förslag till stöd
för styrelserna vid upprättande och revidering av
arbetsordningar och för handläggningen av vissa
informationsfrågor. Regeringen har ingen uttalad
policy för användning av kommittéer i styrelsen. En
revisionskommitté kan inrättas, varvid vägledande
bör vara att det skall finnas ett särskilt behov,
att det skall effektivisera styrelsearbetet och att
en skriftlig arbetsordning utarbetas och godkänns av
styrelsen.
Beträffande det tredje verktyget som staten som
ägare disponerar - revisorerna - sägs att deras
uppdrag att oberoende granska styrelsens och vd:s
förvaltning, företagets årsredovisning och bokföring
är av central betydelse. Ansvaret för valet av
revisorer för företag med statligt ägande ligger hos
ägaren,  vilket inte hindrar att det praktiska
arbetet med upphandlingen hanteras av företagets
ekonomiavdelning, en revisionskommitté eller annan
lämplig     funktion.     Regeringskansliets
ägarrepresentanter    följer    dock   hela
upphandlingsprocessen. Det slutliga beslutet fattas
alltid av ägaren på bolagsstämman. Revisorer väljs
på mandatperioder om fyra år. Innan de kan bli
föremål för omval skall de utvärderas. Dessutom bör
löpande utvärderingar göras. Det är lämpligt att
styrelsen och revisorerna träffas minst två gånger
per  år  för  att  diskutera  redovisningen,
förvaltningen och riskhanteringen i företagen. De
tjänstemän inom Regeringskansliet som ansvarar för
förvaltningen av de helägda statliga företagen skall
ha en god relation med revisorerna och föra en
löpande  dialog med dessa. Med hänvisning till
revisorslagen (1995:528) och det ansvar som åläggs
revisorerna är det lämpligt att styrelsen bildar sig
en egen uppfattning om revisorernas  oberoende.
Styrelsen   bör   bevaka   de   fristående
rådgivningsuppdrag som revisorerna  kan  få  av
företagsledningen  och  därvid  ta  del  av de
bedömningar som revisorerna gör i enlighet med
revisorslagens  analysmodell.  I  de fall andra
konsulttjänster  utgör  en  betydande andel  av
revisorernas  ersättning  bör detta  förhållande
förklaras och motiveras i noten som redogör för
ersättningar till revisorer. Revisorerna bör även
vara ett stöd för styrelsen i utvärderingen av hur
de av regeringen  utgivna riktlinjerna avseende
incitamentsprogram, anställningsvillkor och extern
ekonomisk  rapportering  efterlevs. I skrivelsen
redovisas en översikt över revisionsarvoden och
övriga arvoden till revisorer i företag med statligt
ägande.
I  skrivelsen  noteras  att  den  nyinrättade
myndigheten Riksrevisionen bl.a. skall ha rätt att
inom ramen för sin effektivitetsrevision granska
sådan verksamhet som staten bedriver i form av
aktiebolag.  Granskning  kan  genomföras  om
verksamheten är  reglerad i lag eller i annan
författning  eller om  staten  har  bestämmande
inflytande över verksamheten. Riksrevisionen kommer
även att kunna förordna en eller flera revisorer att
delta i den årliga  revisionen  i de aktuella
företagen.
I  ett  avsnitt  med  rubriken  Effektiv
kapitalstruktur sägs att det historiskt har funnits
två problem inom den  statliga  företagssfären,
nämligen ineffektiv kapitalbalans och  expansion
utanför kärnverksamheten. En anledning till att
statligt  ägda  företag  tenderar  att  vara
överkapitaliserade är en osäkerhet  om  ägaren,
staten, är beredd att skjuta till nytt kapital om
det uppstår ett investeringsbehov. I skrivelsen
redogörs  för  det  förslag  om  förbättrad
kapitalstruktur i statliga företag som regeringen
lade fram våren 2003 i tilläggsbudget  i  den
ekonomiska  vårpropositionen (prop. 2002/03:100).
Riksdagen fattade  i  juni  2003  - med vissa
modifieringar - beslut om förslaget (bet. 2002/03:
FiU21).
Det andra nämnda problemet, bristande fokus på
kärnverksamheten, har uppkommit genom att vissa
företag med statligt ägande tidigare har expanderat
inom verksamheter  som legat utanför företagets
kärnverksamhet. Generellt sett ökar detta risken i
företaget,  eftersom företaget konkurrerar  inom
områden där det har ringa eller ingen erfarenhet.
Ledningen förlorar fokus på kärnverksamheten, och
ägaren löper risken att företagets mål inte uppfylls
eller åsidosätts. Flera företag med statligt ägande
har dock under de senaste åren ökat fokuseringen på
kärnverksamheten.
Regeringen redogör i ett särskilt avsnitt för sin
policy i vissa frågor av principiell karaktär och
hur de berör företagen med statligt ägande. Det är
styrelsens och ledningens ansvar att de företag där
staten har ägarintressen sköts på föredömligt sätt
och väl inom gällande lagstiftning, sägs det. Miljö-
och   etikhänsyn   bör   vara   självklara
utvärderingsparametrar för  de  beslut  som rör
förvaltningen  av  företag med statligt ägande.
Regeringen presenterade  våren  2002 initiativet
Globalt Ansvar, som syftar till att främja god
praxis för företag vad avser respekt för mänskliga
rättigheter  och  grundläggande  arbetsvillkor,
bekämpning av korruption  och en bättre miljö.
Initiativet  bygger  på  OECD:s riktlinjer  för
multinationella  företag och FN:s  "The  Global
Compact". Att ansluta sig till Globalt Ansvar sägs
vara ett bra mål för företagens arbete inom det
aktuella området, och det är regeringens ambition
att fler företag, inte minst statligt ägda företag,
skall ansluta sig till initiativet. I skrivelsen
erinras om att det i regeringsförklaringen anges att
Sverige skall fortsätta att  gå i spetsen för
omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Företag med miljöpåverkan behöver ha ett seriöst
miljöarbete och god miljökompetens för att undvika
miljörelaterade risker och kostnader. Kostnaderna
kan  bestå  dels  i  höga  åtgärds-  eller
saneringskostnader, dels i kostnader på grund av
försämrat anseende hos leverantörer, kunder och
allmänhet. Miljöanpassning  är i många fall en
förutsättning för lönsamhet, varför företag med
statligt ägande bör, i likhet med näringslivet i
övrigt, sträva mot en ekologisk hållbar utveckling
och  bidra  till att de nationella  miljömålen
uppfylls. Styrelserna bör aktivt följa företagens
insatser  i frågor som rör ekologiskt  hållbar
utveckling.
Regeringens mål avseende könsfördelningen i de
statliga bolagsstyrelserna är, som tidigare nämnts,
en jämn fördelning, och ett delmål är att andelen
kvinnor skall vara minst 40 % år 2003. Uppgifter om
hur könsfördelningen ser ut har redovisats i det
föregående. Regeringens bedömning är att målet om 40
%  kommer att nås när samtliga  företag  haft
bolagsstämma. Regeringen ser det som en fortlöpande
och angelägen uppgift att ta till vara den kompetens
och erfarenhet som kvinnor representerar, inte minst
genom tillsättningar  på  chefsnivå. Regeringens
möjligheter att detaljstyra och  direkt påverka
utvecklingen på detta område är dock begränsade,
utom i de fall där regeringen själv beslutar om
anställning. De statligt ägda företagens ledningar
och  styrelser  bör  vara  ett  föredöme  i
jämställdhetsarbetet. Detta gäller inte minst när
nya ledande befattningshavare skall tillsättas.
När det gäller mångfald säger regeringen att
erfarenheten från företag i såväl Sverige  som
utomlands  visar  att  mångfald  lönar  sig.
Mångfaldsarbetets övergripande  mål är att alla
medarbetares  kompetens  och erfarenheter  skall
tillvaratas i verksamheten.  Handlingsplaner kan
upprättas för hur företagen skall ta till vara det
humankapital som finns hos personer som kommer från
skilda kulturella, etniska och sociala miljöer.
Handlingsplanerna skall användas som verktyg för att
kunna rekrytera de bäst lämpade genom att bredda
basen för rekrytering. Regeringen anser att arbetet
med  mångfald  är viktigt och förutsätter  att
företagen med statligt ägande beaktar detta bl.a. i
sin verksamhet och personalpolitik.
Regeringen  redovisade i  regeringsförklaringen
hösten 2002 ett mål om att halvera antalet sjukdagar
fram till år 2008.  Strategier  för att skapa
arbetsplatser där människor kan arbeta, prestera och
samtidigt må bra är en viktig diskussion  för
företagsledningar, sägs det. Denna diskussion bör
också föras in i styrelserummen på motsvarande sätt
som gäller för andra frågor av strategisk natur. Det
finns många goda exempel på vidtagna åtgärder, och
det är regeringens förhoppning att de statligt ägda
företagen kan bli föredömen när det gäller att
reducera sjukfrånvaron. Regeringen avser därför att
redogöra  för hur sjukfrånvaron utvecklas i de
statligt ägda företagen. Den 1 juli 2003 träder en
ny bestämmelse i årsredovisningslagen (1995:1554) i
kraft, med innebörd att samtliga företag skall lämna
uppgift om de anställdas frånvaro på grund av
sjukdom under räkenskapsåret. I skrivelsen lämnas
uppgifter om sjukfrånvaro under redovisningen för de
olika företagen.
Slutligen redovisas i avsnittet om policyfrågor
regeringens syn på statliga företag i IT-samhället
och  omnämns  det  av  riksdagen  beslutade
handlingsprogrammet för arkitektur, formgivning och
design.
I ett särskilt avsnitt redogörs för de riktlinjer
som   beslutats   av   regeringen   avseende
incitamentsprogram,  anställningsvillkor  och den
externa ekonomiska rapporteringen för företag med
statligt ägande. Regeringen beslöt i november 1999
om riktlinjer för incitamentsprogram för anställda i
statliga företag, dvs. ett system för belöning av
arbetstagarens  arbetsinsats  där  belöningen är
beroende av insatsens värdeskapande i företaget. Det
ankommer på företagets styrelse att säkerställa att
regeringens riktlinjer för incitamentsprogram följs
om ett sådant program införs. Riktlinjerna avser
företag som är helägda av staten. I företag där
staten är delägare bör riktlinjerna, efter en dialog
med övriga aktieägare, tillämpas så långt möjligt.
Det  förhållandet  att  regeringen beslutat  om
riktlinjer  för  incitamentsprogram  skall  inte
uppfattas som att regeringen rekommenderar att det
införs sådana program. Syftet med incitamentsprogram
för anställda är att bidra till att stimulera alla i
företaget  att  arbeta  för  de  övergripande
verksamhetsmål som ställts  upp  för företaget.
Incitamentsprogram  är ofta kopplade till  s.k.
värdebaserade styrsystem, vilka är ett instrument
för att rikta uppmärksamheten mot värdeökning genom
effektivare kapitalutnyttjande. Riktlinjerna anger
även att samtliga anställda skall omfattas  av
incitamentsprogrammet  samt  att företaget skall
redovisa samtliga beslutade incitamentsprogram i
årsredovisningen.
Beträffande  anställningsvillkor   sägs  att
förhandling om vd:s anställningsvillkor i första
hand är en fråga för styrelseordförande i förening
med ytterligare personer från styrelsen. Företagets
styrelse skall dock i sin helhet ta ställning till
anställningsvillkoren för vd och även ta ställning
till om villkoren överensstämmer med de riktlinjer
som regeringen utfärdade i december 1996. Styrelsen
och vd skall säkerställa att dessa riktlinjer även
tillämpas för övriga personer med företagsledande
eller därmed jämförliga uppgifter  och  att de
tillämpas  på  motsvarande  sätt  i  övriga
koncernföretag  om  sådana finns. I regeringens
riktlinjer sägs bl.a. att löner och andra förmåner
till företagsledare skall vara konkurrenskraftiga,
men att företag som ägs av staten inte skall vara
löneledande  jämfört  med motsvarande privatägda
företag. Vid uppsägning från företagets sida kan
avgångsersättning  utgå.  Denna  ersättning  får
motsvara   högst  24  månadslöner  inklusive
uppsägningstid och skall utbetalas månadsvis. Vid ny
anställning   eller   inkomst   från   annan
förvärvsverksamhet   skall   avgångsersättningen
reduceras med belopp motsvarande ny inkomst under
24-månadersperioden.  En  genomgång  av  ca 500
anställningsavtal gjordes år 1996, och ytterligare
en uppföljning genomfördes vid årsskiftet 1997/98
för att  fastställa om riktlinjerna följdes. I
skrivelsen omnämns näringsutskottets beslut från
februari 2002 om att låta Riksdagens revisorer
genomföra en  ny  utvärdering  av  bonus-  och
pensionsförmåner hos företagsledningar i statliga
företag. Revisorernas rapport och förslag redovisas
i det följande. I skrivelsen erinras om den av
Regeringskansliet   planerade   översynen   av
riktlinjerna under år 2003.
När  det  gäller  den  externa  ekonomiska
rapporteringen i företag med statligt ägande beslöt
regeringen i mars 2002 om riktlinjer för denna.
Syftet  med  riktlinjerna  är  att  förbättra
genomlysningen så att företag med statligt ägande
blir minst lika genomlysta som börsnoterade företag.
Riktlinjerna innebär  bl.a. att företagen skall
offentliggöra kvartalsrapporter inom två månader
från verksamhetsperiodens utgång. Alla företag bör
även publicera företagets finansiella information på
sin hemsida. Det är styrelsens ansvar att tillse att
riktlinjerna tillämpas senast från den 1 januari
2003. Under år 2002 har flera statligt ägda företag
förbättrat sin externa ekonomiska  rapportering.
Regeringskansliet avser att återkomma i nästa års
skrivelse till riksdagen med en utvärdering av
efterlevnaden av riktlinjerna under år 2003.

Regeringskansliets ägarförvaltning

Statens medel och dess övriga tillgångar står till
regeringens disposition enligt regeringsformen (9
kap. 8 §). Riksdagen skall fastställa grunderna - i
den omfattning som behövs - för förvaltningen av
statens egendom och förfogandet över den (RF 9 kap.
9  §).  Detta  förvaltningsmandat  innebär  att
regeringen  skall höra riksdagen vid väsentliga
ändringar av ett  statligt företags inriktning,
utspädning   av   ägandet,   kapitaltillskott,
bolagisering samt försäljningar och köp av aktier. I
lagen  (1996:1059) om statsbudgeten  anges  att
regeringen får sälja statens aktier i företag där
staten har mindre än hälften  av rösterna för
samtliga aktier eller andelar om inte riksdagen
beslutat annat. Riksdagsbeslut krävs  inte  för
extrautdelningar eller nedläggningar, eftersom det
ingår i den normala förvaltningen. Det krävs inte
heller  riksdagsbeslut  avseende  förvärv  eller
avyttringar  som  företag  genomför  inom  den
verksamhetsinriktning som aktuell grundproposition
anger. Statsministern har givit näringsministern
ansvar i frågor som gäller statens företagsägande
och som ställer krav på en enhetlig ägarpolitik
eller avser styrelsenomineringar.

Regeringen har fr.o.m. årsskiftet 2002/03 samlat
resurser och kompetens för förvaltningen av det
statliga ägandet inom en särskild ägarenhet på
Näringsdepartementet.  Denna  enhet ansvarar för
merparten av de statligt ägda företag som förvaltas
av  Regeringskansliet. Regeringskansliet  har  i
uppdrag  att aktivt följa och förvalta statens
tillgångar så att värdeutvecklingen blir den bästa
möjliga och - i förekommande fall - de särskilda
samhällsintressena  uppfylls.  Uppföljning  och
utvärdering sker såväl genom ekonomiska analyser och
branschanalyser som genom styrelsearbete och dialog
med styrelsens ordförande. I de fall företagen har
särskilda mål - förutom ekonomiskt värdeskapande -
följs  dessa  upp särskilt.  Målen  och  deras
uppföljning  anges  för  varje  företag  i
verksamhetsberättelsen. Statens förvaltningskostnad
för företag med statligt ägande uppgick år 2002 till
55,7 miljoner kronor (motsvarande belopp var 35,2
miljoner kronor år 2001), varav 40 miljoner kronor
avser externt köpta tjänster. Sammantaget motsvarar
den totala förvaltningskostnaden ca 0,015 % (0,01 %
år  2001) av värdet på företagssfären,  vilken
Näringsdepartementet  bedömer  är  värd  350-410
miljarder kronor.

Den statliga företagssfären år 2002

I  skrivelsen  redovisas  utvecklingen inom den
statliga företagssfären under år 2002. Därefter
lämnas en redogörelse för vart och ett av de
statliga företagen, grupperade  i  företag  med
marknadsmässiga  krav och företag med särskilda
samhällsintressen.  Som  tidigare  nämnts  har
redovisningarna för de olika företagen strukturerats
om  i  årets skrivelse. Företagspresentationerna
inleds med en kort redovisning av bolagets historik.
Därefter redogörs  för  bolagets verksamhet och
ekonomi samt - för de flesta bolagen - mål och
utvärdering för verksamheten respektive ekonomin.
Dessutom redovisas (i förekommande fall) följande
parametrar:   resultaträkning,   balansräkning,
kassaflöde,  nyckeltal, övriga uppgifter  (t.ex.
anställda, sjukfrånvaro  och statens ägarandel),
räntabilitet, styrelse, verkställande direktör och
revisorer.

Resultatet efter skatt för företagen med statligt
ägande minskade med 8,9 miljarder kronor mellan åren
2001 och 2002 till  8,6 miljarder  kronor. Det
försämrade resultatet förklaras delvis av stora
nedskrivningar.  Omsättningen  ökade  med  43,3
miljarder kronor till 337,5 miljarder kronor, främst
till följd av att Vattenfall AB konsoliderade nya
verksamheter. Företagens samlade egna kapital ökade
från  176  till  195,2 miljarder  kronor,  och
räntabiliteten på det egna kapitalet sjönk från 10,3
till 4,6 %. Bruttoinvesteringarna halverades nästan
och minskade från 129 till 67,6 miljarder kronor.
Den  minskade  investeringsnivån  medförde  att
företagens  kassaflöden förbättrades avsevärt  -
kassaflödet från löpande verksamhet ökade med 47 %
och uppgick till 75 miljarder kronor.
År 2002 var totalt 199 302 personer sysselsatta i
företag med statligt ägande. Av  de  anställda
utgjorde kvinnor 40 %, vilket var samma andel som år
2001. Statliga företag bidrar av flera skäl till en
hög servicenivå och likvärdighet över hela landet,
sägs det i skrivelsen.  De statliga företagens
anställda  fördelade på län skiljer  sig  från
fördelningen av det totala antalet sysselsatta i
landet. De statliga företagen är mer representerade
i  regioner som t.ex. Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland, Gotland och Östergötland.

Motionerna


Frågan om synen på det statliga ägandet av företag
tas upp i motioner  väckta  med  anledning av
skrivelsen, i motioner väckta med anledning av
Riksdagens revisorers förslag och i motioner från
allmänna motionstiden.

I motion 2002/03:N21 (m) begärs tillkännagivanden
av riksdagen om att det statliga  företagandet
snedvrider konkurrensen och om avveckling av sådan
myndighetsverksamhet som snedvrider konkurrensen.
Vidare begärs att regeringen skall redovisa motivet
till varför vart och ett av bolagen med statlig
ägarinblandning  även  framgent bör  ha  sådan.
Slutligen föreslås ett tillkännagivande om renodling
av rollerna och privatisering av statliga företag.
Statlig kommersiell verksamhet utgör ett betydande
problem för en fri och rättvis konkurrens, anför
motionärerna. De påpekar att fyra av fem statliga
bolag verkar på fullt konkurrensutsatta marknader
och anser att dessa bolag i praktiken agerar med den
statliga beskattningsrätten som eget kapital. I
Konkurrensverkets  statistik  över  företag  som
missbrukat sin dominerande ställning återfinns SAS
AB,  Telia  AB,  SJ och  Posten  AB  och  av
domstolsavgöranden angående missbruk av dominerande
ställning som Konkurrensverket redovisar på sin
hemsida rör över  60  %  företag  med statlig
ägarinblandning,   uppger  motionärerna.  Även
beträffande   ifrågasatt   konkurrensbegränsande
beteende är de statliga  och kommunala bolagen
överrepresenterade.  Dessutom  bedriver  en  rad
myndigheter  konkurrensutsatt verksamhet,  vilket
leder till att konkurrenssituationen på marknaden
påverkas,  säger  motionärerna. De föreslår att
regeringen snarast skall återkomma till riksdagen
med  förslag  om  att  avveckla  denna typ av
konkurrenssnedvridning.
I  många  fall  är skälen till det statliga
företagandet ytterligt  oklara  och motiven har
varierat, anför motionärerna. De pekar på att det i
industrialismens barndom ansågs viktigt att staten
kunde  utöva inflytande  över  användningen  av
naturresurserna och att motiveringarna senare ofta
har varit av regionalpolitisk eller beredskapsmässig
karaktär. I vissa fall har staten även ansett det
angeläget att ta över nedläggningshotade företag,
säger motionärerna. De framhåller att en ny syn på
statligt företagsägande dock har vuxit fram med
början  under  1980-talet,  med  innebörd  att
privatiseringar mer är en praktisk än en ideologisk
fråga. Skälen till förändringen är flera, t.ex.
starkare krav på  tydliga  och aktiva ägare i
företagen, ansträngda statsfinanser och krav på
högre effektivitet. Det har länge rått oklarhet
kring  vilken  strategi  den  socialdemokratiska
regeringen har med sitt ägande, hävdar motionärerna.
De  föreslår  att regeringen i  skrivelsen,  i
anslutning  till  varje  bolag  med  statlig
ägarinblandning, skall motivera varför staten även
fortsättningsvis skall inneha ägandet. De företag
vars koppling till staten inte kan motiveras bör
ingå i den privatiseringsplan  som motionärerna
föreslår att regeringen omgående skall presentera.
Under det gångna året har resultaten försämrats
kraftigt i den statliga företagssektorn, konstaterar
motionärerna och hänvisar till att de statliga
företagen uppvisade en förlust på ca 4-5 miljarder
kronor om vinsterna från verksamhet med spel samt
försäljning  av  vin, sprit och el exkluderas.
Dessutom   har   två   företag   upprättat
kontrollbalansräkning  enligt  bestämmelserna  i
aktiebolagslagen. Staten skall ange spelreglerna och
de legala förutsättningarna för näringverksamhet men
inte agera som en stor aktör på marknaden, anser
motionärerna. De föreslår - i syfte att förbättra
konkurrenssituationen,  arbetsmiljön  i  berörda
företag och öka allmänhetens aktieägande - att ett
trettiotal statligt ägda bolag inledningsvis skall
privatiseras. Privatiseringarna skall ske på ett
ansvarsfullt  sätt  och  så  att  företagens
framtidsförutsättningar stärks. Dessutom anses det
viktigt  att privatiseringarna genomförs på ett
sådant sätt att staten får bra betalt och att
försäljningarna bidrar till att sprida aktieägandet.
Hänsyn måste också tas till läget på de finansiella
marknaderna, och försäljningen skall ske i en takt
som inte riskerar att få negativa återverkningar på
de finansiella marknaderna, anför motionärerna.
I motion 2003/04:N1 (m) begärs att regeringen
under innevarande riksmöte skall lägga fram förslag
till privatiseringsplan  för bolag där fortsatt
koppling  till  staten  inte  kan  motiveras.
Motiveringen är likartad den som redovisats för
nyssnämnda  motion  2002/03:N21  (m)  avseende
privatisering av statliga företag.
Ett tillkännagivande om  privatisering  av de
statliga företagen begärs i motion 2003/04:N316 (m).
Där föreslås också att riksdagen skall bemyndiga
regeringen att privatisera och omstrukturera de i
motionen uppräknade statliga företagen. Det statliga
ägandet av företag innebär en maktutövning som är
till ondo för det svenska näringslivsklimatet, anför
motionärerna. De menar att en viktig förutsättning
för en fungerande och effektiv konkurrens är att det
gäller lika villkor för privata och offentliga
aktörer. Offentligt ägda företag  kan  påverkas
negativt av sin ägarstruktur, anser motionärerna och
hänvisar till följande: Företagen riskerar att bli
redskap för politiska ambitioner som kan komma att
gå  ut över rent affärsmässiga  prioriteringar;
statligt ägande kan vara ett hinder för tillväxten
på exportmarknaderna  eftersom andra länder kan
uppfatta  det  statliga ägandet  som  en  dold
subvention. Även annan internationell expansion -
t.ex.  företagsuppköp, sammanslagningar och s.k.
joint ventu-res - kan hindras på grund av statligt
ägande.
Statens främsta uppgift  inom näringspolitiken
skall vara att skapa ramar och regler för företagens
verksamhet och bidra till att skapa  gynnsamma
förutsättningar  för  långsiktig  tillväxt, fler
företag, fler arbetstillfällen och god konkurrens,
anför motionärerna vidare. De föreslår som nämnts
att de statliga företagen skall privatiseras. Genom
försäljning av statliga företag avlastas staten
uppgifter  och kan ägna sig åt andra, viktiga
uppgifter som ingen annan än staten kan ta ansvar
för, säger motionärerna. De anser att de statliga
företagen  genom  privatiseringar  kan  ges mer
konkurrenskraftig struktur, kompetenta ägare och
tillgång  till  riskkapitalmarknaden via börsen.
Försäljningen av de statliga företagen måste ske på
ett ansvarsfullt sätt, vilket innebär att hänsyn
måste tas till företagens intressen, bl.a. vid valet
av tidpunkt för försäljning, ägarstrukturen och
metoderna för genomförande, anför motionärerna. De
påpekar att många statliga företag innehar monopol
eller är dominerande aktörer på berörd marknad och
att en privatisering skulle kunna innebära att ett
statligt monopol ersätts med ett privat monopol,
vilket inte är önskvärt. För att undvika detta kan
det ibland vara lämpligt att dela upp statliga
företag före en privatisering, anför motionärerna.
De framhåller att det dock är viktigt att varje
enskilt företag är starkt och konkurrenskraftigt
efter slutförd privatisering, vilket innebär att
hänsyn måste tas till företagens intressen, bl.a.
vid  valet  av  tidpunkt  för  försäljning,
ägarstrukturen och metoderna för genomförande.
Motionärerna anser att staten skall sträva efter
att öka intresset för svenska aktier genom breda
spridningar av aktierna i de statliga företagen till
allmänheten och till de anställda. De vill också att
privatiseringarna skall bidra till att göra ett
svenskt ägande av näringslivet möjligt. Trenden med
placeringar av svenskt sparkapital  i utländska
fonder,  försäkringar eller investmentbolag  med
utländsk beskattning motverkar det svenska ägandet i
Sverigebaserade företag, vilket är olyckligt, anser
motionärerna. Alla  privatiseringar  av statliga
företag  kan  dock  inte  genomföras som breda
aktiespridningar till börs och  allmänhet, utan
företagen måste behandlas individuellt, sägs det. I
vissa fall, såsom när det gäller OM AB eller Telia,
kan det vara aktuellt att sälja börsposter, medan
det i andra fall  kan  gälla försäljning till
folkrörelser,  t.ex.  AB  Svenska  Spel  till
idrottsrörelsen, och när det gäller företag som
Apoteket AB handlar det om att bryta monopol och
genomföra strukturförändringar, anför motionärerna.
I motionen anges följande bolag vara aktuella för
omstruktureringar i ett inledande skede: Apoteket
AB, Arlanda och Landvetter flygplatser, Assi Domän
AB, Lernia AB, LKAB, Nordea AB, OM AB, Posten AB,
SAS  AB,  Statens  Bostadsfinansieringsaktiebolag
(SBAB),  SJ  AB,  Sveaskog   AB,   Svenska
Lagerhusaktiebolaget, Svenska rymdaktiebolaget, AB
Svenska Spel, AB Svensk Bilprovning, Svensk-Danska
Broförbindelsen  AB,  Sveriges  Provnings-  och
Forskningsinstitut AB, Sveriges Rese- och Turistråd
AB, Telia Sonera AB, Teracom AB, Vasakronan AB,
Vattenfall  AB,  Vin & Sprit AB och Vägverket
Produktion.
Staten bör helt gå ur ägandet i Telia Sonera,
anförs det i motion 2003/04: N286 (m). Svenska
staten äger 45,3 % av Telia Sonera, den finska
staten äger 19,1 % och den största icke-offentliga
ägaren - Robur Fonder - äger 2,7 %, konstaterar
motionären. Staten är inte en kompetent ägare av
kommersiella företag och statsägda bolag har sämre
förutsättningar för tillväxt än sina konkurrenter,
hävdar motionären. Han  anser  att  regeringens
hantering av Telia har visat detta med övertydlighet
och att det är en illustration till varför staten
inte skall äga företag.
Två tillkännagivanden begärs i motion 2002/03:N23
(fp), nämligen om en systematisk försäljning av de
statligt ägda företagen och om att statligt ägda
företag  snedvrider  konkurrensen på  marknaden.
Folkpartiet liberalerna anser att staten inte, annat
än i undantagsfall, skall driva företag, säger
motionärerna. De framhåller att staten i en väl
fungerande marknadsekonomi fyller en oundgänglig
funktion som stiftare av lagar och regler och som
beslutsfattare vad gäller skatter men att staten
också  som  rättsvårdande  och  marknadsvårdande
myndighetsutövare skall se till att reglerna följs.
Att dessutom på samma gång vara aktör på marknaden
blir en orimlig sammanblandning av roller, menar
motionärerna. De anser att en privatisering av
statens ägande erbjuder en möjlighet att sprida
privat ägande av företag till flera och att privat
företagande i längden är effektivare. Det finns
många exempel på att statligt och kommunalt ägande
av företag snedvrider konkurrensen genom en öppen
eller dold subvention och diskriminerande offentlig
upphandling,  hävdar motionärerna. De anser att
regeringen tar ytterligare ett steg i denna riktning
genom tillskapandet  av det särskilda kontot i
Riksgäldskontoret, genom vilket medel kommer att
slussas   från   vinstgivande  företag  till
förlustföretag. Den osunda konkurrensen leder till
att privata företag riskerar få sämre lönsamhet och
expansionsmöjligheter,  befarar  motionärerna. De
menar att man med statligt ägande aktualiserar andra
mål  än företagsekonomisk lönsamhet -  antingen
tvingas  det statliga företaget acceptera sämre
företagsekonomisk lönsamhet på grund av politiska
önskemål  eller  uppstår  misstankar  om  att
företagsledningen måste ta politiska hänsyn. Det
finns en risk att staten skjuter till medel för att
täcka förluster eller inför konkurrensbegränsningar
som gynnar statliga företag, hädar motionärerna.
Staten har en rad viktiga uppgifter som ingen
annan i samhället kan eller bör utföra, säger
motionärerna vidare. De anser att regering och
riksdag skulle fungera bättre om de koncentrerade
sig på dessa uppgifter och bl.a. avbördade sig
ägande av företag som dessutom privata ägare sägs
sköta bättre. Det offentligas huvuduppgift  är,
enligt motionärerna, att tillhandahålla en god vård,
ett  bra  utbildningssystem, ett väl fungerande
försvar, ett säkert rättssystem och en generell
politik för att främja tillväxt och sysselsättning.
Det har tidigare anförts som skäl mot en försäljning
av statliga företag att kapitalmarknaden inte kan
absorbera det aktuella utbudet  av  tillgångar,
påpekar motionärerna. De menar att detta med en
globaliserad kapitalmarknad dock inte längre är
något hållbart argument. De flesta av de statliga
företagen  bör  säljas,  anser  motionärerna.
Försäljningsintäkterna bör användas för att minska
statsskulden, varvid de minskade räntebetalningarna
blir en långsiktig besparing. Försäljningen bör ske
successivt, säger motionärerna. De anser att det
nuvarande konjunkturläget gör det svårt att göra en
prioritering av vilka företag som bör säljas först,
men erinrar om att Folkpartiet tidigare har pekat ut
följande företag som lämpliga för försäljning: hela
det statliga innehavet i Telia Sonera AB, innehavet
i Nordea AB, Civitas Holding AB (bl.a. Vasakronan),
Vin & Sprit AB, Assi Domän AB (dotterbolag till
Sveaskog AB), SBAB, Vattenfall AB, LKAB, SAS AB, SJ
AB, Apoteket AB, Luftfartsverket (affärsverk) och
Teracom AB.
I motion 2003/04:N3 (fp), som väckts med anledning
av Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR16, och i
motion   2003/04:N293  (fp),  från  allmänna
motionstiden, föreslås tillkännagivanden om att det
arbete med att minska statens företagsägande som
påbörjades under fyrpartiregeringen i början av
1990-talet  skall återupptas. Statens viktigaste
uppgift inom näringspolitiken är att ange ramar och
regler för näringslivets verksamhet  och  skapa
förutsättningar  för  långsiktig tillväxt, anför
motionärerna. De menar att konkurrensen hotas när
staten även uppträder som ägare på den marknad som
man bestämmer reglerna för. Grundprincipen måste,
enligt   motionärernas   mening,   vara  att
konkurrensutsatt verksamhet skall bedrivas i privat
regi och att det statliga ägandet skall begränsas
till företag som har ett tydligt samhällsintresse i
sin verksamhet. De  anser  dessutom  att sådan
verksamhet bedrivs bättre i myndighetsform. Det
arbete med att minska statens företagsägande som
påbörjades under fyrpartiregeringen i början av
1990-talet  bör  därför,  enligt  motionärernas
uppfattning,  återupptas.  En  privatisering  av
statliga företag kommer att skapa en tydligare
ägarroll, kommersiellt mer kompetenta företag och en
spridning av aktieägandet i befolkningen, sägs det.
Intäkterna från försäljningarna kommer även att
minska statens skuldsättning. En försäljning av de
statliga företagen bör ske successivt i en takt som
marknaden medger, säger motionärerna. De menar att
vissa bolag kan säljas omgående och utan några
speciella riktlinjer, medan det vore värdefullt att
sälja andra till många små ägare. En tredje grupp av
bolag måste först bli av med sitt monopol innan de
kan säljas, säger motionärerna.
I motionerna 2002/03:N22 (kd), som väckts med
anledning av regeringens skrivelse, och 2003/04:N2
(kd),  som  väckts med anledning av Riksdagens
revisorers   förslag   2002/03:RR16,   begärs
tillkännagivanden om grunderna för statligt ägande -
med  likartade  motiveringar.  Statens  roll  i
samhällsekonomin skall vara att sätta ramar och
övervaka spelreglerna på marknaden, ansvara för
samhällsplanering och infrastruktur samt att skapa
förutsättningar  för  långsiktig tillväxt, anför
motionärerna. De anser att när staten agerar såväl
domare som spelare på marknaden är risken stor att
konkurrensen snedvrids och att investeringar inte
görs på ett optimalt sätt i de företag som har de
bästa förutsättningarna. Eftersom staten  sätter
spelreglerna  inom  näringspolitiken bör staten,
enligt motionärerna, inte själv äga företag, utom
när det finns särskilda skäl för det. Statens dubbla
roller    inom   näringspolitiken   hindrar
förutsättningarna  för  en  sund  och  rättvis
konkurrens, säger motionärerna. De menar att det
statliga ägandet är till nackdel för ekonomins
funktionssätt, för företagen och deras anställda och
innebär en orimlig inlåsning av statens förmögenhet.
Ett skäl för försäljning av statens aktier är,
enligt motionärerna, att renodla statens roll. Ett
annat är att ägandet bör spridas. Ett tredje skäl är
att det förbättrar förutsättningarna för de berörda
företagen - en ägarspridning ger företaget kapital
för  framtida  investeringar,  vilket  enligt
motionärerna inte bör finansieras via statsbudgeten.
Försäljningen skall ske till marknadsmässiga priser
och i den takt som är möjlig med hänsyn till bl.a.
andra introduktioner  på  aktiemarknaden,  säger
motionärerna. De anser dock att vissa företag skall
behållas av sociala eller hälsopolitiska skäl. Till
de företag som motionärerna menar snart kan säljas
hör bl.a. Civitas Holding, Vin & Sprit, resterande
delar av SAS, Telia Sonera, Nordea och OM. De
företag som är aktuella är sådana som är verksamma
inom   konkurrensutsatt   verksamhet,   anser
motionärerna. Monopolföretag kan dock inte säljas
innan omstrukturering skett. Vid utförsäljning bör
allmänheten och de anställda i företagen vara en
viktig  målgrupp,  anför motionärerna.  Liknande
synpunkter utvecklas i motion 2003/04:N412 (kd) från
allmänna motionstiden.
Det är viktigt att de statligt ägda bolagen
debatteras offentligt och blir noggrant genomlysta
av riksdagen, anförs det vidare i tidigare nämnda
motion 2002/03:N22 (kd). I syfte att skapa en större
aktualitet  kring  regeringens  skrivelse  och
utskottets behandling av den samt den efterföljande
debatten i kammaren bör regeringen i fortsättningen
lämna redogörelsen i så god tid att riksdagen kan
behandla den under vårriksdagen, anför motionärerna.
Fyra  tillkännagivanden  föreslås  i  motion
2003/04:N327 (c), nämligen om att en ökad spridning
av det statliga ägandet skulle bidra positivt till
tillväxten och den ekonomiska utvecklingen, om att
felaktig politisk styrning av de statliga företagens
verksamheter  har  skadliga  demokratiska  och
ekonomiska effekter, om att statliga företag verkar
på  andra villkor än privata  aktörer,  vilket
snedvrider konkurrensen, och om möjligheten för nya
småföretag vid  en  kontrollerad  avveckling av
Sveaskog i självbärande enheter skog. Vidare begärs
i motionen att regeringen tydligt skall motivera
varför vart och ett av de statligt ägda företagen
skall förbli  statligt ägda och i övriga fall
förbereda försäljning. En ökad spridning av ägandet
och ett ökat enskilt ägande vore positivt för
tillväxten och den ekonomiska utvecklingen, anser
motionärerna och vill därför se ett minskat statligt
ägande till förmån för privata alternativ. Det stora
inslaget av statligt ägande har haft en hämmande
effekt  på  nyföretagande  och  småföretagande,
samtidigt som det i stor utsträckning har resulterat
i  det  svenska  storföretagsberoendet,  anför
motionärerna. De menar att nya tekniska, idémässiga
och  organisatoriska   lösningar  har  sämre
förutsättningar att uppstå i statliga företag och
att statligt ägande inte är kostnadseffektivt eller
bra på att generera innovationer. Politiker kan
antas använda statliga företag för att behålla och
stärka  sin  makt,  vilket  ofta  förklarar
regeringspartiers  motstånd till privatiseringar,
hävdar motionärerna. Problematiska relationer sägs
kunna  uppstå  till  följd  av  de  politiska
dimensionerna  hos  det statligt ägandet. Detta
förhållande står, enligt motionärerna, i strid med
ett av regeringens mål med sin ägarpolitik, nämligen
att professionellt förvalta de tillgångar som de
statligt ägda företagen utgör.
De konkurrensutsatta  statligt  ägda företagen
skall,  enligt  Regeringskansliet,  ges  samma
förutsättningar och ha samma krav på sin verksamhet
som andra aktörer, erinrar motionärerna om. De anser
dock att detta knappast kan sägas vara fallet.
Majoriteten av de statliga företagen drivs som
aktiebolag, vilket innebär att risken begränsas till
det insatta kapitalet. Eftersom staten via skatten
förfogar  över  medborgarnas  inkomster  och
förmögenheter  behöver  den  egentligen  inte
aktiebolagets riskbegränsning, säger motionärerna.
De påpekar att även om det i sig är positivt att
staten inte tar risker med medborgarnas pengar
kvarstår det faktum att statligt ägda företag har
andra förutsättningar än övriga aktörer, vilket
snedvrider konkurrensen.
Så kallade marknadsmässiga villkor existerar inte
för  statliga företag, anför motionärerna.  Det
statliga företaget har tillgång till statskassan,
säger motionärerna och hänvisar till SJ, Teracom,
Svenska  Skogsplantor,  m.fl.,  som  erhållit
kapitaltillskott under senare tid. De ställer frågan
hur detta rimmar med ett annat av Regeringskansliets
mål för det statliga ägandet, nämligen att skapa
värde för ägaren.  Målen om att professionellt
förvalta de tillgångar de statligt ägda företagen
utgör, skapa värde för ägarna, det svenska folket,
och ge de konkurrensutsatta statligt ägda företagen
samma förutsättningar och ställa samma krav som på
övriga aktörer uppfylls inte för närvarande, anser
motionärerna. De menar att grundproblemet är att
statligt ägande är en ekonomisk paradox som inte kan
fungera på likvärdiga villkor som enskilt ägda
företag. Staten bör oavsett detta ha ett rimligt mål
för  det existerande  statliga  ägandet,  säger
motionärerna. De föreslår att regeringen tydligt
skall motivera varför det statliga  ägandet  i
respektive företag bör kvarstå och att i de fall
inga motiv föreligger förbereda försäljning.
Ambitionsnivån  för  försäljning  av  statlig
verksamhet  bör  öka  de kommande åren, varvid
försäljningen bör ske efter analys av marknadsläget
för att maximera utfallet för  skattebetalarnas
räkning,  anför  motionärerna. De föreslår  att
försäljningar det kommande året bör koncentreras
till statligt skogsinnehav, fastigheter och företag
som inte är särskilt konjunkturkänsliga, såsom Vin &
Sprit AB. I samband med försäljning av företag är
det angeläget att betona samhällets ansvar för
infrastruktur, vilket t.ex. kan innebära att vissa
bolag bör omstruktureras innan den affärsmässiga
delen bjuds ut till försäljning, säger motionärerna.
De anser att en utgångspunkt kan vara att företag
som verkar på konkurrensutsatta marknader och som
saknar samhällsåtagande och myndighetsfunktioner är
lämpliga att börja med. Centerpartiet är, enligt
motionärerna, berett att diskutera försäljning av
t.ex. följande företag:  Vin  &  Sprit AB, AB
Swedcarrier, Green Cargo AB, Kasernen Fastigheter
AB, Telia Sonera AB, Sweroad AB, Civitas Holding AB
(Vasakronan), SBAB, Teracom AB, Apoteket AB, SAS AB,
Luftfartsverket (affärsmässiga delen), Nordea AB
(hela statens andel), Lernia AB, SJ AB, Svenska
Rymdaktiebolaget, Svenska Skogsplantor, Vasallen AB
och Sveaskog AB.
Kapital bundet i de stora skogsbolagens innehav av
skog  är  lågavkastande relativt marknadsvärdet,
varför dessa borde säljas då aktieägarna borde
förvänta en betydligt högre avkastning på detta
dolda  kapital,  anför  motionärerna  vidare.
Motsvarande sägs sannolikt gälla i minst lika hög
grad för Sveaskog. En avveckling av Sveaskog måste
dock ske i kontrollerade former och ett skapande av
självbärande enheter skog skulle ge möjlighet till
start  av  tusentals  nya  småföretag  inom
skogsbranschen, anser motionärerna.
I motion 2003/04:N328 (c) - i vilken begärs ett
tillkännagivande  om  att ett spritt ägande är
positivt  för  skogsnäringen  -  hänvisas  till
nyssnämnda motion 2003/04:N327 och vad som där sägs
om att en kontrollerad  avveckling av statligt
skogsinnehav till självbärande enheter skulle öka
förutsättningarna för nya småföretag. Det spridda
ägandet är en styrka då många får del av skogens
avkastning,  samtidigt  som det privata ägandet
innebär att människor "känner" mer för sin skog,
anför motionärerna.

Vissa kompletterande uppgifter


Tidigare riksdagsbehandling

I  april  2003  behandlade  utskottet 2002 års
redogörelse för företag med statligt ägande (bet.
2002/03:NU9).  I  betänkandet  behandlades också
motioner väckta med anledning av redogörelsen och
motioner från allmänna motionstiden 2002 rörande
statliga företag.  På  utskottets  förslag lade
riksdagen skrivelsen till handlingarna och samtliga
motionsyrkanden i betänkandet avslogs. Yrkandena
gällde synen på statligt ägande av företag och
försäljning  av  statliga  företag,  statens
ägarutövning och könsfördelningen i de statliga
bolagsstyrelserna. När det gällde försäljning sade
utskottet att det i vissa fall kan vara motiverat
med försäljning av del av eller hela det statliga
ägandet i ett bolag. Den ordning som för närvarande
gäller och som innebär att regeringen - i det fall
den inte redan har beslutsmöjlighet - lägger fram
förslag  till  riksdagen  om försäljning, ansåg
utskottet vara ändamålsenlig. I en reservation (m,
fp, kd, c) begärdes en plan för försäljning av
statliga företag och en redovisning av syftet med
det statliga ägandet för respektive bolag.

I  fråga  om  statens  ägarutövning hänvisade
utskottet   till   pågående   arbete   inom
Regeringskansliet avseende riktlinjer, offentliga
bolagsstämmor,  etisk  policy,  m.m.  En  annan
uppfattning redovisades i en reservation (m, fp, kd,
c),  där det föreslogs ett tillkännagivande av
riksdagen   i   dessa   frågor.  Beträffande
könsfördelningen i de statliga bolagsstyrelserna
utgick utskottet från att regeringen ökar sina
ansträngningar för att uppfylla den målsättning
rörande jämställdhet i fråga om representation, lön
och inflytande som riksdagen vid  ett  flertal
tillfällen uttalat, och som en bred opinion klart
ställt sig bakom. Detta måste, påpekade utskottet,
leda till en ökande andel kvinnor i både styrelserna
och ledningarna för de statliga företagen, liksom
bland styrelseordförandena. I en reservation (m, fp,
kd, c) underströks vikten av en allmän vidgning av
kompetensen i styrelserna för de statliga företagen.
Riksdagen beslöt våren 1996 om riktlinjer för
statens företagsägande (prop. 1995/96: 141, bet.
1995/96:NU26), enligt vilka följande huvudprinciper
skall gälla för förvaltningen av statliga företag:
- Statligt ägda företag skall arbeta under krav på
effektivitet, avkastning på det kapital företaget
representerar och strukturanpassning.
- Den som utövar förvaltningen av ett statligt ägt
företag  skall  med  utgångspunkt  i  uppsatt
verksamhetsmål aktivt följa företagets utveckling
och vidta erforderliga åtgärder för att företaget
skall uppfylla kraven på effektivitet, avkastning
och strukturanpassning.

Härutöver beslöt riksdagen att bemyndiga regeringen
att - med vissa givna restriktioner - kunna minska
statens ägande i åtta angivna företag, nämligen Assi
Domän AB, Celsius AB, Enator AB, Pharmacia & Upjohn
Inc., SAQ Kontroll AB, AB Svensk Exportkredit, SBL
Vaccin AB och Lantbrukskredit AB. Detta bemyndigande
ersatte det bemyndigande som riksdagen lämnat år
1991  (prop.  1991/92:69,  bet.  1991/92:NU10).
Samtidigt angavs att av riksdagen tidigare lämnade
bemyndiganden avseende Nordbanken, Securum AB och
Svenska Skogsplantor AB skulle fortsätta att gälla.

Våren 1998 behandlade utskottet ett förslag från
Riksdagens   revisorer   (1997/98:RR9,   bet.
1997/98:NU15) om statens roll som ägare av bolag.
Förslaget avstyrktes med hänvisning till pågående
utvecklingsarbete inom Regeringskansliet.  I  en
reservation (m, fp, kd) tillstyrktes förslaget.
Riksdagen  beslöt  våren 1999, på regeringens
förslag, att godkänna ett samgående mellan svenska
Telia och norska Telenor (prop. 1998/99:99, bet.
1998/99:NU14). I två  reservationer (m, kd; c)
accepterades sammanslagningen med vissa förbehåll
och i en reservation (fp) avstyrktes propositionen
och förordades att hela Telia skulle privatiseras. I
december  1999 meddelade de svenska och norska
regeringarna att fusionen mellan Telia och Telenor
skulle  avbrytas.  Företrädarna  för  Moderata
samlingspartiet,  Kristdemokraterna, Centerpartiet
och Folkpartiet väckte i januari 2000 frågan om
initiativ av utskottet i ärendet om Telia, med
innebörd att riksdagen skulle ge regeringen fullmakt
att   sälja   Telia.   Företrädarna   för
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
avvisade detta förslag. Våren 2000 beslöt riksdagen
att ge regeringen bemyndigande att minska statens
ägande i Telia till lägst 51 % av samtliga aktier
(prop. 1999/2000:84, bet. 1999/2000:NU18). I en
reservation (m, kd, c, fp) förordades att det
aktuella bemyndigandet inte skulle begränsas till 49
% av aktierna, utan avse hela det statliga ägandet i
Telia. Riksdagen beslöt därefter i juni 2001 - efter
ett initiativ av näringsutskottet - att bemyndiga
regeringen att utan begränsningar kunna förändra
statens ägande i Telia (bet. 2000/01:NU11). I en
reservation (v) föreslogs att riksdagen skulle avslå
utskottets begäran.
Våren 2000 beslöt riksdagen att ge regeringen
bemyndigande att sälja statens samtliga A-aktier i
Celsius (prop. 1999/2000:29, bet. 1999/2000:NU9).
Hösten 2001 beslöt riksdagen att staten - genom
Sveaskog - skulle få öka sitt ägande av Assi Domän
till att avse samtliga aktier (prop. 2001/02:39,
bet. 2001/02:NU7). Inrättandet  av det statliga
företaget Sveaskog syftade till att skapa en mer
rationell  förvaltning  av  skogen,  en  bättre
fungerande virkesmarknad och en ökad naturhänsyn,
erinrade utskottet om. Genom förvärvet införlivades
Assi Domäns skogsmark i Sveaskog, vilket förbättrade
förutsättningarna avsevärt för Sveaskog att uppfylla
statens  ambitioner  beträffande förvaltning  av
skogsmark, anförde utskottet. Riksdagen upphävde
samtidigt sitt tidigare bemyndigande till regeringen
att sälja statens aktier  i Assi Domän. I en
reservation (m, kd, fp) föreslogs att riksdagen
skulle avslå förslaget om förvärv av aktier i Assi
Domän, med hänvisning till att konkurrensutsatt
verksamhet skall bedrivas i privat regi och att
staten bör främja ett ökat privat  ägande  av
skogsmark. I en annan reservation (c) efterfrågades
ett nytt förslag från regeringen med en annan
inriktning rörande det statliga skogsinnehavet.
Riksdagen beslöt också hösten 2001 att bemyndiga
regeringen att - vid lämplig tidpunkt och i den takt
som är affärsmässigt fördelaktig - sälja aktierna i
Svenska Lagerhus AB och vidta de åtgärder som krävs
för  genomförandet  av  försäljningen  (prop.
2001/02:39, bet. 2001/02:NU8).
I februari 2003 beslöt riksdagen att samtliga
aktier i det av staten helägda Svenska Skogsplantor
skall överlåtas till Sveaskog (prop. 2002/03:24,
bet. 2002/03:NU4).  Utskottet  utgick  från att
regeringen följer den pågående rekonstruktionen av
Svenska Skogsplantor  och  att  Sveaskog, under
innevarande   mandatperiod,   påbörjar   ett
försäljningsförfarande av Svenska Skogsplantor. I
två reservationer avstyrktes förslaget. I den ena
(m,  fp) yrkades på en likvidering av Svenska
Skogsplantor, och i den andra (kd) förordades att
regeringen skulle ges i uppdrag att tillse att
Svenska Skogsplantors verksamhet snarast avyttras
till privata intressenter.
Riksdagen beslöt i juni 2003 om åtgärder för att
stärka den finansiella ställningen i SJ (prop.
2002/03:86, bet. 2002/03:NU13). Bakgrunden var att
SJ hade förbrukat mer än hälften av det registrerade
aktiekapitalet och att aktiekapitalet, i enlighet
med bestämmelser i aktiebolagslagen, måste vara
återställt senast den 15 september 2003. Åtgärderna
omfattade bl.a.  ett tillskott om högst 1 855
miljoner kronor och en låneram i Riksgäldskontoret
om 2 000 miljoner kronor under perioden 2004-2007.
Liksom trafikutskottet - som hade yttrat sig i
ärendet  -  delade  näringsutskottet regeringens
bedömning att åtgärder måste vidtas för att reda upp
den ekonomiska krisen i SJ. Framtidsutsikterna för
järnvägen som sådan får sägas vara goda, och därmed
bör det finnas förutsättningar för att SJ som
företag  skall kunna få en gynnsam utveckling,
anförde utskottet. Med hänvisning till den s.k.
marknadsekonomiska   investerarprincipen   anser
regeringen att de föreslagna åtgärderna inte är att
betrakta  som statsstöd i EG-fördragets mening.
Utskottet fann ingen anledning att ifrågasätta denna
bedömning. Syftet med åtgärderna är ju att SJ - när
företagets finansiella ställning har stärkts - skall
ge utdelning till staten. Staten agerar alltså på
motsvarande sätt som en privat investerare med en
långsiktig syn på sitt ägande skulle ha agerat. När
det gäller frågan om risken för att åtgärderna skall
leda  till  konkurrenssnedvridning  underströk
utskottet att SJ självfallet inte skall inta någon
särställning på de marknader där andra tågoperatörer
är  verksamma  - SJ och andra transportföretag
omfattas  av  samma  strikta  konkurrensregler.
Avkastningskraven  skall  upprätthållas.  I  en
reservation  (m,  fp,  kd,  c)  föreslogs  att
propositionen  skulle avslås. Det av regeringen
presenterade  beslutsunderlaget   var,  enligt
reservanternas mening, otillräckligt som grund för
ett riksdagsbeslut.
I juni 2003 beslöt riksdagen också om förändrat
ägande av AB Svensk Exportkredit (SEK), med innebörd
att  staten förvärvar  ABB  Structured  Finance
Investment  AB:s  samtliga aktier i SEK (prop.
2002/03:142,  bet.  2002/03:  NU14).  Vidare
bemyndigades regeringen dels att vidta de övriga
åtgärder som krävdes för att genomföra affären, dels
att ställa ut en garantiförbindelse gentemot SEK om
högst 600 miljoner kronor med en löptid på upp till
30 år. I en reservation (fp) yrkades avslag på
propositionen. I två motivreservationer (m; kd)
godtogs regeringens förslag trots anförda brister.
Vidare   avslogs   motionsyrkanden   rörande
beredningsfrågor. Utskottet konstaterade att det
förelegat tidsbrist inför en försäljning av ABB:s
aktier till staten, men menade att tidsbristen i
första hand var en konsekvens av omsorgen om SEK och
ABB. I en reservation (m, fp, kd, c) påtalades stora
brister  i  beslutsunderlaget  i  den  aktuella
propositionen - liksom i flera andra propositioner
under riksdagsåret 2002/03. I fråga om det framtida
ägandet av aktier i SEK ansåg utskottet enhälligt
att det är av stor vikt att det skapas lugn och
klarhet kring ägarbilden med hänsyn till att bolaget
skall kunna behålla sin höga kreditvärdighet och
trovärdighet på de finansiella marknaderna. Om en
seriös och lämplig partner till staten i framtiden
blir intresserad av ett delägarskap i SEK bör staten
självfallet vara öppen för en diskussion om en sådan
lösning, påpekade utskottet.

Delårsrapport

Enligt delårsrapporten för företag med statligt
ägande, som nyligen presenterats, uppgick resultatet
före skatt till 15,7 miljarder kronor för första
halvåret 2003, jämfört med 12 miljarder kronor för
motsvarande period 2002 - en ökning med 31 %.
Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av att
Telia Sonera och Vattenfall redovisade kraftiga
resultatförbättringar.  Sammanlagt redovisade  32
företag ett bättre eller oförändrat resultat, medan
15 redovisade ett sämre resultat. Bland de företag
som  redovisar  förlust  finns  bl.a.  Posten,
Swedcarrier  AB,  Samhall  AB och Svensk-Danska
Broförbindelsen (SVEDAB). Marknadsvärdet  på  de
börsnoterade företagen där staten är delägare har
utvecklats sämre än Affärsvärldens generalindex från
årsskiftet 2002/03 till den 4 september  2003.
Statens noterade innehav steg under denna period med
8 %,  medan  generalindex  steg  med  27 %.
Marknadsvärdet på statens aktier uppgick per den 4
september  2003  till  99,5 miljarder  kronor.
Sammantaget  visade de  statliga  företagen  en
avkastning på 4,6 % på det egna kapitalet år 2002,
och för tolvmånadersperioden juli 2002-juni 2003 var
motsvarande siffra 6,1 %. I en kommentar i medierna
sade näringsminister Leif Pagrotsky att de statliga
företagen är en vinstaffär för skattebetalarna så
länge avkastningen ligger över statens kostnader för
att låna upp pengar.


Utskottets ställningstagande


Inledning

Utskottet behandlar först frågan om regeringens
skrivelse och synen på statligt ägande av företag
och därefter separat frågan om vårbehandling av
skrivelsen.

Regeringens skrivelse och synen på statligt
ägande

Utskottet har i olika sammanhang redovisat sin syn
på statligt ägande av företag. Det kan i vissa fall
vara motiverat med ett statligt ägande. De statligt
ägda  företagen  kan  t.ex. bidra till en hög
servicenivå och likvärdighet över hela landet.

De statliga företagen har i flertalet fall sitt
ursprung i en infrastruktur som en gång byggts upp
med offentliga medel. Som regel har bolagen varit
myndigheter eller verkat under monopol i bolagsform
som  genom  den  tekniska  och  marknadsmässiga
utvecklingen  omvandlats  till  konkurrensutsatta
företag, vilka numera i många fall arbetar på en
internationell marknad. Staten är Sveriges största
företagsägare och arbetsgivare. Totalt är ca 200 000
personer, fördelade över hela landet, anställda i
företag med statligt ägande. Detta medför ett stort
ansvar och ställer  krav på en långsiktig och
professionell förvaltning  för  att  säkerställa
tillväxten och därmed sysselsättningen.
Utskottet intar en pragmatisk hållning i frågan om
huruvida staten skall äga vissa företag eller inte.
Det kan i vissa fall vara motiverat med försäljning
av del av eller hela det statliga ägandet i ett
bolag. Den ordning som för närvarande gäller och som
innebär att regeringen - i det fall den inte redan
har beslutsmöjlighet - lägger fram förslag till
riksdagen om försäljning, anser utskottet  vara
ändamålsenlig.
I den nu aktuella skrivelsen från regeringen har,
som tidigare redovisats, ytterligare förbättringar
genomförts vad gäller redogörelsen om den statliga
företagssektorn. Sålunda redovisas i avsnittet om
statens ägarpolitik - när det gäller genomlysning -
regeringens syn på bolagsstämmor i de statliga
företagen. Genom att bereda medier och allmänhet
möjlighet att ställa frågor till företagsledningarna
i de statligt  ägda  företagen  avses  insynen
förbättras  ytterligare i företagen. Beträffande
revisorernas roll i de statligt ägda bolagen har
regeringens   syn   ytterligare  förtydligats.
Fördelningen mellan revisionsarvoden  och övriga
arvoden som utbetalats till revisorer i de statligt
ägda företagen redovisas, liksom en sammanställning
av arvodesnivåer för styrelseledamöter i de statligt
ägda företagen.
I syfte att tydliggöra bakgrunden och därmed även
syftet till att staten för närvarande äger de
enskilda  bolagen har varje företagspresentation
försetts med en ingress som ger en översiktlig bild
av bolagets historik  och  verksamhet. Som ett
komplement  lämnas  uppgift,  i  en  särskild
förteckning, om de propositioner som ligger till
grund för respektive bolag, varigenom läsaren skall
ges en bild av de ursprungliga motiven för statens
ägande, såsom  de  kom till uttryck i berörda
riksdagsbeslut. I företagspresentationerna lämnas
information om företagets verksamhet och ekonomi
samt redovisas vissa branschspecifika nyckeltal. För
bolag med fler än tio anställda och där statens
ägarandel  överstiger  20  % lämnas uppgift om
personalens sjukfrånvaro. I företagspresentationerna
finns också uppgift om styrelser som utsetts på
bolagsstämmorna eller genom regeringsbeslut under år
2002 och våren 2003.
Utskottet ser positivt på de förbättringar av
redogörelsen som gjorts. Sett över några år har
innehållet  i  skrivelsen  utvecklats  avsevärt.
Redogörelsen är ett viktigt redskap för att förmedla
information om den statliga företagssektorn till
både  riksdagen  och allmänheten.  Arbetet  med
utformningen av innehållet i skrivelsen bör ses som
en ständigt pågående process, inte minst gäller
detta beskrivningarna  av  målet  med  ägandet.
Utskottet utgår från att regeringen med kraft kommer
att driva detta arbete vidare.
Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen
skall lägga regeringens skrivelse till handlingarna.
Samtliga här aktuella motioner avstyrks samtidigt i
berörda delar.

Vårbehandling av regeringens skrivelse

Beträffande önskemålet i motion 2002/03:N22 (kd) om
att skrivelsen skall lämnas  i  sådan tid att
riksdagen skall kunna behandla den under våren kan
noteras att skrivelsen innehåller uppgifter som
bygger på årsbokslut från ett sextiotal bolag.
Normalt är dessa uppgifter beslutade och reviderade
under perioden den 28 februari - den 15 april.
Regeringskansliet arbetar med att förbättra  de
administrativa rutinerna så att rapporterna skall
kunna  avges  i  närmare  anslutning  till
rapportperiodens slut. Om skrivelsen skall bygga på
reviderade   bokslut   finns   det,   enligt
Näringsdepartementet,   för   närvarande  inga
möjligheter  att  hinna  med  att  färdigställa
skrivelsen före ca den 20 mars - vilket krävs om
skrivelsen skall kunna behandlas under vårriksdagen.
Enligt regeringens riktlinjer för extern ekonomisk
information skall de statligt ägda företagen fr.o.m.
år 2003 publicera kvartalsrapporter. En konsekvens
av riktlinjerna är att företagen skall publicera en
bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 före den
28 februari 2004.

Utskottet   kan  se  fördelar   med   en
riksdagsbehandling av regeringens skrivelse under
vårriksdagen  i  mer  direkt  anslutning  till
avlämnandet av skrivelsen. Det är dock viktigare att
skrivelsen innehåller aktuella uppgifter, baserade
på beslutade och reviderade årsbokslut för det
aktuella året. För närvarande är det då sålunda inte
möjligt för regeringen att lämna skrivelsen till
riksdagen i sådan tid att vårbehandling kan äga rum.
Utskottet avstyrker därmed den här aktuella motionen
i berörd del.

Riksdagens revisorers förslag


Inledning

Riksdagens revisorer granskade år 1997 statens roll
som bolagsägare. Granskningen resulterade i flera
förslag som syftade till att förstärka ägarrollen
(förs. 1997/98:RR9).

Den nu föreliggande granskningen har omfattat
styrningen och uppföljningen av de statliga bolagens
verksamheter     samt     ägarföreträdaren
Regeringskansliets roll i det avseendet. En särskild
studie har gjorts av bolagsledningarnas löner och
pensioner. Revisorernas iakttagelser, överväganden
och förslag redovisades i rapporten Staten som
bolagsägare (2002/03:10), vilken har remitterats
till  myndigheter,  bolag  och  organisationer.
Yttranden  har  inkommit  från  Statskontoret,
Konkurrensverket, Vasakronan AB, Vin & Sprit AB,
Akademiska  Hus  AB,  Landsorganisationen  samt
Föreningen Auktoriserade Revisorer.

Riksdagens revisorers allmänna synpunkter


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå Riksdagens revisorers
förslag  vad avser  allmänna  synpunkter.
Revisorernas granskning av statens roll som
bolagsägare är en uppföljning av en rapport
som revisorerna gjorde år 1997. Mycket av det
arbete   som   har   bedrivits   inom
Regeringskansliet - och då särskilt inom
Näringsdepartementet  - med utveckling av
ägarrollen har skett mot bakgrund och med
beaktande av de förslag och påpekanden som
revisorerna gjorde år 1997. Detta arbete, som
får ses som en ständigt pågående process,
fortsätter. Jämför reservation 3 (m, fp, kd,
c).

Revisorernas förslag

Revisorerna föreslår att riksdagen skall göra ett
tillkännagivande i enlighet med vad de anfört i
avsnittet om allmänna synpunkter. Det bör vara en
prioriterad   uppgift   för  regeringen  och
Regeringskansliet att ta itu med de i rapporten
omnämnda bristerna i styrningen, förvaltningen och
uppföljningen av de statliga bolagens verksamheter,
anser revisorerna. Det är främst under de senaste
två åren som regeringen tycks ha intensifierat
utvecklingsarbetet, sägs det. De åtgärder som nu
vidtas  eller  nyligen har vidtagits kunde  ha
genomförts tidigare, menar revisorerna. Flera av de
iakttagelser  som revisorerna  gjorde  år  1997
kvarstår. Åtminstone de närmaste åren anses det
behövas   en   återkommande   granskning  av
ägarföreträdarens arbete med de aktuella frågorna.
Även om ägarrollen utvecklats återstår det, enligt
revisorernas uppfattning, en hel del arbete för att
komma till rätta med återstående brister, avseende
t.ex. avsaknaden av konkreta mål för flera statliga
bolag, oklara styrdokument och eftersatt uppföljning
av bolagens verksamheter. Revisorerna föreslår att
regeringen årligen till riksdagen skall lämna en
utförlig redovisning av vilka åtgärder som vidtagits
för att förbättra styrningen, förvaltningen och
uppföljningen av de statliga bolagens verksamheter.
Regeringskansliets fortsatta utvecklingsarbete bör
följas  noggrant, och  regeringen  bör  årligen
rapportera  till riksdagen hur arbetet bedrivs.
Redovisningen  bör,  enligt revisorernas mening,
inbegripa samtliga åtgärder som vidtagits och de
resultat som uppnåtts på olika områden.

Utskottets ställningstagande

Revisorernas  granskning  av  statens  roll som
bolagsägare är, som nämnts, en uppföljning av en
rapport som revisorerna gjorde år 1997. Enligt
utskottets mening är det ett värdefullt arbete som
revisorerna nu har utfört. Revisorerna konstaterar
bl.a. att aktiviteten inom Regeringskansliet har
ökat för att utveckla ägarrollen  och att den
statliga ägarrollen har stärkts.

Mycket av det arbete som har bedrivits inom
Regeringskansliet  -  och  då  särskilt  inom
Näringsdepartementet - med utveckling av ägarrollen
har skett mot bakgrund och med beaktande av de
förslag och påpekanden som revisorerna gjorde i sin
förra granskning år 1997. Detta arbete, som får ses
som en ständigt pågående process, fortsätter. Den
samordning  av  ansvaret  för ägarfrågorna till
Näringsdepartementet som genomfördes vid årsskiftet
2002/03 utgör, enligt utskottets mening, en god
grund  för  det  fortsatta  utvecklingsarbetet.
Utskottet  återkommer  i  det  följande  till
revisorernas förslag på olika områden.
När det gäller revisorernas  förslag  om att
regeringen årligen till riksdagen skall lämna en
utförlig redovisning av vilka åtgärder som vidtagits
för att förbättra styrningen, förvaltningen och
uppföljningen av de statliga bolagens verksamheter,
anser utskottet att detta redan sker genom den
årliga skrivelsen. Som tidigare sagts ser utskottet
redogörelsen som ett viktigt redskap  för  att
förmedla information om den statliga företagssektorn
till både riksdagen och allmänheten och anser att
arbetet med utformningen av innehållet i skrivelsen
bör ses som en ständigt pågående process,
Med hänvisning till det anförda kan utskottet inte
se  något  behov av ett riksdagsuttalande  med
anledning av revisorernas allmänna synpunkter -
förslaget avstyrks därmed i berörd del.

Regeringskansliet som ägarföreträdare


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå Riksdagens revisorers
förslag vad avser  Regeringskansliet  som
ägarföreträdare    och    tillhörande
motionsyrkande. Utskottet hänvisar till den
samordning  till  Näringsdepartementet som
beslutades om under hösten 2002 och som
innebär  att  detta departement  nu  har
huvudansvaret för ägarfrågorna. Denna nya
ordning kan förväntas ge goda möjligheter
till  en  effektiv  samordning.  Jämför
reservationerna 4 (m, fp, c) och 5 (kd).

Revisorernas förslag

Revisorerna föreslår att riksdagen skall göra ett
tillkännagivande i enlighet med vad de anfört i
avsnittet om Regeringskansliet som ägarföreträdare.
De remissinstanser som yttrat sig delar revisorernas
iakttagelser  om att Regeringskansliet under de
senaste åren utvecklat och stärkt sin ägarroll.
Förhoppningar framförs om att den nyligen genomförda
koncentrationen  av  ägarutövningen  till  färre
departement skall ge förutsättningar till en större
enhetlighet i regeringens styrning, förvaltning och
uppföljning  av  bolagens  olika  verksamheter.
Revisorerna föreslog i den förra granskningen en
sådan koncentration av ägarutövningen. Det är dock
fortfarande  flera departement som ansvarar för
statliga bolag,  varav  några har en betydande
omsättning, konstaterar revisorerna. De anser därför
att behovet av att utveckla samarbetsformerna inom
Regeringskansliet för att få till stånd en mer
enhetlig förvaltning och styrning av de statliga
bolagen kvarstår. Uppdelningen av ägarutövningen på
flera departement kan, enligt revisorernas mening,
leda till fortsatt splittring  av resurser och
kompetens.    Den   utbildningsinsats   som
Regeringskansliet anordnat för de bolagsansvariga
under våren 2003 bör, enligt revisorerna, följas upp
av flera och bli ett återkommande inslag för de
departementstjänstemän som har berörda uppgifter.
Revisorerna föreslår att regeringen årligen till
riksdagen skall lämna en  redovisning  av  hur
utvecklingsarbetet  avseende  ägarutövningen inom
Regeringskansliet bedrivs.

Motionen

Riksdagen bör göra ett tillkännagivande om att
förvaltningen av samtliga statligt ägda bolag skall
samlas hos ett departement, anförs det i motion
2003/04:N2 (kd). Att flera olika departement arbetar
med bolagsfrågor gör att staten inte använder sina
resurser på bästa sätt och att den kompetens som
byggts upp på Näringsdepartementet inte utnyttjas
fullt  ut,  menar  motionärerna.  För  att
Regeringskansliets resurser skall utnyttjas på bästa
sätt och för att enhetlighet och en större överblick
av statens förvaltning av bolagen skall skapas bör
samtliga bolag med statligt ägande förvaltas av ett
departement, anser motionärerna. De erinrar om att
en   sådan   omorganisation  av  regeringens
bolagsförvaltning länge har efterlysts av Riksdagens
revisorer och menar att det nu är hög tid att den
genomförs.

Utskottets ställningstagande

Revisorerna konstaterar att Regeringskansliet under
de  senaste åren har utvecklat och stärkt sin
ägarroll. De noterar också den samordning till
Näringsdepartementet som har skett men finner inte
detta tillräckligt. Utskottet  delar inte denna
uppfattning.    Den    samordning    till
Näringsdepartementet som beslutades om under hösten
2002 och som innebär att Näringsdepartementet har
huvudansvaret för ägarfrågorna stöder utskottet till
fullo. Denna nya ordning kan förväntas ge goda
möjligheter  till  en  effektiv  samordning.  I
verksamhetsberättelsen  redogörs  i avsnittet om
Regeringskansliets   ägarförvaltning  för   de
förändringar och förbättringar som skett. Utskottet
vill i detta sammanhang understryka vikten av att
regeringen även framöver i verksamhetsberättelsen
redovisar utvecklingen av ägarförvaltningen.

Revisorerna  tar  också  upp  frågan  om
utbildningsbehovet  av berörda handläggare  inom
Regeringskansliet. Som redovisats har en mycket
omfattande utbildning bedrivits under hösten 2002
och våren 2003. Utskottet kan konstatera att en stor
del av den kompetens som erfordras för förvaltning
av bolag i första hand är tillgänglig på marknaden
och ser därför för närvarande  inget behov av
ytterligare    intern    utbildning    inom
Regeringskansliet. Det som erfordras är snarare ett
effektivt utnyttjande av befintliga resurser inom
Regeringskansliet och en ytterligare samordning. Det
är också väsentligt att Regeringskansliet rekryterar
tjänstemän med intresse för de aktuella uppgifterna
och som har en relevant utbildning och ett intresse
för bolagsfrågor.
I motion 2003/04:N2 (kd) föreslås att riksdagen
skall uttala sig för att förvaltningen av alla
statligt  ägda företag skall  samlas  hos  ett
departement. Utskottet kan inte se någon anledning
för att riksdagen skall göra ett sådant uttalande.
Den   samordning   och   koncentration  till
Näringsdepartementet som har skett anser utskottet
är positiv och främjar effektiviteten i statens
ägarförvaltning. Det kan dock finnas skäl att i
vissa  fall, vilket sker för närvarande,  låta
förvaltningen av ett bolag ligga på ett departement
som också har ansvar för det sakområde inom vilket
det berörda bolaget är verksamt. Behovet av en
enhetlig ägarpolitik kan, enligt utskottets mening,
anses bli tillgodosett genom  det  ansvar  som
näringsministern har när det gäller frågor som rör
statens företagsägande och som ställer krav på en
enhetlig    ägarpolitik    eller    avser
styrelsenomineringar.
Med det anförda avstyrker utskottet Riksdagens
revisorers förslag i här aktuellt avseende och den
nyssnämnda motionen i berörd del.

Övergripande mål, ekonomiska mål och
verksamhetsmål


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå Riksdagens revisorers
förslag  vad  avser  övergripande  mål,
ekonomiska mål och verksamhetsmål och här
aktuella motionsyrkanden. Utskottet anser - i
likhet med revisorerna - att det är mycket
viktigt   med   tydliga   och   klara
målformuleringar för de statliga företagen.
Det är också av avgörande betydelse att
Regeringskansliet,  som  ägarföreträdare,
kommunicerar de aktuella  målen  på  ett
entydigt sätt. Beträffande etiska frågor och
frågor om miljöstyrning hänvisar utskottet
till att dessa frågor redan är föremål för
aktiv  hantering  inom  Regeringskansliet.
Jämför reservation 6 (m, fp, kd, c).

Revisorernas förslag

Revisorerna föreslår att riksdagen skall göra ett
tillkännagivande i enlighet med vad de anfört i
avsnittet om övergripande mål, ekonomiska mål och
verksamhetsmål. Revisorernas granskning visar att
det  inte  finns  någon  enhetlig  syn  inom
Regeringskansliet på vilka dokument som bör användas
i styrningen av  de  statliga bolagen. På den
övergripande nivån finns aktiebolagslagen som anger
att bolagsordningen skall ange det övergripande
syftet med bolagets verksamhet. På verksamhetsnivån
är det en fråga för ägaren att finna lämpliga
styrdokument. Ett departement, Finansdepartementet,
har använt sig av ägardirektiv för att ange de mer
precisa kraven på bolagen. Ett annat departement,
Näringsdepartementet, anser att bolagsordningen är
det enda skriftliga styrdokument som bör användas
och  ifrågasätter  användningen  av  skriftliga
ägardirektiv. Revisorerna har även i några andra
granskningar av statliga bolag funnit brister i
ägarstyrningen, t.ex. avseende Almi Företagspartner
AB och SJ. Revisorerna gör bedömningen att bristerna
i  återrapporteringen,  bl.a.  i  fråga  om
måluppfyllelsen, till stor del beror på förekomsten
av flera olika styrdokument och på att målen och
kraven inte har varit tillräckligt preciserade.

För bolagen med särskilda samhällsintressen är det
enligt revisorerna särskilt viktigt med tydliga och
konkreta mål. Det är otillfredsställande att flera
bolag fortfarande uppger att de inte har något krav
på att redovisa hur samhällsåtagandet uppfyllts,
anser revisorerna. De menar att även om det kan vara
svårt att  formulera  målen  bör  det vara en
prioriterad uppgift för ägaren att formulera mål som
är tillräckligt konkreta för att kunna följas upp.
Det är också viktigt att ägaren alltid preciserar
hur samhällsåtagandet skall  finansieras.  Detta
gäller även bolag som är anslagsberoende eller har
en monopolställning. För bolag som skall gå med
vinst bör avkastningskrav alltid formuleras och en
utdelningspolicy   anges,  anför  revisorerna.
Resultatet bör också återfinnas i redovisningen till
riksdagen. Granskningen visar att så inte alltid har
varit fallet. Regeringen  bör  verka  för  att
avkastningskrav fastställs för bolagen och att dessa
redovisas i den årliga redogörelsen för statliga
företag, anser revisorerna.
Det  är,  enligt  revisorerna,  positivt  att
regeringen i sina riktlinjer  för  den externa
rapporteringen nu anger att bolagen skall lämna en
redogörelse över såväl beslutade finansiella mål som
samhällsmål  och hur de uppfyllts. Det bör ge
regeringen möjlighet att göra en sammanställning
över de beslut och dokument i vilka bolagen bedömer
att ägaren ställt krav på verksamheten, varefter
regeringen har möjlighet att  begränsa  antalet
styrdokument och formulera mer precisa mål och krav
på  bolagens verksamhet. Regeringen bör, enligt
revisorernas mening, se till att alla statliga bolag
har en aktuell bolagsordning, där bl.a. syftet med
verksamheten tydligt anges och där det också framgår
om verksamheten syftar till något annat än att gå
med vinst.

Motionerna

I motion 2003/04:N365 (s) föreslås att regeringen
skall göra en utredning om statlig ägarpolitik. Det
finns starka skäl för att utveckla en mer aktiv
statlig ägarpolitik, som kan ges möjlighet att ta
ett större samhällsansvar, anför motionären. Han
menar  att det statliga ägandet bättre än för
närvarande bör kunna användas för att ta till vara
arbetsmarknads-, närings-  och  regionalpolitiska
intressen. Den miljö i vilken de statliga företagen
verkar har dramatiskt förändrats under de senaste
åren, konstaterar motionären och pekar på följande:
internationaliseringen har inneburit  en hårdare
konkurrens; monopol har brutits ned eller helt
försvunnit; den tekniska utvecklingen har tagit nya
språng. Avregleringar och bolagiseringar av statlig
verksamhet  har  i  många  fall  inneburit att
samhällsintressen  har  fått  vika  undan  för
vinstintressen, vilket på många sätt är en olycklig
utveckling, anser motionären. Han menar att det
krävs en grundlig utvärdering av de förändringar som
skett under senare  år  och  hur  de påverkat
samhällsutvecklingen. Det i verksamhetsberättelsen
angivna målet - att skapa värde  -  kan vara
tillräckligt för något av de statliga företagen men
otillräckligt för andra, säger motionären. Han anser
att det är tveksamt att företag som t.ex. Posten och
SJ skall ha värdeskapande som ett av de främsta
målen för sin verksamhet, eftersom det riskerar att
tränga undan dessa företags samhällsuppgifter. I den
föreslagna utredningen bör följande frågeställningar
analyseras:  Är  det  möjligt  att  kombinera
vinstintressen med ett större samhällsansvar och i
vilka  företag  är  detta  möjligt?  Kan  rent
företagsekonomiska mål kombineras med och balanseras
av andra mål? Vilka åtgärder kan och bör staten som
ägare vidta? Vilka statliga företag skall fortsätta
drivas vidare i bolagsform och vilka är lämpliga att
ha i myndighetsform?

Riksdagen bör begära att regeringen i den årliga
redogörelsen för statliga företag för varje bolag
redovisar vilka samhällsintressen som motiverar att
staten även fortsättningsvis upprätthåller ägandet,
anförs det i motion 2003/04:N1 (m). Revisorerna
kritiserar  att  staten  fortfarande  blandar
övergripande mål, verksamhetsmål och ekonomiska mål
i  olika  dokument,  såsom  bolagsordningar,
ägardirektiv, avtal, riksdagsbeslut, propositioner,
etc.,  erinrar  motionärerna  om.  I  rapporten
konstateras också att bolagsordningarna inte alltid
tydligt anger syftet med verksamheten. Inte heller
framgår det om verksamheten syftar till något annat
än att gå med vinst. Revisorerna ger en bild av
betydande förvirring inom delar av den statliga
bolagssektorn, anser motionärerna. De påpekar att
det förekommer att bolag utvecklar affärsidéer och
mål  utan  att det finns nämnvärd täckning  i
officiella styrdokument.  Andra bolag expanderar
sidoverksamheter  som saknar egentlig  grund  i
bolagsordningen. Tydliga  avkastningskrav och en
fastställd  utdelningspolicy finns  inte  alltid
angiven för statliga företag som skall gå med vinst,
säger motionärerna. De påpekar att regeringen för
bolag med samhällsåtaganden missar att ställa krav
på återredovisning av hur dessa åtaganden uppfylls.
Den  kritik  som  revisorerna anför är, enligt
motionärerna, berättigad och föreslagna åtgärder bör
vidtas.
Dessa åtgärder är dock inte tillräckliga, anser
motionärerna. De menar att ett av skälen till den
beskrivna otydligheten kan vara att motiven för
statlig bolagsverksamhet har varierat över tiden. Av
revisorernas rapport framgår att någon strategi
knappast  är  urskiljbar  i  de  nuvarande
styrdokumenten, säger motionärerna. De föreslår att
regeringen  i den årliga redogörelsen för företag
med statligt ägande på bolagsnivå skall redovisa
dels vilka motiv som har funnits för det statliga
engagemanget, dels vilka samhällsintressen som nu
motiverar  att staten upprätthåller ägandet. De
företag vars koppling till staten inte kan motiveras
bör ingå i den privatiseringsplan som Moderata
samlingspartiet, som tidigare redovisats, föreslår
att regeringen skall lägga fram för riksdagen under
innevarande riksmöte.
I motion 2003/04:N3 (fp) begärs tillkännagivanden
i två avseenden, nämligen om att målen för varje
statligt företags verksamhet skall framgå i ett enda
styrdokument och om att varje statligt företag skall
ha en aktuell bolagsordning. Den granskning av hur
staten sköter sin uppgift som bolagsägare som gjorts
av Riksdagens revisorer visar de  problem  och
oklarheter som uppstår när staten äger närmare 60
företag med olika verksamheter och där det i de
flesta fall är oklart vad det statliga ägandet
syftar till, anser motionärerna. De påpekar att
kostnaderna för det statliga ägandet av företag
ibland blir extra tydliga, som när regeringen våren
2003 begärde - och fick - ett kapitaltillskott av
riksdagen på 1 855 miljoner kronor till SJ. Att SJ
fick ett kapitaltillskott skapade en bild av att ett
statligt bolag kan bete sig oansvarigt och ändå kan
få hjälp för att lösa de ekonomiska problem det
självt orsakat, hävdar motionärerna.
Folkpartiet delar i allt väsentligt den kritik
revisorerna  riktar mot bristerna i styrningen,
förvaltningen och  uppföljningen av de statliga
bolagen, sägs det. Det gäller bl.a. bristen på
konkreta mål för  flera statliga bolag, oklara
styrdokument och eftersatt uppföljning av företagens
verksamheter. Folkpartiet  anser  att  offentlig
verksamhet skall bedrivas öppet med full insyn för
medborgarna, varför aktiebolag är en olämplig form
för offentlig verksamhet, säger motionärerna. De
menar dock att målen för bolagen och de krav som
staten ställer på deras verksamhet så länge staten
äger aktiebolag bör vara klara och tydliga. Varje
statligt företag skall ha ett tydligt styrdokument
som innehåller de mål som ställs på företaget och de
krav som ställs på verksamheten. Motionärerna stöder
revisorernas förslag att alla statliga bolag skall
ha en aktuell och genomarbetad bolagsordning där
syftet med verksamheten anges (särskilt om syftet är
något annat än att gå med vinst). Genom att tvingas
ange syftet med statliga ägandet av varje bolag
måste regeringen ta aktiv ställning till om det
verkligen finns ett motiv för fortsatt statligt
ägande, anser motionärerna. De menar att en sådan
prövning bör vara till fördel, både för staten och
de berörda företagen. Motionärerna anför att en
sådan prövning bör leda till att staten avvecklar
sitt ägande i de företag där det inte finns ett
uttryckligt  samhällsintresse  av  ett  fortsatt
statligt ägande.
Riksdagen  bör  göra  tillkännagivanden i tre
avseenden, anförs det i motion 2003/04:N2 (kd) - om
behovet  av  en  etisk  policy för regeringens
ägarförvaltning och för företag med statligt ägande,
om att begränsa antalet styrdokument  och  att
förtydliga  och  förbättra  målbeskrivningar och
uppföljning  samt  om  behovet av en  enhetlig
redovisning för de olika företagen med statligt
ägande.  Statens  agerande  på  marknaden  och
regeringens förvaltning av de statliga bolagen måste
stå på en etisk grund, och staten skall som ägare
agera som föredöme på marknaden, anser motionärerna.
De hänvisar till att många privata företag har
insett behovet av att utveckla etiska och sociala
principer för verksamheten och att ställa krav på
underleverantörerna.  Även  Stockholmsbörsen  gör
etiska  avvägningar. För närvarande  saknas  en
övergripande  etisk policy både för regeringens
ägarförvaltning  och för de statliga företagens
verksamhet, säger motionärerna. De föreslår att
regeringen snarast skall utarbeta en sådan policy
och  ansvara för att den omsätts i praktiken.
Regeringen bör sedan redogöra för innehållet i denna
etiska policy i den årliga redogörelsen och för
varje enskilt företag ange om företaget har en etisk
policy  på  motsvarande  sätt  som gäller  för
miljöarbete,  mångfald  och jämställdhet,  anför
motionärerna.
Revisorernas  granskning  visar  att  staten
fortfarande  använder  flera  olika  dokument i
ägarstyrningen, konstaterar motionärerna. De anser
att det måste finnas ett tydligt formulerat skäl
till varför staten skall äga ett visst bolag och att
regeringens styrning av bolaget skall utgå från
anledningen till ägandet,  varvid bolaget skall
fokusera på sin kärnverksamhet. Den omfattande flora
av styrdokument som finns för närvarande måste
begränsas till ett minimum och bolagets övergripande
mål och syfte skall redovisas i bolagsordningen,
anför motionärerna. De föreslår att regeringen i
övrigt skall förmedla statens målsättningar genom
ägardirektiv  som  fastställs  på bolagsstämman.
Bolagens mål skall, enligt motionärerna, redovisas
dels i kvartalsrapporter och årsredovisningar, dels
i regeringens årliga skrivelse till riksdagen. De
uppsatta målen måste följas upp bättre än vad som
sker för närvarande, anser motionärerna. De menar
att regeringen - när ett mål kommuniceras till ett
bolag  -  samtidigt   skall  klargöra  hur
återrapporteringen skall gå till, varvid i princip
all återrapportering skall göras skriftligen  i
kvartalsrapporter eller årsredovisningar.
Trots  regeringens  högt  ställda  mål  för
genomlysning av de statligt ägda företagen finns det
mycket övrigt att önska när målsättningarna omsätts
i praktisk handling, anser motionärerna vidare. De
menar att redovisningen för de statliga företagen
måste göras tydligare och mer enhetlig. En bristande
enhetlighet över tiden och mellan olika företag sägs
försvåra för riksdagen, medierna och allmänheten att
granska företagen och regeringens förvaltning av dem
- som exempel anförs att det i skrivelsen finns tre
olika sätt att redovisa ohälsotal. De avtal som
finns  om  löner   och   andra   förmåner,
avgångsersättningar och pensioner för personer i
företagsledande ställning bör vidare redovisas per
person, i enlighet med de riktlinjer regeringen
fastställde i december 1996, för varje enskilt
företag, föreslår motionärerna. De anser att alla
statliga bolag skall följa Stockholmsbörsens regler,
vilket bl.a. innebär att de skall ha en egen hemsida
och publicera kvartalsrapporter senast två månader
efter kvartalets slut. På motsvarande sätt som
börsbolagen har en skyldighet att rapportera viss
information till börsen skall de statliga bolagen
rapportera till näringsutskottet, i förekommande
fall under sekretesslöfte, anför motionärerna.
I  motion  2002/03:N22  (kd), som väckts med
anledning av regeringens skrivelse  2002/03:120,
återfinns två likartade yrkanden om etisk policy och
enhetlig  redovisning  som  i nyssnämnda motion
2003/04:N2 (kd). Motiveringarna är också likartade.
Regeringen bör utarbeta etiska och miljömässiga
riktlinjer för de statliga företagen, anförs det i
motion  2003/04:N327  (c).  För  att  stimulera
näringslivet att arbeta förebyggande med miljöfrågor
och sociala frågor är det viktigt att de statliga
företagen  fungerar  som  föregångare,  anser
motionärerna. De menar att företag som inte kan
bedrivas utifrån ambitiösa miljömässiga och sociala
riktlinjer  bör  säljas.  Det  finns,  enligt
motionärerna, många exempel på när statligt ägda
företag  skulle behöva en tydligare etisk  och
miljömässig handlingslinje och nämner följande två
exempel: Vin & Sprits lansering i Förenta staterna
av produkten OP Anderson Aquavit med hjälp av en
pornografisk  tidning  och  Vattenfalls  köp av
kolkraftverk.
I  motion  2003/04:N314  (c)  föreslås  ett
tillkännagivande om att tillgänglighet skall beaktas
vid ägarstyrning av statliga företag. Våren 2000
antog  riksdagen  en  ny  handlingsplan  för
handikappolitiken  (prop.  1999/2000:79,  bet.
1999/2000:SoU14), i vilken sägs att samhället skall
utformas så att människor med funktionshinder kan
bli fullt delaktiga, erinrar motionären om. Hon
anser att staten har ett ansvar för att på olika
områden gå före som ett gott exempel, såväl i egna
myndigheter som i företag. Myndigheternas ansvar när
det gäller tillgänglighet anges i en förordning
(2001:526), varvid det klargörs bl.a. att det är
viktigt att dessa frågor ingår i myndigheternas
reguljära upphandlingsarbete. Vidare pekas på att
personer med funktionshinder skall kunna besöka
myndigheten och kunna arbeta där. I riktlinjer för
en tillgänglig statsförvaltning ställs krav på att
publika lokaler och arbetslokaler som används i
myndighetens verksamhet skall göras tillgängliga,
säger motionären. Hon anser att det som gäller för
statliga myndigheter också bör gälla för statliga
bolag, inte minst avseende bolag som erbjuder sina
tjänster  till  allmänheten.  Postservicen  har
genomgått stora förändringar under de senaste åren,
och en avsikt har varit att säkerställa att den kan
ske med fortsatt god tillgänglighet, konstaterar
motionären. Hon påpekar att många personer dock
upptäcker att det inte är möjligt att få tillträde
till posten med en permobil eller med en rullator
och  ifrågasätter  i  vilken  utsträckning  som
upphandlingen av tjänster skett med beaktande av att
tjänsterna  skall  vara tillgängliga  även  för
funktionshindrade. Med  hänvisning till vad som
redovisats anser motionären att det finns skäl att
se över direktiven till de statliga företagen, så
att de i sin verksamhet, inklusive upphandling,
skall följa de mål som riksdagen antagit i berörd
del.
Två  tillkännagivanden  föreslås  i  motion
2003/04:Fi218 (mp), nämligen om att statliga företag
och  myndigheter  skall  ha  ett  fungerande
miljöledningssystem och om att statliga företag och
myndigheter i möjligaste mån skall miljöcertifiera
sig enligt internationellt erkänd standard. Ett bra
sätt för företag att sätta miljöarbetet högre på
dagordningen är att införa ett miljöledningssystem
och att miljöcertifiera sig, anser motionärerna. Ett
miljöledningssystem  är  ett  verktyg  för  att
systematisera miljöarbetet i ett företag eller en
organisation och som gör det lättare att kommunicera
miljöarbetet, att prioritera bland miljömål och att
utarbeta en ansvarsfördelning. På så sätt "tvingas"
företaget  att ställa högre krav på sin  egen
verksamhet,     påpekar      motionärerna.
Miljöledningssystemet kan användas till egenkontroll
men kan också ligga till grund för en certifiering
enligt systemen  ISO  14001  eller  EMAS (EU:s
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning). Att ha
ett miljöledningssystem är en minsta garanti för ett
miljötänkande  i företaget eller organisationen,
säger motionärerna. De anser därför att det är
självklart att samtliga statliga företag och verk
skall  ha  ett  fungerande  miljöledningssystem.
Statliga  företag bör även i tillämpliga  fall
miljöcertifiera  sig  enligt de tidigare nämnda
standarderna  ISO  14001  eller  EMAS,  anför
motionärerna.
I  motion  2003/04:N295  (mp)  begärs  två
tillkännagivanden,  nämligen  om  styrning  och
uppföranderegler för statligt ägda företag och om
att ett statligt ägande alltid skall utövas med
klara ägardirektiv och ett aktivt ägarinflytande
samt uppfylla  vissa  uppföranderegler. Statligt
ägande har tyvärr ibland kommit att förknippas med
osunt uppförande när det gäller att värna miljön,
skattemoralen, konkurrensneutraliteten och värnandet
av mänskliga rättigheter, hävdar motionärerna. De
påstår vidare att statligt ägande också ibland har
kommit att förknippas med dålig service och med ett
osunt utnyttjande av kundernas beroendeställning. De
hänvisar till följande fyra exempel som stöd för sin
tes:
- Vattenfall har gått  in som ägare av ett
kraftföretag i Tyskland som är engagerat i brytning
och förbränning av brunkol. Detta bryter mot de
miljökrav som ställs i Sverige och har lett till en
fördrivning av invånarna i byn Horno.
- Ett dotterföretag till det statligt helägda
Posten genomförde en företagsförsäljning utomlands
för att kringgå den svenska skattelagstiftningen och
minska sin skatt till svenska staten.
- Det statligt helägda SJ (och Banverket) har i
ett flertal fall inte drivit tågtrafiken enligt
gällande tidtabell.
- Vattenfall har, tillsammans med Affärsverket
svenska kraftnät, misslyckats både med att hjälpa
sina kunder att effektivisera sin energianvändning
och med att bygga ut förnybara energikällor samt med
att se till att  det  finns  tillräckligt med
reservkraft för att täcka energi- och effektbehoven
under torrår. Vattenfall medverkar vidare till stora
prishöjningar på el och tjänar därigenom pengar på
sin försumlighet. Detta exempel visar också att
staten varit slapp, försumlig eller oskicklig i sin
ägarroll i Vattenfall och att staten ökar sin
avkastning från företaget och sina skatteintäkter,
på bekostnad av medborgarnas intressen, bl.a. av en
trygg  och  miljöanpassad energiförsörjning  som
riksdagen beslutat om.

Staten måste vara mycket mer aktiv, både genom
ägardirektiv och genom medverkan i styrelserna,
anser  motionärerna,  varvid ägardirektiven  bör
utformas så att varje företag, utan tricksande,
följer och lever upp  till  svenska lagar och
direktiv, EU:s direktiv och de konventioner och
internationella överenskommelser som Sverige har
ingått. Företagens agerande måste också leva upp
till de demokratiska, moraliska, personalpolitiska
och sociala  mål  som riksdagen antagit, säger
motionärerna och förordar att det skall tas fram
förslag till uppföranderegler för statligt ägda
företag. Den statliga revisionen bör kontrollera och
årligen rapportera hur reglerna följs. Dessutom
måste staten för varje statligt ägt företag ge
direktiv om att företaget skall uppfylla särskilda
motiv och skäl för att staten startat företaget
eller gått in som ägare, anför motionärerna. De
menar att statens representanter i de statliga
företagens styrelser aktivt måste verka för att de
statliga ägardirektiven efterlevs och  att även
företagets ledning uppfyller ägardirektiven och har
den kompetens, moral och ledarstil som erfordras.

Vissa kompletterande uppgifter

I anslutning till förslaget i motion 2003/04:N365
(s)  om en utvärdering  av  avregleringar  och
bolagiseringar av statlig verksamhet kan noteras att
Marie Granlund (s) ställde en fråga beträffande om-
och  avregleringar  till  näringsminister  Leif
Pagrotsky  (prot.  2003/04:9)  vid  riksdagens
frågestund den 2 oktober 2003. Hon frågade om
näringsministern var beredd att vidta några åtgärder
för att se över dessa frågor. I sitt svar sade
näringsministern att det på många av de områden där
avregleringar har genomförts under de senaste 15-20
åren har gått ganska bra. Men han sade sig vara
medveten om att det på en del andra områden har
uppstått problem som inte var förväntade. Det kanske
mest kända exemplet är kreditmarknaden på 1980-
talet. Det finns också en del andra exempel, bl.a.
taxiområdet, där löftena var väldigt stora men
leveranserna dröjde länge och där det har varit
mycket   krångel,   sade   näringsministern.
Näringsdepartementet planerar  att  genomföra en
studie över vad som har analyserats på olika håll,
uppgav han. På många av de aktuella områdena har
noggranna utvärderingar gjorts, och avsikten är att
försöka anlägga ett brett horisontellt perspektiv
för att få överblick över de utförda studierna.
Departementet vill se om det finns lärdomar att dra
som kan komma till  användning  om motsvarande
politiska beslut skall fattas framgent.

Frågan om det praktiska genomförandet av den av
näringsministern aviserade studien bereds, enligt
uppgift, för närvarande inom Näringsdepartementet.
Beslut i frågan kommer att fattas senare under
hösten 2003.
Frågor om miljö- och etikhänsyn hos de statliga
företagen  berörs  i  några   motioner.  I
verksamhetsberättelsen tas dessa frågor  upp  i
avsnittet om viktiga policyfrågor. I det föregående
har redovisats - i avsnittet om statens ägarpolitik
-  vad  som  sägs  i  verksamhetsberättelsen.
Miljöfrågornas hantering och ställning hos företagen
med   statligt    ägande   redovisas   i
verksamhetsberättelsen i följande tabell:

-------------------------------------------------------
Antal   %-andel  %-andel
företag  ja,    ja,
2002   beräknad  beräknad
som    som
berört   tillgångar
antal   i   de
företag i berörda
förhållandeföretagen
till    i
totala
förhållande
antalet  till
företag  tillgångar
i totala
antalet
företag
-------------------------------------------------------
Ja  Nej 2001 2002 2001 2002
-------------------------------------------------------
Miljöpolicy       38  14   70  73  92  97
-------------------------------------------------------
Ställer miljökrav på 37  15   57  71  74  95
leverantörer
-------------------------------------------------------
Miljöutbildar    de 27  25   57  52  60  74
anställda
-------------------------------------------------------
Lämnar     separat 12  40   19  23  21  56
miljöredovisning
-------------------------------------------------------
Har        ett 33  19   53  63  71  75
miljöledningssystem
-------------------------------------------------------


I verksamhetsberättelsen sägs följande i anslutning
till tabellen:

En genomgång av de statligt ägda företagen visar
att 38 företag och 97 % av de totala tillgångarna
i företag med statligt ägande omfattas av en
miljöpolicy. Miljöledningssystem har införts av 33
företag med 75 % av de totala tillgångarna. Av de
företag som inte har ett miljöledningssystem har
fyra beslutat att införa ett miljöledningssystem
och ett flertal företag har en verksamhet som är
av en sådan karaktär eller omfattning att de har
en mycket begränsad miljöpåverkan. Styrelserna i
de  statligt ägda företagen  har  visat  att
miljöfrågor är viktiga, då 46 % av de statligt
ägda företagens miljöpolicys är  beslutade av
styrelsen. I 14 av företagen är miljöpolicyn
reviderad efter den 1 januari 2002.

Frågan om statens - i egenskap av ägare av företag -
roll i miljöarbetet behandlades i propositionen om
svenska miljömål - miljöpolitik för ett hållbart
Sverige (prop. 1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6). I
propositionen angavs att ett aktivt miljöarbete är
en förutsättning för ett välskött företag. Staten
bör därför särskilt uppmärksamma miljöfrågor av
skilda slag i sin roll som ägare av fastigheter och
statliga bolag och i den statliga fondförvaltningen.
Som ett resultat av att miljöfrågorna mer och mer
uppfattas  som  affärsmässiga  och  strategiska,
uppmärksammas allt oftare ägarnas möjligheter att
påverka företagens miljöarbete, sades det. Välskötta
företag behöver ha ett seriöst miljöarbete och god
miljökompetens  för  att undvika miljörelaterade
risker och kostnader. Kostnaderna kan bestå dels i
höga åtgärds- eller saneringskostnader, dels  i
kostnader  på  grund av försämrat anseende hos
leverantörer, kunder och allmänhet. Miljöanpassning
är i många fall en förutsättning för lönsamhet,
vilket är ännu ett skäl för att staten som ägare
skall vidareutveckla sitt arbete med dessa frågor.
Det finns skäl för staten att på liknande sätt som
inom näringslivet uppmärksamma miljöfrågorna för
sina företag och i sitt ägande. Särskilt för de
företag som har en monopolliknande ställning och som
är relativt okänsliga för signaler från marknaden är
det angeläget att staten som ägare ger miljöfrågorna
särskild  uppmärksamhet,  framhölls   det  i
propositionen.

Beträffande  frågan  om  handikappanpassning i
statliga företag, som tas upp i motion 2003/04:N314
(c), kan noteras att det inte finns några särskilda
direktiv riktade till statligt ägda bolag angående
handikappanpassning.  Allmänna  regelverk  och
lagstiftning på området gäller även för statligt
ägda  bolag.  Avseende  Postens  policy  för
handikappanpassning av servicenätet gäller följande:
- Verksamhet i egen regi är handikappanpassad,
både i gamla och nya lokaler.
- Posten väljer i första hand större kedjor som
partner, då dessa har en bättre handikappolicy.
- När Posten planerar en butikslösning för post-
eller kassaverksamhet hos en partner skall följande
handikappkrav finnas med vid val av butik och
lösning: möjlighet att ta sig till lokalen (läge,
kommunikationer, m.m.); möjlighet att ta sig in i
lokalen (ramp för trappor, öppningsknapp, dörrbredd,
m.m.);  möjlighet  att förflytta sig i lokalen
(varumoduls placering, gångbredd, skyltning, m.m.).
-  Hjälp till partner  som  har  bristfällig
handikappanpassning  kan lämnas enligt följande:
bidrag till byggande av  ramp;  i  butiker  i
lågfrekventa lägen ordna ringklocka vid entrén för
att påkalla personal; i den mån handikappanpassning
inte kan göras på kort sikt görs lokala lösningar,
t.ex. hemkörning av paket.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser - i likhet med revisorerna - att det
är  mycket  viktigt  med  tydliga  och  klara
målformuleringar för de statliga företagen. Det är
också av avgörande betydelse att Regeringskansliet,
som ägarföreträdare, kommunicerar de aktuella målen
på ett entydigt sätt.

Revisorerna konstaterar i sin granskning att målen
för bolagens verksamhet återfinns i flera olika
dokument och att de är formulerade på ett sådant
sätt att det finns svårigheter att följa upp dem.
Enligt uppgift är Näringsdepartementet medvetet om
denna typ av brister och bedriver därför ett arbete
med  att   utveckla  målbeskrivningarna  och
utvärderingen. I samband med bolagsstämmorna våren
2003  har  de  bolag  som  förvaltas  av
Näringsdepartementet erhållit en sammanställning av
de regerings- och riksdagsbeslut som ligger till
grund för bolagets verksamhet samt de policyfrågor
och riktlinjer som rör statligt ägda bolag. I den nu
aktuella verksamhetsberättelsen för år 2002 har
också ytterligare steg tagits för att förbättra
utvärderingen av bolagens verksamhet. För de olika
bolagen  redovisas mål för verksamheten och en
utvärdering av dessa, liksom ekonomiska mål och
motsvarande utvärdering. Utskottet vill dock i detta
sammanhang påpeka att det finns stora skillnader i
möjligheter  att  formulera  mål  och  utforma
uppföljningar mellan bolag och statliga myndigheter.
Det är inte möjligt att  styra  och utvärdera
verksamheten i ett aktiebolag på motsvarande sätt
som i en statlig myndighet.
I några av de här aktuella motionerna efterfrågas
ökad styrning av de statliga företagen i olika
avseenden genom ägardirektiv, uppföranderegler, e.d.
I den årliga verksamhetsberättelsen redovisas de
allmänna riktlinjer, etc. som regeringen vill att
bolag, såsom varande statligt  ägda, tillämpar.
Näringsdepartementets erfarenhet är, enligt uppgift,
att dessa riktlinjer får ett mycket bra genomslag.
Särskilda   ägardirektiv   används  inte  av
Näringsdepartementet, beroende på att denna typ av
direktiv anses oklar och otydlig - en uppfattning
som utskottet delar. Särskilda direktiv kan ges till
en myndighet, men styrningen av bolag skall ske
genom bolagsordning, lag och avtal.
Frågor rörande etiska och miljömässiga riktlinjer
för företagen med statligt ägande tas upp i några
motioner.  I regeringens skrivelse  finns,  som
tidigare redovisats, ett särskilt avsnitt om viktiga
policyfrågor. När det gäller etik, moral och globalt
ansvar sägs där att det är styrelsens och ledningens
ansvar att de företag där staten har ägarintressen
sköts på ett föredömligt sätt och väl inom gällande
lagstiftning.  Miljö- och etikhänsyn  bör  vara
självklara utvärderingsparametrar för de beslut som
rör förvaltningen av företag med statligt ägande.
OECD utformade år 1976, tillsammans  med  35
regeringar, gemensamma rekommendationer avseende god
praxis för företag i en mängd viktiga frågor, såsom
t.ex. mänskliga rättigheter, information, konkurrens
och beskattning. Dessa riktlinjer riktas främst till
multinationella företag men kan i stor utsträckning
även vara till stöd  för  företag  som verkar
nationellt, sägs det i skrivelsen. FN lanserade år
1999  "The  Global  Compact"  där  näringslivet
uppmanades att stödja och respektera nio principer
som rör mänskliga rättigheter, arbete och miljö.
Regeringen har i ett öppet brev uppmanat svenska
företag att stödja och efterleva OECD:s riktlinjer
och FN:s Global Compact.
Etiska frågor och frågor om miljöstyrning är
således redan föremål för aktiv hantering inom
Regeringskansliet. Enligt utskottets mening finns
det därmed inte något behov av ett uttalande av
riksdagen i frågan. Det är styrelsernas ansvar att
tillse att företagens ageranden i olika avseenden
står i överensstämmelse med regeringens riktlinjer.
Beträffande synpunkten i en motion om bristande
enhetlighet i regeringens skrivelse vid redovisning
av ohälsotal kan noteras att det var första gången
som en sådan redovisning lämnades, vilket förklarar
att vissa skillnader i rapporteringen föreligger.
Näringsdepartementet  gjorde,  enligt  uppgift,
bedömningen att det var bättre att publicera den
information som fanns att tillgå än att avvakta mer
enhetligt framställda uppgifter.  Utskottet vill
också poängtera att frågan om ohälsa är ett ansvar
för bolagen och att styrelserna bör säkerställa att
företagen aktivt arbetar med att få ned ohälsotalen.
När det gäller frågan om en översyn av effekterna
av genomförda avregleringar och bolagiseringar, som
tas upp i en motion, vill utskottet hänvisa till att
Näringsdepartementet, som redovisats, planerar att
genomföra en studie av de olika analyser som har
gjorts. Frågan om det praktiska genomförandet av
studien bereds för närvarande inom departementet,
och beslut väntas senare  under  hösten  2003.
Utskottet anser att det vore värdefullt att få en
strukturerad överblick över det aktuella området och
välkomnar den aviserade studien.
Frågan om handikappanpassning, som berörs i en
motion, anser utskottet bör uppmärksammas i alla
sammanhang. Utskottet ser den dock  i ett mer
generellt perspektiv och som inte bör hanteras i
särskild ordning för statliga företag.
Med det anförda avstyrker utskottet Riksdagens
revisorers förslag i berörd del och samtliga här
aktuella motioner i motsvarande delar.

Styrelsernas effektivitet


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå Riksdagens revisorers
förslag vad avser styrelsernas effektivitet
och här aktuella motionsyrkanden. Utskottet
anser att styrelsesammansättningen är ett
betydelsefullt verktyg för Regeringskansliets
ägarstyrning och att ledamöter skall väljas
på grundval av den kompetens de tillför
styrelsen.  Detta  är  också  regeringens
inställning. Jämför reservationerna 7 (m, fp,
c) och 8 (kd).

Revisorernas förslag

Revisorerna föreslår att riksdagen skall göra ett
tillkännagivande i enlighet med vad de anfört i
avsnittet om styrelsernas effektivitet. I rapporten
pekas på flera åtgärder som syftar till att utveckla
bolagsstyrelserna, bl.a. att regeringen bättre bör
följa upp i vilken utsträckning de riktlinjer om
styrelserna och styrelsearbetet som lämnas verkligen
följs av bolagen. Revisorerna anser vidare att det
behövs riktlinjer inom Regeringskansliet för hur
nomineringen av nya styrelseledamöter bör gå till.
Det förekommer fortfarande  att  nya  ledamöter
nomineras utan någon egentlig dialog med bolaget
eller  dess  styrelse.  Revisorerna  anser  att
departementens  arbete  med  att finna lämpliga
kandidater bör bli mer enhetligt. Även formerna och
motiven för när ägarföreträdare bör nomineras till
styrelseuppdrag bör ses över. Utnämningar bör alltid
ske i dialog mellan ägare, företagsledning och
övriga  styrelseledamöter,  anser  revisorerna.
Regeringen bör vidare förorda att styrelserna prövar
användning av nomineringskommittéer.  Revisorerna
anser dessutom att regeringen bör se över formerna
för bestämning av ledamöternas styrelsearvoden och
arvodenas storlek. Granskningen visar att arvodenas
storlek varierar betydligt mellan bolagen, men också
mellan bolag och statliga verk och myndigheter av
liknande storlek. Regeringen föreslås fastställa
riktlinjer  för  hur  och  efter vilka grunder
styrelsearvodena skall beräknas. Andra frågor som
regeringen bör klarlägga i riktlinjerna är vad som
skall gälla för arvoden till fackliga företrädare
som också uppbär lön från bolaget och suppleanters
rätt till arvoden, anför revisorerna.

Motionerna

Riksdagen bör göra ett tillkännagivande om att
regeringen bör  utse fler styrelseledamöter med
bakgrund utanför Sverige i de statliga bolagen,
anförs det i motion 2003/04:N3 (fp). Motionärerna
vill lyfta fram vikten av att styrelserna för
statens företag får en allsidig kompetens. Inte bara
svenska män och kvinnor bör komma i fråga vid
tillsättningen av styrelserna utan även personer
från andra länder, anser motionärerna. De menar att
personer med erfarenheter från verksamheter utanför
Sverige kan tillföra ny kunskap och se på frågor och
problem på ett delvis annat sätt än personer med
enbart erfarenhet från svenska förhållanden.

I  motion  2003/04:N2  (kd)  föreslås  ett
tillkännagivande om de statliga bolagsstyrelsernas
sammansättning. År  1997  utgjordes  hälften av
ledamöterna i styrelserna för de statliga bolagen av
politiker  och politiska tjänstemän, konstaterar
motionärerna.  De  påpekar  att det enligt den
genomgång av samtliga bolags årsredovisningar som
revisorerna har gjort framgår att tjänstemän från
departementen,  riksdagsledamöter  och  politiska
tjänstemän fortfarande utgör en stor andel  av
bolagstyrelserna.    Regeringskansliet    har
representation i närmare 70 % av bolagens styrelser,
varvid departementsföreträdaren ofta har uppgiften
att förmedla ägarens inställning i olika frågor och
ge bidrag till arbetet i departementets bolagsgrupp.
Riksdagsledamöternas roll i styrelser är mer oklar,
säger motionärerna. Visserligen representerar även
riksdagsledamöterna ägaren, staten, men de kommer
till skillnad från departementsföreträdarna inte
från den myndighet som svarar för ägarförvaltningen.
I likhet med revisorerna anser motionärerna att
ägarrepresentanter  som  tillsätts  på politiska
meriter kan öka risken för målkonflikter mellan
ägare och bolag. Nominering av riksdagsledamöter och
politiska tjänstemän till styrelseuppdrag i statligt
ägda bolag får inte ske rutinmässigt, utan ledamöter
i  statliga bolagsstyrelser skall  utses  efter
förtjänst och skicklighet, anför motionärerna. De
menar att när det gäller bolag  med särskilda
samhällsintressen  eller  bolag  som  ålagts
samhällsåtaganden, såsom t.ex. Posten, Systembolaget
och AB Svenska Spel, är det viktigt med en viss
politisk representation i styrelsen. I de fall
riksdagsledamöter eller andra politiker skall ingå i
en bolagsstyrelse, skall det finnas en representant
från regeringen och en från oppositionen, föreslår
motionärerna.
Riksdagen bör göra ett tillkännagivande om att
statliga  företag  skall företräda  medborgarnas
intressen vid styrelsenomineringar, anförs det i
motion 2003/04:N327  (c).  Statliga företag bör
fungera  som föregångare vid tillsättningar  av
styrelser etc., anser motionärerna. De erinrar om
att Riksdagens revisorer framför stark kritik mot
regeringens bristande uppföljning av styrelsernas
arbete och nomineringen till styrelserna. Statliga
företag tillåts tyvärr ofta gå katastrofalt dåligt
under lång tid utan att riskera att försättas i
konkurs, och en statlig bolagsledning behöver sällan
eller  aldrig  ta  konsekvenserna  av  sina
misslyckanden, säger motionärerna. De menar att
problemet grundar sig i att mellan aktieägarna,
medborgarna, och styrelsen finns en stor byråkrati,
bestående av Regeringskansliet, olika departement,
tjänstemän och politiker.

Vissa kompletterande uppgifter

I Riksrevisionens projektlista för andra halvåret
2003 ingår ett projekt som berör det här aktuella
området. Det avser statens representation i bolag
med statligt ägande. Det erinras om att regeringens
mål är  att  styrelserna  skall  innehålla hög
kompetens,  anpassad  till  respektive  företags
verksamhet, situation och framtida utmaningar, att
sammansättningen  skall  ändras i takt med att
företaget utvecklas och omvärlden förändras samt att
varje nominering skall utgå från kompetensbehovet i
respektive företags styrelse. Granskningen skall mot
denna bakgrund visa huruvida beredningsprocessen
skiljer sig åt inom Regeringskansliet och vilka
konsekvenser som uppstår till följd av de olika
roller som departementsföreträdare i styrelserna
har. Även ägarens riktlinjer och uppföljning skall
granskas. Granskningen beräknas vara slutförd under
första kvartalet 2004.

Utskottets ställningstagande

Som ägare av företag har staten, som tidigare
redogjorts för, olika verktyg för att nå de mål som
satts upp för ägandet, varvid styrelsesammansättning
är ett betydelsefullt verktyg. Utskottet anser att
frågan om de statliga bolagens styrelser och deras
effektivitet,  som  revisorerna  tar upp i sin
granskning, är en mycket viktig fråga.

I regeringens skrivelse sägs i avsnittet Effektiva
styrelser att regeringens mål är att styrelserna
skall  innehålla hög kompetens,  anpassad  till
respektive  företags  verksamhet,  situation och
framtida utmaningar. Varje nominering skall utgå
från  kompetensbehovet  i  respektive  företags
styrelse.  Styrelsens  uppgifter  är  enligt
aktiebolagslagen  (8  kap. 3 §) att svara för
företagets  organisation  och  förvaltningen  av
företagets angelägenheter. Ledamöter i statligt ägda
företag har samma oinskränkta ansvar som ledamöter i
privatägda företag. Nomineringen och tillsättningen
av nya ledamöter föregås av en löpande dialog mellan
ansvarigt departement, styrelseordförande,  andra
ledamöter och eventuellt andra delägare. Det är
styrelsens ordförande som skall tillförsäkra att
styrelsearbetet håller en hög kvalitet och bedrivs
med  viss  enhetlighet.  Sammansättningen  av
styrelserna skall också ske så att en balans uppnås
avseende kompetens, bakgrund, ålder och kön.
Utskottet delar revisorernas syn att ledamöter
endast skall väljas på grundval av den kompetens de
tillför styrelsen. Detta är också, som redovisats,
regeringens inställning.
Revisorerna tar vidare upp frågan om särskild
utbildning av ledamöter. Utskottet anser, som nyss
nämnts, att ledamöter i första hand skall väljas
utifrån den kompetens de kan tillföra styrelsen och
som också är väl förtrogna med styrelsearbete.
Därmed  blir frågan om särskild utbildning  av
ledamöter inte aktuell på det sätt som revisorerna
menar.   Samtidigt   kan   noteras   att
Näringsdepartementet,  enligt  uppgift,  på  ett
systematiskt sätt ger ledamöter i de statligt ägda
bolagen information om de särskilda riktlinjer som
gäller i olika avseenden.
I en motion  tas  upp  frågan  om att fler
styrelseledamöter med bakgrund utanför Sverige bör
ingå i styrelserna för  de statliga företagen.
Utskottet anser att det är en fördel om personer med
olika bakgrunder finns representerade i styrelserna.
Regeringen strävar också, som nämnts, efter att
uppnå balans i olika avseenden, bl.a. i fråga om
bakgrund.  I  en  annan motion efterfrågas ett
uttalande av riksdagen om att, i det fall att
politiker skall ingå i en styrelse, det skall finnas
en  representant  för  vardera  regeringen  och
oppositionen. Något skäl för en sådan ordning kan
utskottet dock inte se. Det måste vara kompetensen
hos den berörda personen som är avgörande, inte den
politiska tillhörigheten.
Med det anförda avstyrker utskottet Riksdagens
revisorers förslag i berörd del och de tre här
aktuella motionerna i motsvarande delar.

Insyn, uppföljning och revision


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå Riksdagens revisorers
förslag vad avser insyn, uppföljning och
revision och här aktuella motionsyrkanden.
Utskottet anser att kravet på genomlysning av
de statliga bolagens  verksamhet  är  en
demokratifråga,  eftersom  de  statliga
företagen ytterst ägs av svenska folket, och
konstaterar att genomlysning och revisorer är
två viktiga verktyg för regeringen att nå de
mål som sätts upp för de statliga företagen.
Enligt regeringens  ägarpolicy  skall  de
statliga företagen hålla öppna bolagsstämmor
fr.o.m. år 2004. Jämför reservationerna 9 (m,
fp, c) och 10 (kd).

Revisorernas förslag

Revisorerna föreslår att riksdagen skall göra ett
tillkännagivande i enlighet med vad de anfört i
avsnittet  om  insyn, uppföljning och revision.
Revisorernas granskning visar på fortsatta brister i
regeringens uppföljning av bolagens verksamhet. De
riktlinjer och krav som regeringen  ställer på
bolagen bör, enligt revisorerna, följas upp bättre
av regeringen. Det gäller inom en rad olika områden
såsom styrelsernas arbete, utbytet med revisorerna i
bolagen  samt  bolagsledningarnas  löner  och
ersättningar.  Revisorerna  anser  dessutom  att
regeringens information till riksdagen om bolagens
verksamhet och deras resultat behöver förbättras.
Den årliga redogörelsen för statliga företag som
regeringen lämnar till riksdagen är ett mycket
viktigt  dokument  för  insyn  och  öppenhet i
förvaltningen  av  bolagen,  menar  revisorerna.
Respektive  bolags  mål  och  verksamhet  samt
måluppfyllelse och den finansiella situationen bör
därför så långt möjligt återfinnas i dokumentet.
Redogörelsen har utvecklats, men de brister som
revisorerna uppmärksammat i sin rapport bör snarast
åtgärdas. Kvaliteten i redovisningen, främst när det
gäller utvärdering och redovisning av måluppfyllelse
för bolagens olika verksamheter, varierar påtagligt,
sägs det. För att möjliggöra jämförelser måste
redovisningen  under respektive bolag göras mer
likartad. Rubriksättningen i dokumentet är t.ex.
inte  konsekvent  och  utdelningskrav  eller
utdelningspolicy redovisas inte för alla bolag med
marknadskrav. Revisorerna anser vidare att det är
viktigt att de bolag som berörs av EU:s s.k.
transparensdirektiv utformar sin redovisning enligt
direktivets regler. Det bör ankomma på regeringen
att följa upp och bevaka att de statliga bolagen
följer direktivet.

Revisorernas förstudie om SJ visar att regeringens
information i officiella dokument varit relativt
knapphändig. Det gäller även den utvärdering av SJ
som  redovisas i regeringens  redogörelse.  Den
försämrade soliditeten för bolaget har t.ex. inte
redovisats på ett tydligt sätt. Det är, enligt
revisorerna, av stor vikt att sådan information
återfinns  i  redovisningen  till  riksdagen.
Revisorerna förutsätter att regeringen tillser att
denna information rörande de statliga bolagen lämnas
i  den  årliga  redogörelsen.  Utbytet  mellan
bolagsrevisorerna  och  ägaren  bör,  enligt
revisorerna, utvecklas ytterligare. En metod som
några  bolagsföreträdare  och  bolagsrevisorer
rekommenderat för ett ökat utbyte är användning av
revisionskommittéer.   Revisorerna  anser  att
regeringen bör verka för att revisionskommittéer
används  oftare i styrelsearbetet.  Vidare  bör
regeringen   utarbeta   en   policy   för
revisionskommittéernas verksamhet i statliga bolag.
Regeringen  bör  också  ta initiativ till att,
tillsammans med Riksrevisionen, finna arbetsformer
som främjar ett bättre utbyte mellan ägaren och
bolagsrevisorerna.

Motionerna

Riksdagen bör göra ett tillkännagivande om ett stopp
för hemlighetsmakeriet vid förvaltningen  av de
statliga bolagen, anförs det i motion 2003/04:N1
(m). Riksdagen bör också besluta om att offentliga
bolagsstämmor skall hållas i företag där staten har
ett  dominerande  ägande.  Motionärerna  delar
revisorernas kritik mot regeringen för de fortsatta
bristerna i uppföljningen av de statliga bolagens
verksamhet. Också bolagens återrapportering till
regeringen måste förbättras avsevärt, bl.a. i fråga
om redovisning av bolagens måluppfyllelse, sägs det.
Insynsfrågorna måste ägnas särskild uppmärksamhet -
det finns betydande brister i form av mörkläggning
och hemligstämpling, anför motionärerna. De erinrar
om att när Teracom hade  extra bolagsstämma i
november 2001 hemligstämplade Kulturdepartementet
dagordningen till bolagsstämman. Riksdagsledamöter,
som har rätt att närvara, visste alltså inte i
förväg vilka frågor stämman skulle behandla, och
allmänhet och journalister hade inte  rätt att
närvara.  När  SJ  tvingades  att  upprätta en
kontrollbalansräkning per den 30 september 2003 fick
riksdagens ledamöter tillgång till den först den 13
december, säger motionärerna. De påpekar vidare att
när  regeringen  i  november  2001 föreslog en
kreditgaranti på 2 miljarder kronor till Teracom
gjordes  bedömningen  att  bolagets  ekonomiska
ställning inte kunde redovisas  i propositionen
(prop. 2001/02:76) och heller inte var nödvändig för
riksdagens beslut. Allt underlag var hemligstämplat.

Motsvarande hemlighållande har under våren 2003
gällt när regeringen i fyra propositioner föreslagit
rekonstruktioner rörande Svenska Skogsplantor AB
(prop. 2002/03:24), Teracom (prop. 2002/03:64), SJ
(prop. 2002/03:86) och Svensk Exportkredit AB (prop.
2002/03:142),   påpekar   motionärerna.   Inga
beslutsunderlag har redovisats i propositionerna och
departementets akter har hemligstämplats  i sin
helhet,  säger  motionärerna.  De  menar att i
privatägda, börsnoterade företag skulle ett likartat
hemlighållande vara otänkbart. Att inte redovisa
viktiga  ärenden  på bolagsstämman strider  mot
börsreglerna. Att hemlighålla bolagets ekonomi för
dem  som  skall  ställa  en garanti vore helt
verklighetsfrämmande. Att utestänga  journalister
från att närvara vid bolagsstämman i ett börsnoterat
företag skulle vara lika märkligt. Öppenheten i
statliga företag måste öka, anser motionärerna. De
föreslår att allmänhet och journalister skall ges en
ovillkorlig rätt att närvara vid bolagsstämmor, att
dagordningar skall vara utan hemligstämpling och att
underlag för större beslut på bolagsstämmorna skall
vara offentliga.
I motion 2002/03:N21 (m), som väckts med anledning
av regeringens skrivelse 2002/03:120, återfinns två
likartade yrkanden om stopp för hemlighetsmakeri vid
förvaltningen av statliga företag och offentliga
bolagsstämmor som i nyssnämnda motion 2003/04:N1
(m). Motiveringarna är också likartade.
Riksdagen bör  göra  ett  tillkännagivande om
redovisning för riksdagen av samarbete med privata
företag i form av samägande, anförs det i motion
2002/03:N23 (fp). Det statliga företagandet leder
till oheliga allianser med delar av det privata
näringslivet, säger motionärerna. De påpekar att
staten  är  en  betydande  markägare,  som  i
storstadsregioner  har  stora markinnehav, vilka
lämpar sig för bostadsbyggande. I vissa områden har
det   statliga   markinnehavet   sålts  till
utvecklingsbolag som staten har inrättat genom det
statliga bolaget Vasakronan tillsammans med de två
största byggföretagen i Sverige, NCC och Skanska,
uppger motionärerna. De menar att i Stockholms län
skulle tusentals bostäder kunna komma till stånd
genom att statlig mark bebyggs. Det finns en stor
risk att de berörda utvecklingsbolagen har bidragit
till utvecklingen av höga markpriser och därigenom
ökade produktionskostnader, befarar motionärerna. De
anser att det faktum att staten har bildat bolag med
de största byggföretagen leder till att staten som
aktör  bidrar till att minska konkurrensen och
förhindrar  möjligheten  för  andra företag att
etablera  sig.  Om  regeringen  eftersträvar
genomlysning är det ett rimligt krav att sådant
samarbete med privata företag redovisas öppet, anför
motionärerna.
I motion 2003/04:N2 (kd) föreslås att riksdagen
skall begära att regeringen, i samråd med riksdagens
partier, utarbetar en ny modell för hur frågor
rörande företag med statligt ägande skall hanteras i
framtiden. Vidare begärs ett tillkännagivande om
revisorernas roll i företag med statligt ägande.
Genom regeringens - som det sägs - rutinmässiga
hemligstämpling av alla handlingar som berör de
statligt ägda företagen och dess vägran att, ens
under överenskommelse om bevarad sekretess, delge
riksdagens partier dokument som är av avgörande
betydelse för att riksdagens ledamöter och partier
skall kunna bilda sig en uppfattning om företagens
situation omöjliggörs den uppgift att vara folkets
främsta företrädare som enligt grundlagen vilar på
riksdagen, hävdar motionärerna. Som exempel nämns
regeringens  handläggning  av  Kristdemokraternas
begäran att ta del av handlingar rörande SJ. Det
finns påtagliga problem med statligt ägande av
företag som agerar på en konkurrensutsatt marknad,
anför motionärerna. Å ena sidan har riksdagen ett
legitimt intresse av insyn, å andra sidan kan
bolagets affärsmässiga intressen  skadas av den
öppenhet och tidsåtgång som en riksdagsbehandling
innebär. Regeringen har inte på ett acceptabelt sätt
förmått att hantera någon av de akuta frågor rörande
statliga bolag som varit aktuella under det senaste
riksdagsåret, anser motionärerna. De föreslår att
regeringen, i samförstånd med riksdagen, snarast
skall utforma en modell för hur frågor rörande
statliga bolag skall hanteras i framtiden, så att
såväl riksdagens legitima  krav  på  insyn och
delaktighet som bolagens affärsmässiga intressen kan
tillgodoses.
Motionärerna anser vidare att staten som ägare och
regeringen  som förvaltare av de statligt ägda
bolagen skall föregå med gott exempel när det gäller
att säkerställa revisorernas oberoende. Därför bör
samma revisorsfirma inte kunna utföra uppdrag som
revisor och rådgivare till ett och samma bolag,
menar  motionärerna.  Dessutom  bör revisorernas
mandatperioder begränsas till ett år i taget. Det
bör också finnas en gräns för hur många år en
revisor får tjänstgöra för ett och samma företag, en
gräns som bör överensstämma med rekommendationer av
EU:s revisionskommitté och som innebär att avlösning
av en revisor som intar en nyckelroll bör ske inom
sju år från tidpunkten för valet till uppdraget,
anför motionärerna.
I  motion  2002/03:N22 (kd), som väckts  med
anledning av regeringens  skrivelse 2002/03:120,
återfinns två likartade yrkanden om en ny modell för
hur frågor rörande företag med statligt ägande skall
hanteras i framtiden och om revisorernas roll i
företag med statligt ägande som i nyssnämnda motion
2003/04:N2 (kd). Motiveringarna är också likartade.
Riksdagen bör begära att regeringen återkommer
till riksdagen med förslag till skärpt ägarstyrning
av de statliga företagen, anförs det i motion
2003/04: N327 (c). Det är inte bara målsättningen
som är problematisk i det svenska statliga ägandet,
utan även regeringens användning av de verktyg som
finns för att nå uppsatta mål, anser motionärerna.
De konstaterar att regeringens styrmedel framför
allt består av styrelsesammansättning, genomlysning
och revisorer och att det i Riksdagens revisorers
förslag  framförs kritik mot  Regeringskansliets
styrning av  de statliga företagen. Svagheterna
består enligt revisorerna bl.a. i att det saknas
konkreta mål för flera bolag, att uppföljningen av
företagens  verksamhet  är  bristfällig och att
regeringen inte tydliggör tillräckligt klart om
syftet med verksamheten är att gå med vinst eller
ifall särskilda samhällsintressen föreligger. Ur
företagens och aktieägarnas/med-borgarnas synvinkel
är effekterna för verksamheten allvarligare än vad
som  framgår  av  revisorernas  rapport,  menar
motionärerna dock. De påpekar att företagsledning
och styrelse är centrala för verksamheten och skall
ge kraft åt övriga delar, och om dessa brister eller
saknar mål tappar företaget väsentlig kraft i sitt
agerande.

Vissa kompletterande uppgifter

Näringsminister Leif Pagrotsky besvarade i april
2003 en interpellation (ip. 2002/03:278) av Mikael
Odenberg (m)  med  bl.a.  följande  frågor  om
regeringens ägarförvaltning rörande insyn: Kommer
ministern att vidta åtgärder för att öppna alla
statliga företags bolagsstämmor för journalister och
allmänhet? Vilka åtgärder avser ministern att vidta
för att öka riksdagsledamöternas insyn i de statliga
bolagen? I sitt svar redovisade näringsministern
några grundprinciper för regeringens ägarstyrning.
Öppenhet har varit ett av regeringens viktigaste och
mest prioriterade verktyg i dess ägarutövning. När
det gäller frågan om öppna bolagsstämmor uppgav
näringsministern att detta redan praktiseras av
flera statligt ägda företag. Detta är något som
regeringen har uppmuntrat och uttryckt bl.a. i 2002
års  redogörelse.  Näringsministern  beklagade
samtidigt att riksdagsledamöterna sällan utnyttjar
sin möjlighet att vara med vid bolagsstämmorna i de
statligt ägda företagen.  Beträffande frågan om
riksdagsledamöternas insyn i de statliga bolagen
sade näringsministern att riksdagen och dess utskott
kan ta del av alla uppgifter hos Regeringskansliet
rörande statliga bolag, inklusive sådana uppgifter
som  omfattas  av  sekretess.  Regeringskansliet
ansvarar för förvaltningen av aktiebolag som lyder
under  aktiebolagslagen.  Flertalet  bolag  är
konkurrensutsatta och måste därför ges möjlighet att
verka  på samma villkor som sina konkurrenter,
noterade näringsministern. Därför förekommer det att
handlingar  som  innehåller  affärshemligheter
hemligstämplas. Han sade sig inte ha för avsikt att
verka för att denna ordning skall ändras.

I Riksrevisionens projektlista för andra halvåret
2003 ingår två projekt som berör det här aktuella
området. Det ena avser information om ekonomiska
risker som kan medföra stora framtida ekonomiska
problem, med exemplet Arlandabanan. Ett långsiktigt
ägar- och huvudmannaskap förutsätter att information
om  de  ekonomiska  riskerna,  tolkningen  av
informationen  och  redovisningen av alternativa
handlingsplaner är klar och tydlig samt förmedlas
till behörig beslutsnivå hos ägaren, sägs det. Med
Arlandabanan och eventuellt ytterligare projekt som
exempel skall en granskning göras av problematiken
med otillräcklig information om sådana ekonomiska
risker som kan medföra stora framtida ekonomiska
problem och huruvida det finns  handlingsplaner
baserade  på befintlig information. Granskningen
beräknas vara slutförd under första kvartalet 2004.
Det andra projektet gäller Vattenfall. Det erinras
om riksdagens beslut våren 1991 (prop. 1990/91:87,
bet.  1990/91:NU38)  om  att  verksamheten  vid
Vattenfall skall bedrivas i aktiebolagsform, varvid
avsikten var att så länge staten äger en betydande
del av aktierna skall staten ha en tydlig och klar
ägarroll i bolaget. I en förstudie skall frågan
ställas huruvida staten, genom sin ägarstyrning,
fullföljer de mål och riktlinjer som riksdagen
beslöt om i samband med Vattenfalls bildande och
därefter. Förstudien beräknas vara klar senare under
hösten 2003, varefter beslut om eventuell fortsatt
granskning fattas.
Till konstitutionsutskottet inlämnades i juni 2003
två granskningsanmälningar som rör statliga företag.
Båda anmälningarna har lämnats in av fyra ledamöter
i näringsutskottet, nämligen Mikael Odenberg (m),
Eva  Flyborg (fp), Maria Larsson (kd) och Åsa
Torstensson (c). Den ena anmälan avser en granskning
av näringsminister Leif Pagrotskys handläggning av
vissa frågor rörande statens ägande i SJ samt hans
beredning av följande propositioner: proposition
2002/03:24  om överlåtelse av aktier i Svenska
Skogsplantor till Sveaskog, proposition 2002/03:64
om  kapitaltillskott  till Teracom,  proposition
2002/03:86  om  åtgärder för  att  stärka  den
finansiella ställningen  i  SJ  och proposition
2002/03:142 om vissa ägarfrågor m.m. rörande Svensk
Exportkredit.   I   anmälan   sägs   att
konstitutionsutskottet   bör   granska   om
näringsministern har handlagt beredningen av de fyra
propositionerna i enlighet med bestämmelserna i
regeringsformen   (7   kap.   2   §   RF),
tryckfrihetsförordningen (2 kap. 1, 2, 12 och 15 §§
TF)  och  sekretesslagen  (1980:100).  Följande
frågeställningar önskar anmälarna få belysta:
- Är det förenligt med regeringsformen att i
ärenden av betydande ekonomsik omfattning konsekvent
underlåta att inhämta yttranden och hemligstämpla
allt beslutsunderlag?
- Är regeringens handläggning av ärenden som rör
allmänna handlingar förenlig med bestämmelserna i
sekretesslagen och i tryckfrihetsförordningen (2
kap.)?
- Är den tid som regeringen har tagit på sig för
att  handlägga  ärenden  om allmänna handlingar
förenlig     med     bestämmelserna    i
tryckfrihetsförordningen (2 kap. 12 § TF) om att en
allmän handling skall lämnas ut genast eller så
snart som möjligt?
- Fanns det laglig grund för regeringen att
hemligstämpla  den  sedermera  offentliggjorda
missivskrivelsen rörande SJ till EG-kommissionen?
- Skedde sekretessbeläggningen av sagda skrivelse
i sådant fall med hänvisning till rätt lagrum?

Den    andra    granskningsanmälan    till
konstitutionsutskottet avser näringsminister Leif
Pagrotskys upphandling av externa konsulttjänster i
fallet SJ. I anmälan sägs att granskningen bör
omfatta såväl förfarandet som dokumentationen. Det
är angeläget  att  konstitutionsutskottet  också
undersöker  om Näringsdepartementet sökt kringgå
upphandlingsreglerna genom att hänföra upphandlade
tjänster  till  det  tillämpningsområde  (vissa
finansiella tjänster) som är undantaget från lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Följande
frågeställningar önskar anmälarna få belysta:

-  Är  det möjligt att i  avtal  av  denna
storleksordning frångå bestämmelserna i 5 kap. LOU
och det bakomliggande EG-direktivet (92/50/EEG)?
- Har upphandlingen dokumenterats i enlighet med
gällande regler?
- Har ramavtalen med konsultfirmorna Öhrlings
PricewaterhouseCoopers samt Mannheimer och Swartling
tillkommit i enlighet med gällande lagregler?

De båda nämnda granskningsanmälningarna planeras bli
behandlade av konstitutionsutskottet under våren
2004 i granskningsbetänkande 2003/04:KU30.

Frågan om statens styrning av de statliga bolagen
kan   också  komma   att   tas   upp   i
konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU10 om
granskning  av  statsrådens tjänsteutövning  och
regeringsärendenas     handläggning.     Ett
beredningsarbete  pågår  för  närvarande  hos
konstitutionsutskottet.

Utskottets ställningstagande

Frågan om insyn, uppföljning och revision  som
revisorerna tar upp är, enligt utskottets mening, av
yttersta vikt. I regeringens skrivelse anges att
genomlysning och revisorer är två viktiga verktyg
för regeringen som ägarföreträdare att nå de mål som
sätts upp för de statliga företagen. Kravet på
genomlysning  är  en  demokratifråga,  eftersom
företagen ytterst ägs av svenska folket.

I en motion framförs krav på öppna bolagsstämmor.
Utskottet vill erinra om att det i skrivelsen anges,
som tidigare redovisats, att regeringen anser att
det  är  lämpligt att de helstatliga företagen
erbjuder någon  form av utåtriktad aktivitet i
samband med bolagsstämman  där även allmänheten
bereds  möjlighet  att  ställa  frågor  till
företagsledningen. Enligt  regeringens ägarpolicy
skall företag med statligt ägande  hålla öppna
bolagsstämmor fr.o.m. år 2004. Ett antal företag
har,  enligt  uppgift,  redan  hållit  öppna
bolagsstämmor i flera år.
När det gäller förslaget i en motion om att
revisorernas mandatperioder skall begränsas till ett
år i taget konstaterar  utskottet  att  enligt
aktiebolagslagen (10 kap. 20 §) skall uppdraget som
revisor gälla till slutet av den bolagsstämma som
hålls  under  det fjärde  räkenskapsåret  efter
revisorsvalet. Således anger aktiebolagslagen att
revisorer skall väljas på fyra år. Beträffande
förslaget i samma motion om att revisorer inte skall
ha möjlighet att vara både revisor och rådgivare i
ett bolag  vill utskottet peka på att det av
regeringens ägarpolicy framgår att revisorernas roll
är mycket viktig och att revisorernas oberoende är
en fråga som skall hanteras av styrelsen. En revisor
skall enligt revisorslagen (21 §) för varje nytt
uppdrag pröva om det finns omständigheter, t.ex.
rådgivning, som kan rubba förtroendet för dennes
opartiskhet eller självständighet. Denna prövning
skall enligt revisorslagen (24 §) dokumenteras.
Styrelsen bör enligt statens ägarpolicy ta del av
revisorernas   bedömningar  i  enlighet  med
revisorslagens analysmodell  ifall  bolaget vill
anlita revisorerna även som rådgivare/konsulter.
Därutöver skall, i de fall där konsulttjänsterna
utgör en betydande andel av revisorernas ersättning,
detta förhållande förklaras  och  motiveras. En
översyn  av  aktiebolagslagens  bestämmelser  om
revisorsval och mandattider görs för närvarande inom
Justitiedepartementet.  Så snart aktiebolagslagen
harmonieras med EG-bestämmelserna på området kan nya
regler komma att gälla för samtliga företag i
Sverige. I avvaktan på sådana  ändringar finns
följande bestämmelse om revisorsrotation  i  de
yrkesetiska  regler som Föreningen Auktoriserade
Revisorer (FAR) ger ut: Det är inte förenligt med
god revisorssed att i ett företag  av allmänt
intresse acceptera val som revisor för mer än två
sammanhängande mandatperioder.
Beträffande riksdagsledamöternas möjligheter att
få tillgång till dokument från Näringsdepartementet
som rör statliga företag som tas upp i ett par
motioner  vill  utskottet  hänvisa  till  att
departementet, enligt uppgift, strävar efter att ha
en öppen ägarförvaltning. Flera av de bolag som
staten  äger  bedriver  dock  verksamhet  på
konkurrensutsatta marknader, vilket  innebär att
stora delar av den information som bolagen lämnar
till Näringsdepartementet är av sådan karaktär att
det från ett affärsmässigt perspektiv kan vara till
skada för bolagen om den sprids. Regeringens strävan
om en öppen förvaltning måste sålunda balanseras mot
bolagens behov av att affärshemlig information inte
sprids.  I  arbetet  med  att  lämna ut olika
bolagshandlingar  krävs  det  ofta  att bolagen
kontaktas för bedömning av vilken information som
kan lämnas ut. Enligt utskottets mening fungerar det
nuvarande  systemet   för  kontakter  mellan
Regeringskansliet och utskottet väl.
Utskottet vill återigen, även i detta sammanhang,
framhålla den stora betydelse  som  regeringens
skrivelse har för insyn och uppföljning i  de
statliga företagen, såväl för riksdagen som för
allmänheten.
Med det anförda avstyrker utskottet Riksdagens
revisorers förslag i berörd del och samtliga här
aktuella motioner i motsvarande delar.

Dotterbolagens verksamhet


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå Riksdagens revisorers
förslag vad avser dotterbolagens verksamhet
och tillhörande  motionsyrkande. Utskottet
anser att det bör ankomma på styrelserna i de
statliga  företagen  att  tillse  att
verksamheter  som är avgörande  för  att
uppfylla de av statsmakterna beslutade målen
inte  avyttras  utan  riksdagens hörande,
oavsett om de bedrivs i dotterbolagsform
eller ej. Därmed blir också ett annat här
aktuellt motionsyrkande tillgodosett. Jämför
reservationerna 11 (fp, c) och 12 (kd).

Revisorernas förslag

Revisorerna föreslår att riksdagen skall göra ett
tillkännagivande i enlighet med vad de anfört i
avsnittet om dotterbolagens verksamhet. Revisorerna
upprepar sitt förslag från den förra granskningen om
att regeringen  bör  göra en översyn av vilka
dotterbolag till de statliga bolagen som inte skall
få säljas utan riksdagens medgivande. Vasakronans
synpunkt, framförd vid remissbehandlingen, att ett
sådant förslag bör utformas med hänsyn till de
statliga  bolagens   olika   verksamhet  och
förutsättningar  bör därvid, enligt revisorerna,
beaktas. Riksdagen  bör  erhålla information om
resultatet av översynen, säger revisorerna.

Motionerna

Revisorernas förslag om att det skall göras en
inventering av vilka dotterbolag  som inte bör
avyttras utan riksdagens hörande bör avslås, anförs
det i motion 2003/04:N1 (m). Motionärerna delar
Näringsdepartementets uppfattning att  frågan om
avyttring av dotterbolag måste sättas i samband med
de övergripande mål som regeringen beslutar om och
bolagens huvudsakliga inriktning och mål. Det bör
alltså  ankomma på styrelserna att tillse  att
verksamheter som är avgörande för att uppfylla de av
statsmakterna beslutade målen inte avyttras, oavsett
om de bedrivs i dotterbolagsform eller ej, anser
motionärerna.

I motion 2003/04:N2 (kd) begärs att regeringen
skall upprätta en förteckning över dotterbolag till
statligt ägda bolag med en beskrivning av deras
verksamhet och yttrande över huruvida verksamheten
är hänförlig till moderbolagets kärnverksamhet eller
inte. Vidare begärs att regeringen skall utarbeta
ett förslag till lagstiftning och riktlinjer för
hanteringen av dotterbolag till statligt ägda bolag
i enlighet med vad som anförs i motionen. De
statligt  ägda  bolagen har enligt revisorernas
granskning ungefär  250 dotterbolag, konstaterar
motionärerna. De framhåller att flera dotterbolag
har  sådana verksamheter som riksdagen tidigare
fattat beslut om skall drivas i statlig regi och
andra har samhällsåtaganden att uppfylla eller andra
mål som kan vara av politisk karaktär. Det finns
även flera dotterbolag vars verksamhet inte är en
del  av  moderbolagets  kärnverksamhet,  säger
motionärerna. De anser att riksdagen för närvarande
inte har någon samlad bild av de olika dotterbolagen
i den statliga bolagssfären, varför regeringen bör
ges i uppdrag att upprätta en förteckning över
dotterbolag till statligt ägda bolag,  med  en
beskrivning  av  dotterbolagens  verksamhet  och
yttranden över huruvida verksamheten är hänförlig
till moderbolagens kärnverksamhet eller inte. En
sådan förteckning kan, enligt motionärerna, anses
uppfylla syftet med revisorernas förslag om en
översyn av vilka dotterbolag som inte skall få
säljas utan riksdagens medgivande. De dotterbolag
som är hänförliga till bolagets kärnverksamhet eller
som har samhällsåtaganden bör inte få säljas utan
riksdagens medgivande, föreslår motionärerna. För
att förtydliga vilka bolag som inte kan säljas utan
riksdagens medgivande och i vilken utsträckning
statligt ägda bolag får ha dotterbolag som inte är
hänförliga till moderbolagets kärnverksamhet bör
riksdagen ge regeringen i uppdrag att utarbeta ett
förslag till lagstiftning och riktlinjer, anför
motionärerna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar inte revisorernas syn när det gäller
frågan om dotterbolagens verksamhet och om huruvida
regeringen bör uppmanas att göra en inventering av
vilka  dotterbolag som inte bör avyttras  utan
riksdagens  hörande.  Frågan  om  avyttring  av
dotterbolag måste, enligt utskottets mening, ses i
samband med de övergripande målen för bolagen. Ett
dotterbolag är en juridisk form för att driva en del
av ett bolags verksamhet. Den relevanta frågan att
ställa när det gäller om riksdagens medgivande skall
krävas eller ej är om det rör sig om en strategisk
verksamhet, snarare än om det rör sig om ett
dotterbolag. Är  det  fråga  om  en strategisk
verksamhet som vid det ursprungliga riksdagsbeslutet
bedömdes som en viktig uppgift för bolaget eller om
en  försäljning  av dotterbolaget skulle ge en
radikalt  annan  inriktning  av  moderbolagets
verksamhet bör en försäljning underställas riksdagen
för beslut. Ett typexempel på det nämnda är Postens
försäljning  av  Postgirot,  som  underställdes
riksdagen för beslut.

Utskottet anser alltså att det bör ankomma på
styrelserna att tillse att verksamheter som är
avgörande för att uppfylla de av statsmakterna
beslutade  målen  inte avyttras utan riksdagens
hörande, oavsett om de bedrivs i dotterbolagsform
eller ej. Utskottet avstyrker sålunda revisorernas
förslag i denna del. Motion 2003/04:N1 (m) blir
därmed tillgodosedd i berörd del och tillstyrks,
medan här aktuella yrkanden i motion 2003/04:N2 (kd)
- i vilken revisorernas förslag får stöd - avstyrks
av utskottet.

Bolagsledningarnas löner och ersättningar


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå Riksdagens revisorers
förslag vad avser bolagsledningarnas löner
och  ersättningar  och  här  aktuella
motionsyrkanden. Utskottet hänvisar till de
förändrade  riktlinjer för företagsledande
personers  anställningsvillkor  och  för
anställdas incita-mentsprogram som regeringen
nyligen beslutat om. Genom dessa riktlinjer
uppnås,  enligt  utskottets  mening,  den
uppstramning  vad  gäller  löner  och
ersättningar till ledningen  för statliga
bolag som efterfrågas såväl i revisorernas
förslag som i de aktuella motionerna. Jämför
reservationerna 13 (m, kd, c) och 14 (fp).

Revisorernas förslag

Revisorerna föreslår att riksdagen skall göra ett
tillkännagivande i enlighet med vad de anfört i
avsnittet  om  bolagsledningarnas  löner  och
ersättningar. Regeringen bör undersöka orsakerna
till   löneskillnaderna  mellan  verkställande
direktörer  i  bolag  som har i princip samma
marknadssituation och struktur samt monopolföretag
och statliga myndigheter och affärsverk. De statliga
bolagsledningarnas löner och andra förmåner bör
enligt  revisorerna fortlöpande följas upp  och
granskas av Regeringskansliet. I stället för att ge
ut nya riktlinjer till stöd för bolagen för hur de
skall  redovisa  bolagsledningarnas  löner  och
ersättningar  i  årsredovisningen bör regeringen
överväga att göra ändringar i eller komplettera
årsredovisningslagen, säger revisorerna. Regeringen
bör  vidare  förbättra  kontrollen  av  vilka
pensionsavtal som ingås i de statliga bolagen.
Revisorerna föreslår att en funktion eller resurs
skall tillföras Regeringskansliet som, tillsammans
med styrelsen och styrelseordföranden, skall bevaka
att  erforderlig  kompetens  finns  när  nya
pensionsavtal för den verkställande direktören skall
bestämmas.

Motionerna

Regeringen bör fastlägga en policy för löner och
anställningsförmåner  i  statliga  bolag,  med
inriktning att minska skillnaderna i villkor mellan
chefer och de stora löntagargrupperna, anförs det i
motion 2003/04:N259 (s). Motionärerna refererar till
Sekos förbundsordförande Janne Rudén som  i en
kommentar, i förbundets tidning Sekomagasinet, till
lönen för vd i Vattenfall sade följande: "Hans lön
motsvarar vad en vanlig arbetare kanske får arbeta i
30 år för att få ihop. Och ju mer han höjer elpriset
desto högre bonus får han. Varken summan eller
sättet att beräkna hans lön kan vara rimlig." Med
stöd från uppgifter i tidningen redovisas i motionen
följande chefslöner i några statliga bolag: Lars G
Josefsson, Vattenfall - 6,2 miljoner kronor, Anders
Igel, Telia - 6,1 miljoner kronor, Erik Olsson,
Posten - 4,7 miljoner kronor, Håkan Bryngelsson,
Vasakronan - 3,3 miljoner kronor, Martin Ivert, LKAB
-  3,2 miljoner  kronor,  Jan Forsberg,  SJ  -
2,3 miljoner  kronor,  Lars Sköld,  Sveaskog  -
2,2 miljoner kronor, Anitra Steen, Systembolaget -
1,8 miljoner kronor och Arne Berggren, Swedcarrier -
1,6 miljoner kronor. Snittlönen för dessa direktörer
ligger på nästan 3,5 miljoner kronor per  år,
konstaterar motionärerna. De uppger att de flesta
dessutom  har  60  år  som  pensionsålder,
pensionsförsäkring  och  18-24  månadslöner  i
avgångsvederlag. Av lönen på 6,2 miljoner kronor för
Vattenfalls vd var drygt 1,1 miljoner kronor bonus,
påpekar motionärerna. De säger sig vara väl medvetna
om att direktörslönerna i statliga bolag inte kan
avvika alltför mycket från lönenivåerna i privata
företag, men av den lämnade redovisningen framgår
att så inte heller är fallet. Det är anmärkningsvärt
att den väl tilltagna lönen kombineras med bonus,
pensionsförsäkring  och  andra  förmåner,  anser
motionärerna. De menar att det faktum att företagen
drivs i bolagsform inte kan få innebära att det
skall överlämnas åt bolagen  själva  och deras
styrelser att hantera den här frågan.

I   motion  2003/04:N1  (m)  begärs  två
tillkännagivanden i frågan, nämligen om utbetalning
av avgångsvederlag och om fast lön utan bonustillägg
för  företagsledningarna  i  statliga  bolag.
Revisorerna konstaterar att de statliga företagen
tenderar att utnyttja det för vd mest förmånliga
löne-   respektive   pensionsavtalet,   säger
motionärerna. De påpekar att vissa bolag - trots
regeringens riktlinjer - träffar avtal om betydligt
högre löner än vad som gäller för generaldirektörer
för affärsverk eller  statliga  myndigheter  av
motsvarande storlek. Fem bolag har en ordning som
innebär att en avgången vd samtidigt kan uppbära
både avgångsvederlag och lön. Motionärerna anser att
detta är oacceptabelt. De kräver att regeringen
vidtar åtgärder i syfte att säkerställa att det sker
en avräkning från avgångsersättningen om vd erhåller
en ny anställning. Revisorerna har vidare påpekat
att flera pensionsavtal uppvisar oklarheter eller
saknar uppgifter, vilket ger utrymme för tolkningar
i fråga om vilka pensioner som bolaget har att
betala, erinrar motionärerna om. De finner det djupt
otillfredsställande  att staten inte har bättre
kontroll över vilka pensionsavtal som ingås i de
statliga bolagen.
Motionärerna menar att staten bör gå längre än vad
revisorerna föreslår och avskaffa bonuslöner för
ledningarna i de statliga bolagen. Bonussystem är i
teorin utmärkta, genom att de ger företagsledningar
och medarbetare goda incitament att agera på det
sätt som bäst gagnar företaget och dess utveckling,
men i praktiken är det emellertid inte lika enkelt,
anser motionärerna. För det första är det inte lätt
att konstruera bonussystem som verkligen ger de
rätta incitamenten, sägs det. En svårighet är att
fastställa parametrar som passar företaget i alla
utvecklingsskeden och konjunkturfaser, en annan att
säkerställa att incitamentsstrukturen blir sådan att
ledningens åtgärder gagnar företagets långsiktiga
lönsamhetsutveckling  och  inte  mer kortsiktiga
ambitioner. Motionärerna hänvisar till avskräckande
exempel från det privata näringslivet. Ett annat
problem med bonussystem är att det är svårt att leva
upp till krav på insyn, öppenhet och transparens,
anför  motionärerna.  De exemplifierar med  att
Vattenfall i sin årsredovisning ger en utförlig
beskrivning av sitt bonussystem, men bolaget kan
inte  offentliggöra  de  träffade  bonusavtalen,
eftersom bonusparametrarna innefattar nyckeltal som
företaget inte vill redovisa för sina konkurrenter.
I såväl statliga  som  privata företag är den
verkställande  ledningens  löner,   pensioner,
fallskärmar  och  andra  anställningsvillkor  en
styrelsefråga, framhåller motionärerna. De avvisar
näringsminister Leif Pagrotskys i medier uttalade
tanke  att styrelsernas mellanhavanden med sina
direktörer skall regleras i lag. Enligt deras mening
föreligger det dock en betydelsefull skillnad mellan
statliga bolag och privata företag, genom att en
privat aktieägare kan sälja sina aktier om denne
inte anser att företagets styrelse i sina relationer
till  den  verkställande  ledningen  tillvaratar
företagets och aktieägarnas intressen. Mot denna
bakgrund anser motionärerna att särskilda krav bör
ställas på företag som helt eller delvis ägs av
staten. De verkställande ledningarna i statligt ägda
bolag skall därför betalas med fast lön,  och
incitamentsprogram  skall  inte  användas  för
företagsledningarna, anför motionärerna. De föreslår
att regeringens riktlinjer om anställningsvillkor
för  personer  i  företagsledande  ställning
kompletteras med en sådan bestämmelse. Av staten
utsedda representanter i delägda företagsstyrelser
förutsätts agera i samma anda.
I motion 2002/03:N21 (m), som väckts med anledning
av regeringens skrivelse 2002/03:120,  återfinns
likartade  yrkanden  som  i  nyssnämnda  motion
2003/04:N1 (m). Det gäller ett förslag om att
riksdagen  skall  begära  att regeringen vidtar
åtgärder i syfte att säkerställa att en avgången vd
i ett statligt företag inte samtidigt kan uppbära
lön  och  avgångsvederlag  samt förslag om två
tillkännagivanden - om statens kontroll över vilka
pensionsavtal som ingås i statliga bolag och om att
bonussystem   inte   skall   tillämpas   för
företagsledningarna  i  statligt  ägda  bolag.
Motiveringarna i de båda motionerna  är  också
likartade.
Ett tillkännagivande om att statsministerns lön
bör  vara tak för chefslöner i  den  statliga
verksamheten, föreslås i motion 2003/04:N203 (m).
Motionären konstaterar att 150 000 kr i månaden och
en tjänstebil är löneförmånen för vd i Systembolaget
och att Sveriges Radios nyanställde vd också har
150 000 kr i månadslön. Att statliga verkschefer och
personer där skatter eller avgifter finansierar
verksamheten  skall  ha  högre  lön  än  t.ex.
statsministern  måste  vara  felaktigt,  anser
motionären. Han förvånas över av att t.ex. Vin &
Sprits vd, efter endast fem års tjänst, kommer att
erhålla  en  pension  som  kommer  att  kosta
skattebetalarna 32 miljoner kronor.
Regeringen  bör  undersöka   motiven  till
löneskillnader mellan ledningarna i vissa statliga
företag och verk, anförs det i motion 2003/04:N3
(fp). Motionärerna erinrar om att revisorerna funnit
att de verkställande direktörerna i vissa statliga
företag  hade  betydligt  högre  löner  än
generaldirektörerna i statliga verk av motsvarande
storlek  trots  regeringens  egna  riktlinjer.
Motionärerna anser vidare, i likhet med revisorerna,
att det är otillfredsställande att staten inte har
kontroll över vilka pensionsavtal som ingås för
ledningarna i de statliga företagen. Att så inte har
varit fallet har framgått tydligt, inte minst genom
det pensionsavtal Vin & Sprit slöt med sin vd, säger
motionärerna. De konstaterar att även eventuella
bonusavtal  hör  till anställningsvillkoren  för
företagsledningarna. Revisorernas granskning visar
att bonusavtal är relativt sällsynta hos statens
bolag, men att sådana förekom i sex företag år 2001.
Motionärerna anser att företag som verkar på en
marknad - även statliga företag - skall kunna betala
sina ledningar marknadsmässiga ersättningar och även
bonuslöner när så är motiverat. Avtalen måste dock
vara på en rimlig nivå, och villkoren för avtalen
bör framgå på ett öppet och tydligt sätt, anför
motionärerna.
I motion 2003/04:N2 (kd) föreslås att riksdagen
skall begära att regeringen ser över och omarbetar
riktlinjerna   för   incitamentsprogram   samt
riktlinjerna för anställningsvillkor för vd och
övriga  personer  i företagsledande ställning i
enlighet med vad som anförs i motionen. Revisorerna
uppmärksammar att det finns en bristande kontroll
över vilka pensionsavtal som ingås i de statligt
ägda bolagen och att flera bolag bryter mot de
riktlinjer som finns för s.k.  fallskärmsavtal,
erinrar motionärerna om. De konstaterar att det
under de senaste åren förts en bred debatt om
ersättningar,  bonusar  och  fallskärmar  för
företagsledare  och  att incitamentsprogram  och
avgångsersättningar förekommer även inom statligt
ägda företag. Mest omdiskuterade under det senaste
året har kanske bonusarna  i Telia Sonera och
Vattenfall varit, sägs det. Vattenfalls vd har fått
den högsta bonusen av de verkställande direktörerna
i de stora elbolagen - förutom en lön på 5,1
miljoner kronor fick han en bonus på 1,7 miljoner
kronor. Det är beklämmande att regeringen, trots
allt tal om excesser i näringslivet vad gäller löner
och bonusar, inte gjort något för att komma till
rätta med problemen i statens egna företag, anser
motionärerna. De föreslår att detta system skall
avskaffas i de statligt ägda bolagen  och att
företagsledarnas  löner  bör  bli  föremål  för
återkommande  förhandlingar där utrymmet bestäms
efter respektive företags ekonomiska förutsättningar
på motsvarande sätt som är fallet vid förhandlingar
för övriga anställda. Även fallskärmar i form av
avgångsersättning bör ses över. För närvarande kan
en sådan ersättning, enligt regeringens riktlinjer,
motsvara 24 månadslöner inklusive uppsägningstid.
Trots  riktlinjerna  förekommer  det  dock  att
ersättning  betalas  ut  i  36 månader och att
ersättningen inte minskas ifall den tidigare vd:n
får andra inkomster, säger motionärerna. De påpekar
att Vattenfalls vd t.o.m. får bonus ifall han sägs
upp - förutom 24 månadslöner betalas då en tredjedel
av summan av de senaste tre årens bonusar ut. Den
längsta uppsägningstiden enligt lagen (1982:80) om
anställningsskydd är sex månader, den längsta period
man  har  möjlighet  att  få  ersättning  från
arbetslöshetsförsäkringen är enligt lagen (1997:238)
om  arbetslöshetsförsäkring  300  dagar,  vilket
motsvarar   ungefär  14  månader  och  den
inkomstrelaterade ersättningen uppgår till 80 % av
tidigare inkomst upp till ett visst tak, uppger
motionärerna. Via försäkringar som kan tecknas genom
arbetstagarorganisationerna  kan  man  även  få
ersättning  upp  till 80 % för inkomster  som
överstiger taket. Den avgångsersättning som betalas
ut till personer i företagsledande ställning bör
motsvaras av den som erbjuds på arbetsmarknaden i
övrigt, anser motionärerna. De föreslår därför att
ersättning som utgår utöver uppsägningstiden skall
begränsas till 14 månader och till 80 % av lönen och
att ersättningen skall utbetalas månadsvis.
I motion 2002/03:N22  (kd),  som  väckts med
anledning  av regeringens skrivelse 2002/03:120,
återfinns ett likartat yrkande som i nyssnämnda
motion  2003/04:N2  (kd). Motiveringen är också
likartad.
Statliga företag bör fungera som föregångare vad
gäller  sunda och rimliga avtal om  pensioner,
bonusar, avgångsvederlag och arvoden, anförs det i
motion 2003/04:N327 (c). Enligt Riksdagens revisorer
är  arvoderingar,  förmåner  och  kontroll  av
pensionsavtal  områden  där statens ägarstyrning
fallerar och skapar godtyckligheter som i värsta
fall  kan  leda  till  oegentligheter,  säger
motionärerna. De hävdar att statliga företag tyvärr
ofta tillåts gå dåligt under lång tid utan att
riskera att försättas i konkurs och att en statlig
bolagsledning således sällan eller aldrig behöver ta
konsekvenserna  av sina misslyckanden. Problemet
grundar sig i att mellan aktieägarna, medborgarna,
och styrelsen finns en stor byråkrati bestående av
Regeringskansliet, olika departement, tjänstemän och
politiker, menar motionärerna.

Vissa kompletterande uppgifter

Riksdagens   revisorers   granskning  avseende
bolagsledningarnas löner och ersättningar har sitt
upphov i ett förslag från näringutskottet. Utskottet
beslöt våren 2002 att som granskningsärende hos
Riksdagens revisorer föreslå en granskning av regler
och utställda utfästelser i fråga om bonus- och
pensionsförmåner för företagsledningarna i statliga
bolag. Revisorerna beslöt att den granskning av
staten som bolagsägare som de just vid den aktuella
tidpunkten planerade att starta även borde omfatta
anställningsvillkoren för personer i företagsledande
ställning i de statliga bolagen, bl.a. vad gäller
bonus- och pensionsförmåner.

Näringsminister Leif Pagrotsky besvarade i april
2003 en interpellation (ip. 2002/03:278) av Mikael
Odenberg (m)  med  bl.a.  följande  frågor  om
regeringens     ägarförvaltning     rörande
ersättningsnivåer: Vad avser ministern att göra för
att förbättra kontrollen över de statliga bolagens
pensionsavtal och för att tillse  att samtliga
statliga   bolag   tillämpar  samordning  av
avgångsvederlag  och  andra  inkomster?  Kommer
ministern att vidta åtgärder för att göra alla
incitamentsavtal och andra förmånsavtal  med de
verkställande  ledningarna  i  statliga  bolag
offentliga? Avser ministern att vidta några åtgärder
med anledning av de omfattande bonusutbetalningarna
i det förlusttyngda flygföretaget SAS?
I sitt svar redovisade näringsministern några
grundprinciper  för  regeringens  ägarstyrning.
Öppenhet har varit ett av regeringens viktigaste och
mest prioriterade verktyg i dess ägarutövning, och
näringsministerns mening är att de statligt ägda
företagen  såväl när  det  gäller  att  teckna
anställningsavtal enligt regeringens riktlinjer som
när det gäller att redovisa detaljerad och tydlig
information om dessa avtalade ersättningar sköter
detta väl. Näringsministern erinrade om att han
tidigare  under  året  meddelat  att befintliga
riktlinjer skall utvärderas och att riktlinjerna för
anställningsvillkor skall ses över först. Han menade
att utvecklingen på många håll i näringslivet gått
alltför långt - med ledande befattningshavare som
beviljats alltför höga löner, bonus om det går bra
och fallskärm om det går dåligt. Näringsministerns
bild är att de statliga bolagen har skött sig väl på
den här punkten och att gällande riktlinjer har
varit viktiga för att åstadkomma detta men framhöll
att ännu viktigare är en öppen diskussion om vilka
ersättningar som styrelser beviljar. Beträffande
frågan om bonus i SAS betonade näringsministern att
det är styrelsen som ansvarar för de avtal den
träffar och att den måste vara beredd att motivera
och försvara de avtalen. Från år 2002 skall de
statligt ägda företagen, i likhet med börsbolag,
lämna kvartalsrapporter, noterade näringsministern.
Hans åsikt är dock att det inte räcker med att de
statliga bolagen är lika bra som börsbolagen. Därför
har styrelserna i de statliga bolagen uppmanats att
lämna bokslut före den 31 januari, förhoppningvis
fr.o.m. bokslutet för år 2004.
Bonusavtal med chefer i statligt ägda företag togs
också upp i en fråga (fr. 2002/03:1125) av Henrik S
Järrel (m) till näringsminister Leif Pagrotsky i
juni 2003. Frågeställaren undrade vilka åtgärder
näringsministern är beredd att vidta för att mönstra
ut bonusavtal o.d. ur statens ägarpolicy. I sitt
svar erinrade näringsministern om de tidigare nämnda
riktlinjerna  rörande  anställningsvillkor  för
personer i företagsledande ställning i statligt ägda
bolag och som innebär att löner och övriga förmåner
till  ledande  befattningshavare  skall  vara
konkurrenskraftiga  men  inte  löneledande  på
marknaden.  Förhandlingar  och  beslut  om  de
verkställande direktörernas anställningsvillkor är
ytterst ett ansvar för bolagens styrelser, och
ersättningsvillkoren bör utformas utifrån respektive
bolags  situation,  sade  näringsministern.  Han
redovisade sin uppfattning att ersättningsnivåerna
till de verkställande direktörerna i de statligt
ägda bolagen skall vara väl motiverade, tydliga och
relaterade till faktisk och förväntad prestation.
Han ställde sig dock i grunden  skeptisk till
användning av bonusavtal och menade att det finns
all anledning till stark återhållsamhet inom detta
område. I det fall ett statligt ägt bolag tillämpar
ett incitaments-program - ett system för belöning av
arbetstagares arbetsinsatser  där  belöningen är
beroende av att arbetsinsatsen höjer värdet på
bolaget  -  har  regeringen  utfärdat särskilda
riktlinjer för vilka principer som  skall vara
vägledande,   konstaterade   näringsministern.
Sammanfattningsvis skall dessa system bl.a. omfatta
all  anställd personal och inte enbart ledande
befattningshavare, de skall vara målstyrda, utformas
med tydligt samband mellan prestation och mål,
präglas av rimlighet avseende belöningens storlek
och  vara  långsiktigt  inriktade.  Bolagens
årsredovisningar  skall innehålla  uppgifter  om
eventuellt   tillämpade    incitamentsprogram.
Avslutningsvis påpekade näringsministern att han
hade tagit initiativ till en översyn av regeringens
nuvarande riktlinjer för ersättningsvillkor  för
personer i företagsledande ställning i de statligt
ägda bolagen och att han hade för avsikt att
återkomma i denna fråga hösten 2003.
Regeringen   beslöt   nyligen   vid   ett
regeringssammanträde  om  nya  riktlinjer  för
företagsledande personers  anställningsvillkor  i
statliga   bolag   och   för   anställdas
incitamentsprogram. Riktlinjerna, som återges i sin
helhet i bilaga 2, avser företag som är helägda av
staten.  I företag där staten är delägare bör
riktlinjerna, enligt regeringsbeslutet, så långt
möjligt  tillämpas  efter en dialog med övriga
aktieägare. Som ett led i arbetet med översynen av
riktlinjerna  har  konsultföretaget   Öhrlings
PricewaterhouseCoopers,  på  regeringens uppdrag,
gjort   en   kartläggning   av   gällande
anställningsvillkor   m.m.  för  verkställande
direktörer i statliga bolag där statens direkta
ägande överstiger 20 %. Kartläggningen omfattar 43
vd-avtal. Av dessa innehåller tio avtal regler om
bonus.
I  de nu beslutade riktlinjerna sägs allmänt
beträffande  anställningsvillkor  för personer i
företagsledande ställning att företagets styrelse, i
sin  helhet,  har ansvaret för anställning  av
verkställande  direktören  och  beslutar  om
anställningsvillkoren. Styrelsen skall därvid beakta
om villkoren överensstämmer med de av regeringen
beslutade riktlinjerna. Det ankommer på styrelsen
och verkställande direktören att säkerställa att
regeringens riktlinjer för anställningsvillkor även
tillämpas för andra personer i företagsledande och
därmed jämförlig ställning i statliga företag och
deras dotterbolag. Löner och övriga förmåner till
personer i företagsledande och därmed jämförlig
ställning  i  statliga  företag  skall  vara
konkurrenskraftiga,  men  inte  löneledande  i
förhållande till jämförbara  företag. Företagens
styrelser skall vid beslut om anställningsvillkor ta
ställning till företagsledarens totala ersättning
inklusive pensionsvillkor  och  övriga förmåner.
Tjänstebostad bör inte ingå som anställningsförmån.
Om incitamentsprogram  finns skall koncernchefen
eller verkställande direktören inte omfattas av
programmet.
Incitamentsprogram bör i de allra flesta fall
undvikas  i  de  statliga bolagen, sägs det i
riktlinjerna.  Det förhållandet  att  regeringen
beslutat om riktlinjer för incitamentsprogram skall
alltså  inte  uppfattas  som  att  regeringen
rekommenderar sådana program i företag som helt
eller delvis ägs av staten. I det fall ett företags
styrelse trots allt anser det befogat att införa
sådana  program skall följande  principer  vara
vägledande:
- Ett incitamentsprogram bör omfatta all anställd
personal  i företaget utom koncernchefen  eller
verkställande direktören.
- Särskilda incitamentsprogram som enbart riktas
till personer i företagsledande ställning skall inte
införas.
- Det skall finnas en direkt koppling mellan de
mål som skall ligga till grund för belöningen i
incitamentsprogrammet och företagets övergripande
verksamhetsmål. Företaget skall ha en väl fungerande
verksamhetsstyrning   som  incitamentsprogrammet
kopplas till. Incitamentsprogrammets mål skall vara
objektiva, definierbara och mätbara på både kort och
lång sikt. Belöningen kan - beroende av företagets
verksamhet - vara kopplad till såväl kvantitativa
som kvalitativa mål.
- Det skall finnas ett tydligt samband mellan
incitamentsprogrammets  mål  och  den anställdes
arbetsinsats.  Vid programmets utformning  skall
beaktas  att  yttre  faktorer,  t.ex.  allmänna
förändringar  av  börskurser,   råvaru-  och
fastighetspriser, ränta samt valutakurser,  inte
skall påverka belöningen. Företagsspecifika eller
individuella förändringar kan däremot inverka på
belöningen.
- Belöningen skall präglas av rimlighet och stå i
rimlig balans med företagets resultat. Belöning
skall ej utgå för  det år företaget redovisar
förlust. Incitamentsprogrammens  belöningar skall
inte utfalla till ett högre belopp till individen än
motsvarande två månadslöner.
- Det skall klargöras vilka regler som gäller för
att erhålla belöning vid olika anställningsformer.
Vidare skall det regleras hur nyanställda skall
introduceras i programmet och hur belöningen skall
beräknas i samband med anställningens upphörande.
- Incitamentsprogrammet skall tidsbegränsas för
att  kunna  revideras  eller  avskaffas  om
förutsättningarna ändras.
- Företagets årsredovisning skall innehålla alla
väsentliga uppgifter om incitamentsprogrammet.

Beträffande pensionsvillkor sägs att dessa skall ses
som en del i de samlade anställningsvillkoren och
skall ställas i relation  till lön och övriga
förmåner. Styrelsens beslut om villkor för och
avsättning till pension till företagsledaren skall
grundas på beräkningar om sannolik och maximal
kostnad  för  företaget.  Regeringen  förordar
avgiftsbestämda pensionslösningar. Pensionsvillkoren
skall  ha  som utgångspunkt en pensionsålder i
intervallet 62-65 år. En lägre pensionsålder än 65
år skall motsvaras av en  lägre  pensionsnivå.
Viktigast  är  att  se  till  de  totala
pensionskostnaderna.    Regeringen    förordar
avgiftsbestämda pensionslösningar. Avgiften skall
stå i rimlig proportion till den fasta grundlönen
och bör inte överstiga 30 % av den fasta lönen. I de
särskilda fall när  styrelsen  ändå avtalar om
förmånsbestämd pension skall i avtalet finnas en
begränsningsregel om hur stor den framtida pensionen
kan bli.

När det gäller uppsägningstid och avgångsvederlag
sägs  att uppsägningstiden vid uppsägning  från
företagets sida inte skall överstiga sex månader och
avgångsvederlag kan utgå. Avgångsvederlaget skall
garantera  företagsledaren  trygghet  under  en
övergångsperiod  och  får  motsvara  högst  18
månadslöner,  exklusive  uppsägningstid.  Denna
ersättning skall utbetalas månadsvis och grundas på
den fasta månadslönen, exklusive förmåner. Vid ny
anställning   eller   inkomst   från   annan
förvärvsverksamhet   skall   avgångsersättningen
reduceras med belopp motsvarande ny inkomst under
24-månadersperioden.  Vid  uppsägning  från  den
anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.
De nya riktlinjerna innebär också ökad öppenhet. I
årsredovisningen skall ersättningar för koncernchef,
vd och ledningsgruppen redovisas per person. Även
för styrelsens ledamöter skall arvoden redovisas.
Styrelsen skall dessutom på bolagsstämman redovisa
och motivera den totala ersättningen till vd. I en
kommentar till beslutet om nya riktlinjer säger
näringsminister Leif Pagrotsky att statliga bolag
bör vara föredömen när det gäller öppenhet och klara
spelregler. Med de nya riktlinjerna sänds en tydlig
signal till styrelserna i de statliga bolagen att
undvika   incitamentsprogram   och   otydliga
pensionsavtal, säger näringsministern.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis uttrycka sin stora
tillfredsställelse  med  att  regeringen nu har
beslutat  om nya riktlinjer för företagsledande
personers anställningsvillkor i statliga bolag och
för anställdas incitamentsprogram.  De  tidigare
gällande riktlinjerna var i vissa avseenden otydliga
och lämnade utrymme för alltför vidlyftiga förmåner
i vissa fall. De nu beslutade riktlinjerna innebär
en klar uppstramning.

En  utförlig  redovisning  av  innehållet  i
riktlinjerna har nyss lämnats. Dessutom återfinns
riktlinjerna i sin helhet  i en bilaga (2) i
betänkandet. Utskottet anser att det är värdefullt
att riktlinjerna, genom att ingå i riksdagstrycket,
ges en allmän spridning.
I de  nya  riktlinjerna  sägs att företagets
styrelse, i sin helhet, har ansvaret för anställning
av  vd  och  beslutar om anställningsvillkoren.
Styrelsen  skall  därvid  beakta  om  villkoren
överensstämmer med de  av  regeringen beslutade
riktlinjerna. Det ankommer på styrelsen och vd att
säkerställa  att  regeringens  riktlinjer  även
tillämpas för andra personer i företagsledande och
därmed jämförlig ställning i statliga företag och
deras dotterbolag. Löner och övriga förmåner skall
vara konkurrenskraftiga, men inte löneledande i
förhållande till jämförbara företag. Tjänstebostad
bör inte ingå som löneförmån.
Beträffande  incitamentsprogram  klargörs  att
sådana, i de allra flesta fall, bör undvikas i de
statliga bolagen. I det fall ett företags styrelse
trots allt anser det befogat att införa sådana
program skall bl.a. följande gälla: Programmet får
inte omfatta vd, bonus kan maximalt uppgå till två
månadslöner och en förutsättning för bonus är att
bolaget redovisar ett positivt  resultat. Andra
förändringar  i  riktlinjerna är att regeringen
förordar  avgiftsbestämda  pensioner  (en  fast
pensionspremie) och att tidigaste pensionsålder höjs
från 60 till 62 år.
De nya riktlinjerna innebär också ökad öppenhet. I
årsredovisningen skall ersättningar för koncernchef,
vd och ledningsgruppen redovisas per person. Även
för styrelsens ledamöter skall arvoden redovisas.
Styrelsen skall dessutom på bolagsstämman redovisa
och motivera den totala ersättningen till vd. Detta
kommer, enligt utskottets bedömning, att utgöra ett
effektivt hinder för oacceptabla lönehöjningar.
Med de nu beslutade nya riktlinjerna uppnås,
enligt utskottets  mening, den uppstramning vad
gäller bolagsledningarnas löner och ersättningar som
efterfrågas såväl i Riksdagens revisorers förslag
som i de här aktuella motionerna. Därmed avstyrker
utskottet dessa i berörda delar.
Utskottet vill samtidigt understryka vikten av att
regeringen noga följer hur riktlinjerna tillämpas av
de statliga företagen i praktiken. Regeringen bör
också tillse att de statliga företagen, i enlighet
med regeringens riktlinjer,  klart  och tydligt
redovisar anställningsvillkor och incitamentsprogram
i årsredovisningarna. I kommande skrivelser till
riksdagen  bör  regeringen  lämna  en  utförlig
redovisning av utfallet.

Vissa övriga frågor


Könsfördelningen bland styrelserna och
ledningarna för de statliga bolagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkanden rörande
könsfördelningen  bland  styrelserna  och
ledningarna för statliga bolagen. Utskottet
förväntar sig att regeringen tillser att den
målsättning rörande jämställdhet i fråga om
representation,  lön  och  inflytande som
riksdagen vid ett flertal tillfällen uttalat,
och som en bred opinion klart ställt sig
bakom, nu uppnås även  när  det  gäller
ledningarna för de statliga företagen och
styrelseordförandena.

Motionerna

I  motion  2003/04:N394  (s)  begärs   ett
tillkännagivande om åtgärder för att uppnå bättre
jämställdhet  vad gäller ordföranden  och  vice
ordföranden i de statliga bolagens styrelser. Ett av
delmålen för jämställdhetspolitiken är att andelen
kvinnor i styrelserna för de statliga bolagen år
2003 skall uppgå till minst 40 %, konstaterar
motionärerna. Detta mål har uppnåtts och regeringen
redovisade i skrivelsen i maj 2003 att andelen
kvinnor i helägda statliga bolag uppgick till i
genomsnitt 42 % den 16 maj 2003. Regeringen gjorde
bedömningen att när årets samtliga bolagsstämmor
hållits skulle styrelserna i hela gruppen bolag där
staten äger mer än 20 % ha 40 % kvinnor - en
målsättning  som  även  den  nu  har uppnåtts.
Motionärerna tycker att det är utmärkt att staten på
detta sätt går före och visar för det privata
näringslivet att det är fullt möjligt att rekrytera
kvinnor till bolagsstyrelser. Fortfarande har dock
de statliga företagen en bit kvar till att de når 40
% i representation när det gäller posterna som
ordförande och vice ordförande i bolagens styrelser.
På dessa poster är bara 16 respektive 31 % kvinnor.
Motionärerna  anser  att  det är naturligt och
nödvändigt att målet om kvinnors representation
också  skall  gälla för ordföranden  och  vice
ordföranden.

Ett tillkännagivande om ökad jämställdhet i de
statliga  företagen  föreslås  också  i  motion
2003/04:N399  (s).  Den  svenska arbetsmarknaden
utmärks av en tydlig uppdelning mellan kvinnor och
män i olika yrken, i olika sektorer och beträffande
olika chefspositioner, konstaterar motionären. Han
påpekar  att  det  grundläggande  motivet  för
jämställdhetsarbetet är att slå vakt om principen om
alla människors lika värde, men anser att det också
finns   ekonomiska  argument.  Den  statliga
företagsverksamheten är omfattande, varför det är av
stor vikt att de statliga företagen agerar som
föregångare  inom  jämställdhetsarbetet,  menar
motionären. Han framhåller att regeringen, som nyss
redovisats,  vad gäller könsfördelningen  i  de
statliga bolagsstyrelserna har kommit en bra bit på
väg, framför allt jämfört med den privata sektorn.
Utvecklingen bör dock drivas vidare och nästa mål
bör vara att åstadkomma en jämnare könsfördelning
avseende ordförandeposterna i de statliga företagen,
anför motionären. På motsvarande sätt anser han att
det är viktigt att det blir fler kvinnor bland de
verkställande direktörerna och att staten även här
bör vara ett föredöme.
I  motion  2003/04:N3  (fp)  föreslås  ett
tillkännagivande om en jämnare könsfördelning bland
de verkställande direktörerna för statliga företag.
Riksdagens revisorers granskning visar att staten
ännu inte uppfyllt målet att 40 % av ledamöterna i
styrelserna skall vara kvinnor, men att målet är
nära att uppfyllas, säger motionärerna. De påpekar
att fortfarande har dock bara 6 av de ca 60 statliga
bolagen en kvinna som vd. Motionärerna anser att det
är viktigt att könsfördelningen blir jämnare även
bland företagens verkställande direktörer.

Vissa kompletterande uppgifter

Riksdagen avslog våren 2003 motioner om åtgärder för
att öka andelen kvinnor  i styrelserna för de
statliga företagen (bet. 2002/03:NU9). Utskottet
fann det oacceptabelt att det finns mycket få
kvinnor på posten som styrelseordförande i statliga
företag, och regeringen uppmanades att öka sina
ansträngningar  för  att  åstadkomma en jämnare
könsfördelning även på dessa poster.  Utskottet
utgick  från  att  regeringen  skulle öka sina
ansträngningar för att uppfylla den målsättning om
jämställdhet i fråga om representation, lön och
inflytande som riksdagen vid ett flertal tillfällen
uttalat och som en bred opinion klart ställt sig
bakom. Detta måste leda till en ökande andel kvinnor
i både styrelserna och ledningarna för de statliga
företagen,  liksom  bland  styrelseordförandena,
anförde utskottet. Något riksdagsuttalande i saken
erfordrades dock inte ansåg  utskottet.  I  en
reservation  (m,  fp,  kd,  c)  föreslogs  ett
tillkännagivande om vikten av en allmän vidgning av
kompetensen i styrelserna för de statliga företagen.
Riksdagen följde utskottet.

Könsfördelningen i företag med statligt ägande
redovisas i verksamhetsberättelsen och framgår av
den övre tabellen på nästa sida.
-----------------------------------------------------------
Befattning   Antal 16 maj 2003 Andel kvinnor i %
----------------------------------------------------------
KvinnorMän  Totalt31  31  31  16
dec. dec. dec. maj
2000 2001 2002 2003
-----------------------------------------------------------
Ledamöter
utsedda   av
bolagsstämman
----------------------------------------------------------
Ordförande     8  43  51   7  13  13  16
----------------------------------------------------------
Vice        3  10  13  11  24  22  23
ordförande
----------------------------------------------------------
Övriga      135  169  304  36  43  43  44
ordinarie
ledamöter
----------------------------------------------------------
Suppleanter     6  15  21  27  27  25  29
----------------------------------------------------------
Summa       152  237  389  30  37  37  39
ledamöter
----------------------------------------------------------
Arbetstagarrepresentanter
----------------------------------------------------------
Ordinarie              17  22  21   -
161  601  761
----------------------------------------------------------
Suppleanter             28  22  23   -
151  491  641
----------------------------------------------------------
Vd     och
ledningsgrupp
----------------------------------------------------------
Vd/gen.dir.             12  15  12   -
61   451  511
----------------------------------------------------------
Ledningsgrupp     2571     us  25  23   -
761     3331
----------------------------------------------------------
1 Uppgifterna avser förhållandet 31 december 2002.

us = uppgift saknas.

Könsfördelningen i statligt helägda företag per den
16 maj 2003 redovisas också i verksamhetsberättelsen
och framgår av följande tabell:

-----------------------------------------------------
Befattning     Kvinnor Män Totalt Andel
kvinnor i %
-----------------------------------------------------
Ordförande        8  32  40      20
-----------------------------------------------------
Vice ordförande     3   8  11      27
-----------------------------------------------------
Övriga  ordinarie  111  128  239      46
ledamöter
-----------------------------------------------------
Suppleanter       5  10  15      33
-----------------------------------------------------
Summa ledamöter1   127  178  305  42
-----------------------------------------------------
1 Utsedda av bolagsstämman.


Utskottets ställningstagande

Utskottet instämmer i de uppfattningar som förs
fram i de tre här aktuella motionerna om att det
måste bli en bättre balans ur jämställdhetssynpunkt
när  det  gäller  styrelseordförandena  och  de
verkställande direktörerna i de statliga företagen.
Regeringen har, som tidigare redovisats, satt upp
ett mål för de statliga företagens styrelser som
innebär en jämn könsfördelning. Ett delmål är att
andelen kvinnor skall vara minst 40 % år 2003. Den
16 maj 2003 uppgick andelen kvinnor till 39 %, och i
de av staten helägda företagen var andelen 42 %.
Regeringen gör bedömningen att målet om 40 % kommer
att nås beträffande den grupp av delägda företag där
statens ägarandel  överstiger 20 % när samtliga
företag haft bolagsstämma år 2003. Utskottet anser
att det är positivt att målsättningen om en jämn
könsfördelning i styrelserna nu ser ut att uppnås.
Att ha en jämn könsfördelning i styrelserna är
dock    inte   tillräckligt    ur    ett
jämställdhetsperspektiv. När det gäller makt och
inflytande är det helt avgörande att det också är en
jämn könsfördelning bland styrelseordförandena och
de verkställande  direktörerna.  Beträffande den
sistnämnda kategorin vill utskottet framhålla vikten
av att jämställdhetsaspekter vägs in  även vid
tillsättning av operativa chefer på nivån närmast
under  den  verkställande direktören.  En  jämn
könsfördelning  bör  prägla  ledningsstrukturerna
generellt.
Utskottet vill sammantaget med kraft understryka
att regeringen förväntas tillse att den målsättning
rörande jämställdhet i fråga om representation, lön
och inflytande  som  riksdagen vid ett flertal
tillfällen uttalat, och som en bred opinion klart
ställt sig bakom, nu uppnås även när det gäller
ledningarna  för  de  statliga  företagen  och
styrelseordförandena. Utskottet kommer  att noga
följa hur regeringen hanterar frågan och utgår från
att  en  jämnare  könsfördelning  beträffande
ledningarna  för  de  statliga  företagen  och
styrelseordförandena kommer att kunna redovisas i
nästa års skrivelse. Något riksdagsuttalande i saken
anser utskottet dock inte erfordras i nuläget och
avstyrker därmed de tre här aktuella motionerna i
berörda delar.

Kapitalomstruktureringar


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör avslå  ett  motionsyrkande
rörande kapitalomstruktureringar vad gäller
de statliga bolagen. Utskottet ser ingen
anledning att i detta sammanhang åter ta upp
till behandling den fråga avseende förbättrad
kapitalstruktur  i  statliga  företag som
riksdagen fattade beslut om våren  2003.
Jämför reservationerna 15 (m, fp, c) och 16
(kd).

Motionen

I motion 2002/03:N22 (kd) föreslås att riksdagen
skall begära att regeringen utformar ett lagförslag
för att reglera kapitalomstruktureringar i statligt
ägda  företag.  Med hänvisning till regeringens
förslag i tilläggsbudgeten  för år 2003 om en
förbättrad kapitalstruktur i statliga bolag (prop.
2002/03:100) sägs att Kristdemokraterna tidigare har
uttalat att bristsituationer i statligt ägda bolag
bör avhjälpas antingen genom en omfördelning av
statliga tillgångar genom extrautdelningar eller
försäljningar eller genom att privata investerare
skjuter  till  kapital och att denna  typ  av
överföringar av statliga tillgångar måste göras inom
statsbudgeten. Regeringens modell bidrar till att
ytterligare försvåra genomlysningen av statsbudgeten
och regeringens förvaltning av de statliga bolagen,
menar motionärerna. De föreslår - i syfte att öka
öppenheten och att inordna modellen för förändringar
i statliga bolags kapitalstruktur i statsbudgeten -
att riksdagen skall stifta en lag som avgränsar
kontots användning och beskriver hur de medel som
använts skall redovisas i statsbudgeten. En sådan
lag bör tydligt avgränsa regeringens befogenhet att
göra kapitalinsatser utan att i förväg ha inhämtat
riksdagens   godkännande.   I   samband  med
riksdagsbehandlingen av tilläggsbudgeten framhöll
konstitutionsutskottet (yttr. 2002/03: KU6y) att
regeringen bör återkomma till riksdagen med ett
förslag  för  hur  en  permanent  ordning  för
kapitalomstrukturering i den statliga företagssfären
bör  regleras,  erinrar   motionärerna   om.
Finansutskottet  (bet.  2002/03:FiU21)  delade
konstitutionsutskottets åsikt och anförde att det är
angeläget att ett tydligt regelverk skapas och att
det i sammanhanget  bör  utredas hur förslaget
förhåller sig till den s.k. budgetlagen och gällande
praxis om hur kapitalutdelningar och kapitalinsatser
skall beslutas och redovisas. Riksdagen bör nu ge
regeringen i uppdrag att utforma den lagstiftning
som både konstitutionsutskottet och finansutskottet
efterfrågat, anför motionärerna.

Vissa kompletterande uppgifter

Som  framgått  av  motionsreferatet  behandlade
riksdagen  våren  2003  regeringens  förslag  i
tilläggsbudgeten  för  budgetåret  2003 avseende
förbättrad kapitalstruktur i statliga företag (prop.
2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21). Finansutskottet
tillstyrkte, i enlighet med ett yttrande  från
konstitutionsutskottet, att särskilda åtgärder skall
vidtas   för   att   underlätta  finansiella
omstruktureringar inom den statliga bolagssfären.
Finansutskottet ansåg att riksdagens inflytande över
åtgärderna borde tydliggöras i förhållande till
regeringens   förslag.   Vidare   redovisade
finansutskottet i betänkandet hur förslaget bör
kunna inordnas i riksdagens rambeslutsmodell för
hanteringen av budgetpropositionen. I likhet med
konstitutionsutskottet ansåg finansutskottet att det
finns goda skäl att skapa en ordning som underlättar
kapitalomstruktureringar   i   den   statliga
företagssfären    genom    att    tillämpa
specialdestination. Staten bör kunna agera på samma
sätt som ett moderbolag som ger koncernbidrag till
vissa dotterbolag och finansiera detta med medel
från andra dotterföretag. Finansutskottet underströk
dock att modellen bör ges en sådan form  att
riksdagens inflytande garanteras på ett rimligt sätt
och att riksdagen också ges möjlighet att utöva
finansmakten på ett korrekt sätt.

Sammanfattningsvis   innebar  finansutskottets
förslag följande:
- Ett konto inrättas i Riksgäldskontoret dit extra
utdelningar i de statliga bolagen förs.
- Riksdagen beslutar för ett år i taget om hur
stort belopp som skall tillföras kontot. För 2003
tillförs kontot högst 3 miljarder kronor.
- Från kontot förs utgifter för kapitaltillskott
eller utnyttjande av hembudsavtal i den statliga
företagssfären. Riksdagen beslutar om utgifterna i
varje enskilt fall.
- Lån till statliga bolag hanteras ej över kontot.
- Om behoven av  kapitaltillskott  överstiger
tillgängliga  medel  på  kontot  får skillnaden
tillskjutas  genom  att  anslag  anvisas  över
statsbudgeten. Underskott får ej uppkomma på kontot.
-  Regeringen  förutsätts  göra  en  tydlig
presentation varje år i budgetpropositionen av hur
kontot   skall  finansieras  och  utnyttjas.
Huvudprincipen bör vara att riksdagen i anslutning
till det s.k. rambeslutet på hösten fattar beslut om
ramarna för verksamheten genom att ange hur stort
belopp som beräknas tillföras kontot nästa budgetår.
Därefter fattar riksdagen beslut i varje enskilt
fall i budgetprocessens andra steg eller senare på
tilläggsbudget under det löpande budgetåret  om
tillskotten till de statliga bolagen.

Riksdagen beslöt i enlighet med vad finansutskottet
hade förordat. I reservationer (m, fp, c; kd)
avvisades regeringens förslag och framfördes andra
förslag till lösningar.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen behandlade våren  2003,  som  nämnts,
regeringens  förslag  i  tilläggsbudgeten  för
budgetåret 2003 avseende förbättrad kapitalstruktur
i  statliga  företag  (prop. 2002/03:100,  bet.
2002/03:FiU21). Innehållet i riksdagens beslut har
nyss redogjorts för. Utskottet ser ingen anledning
att i detta sammanhang åter ta upp frågan till
behandling. Motion 2002/03:N22 (kd) avstyrks därmed
i berörd del.


ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Regeringens skrivelse och synen på statligt
ägande (punkt 1)

av Mikael Odenberg (m), Maria Larsson (kd), Ulla
Löfgren  (m),  Yvonne  Ångström (fp), Stefan
Hagfeldt (m), Nyamko Sabuni  (fp) och Håkan
Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 1. Därmed
bifaller riksdagen motionerna 2002/03:N21 yrkandena
1-4, 2002/03:N22 yrkande 1, 2002/03:N23 yrkandena 1
och 2, 2003/04:N1 yrkande 2, 2003/04:N2 yrkande 1,
2003/04:N3 yrkande 1, 2003/04:N286, 2003/04:N293
yrkande  5,  2003/04:N316  yrkandena  3 och 4,
2003/04:N327  yrkandena 1-4 och 8, 2003/04:N328
yrkande 22 och 2003/04:N412 yrkande 28 och lägger
regeringens skrivelse 2002/03:120 till handlingarna.

Ställningstagande

När  det  gäller  frågan  om  statliga företag
överensstämmer vår syn med den som kommer till
uttryck  i  de  här  aktuella motionerna  från
företrädare   för   Moderata  samlingspartiet,
Folkpartiet  liberalerna,  Kristdemokraterna  och
Centerpartiet. Likartade synpunkter har genom åren
framförts i reservationer från företrädare för dessa
fyra partier.

Statens främsta näringspolitiska uppgift är att
ange  ramar  och  regelsystem för näringslivets
verksamhet och bidra till att skapa förutsättningar
för  långsiktig tillväxt. Om  staten  samtidigt
uppträder som ägare och som utformare av de regler
som gäller för näringslivets verksamhet uppstår en
rad problem, bland vilka följande kan nämnas: risk
för konkurrenssnedvridning,  risk för inoptimala
investeringsbeslut samt svårigheter att tillföra
kapital till företag som behöver  kapital  för
expansion. Grundprincipen måste, enligt vår mening,
vara att konkurrensutsatt verksamhet skall bedrivas
i privat regi.
En privatisering av statliga företag kommer att
leda till följande:
- renodling av statens roll som lagstiftare och
normgivare,
- stärkande av de privatiserade företagen,
- spridning av intresset för sparande i aktier
till   nya   grupper   och   breddning  av
riskkapitalmarknaden,
- tillskott av statsinkomster som kan användas
till andra, mer angelägna ändamål,
- sundare konkurrens.

Det arbete med att minska statens företagsägande som
påbörjades under fyrpartiregeringen i början av
1990-talet bör, enligt vår uppfattning, återupptas.
Med en privatisering av statliga företag uppnås en
tydligare  ägarroll, kommersiellt mer kompetenta
företag och en  ökad aktiespridning. Sammanlagt
inbringade de försäljningar som gjordes under den
borgerliga regeringen ett betydande belopp till
statskassan, vilket minskade statens upplåningsbehov
med motsvarande summa. Försäljningen ledde också
till en spridning av aktieägandet till grupper som
inte tidigare innehaft aktier och därmed till en
breddning av riskkapitalmarknaden. Riksdagen bör
således begära att regeringen lägger fram en plan
för försäljning av statliga företag i enlighet med
vad som här har angetts.

En ökad spridning av ägandet och ett ökat enskilt
ägande är, enligt vår mening, positvt för tillväxten
och den ekonomiska utvecklingen. Det stora inslaget
av statligt ägande har haft en hämmande effekt på
nyföretagande och småföretagande. Nya tekniska och
organisatoriska lösningar har sämre förutsättningar
att uppstå i statliga företag.
Försäljningen av de statliga företagen skall ske
på ett ansvarsfullt sätt. Det berörda företaget
skall bli starkare och mer konkurrenskraftigt efter
slutförd privatisering. Hänsyn måste därför tas till
företagens intressen, bl.a. vid valet av tidpunkt
för försäljningen och hur ägarstrukturen skall se ut
samt vid valet av metoderna för genomförandet av
försäljningen. Vi anser vidare, som nämnts, att en
strävan bör vara att stärka riskkapitalmarknadens
funktion vid  försäljningarna  genom att bredda
aktiesparandet till en bredare allmänhet och därmed
öka den långsiktiga kapaciteten för tillförsel av
inhemskt riskkapital. Detta innebär att hänsyn måste
tas till det  allmänna  marknadsläget  och att
försäljning skall ske i den takt som är möjlig med
beaktande av andra introduktioner på aktiemarknaden.
Härutöver menar vi att riksdagen skall anmoda
regeringen att i skrivelsen med redogörelse för
företag med statligt ägande redovisa syftet med det
statliga  ägandet för varje företag. Genom att
tvingas formulera syftet med det statliga ägandet
måste regeringen ta aktiv ställning till vilka motiv
det finns för ett fortsatt statligt ägande av alla
de berörda företagen. Detta måste vara till fördel
både för staten  som  ägare och för de olika
företagen, i stället för att, som för närvarande, av
ren slentrian låta ägandet fortgå i statlig regi.
Det  finns vidare anledning att analysera  och
överväga om huruvida det är lämpligt med statligt
ägda företag på marknader där en sund och fungerande
konkurrens föreligger. En omprövning av det statliga
ägandet kan förväntas medföra effektivitetsvinster
såväl på det samhällsekonomiska planet som för de
enskilda företagen.
Statens olämplighet som företagsägare har under
det senaste året tydligt framgått i fallen med
kapitaltillskotten till SJ och Teracom. Det är
orimligt att tala om marknadsmässiga villkor eller
konkurrensneutralitet när de statliga företagen i
princip  har  hela skattebetalarkollektivet  som
riskkapitalbas.
Vi vill också något kommentera vad som sägs i ett
par motioner om försäljning av statligt ägd skog
till enskilda. Det statligt ägda skogsinnehavet bör
användas   bl.a.   för   att  tillhandahålla
omarronderingsmöjligheter  och tillköpsmöjligheter
för att förstärka det enskilda privata skogsbruket.
Ett spritt privat ägande av skogsmark är viktigt för
att människor skall kunna få utkomstmöjligheter i
glesbygden.
Riksdagen bör anmoda regeringen att vidta åtgärder
i enlighet med vad som här anförts. Därmed blir alla
här aktuella motionsyrkanden tillgodosedda i berörda
delar och tillstyrks.

2. Vårbehandling av regeringens skrivelse
(punkt 2)

av Maria Larsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 2. Därmed
bifaller riksdagen motion 2002/03:N22 yrkande 3.

Ställningstagande

Jag anser - i likhet med vad som anförs i motion
2002/03:N22 (kd) - att det vore av stort värde om
riksdagen  skulle  kunna  behandla  regeringens
redogörelse för statliga företag under vårriksdagen.
Det  är  viktigt att de statligt ägda bolagen
debatteras offentligt och blir noggrant genomlysta
av  riksdagen.  Om  skrivelsen behandlas  under
vårriksdagen får skrivelsen, utskottets behandling
och den efterföljande debatten i kammaren större
aktualitet.

Som redovisats föreligger det vissa praktiska
problem för regeringen att färdigställa skrivelsen
före ca den 20 mars, vilket är den tidsgräns som
gäller för propositioner och skrivelser som skall
behandlas  av  riksdagen under våren. Problemen
sammanhänger med möjligheterna att basera skrivelsen
på reviderade bokslut för de statliga företagen. Jag
anser dock att regeringen i samråd med riksdagen
skall söka finna en modell så att en vårbehandling i
riksdagen av regeringens skrivelse blir möjlig.
Med hänvisning till det anförda bör riksdagen
genom ett tillkännagivande anmoda regeringen att
vidta åtgärder i enlighet med vad som här har
anförts.  Därmed  blir  den  nämnda  motionen
tillgodosedd i berörd del och tillstyrks.

3. Riksdagens revisorers allmänna synpunkter
(punkt 3)

av Mikael Odenberg (m), Maria Larsson (kd), Ulla
Löfgren (m),  Yvonne  Ångström  (fp), Stefan
Hagfeldt (m), Nyamko Sabuni (fp) och  Håkan
Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 3. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 1.

Ställningstagande

Regeringen har under de två senaste åren tagit olika
initiativ  för  att  stärka  sin  roll  som
ägarföreträdare. Mer tid och resurser avsätts för
bolagsfrågorna i Regeringskansliet och chefen för
Näringsdepartementet har inom regeringen givits ett
mer samlat ansvar för de statliga bolagen.

Vi anser att det är bra att regeringen har
intensifierat utvecklingsarbetet, men många av de
åtgärder som nu vidtas eller nyligen har vidtagits
kunde  ha genomförts  tidigare.  Flera  av  de
iakttagelser som revisorerna gjorde vid 1997 års
granskning visar sig nu kvarstå. Det rör sig om
sådant som avsaknaden av målangivelser för flera
bolag,  oklara  styrdokument  och  otillräcklig
uppföljning av bolagens verksamheter. Vi biträder
därför revisorernas förslag i avsnittet om allmänna
synpunkter om att regeringen årligen skall återkomma
till riksdagen med en utförlig redovisning av vilka
åtgärder som vidtagits för att förbättra styrningen,
förvaltningen och  uppföljningen av de statliga
bolagens  verksamheter.  Vi  tillstyrker  alltså
revisorernas förslag i här aktuell del.

4. Regeringskansliet som ägarföreträdare
(punkt 4)

av Mikael Odenberg (m), Ulla Löfgren (m), Yvonne
Ångström (fp), Stefan Hagfeldt (m), Nyamko Sabuni
(fp) och Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 4. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 2 och avslår motion 2003/04:N2
yrkande 3.

Ställningstagande

Vi delar revisorernas bedömning om behovet av en
utveckling    av   samarbetsformerna   inom
Regeringskansliet för att få till stånd en mer
enhetlig förvaltning och styrning av de statliga
bolagen. Uppdelningen av ägarutövningen på flera
departementet kan leda till fortsatt splittring av
resurser och kompetens. Vi anser dock inte - i
motsats till vad som anförs i motion 2003/04:N2 (kd)
-  att  riksdagen  skall uttala sig  för  att
förvaltningen av alla statligt ägda företag skall
samlas hos ett departement. Det kan finnas skäl att
i vissa fall låta förvaltningen av ett bolag ligga
på ett departement som också har ansvar för det
sakområde  inom  vilket det berörda bolaget är
verksamt. Ett exempel på detta är Kungliga Operan
AB.

Vidare instämmer vi i revisorernas förslag om att
regeringen årligen till riksdagen skall lämna en
redovisning av hur utvecklingsarbetet bedrivs inom
Regeringskansliet när det gäller ägarutövningen. En
sådan redovisning bör vara väsentligt mer fyllig och
uttömmande än den nuvarande skrivelsen.
Med  det  anförda  tillstyrker  vi Riksdagens
revisorers förslag i här aktuellt avseende. Den
nyssnämnda motionen avstyrks samtidigt i motsvarande
del.

5. Regeringskansliet som ägarföreträdare
(punkt 4)

av Maria Larsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 5. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 2 och motion 2003/04:N2 yrkande
3.

Ställningstagande

Jag delar revisorernas bedömning om behovet av en
utveckling    av   samarbetsformerna   inom
Regeringskansliet för att få till stånd en mer
enhetlig förvaltning och styrning av de statliga
bolagen. Revisorerna varnar för den uppdelning av
statligt  ägda  företag som  gjorts  på  olika
departement.

Att  flera  olika  departement  arbetar  med
bolagsfrågor medför - som sägs i motion 2003/04:N2
(kd) - att staten inte använder sina resurser på
bästa sätt och att den kompetens som byggts upp på
Näringsdepartementet  inte  utnyttjas  fullt ut.
Revisorernas granskning har visat att det finns
stora variationer mellan hur de olika departementen
förvaltar de bolag de ansvarar för. I syfte att
utnyttja Regeringskansliets resurser på bästa sätt
och  att  skapa  enhetlighet  och  en  större
överblickbarhet i statens förvaltning av de egna
bolagen bör samtliga bolag med statligt ägande
förvaltas av ett och samma departement. En sådan
omorganisation av regeringens bolagsförvaltning har
länge efterlysts av revisorerna och det är nu hög
tid att den genomförs.
Vidare instämmer jag i revisorernas förslag om att
regeringen årligen till riksdagen skall lämna en
redovisning av hur utvecklingsarbetet bedrivs inom
Regeringskansliet när det gäller ägarutövningen. En
sådan redovisning bör vara väsentligt mer fyllig och
uttömmande än den nuvarande skrivelsen.

Riksdagen bör genom ett tillkännagivande ställa
sig bakom vad som här anförts. Med detta
tillstyrker jag Riksdagens revisorers
förslag i här aktuellt avseende och den
nyssnämnda motionen i motsvarande del.

6. Övergripande mål, ekonomiska mål och
verksamhetsmål (punkt 5)

av Mikael Odenberg (m), Maria Larsson (kd), Ulla
Löfgren  (m),  Yvonne  Ångström (fp), Stefan
Hagfeldt (m), Nyamko Sabuni  (fp) och Håkan
Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 6. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 3 och motionerna 2002/03:N22
yrkandena 2, 6 och 10, 2003/04:N1 yrkande  1,
2003/04:N2  yrkandena  2,  5 och 7, 2003/04:N3
yrkandena 2 och 3 och 2003/04:N327 yrkande 6 och
avslår motionerna 2003/04: Fi218 yrkandena 4 och 5,
2003/04:N295 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N314 och
2003/04:N365.

Ställningstagande

Vi instämmer - i likhet med vad som anförs i
motionerna  2003/04:N1  (m),  2003/04:N3  (fp),
2003/04:N2 (kd), 2002/03:N22 (kd) och 2003/04:N327
(c) - i den kritik som Riksdagens revisorer framför
i avsnittet om övergripande mål, ekonomiska mål och
verksamhetsmål. Revisorerna kritiserar att staten
fortfarande blandar dessa olika typer av mål i olika
dokument,  såsom  bolagsordningar,  ägardirektiv,
avtal, riksdagsbeslut och propositioner. I rapporten
konstaterar revisorerna också att bolagsordningarna
inte alltid tydligt anger syftet med verksamheten
och  att  det  inte  heller  framgår  huruvida
verksamheten syftar till något annat än att gå med
vinst.

Revisorerna ger en bild av betydande förvirring
inom delar av den statliga bolagssektorn. De olika
departementen har ingen enhetlig linje när det
gäller vilka styrdokument som bör användas. Det
förekommer att bolag utvecklar affärsidéer och mål
utan att det finns nämnvärd täckning i officiella
styrdokument.   Andra    bolag   expanderar
sidoverksamheter  som saknar egentlig  grund  i
bolagsordningen. Tydliga  avkastningskrav och en
fastställd  utdelningspolicy finns  inte  alltid
angiven för statliga företag som skall gå med vinst.
För bolag med samhällsåtaganden förekommer det att
regeringen  underlåter  att  ställa  krav  på
återredovisning av hur dessa åtaganden uppfylls.
Den kritik som revisorerna framför är berättigad
och de föreslagna åtgärderna bör vidtas. Det innebär
bl.a. att antalet styrdokument skall begränsas, att
alla  statliga  bolag  skall  ha  aktuella och
genomarbetade   bolagsordningar   och   att
bolagsordningarnas ändamålsparagrafer skall ses över
och stramas upp.
I några motioner tas upp frågor rörande etiska och
miljömässiga riktlinjer för företagen med statligt
ägande. De stora svenska privata företagen har för
länge sedan insett behovet av att utveckla etiska
och sociala principer för verksamheten och ställer
också   krav  på  underleverantörerna.  Även
Stockholmsbörsen gör etiska avvägningar. Vi anser
att det bör finnas en etisk policy i vart och ett av
de statliga företagen och att varje företags etiska
policy  skall  redovisas  i  årsberättelsen.  I
regeringens årliga redogörelse för  företag med
statligt ägande bör anges om företaget har en etisk
policy, på motsvarande sätt som för närvarande görs
beträffande miljöarbete, mångfald och jämställdhet.
Vi vill också något beröra frågan om ohälsa i de
statliga företagen och regeringens rapportering av
denna fråga. Mot bakgrund av regeringens fokusering
på arbetsgivarnas ansvar för att få bukt med ohälsan
är det anmärkningsvärt att så många av företagen med
statligt ägande - nästan 25 % av företagen med 65 %
av  det  totala antalet anställda  -  har  en
sjukfrånvaro  som  överstiger  genomsnittet  på
arbetsmarknaden. Det är också anmärkningsvärt att
regeringen så hårt ansätter det privata näringslivet
utan att först förbättra förhållandena  hos de
statliga bolagen. Regeringen bör utarbeta en policy
för hur företag med statligt ägande kan arbeta för
att de inte skall ha en högre sjukfrånvaro än
genomsnittet på svensk  arbetsmarknad. En sådan
policy kan innehålla riktlinjer för ett mer aktivt
arbetsmiljöarbete, ökade möjligheter till flexibel
arbetstid och distansarbete samt ökade möjligheter
till tjänstledighet för att pröva ett nytt arbete
eller för vidareutbildning.
Frågan om handikappanpassning, som berörs i en
motion,  anser  vi  bör  uppmärksammas  i alla
sammanhang. Vi ser den dock i ett mer generellt
perspektiv och som inte bör hanteras i särskild
ordning för statliga företag.
Med hänvisning till det anförda bör riksdagen
genom ett tillkännagivande anmoda regeringen att
vidta åtgärder i enlighet med vad som här har
anförts. Därmed blir Riksdagens revisorers förslag i
aktuell del och de inledningsvis nämnda motionerna i
sak tillgodosedda i berörda delar och tillstyrks.
Övriga här aktuella motioner avstyrks samtidigt i
motsvarande delar.

7. Styrelsernas effektivitet (punkt 6)

av Mikael Odenberg (m), Ulla Löfgren (m), Yvonne
Ångström (fp), Stefan Hagfeldt (m), Nyamko Sabuni
(fp) och Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 7. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16  punkt 4 och motionerna 2003/04:N3
yrkande 6 och 2003/04: N327 yrkande 7 i denna del
och avslår motion 2003/04:N2 yrkande 6.

Ställningstagande

Vi anser - i likhet med vad som anförs i Riksdagens
revisorers förslag och i motion 2003/04:N327 (c) -
att det behövs olika åtgärder för att effektivisera
de statliga  företagens  styrelser. Således bör
regeringen utarbeta riktlinjer för nominering och
arvodering av styrelseledamöter i statliga bolag
samt ägna utbildningsfrågorna ökad uppmärksamhet.

Vi menar vidare att regeringen på ett helt annat
sätt än hittills måste sträva efter att styrelserna
för statliga företag får en allsidig kompetens. Det
innebär t.ex. att inte bara svenska kvinnor och män
utan också personer från andra länder bör komma i
fråga vid tillsättning av styrelserna. Personer med
erfarenheter från verksamheter utanför Sverige kan,
som anförs i motion 2003/04:N3 (fp), anlägga ett
annat synsätt på olika frågor och problemställningar
än personer med erfarenhet från enbart svenska
förhållanden. Det viktiga är således att få en
allmän vidgning av kompetensen i styrelserna för de
statliga företagen.
I motion 2003/04:N2 (kd) efterfrågas ett uttalande
av riksdagen om att, i det fall att politiker skall
ingå i en styrelse, det skall finnas en representant
för vardera regeringen och oppositionen. Något skäl
för en sådan ordning kan vi dock inte se. Det måste
vara kompetensen hos den berörda personen som är
avgörande, inte den politiska tillhörigheten.
Med hänvisning till det anförda bör riksdagen
genom ett tillkännagivande anmoda regeringen att
vidta åtgärder i enlighet med vad som här har
anförts. Därmed blir Riksdagens revisorers förslag i
aktuell del och de två förstnämnda motionerna i
berörda delar tillgodosedda och tillstyrks. Den
sistnämnda motionen avstyrks samtidigt i motsvarande
del.

8. Styrelsernas effektivitet (punkt 6)

av Maria Larsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 8. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16  punkt 4 och motionerna 2003/04:N2
yrkande 6, 2003/04:N3 yrkande 6 och 2003/04:N327
yrkande 7 i denna del.

Ställningstagande

Jag anser - i likhet med vad som anförs i Riksdagens
revisorers förslag och i motionerna 2003/04:N2 (kd)
och 2003/04:N327 (c) - att det behövs olika åtgärder
för  att  effektivisera  de statliga företagens
styrelser.  Således  bör  regeringen  utarbeta
riktlinjer för  nominering  och  arvodering  av
styrelseledamöter  i  statliga  bolag samt ägna
utbildningsfrågorna ökad uppmärksamhet.

År  1997 utgjordes hälften av ledamöterna  i
styrelserna för de statliga bolagen av politiker och
politiska tjänstemän. Av revisorernas genomgång av
bolagens årsredovisningar framgår att tjänstemän
från departement, riksdagsledamöter och politiska
tjänstemän  fortfarande utgör en stor andel av
bolagsstyrelserna.    Regeringskansliet    har
representation i närmare 70 % av bolagens styrelser.
Departementsföreträdaren  i  styrelsen  har ofta
uppgiften att förmedla ägarens inställning i olika
frågor och dessutom  att återföra kunskap till
arbetet   i   departementets   bolagsgrupp.
Riksdagsledamöternas roll i styrelsen är mer oklar.
Visserligen representerar även riksdagsledamöterna
ägaren,  staten,  men  dessa kommer inte  från
Regeringskansliet som svarar  för  den  direkta
ägarförvaltningen.
Jag anser, i likhet med Riksdagens revisorer, att
ägarrepresentanter  som  tillsätts  på politiska
meriter kan öka risken för målkonflikter mellan
ägare och bolag. Det får inte gå rutin i att
nominera riksdagsledamöter och politiska tjänstemän
till  styrelseuppdrag  i statligt  ägda  bolag.
Ledamöterna i de statliga bolagsstyrelserna skall
alltid utses efter förtjänst och skicklighet. När
det gäller bolag med särskilda samhällsintressen
eller bolag som ålagts samhälls-åtaganden, såsom
t.ex. Posten, Systembolaget och Svenska Spel, är det
viktigt med en viss  politisk representation i
styrelsen. I de fall riksdagsledamöter eller andra
politiker skall ingå i en bolagsstyrelse skall det -
enligt min mening och som anförs i motion 2003/04:N2
(kd) - finnas en representant för vardera regeringen
och oppositionen.
Jag menar vidare att regeringen på ett helt annat
sätt än hittills måste sträva efter att styrelserna
för statliga företag får en allsidig kompetens. Det
innebär t.ex. att inte bara svenska kvinnor och män
utan också personer från andra länder bör komma i
fråga vid tillsättning av styrelserna. Personer med
erfarenheter från verksamheter utanför Sverige kan,
som anförs i motion 2003/04:N3 (fp), anlägga ett
annat synsätt på olika frågor och problemställningar
än personer med erfarenhet från enbart svenska
förhållanden. Det viktiga är således att få en
allmän vidgning av kompetensen i styrelserna för de
statliga företagen.
Med hänvisning till det anförda bör riksdagen
genom ett tillkännagivande anmoda regeringen att
vidta åtgärder i enlighet med vad som här har
anförts. Därmed blir Riksdagens revisorers förslag i
berörd del och de tre här aktuella motionerna i
motsvarande delar tillgodosedda och tillstyrks.

9. Insyn, uppföljning och revision (punkt 7)

av Mikael Odenberg (m), Ulla Löfgren (m), Yvonne
Ångström (fp), Stefan Hagfeldt (m), Nyamko Sabuni
(fp) och Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 9. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 5 och motionerna 2002/03:N21
yrkandena 5 och 6, 2002/03:N22 yrkandena 8 och 9,
2002/03:N23 yrkande 3, 2003/04:N1 yrkandena 3 och 4,
2003/04:N2 yrkande 4 och 2003/04:N327 yrkande 5 och
avslår  motionerna 2002/03:N22  yrkande  4  och
2003/04:N2 yrkande 8.

Ställningstagande

Vi instämmer  i  den  kritik  avseende  insyn,
uppföljning och revision som framförs av Riksdagens
revisorer och  i  motionerna  2002/03:N21  (m),
2003/04:N1 (m), 2002/03:N23 (fp), 2002/03:N22 (kd),
2003/04:N2 (kd) och 2003/04: N327 (c). Kritik kan
riktas mot regeringen för fortsatta  brister i
uppföljningen av de statliga bolagens verksamhet.
Också bolagens återrapportering  till regeringen
måste  förbättras  avsevärt  bl.a. i fråga  om
redovisningen av bolagens måluppfyllelse.

Insynsfrågorna måste ägnas särskild uppmärksamhet.
Hanteringen av många statliga bolag visar att det
finns betydande brister i form av mörkläggning och
hemligstämpling. Exempel på detta under det senaste
halvåret utgör de tidigare nämnda fyra propositioner
i  vilka regeringen föreslagit  rekonstruktioner
rörande Svenska Skogsplantor, Teracom, SJ och Svensk
Exportkredit. Beslutsunderlagen i propositionerna
har  varit  näst  intill  obefintliga,  och
Näringsdepartementets  akter  i  ärendena  har
hemligstämplats  i  sin  helhet.  Som  tidigare
redovisats  har  en  granskningsanmälan  rörande
regeringens beredning av dessa fyra propositioner
lämnats till konstitutionsutskottet. I privatägda,
börsnoterade  företag  skulle  ett  likartat
hemlighetsmakeri vara fullständigt otänkbart.
Öppenheten i statliga företag måste generellt sett
öka. Allmänhet och  journalister  måste ges en
ovillkorlig rätt att närvara vid bolagsstämmor, och
dagordningar   måste  självklart  vara  utan
hemligstämplar. Underlag  för  större beslut på
bolagsstämmorna måste även de vara offentliga.
När det gäller förslaget i motionerna 2002/03:N22
(kd)  och  2003/04:N2 (kd) om att revisorernas
mandatperioder skall begränsas till ett år i taget
kan konstateras att uppdraget som revisor enligt
aktiebolagslagen (10 kap. 20 §) skall gälla till
slutet av den bolagsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Således
anger aktiebolagslagen att revisorer skall väljas på
fyra år. Beträffande förslaget i samma motion om att
revisorer inte skall ha möjlighet att vara både
revisor och rådgivare i ett bolag vill vi peka på
att det av  regeringens ägarpolicy framgår att
revisorernas roll  är  mycket  viktig  och att
revisorernas  oberoende  är en fråga som skall
hanteras av styrelsen. En revisor skall enligt
revisorslagen (21 §) för varje nytt uppdrag pröva om
det finns omständigheter, t.ex. rådgivning, som kan
rubba förtroendet för dennes opartiskhet  eller
självständighet.  Denna  prövning  skall  enligt
revisorslagen (24 §) dokumenteras. Styrelsen bör
enligt statens ägarpolicy ta del av revisorernas
bedömningar  i  enlighet  med  revisorslagens
analysmodell i fall bolaget vill anlita revisorerna
även som rådgivare/konsulter. Därutöver skall, i de
fall där konsulttjänsterna utgör en betydande andel
av  revisorernas  ersättning,  detta förhållande
förklaras  och  motiveras.  En  översyn  av
aktiebolagslagens bestämmelser om revisorsval och
mandattider   görs   för   närvarande   inom
Justitiedepartementet.  Så snart aktiebolagslagen
harmonieras med EG-bestämmelserna på området kan nya
regler komma att gälla för samtliga företag i
Sverige. I avvaktan på sådana  ändringar finns
följande bestämmelse om revisorsrotation  i  de
yrkesetiska  regler som Föreningen Auktoriserade
Revisorer (FAR) ger ut: Det är inte förenligt med
god revisorssed att i ett företag  av allmänt
intresse acceptera val som revisor för mer än två
sammanhängande mandatperioder.
Med hänvisning till det anförda bör riksdagen
genom ett tillkännagivande anmoda regeringen att
vidta åtgärder i enlighet med vad som här har
anförts. Därmed blir Riksdagens revisorers förslag i
berörd del och de här aktuella motionerna - med
undantag  för  yrkandena  rörande  revisorer  i
motionerna 2002/03:N22 (kd) och 2003/04:N2 (kd) - i
motsvarande delar tillgodosedda och tillstyrks.

10.Insyn, uppföljning och revision (punkt 7)

av Maria Larsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 10. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 5 och motionerna 2002/03:N21
yrkandena 5 och 6, 2002/03:N22 yrkandena 4, 8 och 9,
2002/03:N23 yrkande 3, 2003/04:N1 yrkandena 3 och 4,
2003/04:N2  yrkandena 4 och 8 och 2003/04:N327
yrkande 5.

Ställningstagande

Jag instämmer  i  den  kritik  avseende insyn,
uppföljning och revision som framförs av Riksdagens
revisorer  och  i  motionerna  2002/03:N21 (m),
2003/04:N1 (m), 2002/03:N23 (fp), 2002/03:N22 (kd),
2003/04:N2 (kd) och 2003/04:N327 (c). Kritik kan
riktas mot regeringen för fortsatta brister  i
uppföljningen av de statliga bolagens verksamhet.
Också bolagens återrapportering  till regeringen
måste  förbättras  avsevärt  bl.a. i fråga  om
redovisningen av bolagens måluppfyllelse.

Insynsfrågorna måste ägnas särskild uppmärksamhet.
Hanteringen av många statliga bolag visar att det
finns betydande brister i form av mörkläggning och
hemligstämpling. Exempel på detta under det senaste
halvåret utgör de tidigare nämnda fyra propositioner
i  vilka regeringen föreslagit  rekonstruktioner
rörande Svenska Skogsplantor, Teracom, SJ och Svensk
Exportkredit. Beslutsunderlagen i propositionerna
har  varit  näst  intill  obefintliga,  och
Näringsdepartementets  akter  i  ärendena  har
hemligstämplats  i  sin  helhet.  Som  tidigare
redovisats  har  en  granskningsanmälan  rörande
regeringens beredning av dessa fyra propositioner
lämnats till konstitutionsutskottet. I privatägda,
börsnoterade  företag  skulle  ett  likartat
hemlighetsmakeri vara fullständigt otänkbart.
Öppenheten i statliga  företag  måste  vidare
generellt sett öka. Allmänhet och journalister måste
ges  en  ovillkorlig  rätt  att  närvara  vid
bolagsstämmor och dagordningar måste självklart vara
utan hemligstämplar. Underlag för större beslut på
bolagsstämmorna måste även de vara offentliga.
Jag vill också beröra frågan om revisorerna i de
statliga  företagen,  som tas upp i motionerna
2002/03:N22 (kd) och 2003/04:N2 (kd). De revisorer
som  är  satta att granska styrelsens och den
verkställande   direktörens  förvaltning  samt
företagets årsredovisning  och bokföring har en
central betydelse för varje ägare av ett företag.
Det går inte att nog understryka betydelsen av
revisorernas  oberoende  gentemot styrelsen  och
företagets  verkställande  ledning.  Den  s.k.
Enronaffären i Förenta staterna och andra liknande
finansskandaler under åren 2001 och 2002 tjänar som
avskräckande exempel på vad som kan hända ifall
revisorernas oberoende inte säkerställs.
Dessutom  är  det  högst  anmärkningsvärt att
revisorerna väljs på mandatperioder om fyra år.
Ägaren bör alltid ha möjlighet att ompröva sitt
förtroende för revisorerna och göra de förändringar
den finner nödvändiga  för  att säkerställa en
oberoende, god och högkvalitativ revision. Det är
min uppfattning att staten som ägare av bolag måste
föregå med gott exempel vad gäller att hålla en hög
standard för att säkerställa revisorernas oberoende.
Därför bör samma revisorsfirma inte kunna utföra
uppdrag som revisor och rådgivare till samma bolag.
Dessutom bör revisorernas mandatperioder begränsas.
Därutöver bör det finnas en tydlig gräns för hur
många år en revisor får tjänstgöra för ett och samma
företag. Denna övre gräns bör överensstämma med de
rekommendationer   som  utarbetats  av  EU:s
revisionskommitté, dvs. sjuåriga valperioder bör
utgöra gräns.
Med hänvisning till det anförda bör riksdagen
genom ett tillkännagivande anmoda regeringen att
vidta åtgärder i enlighet med vad som här har
anförts. Därmed blir Riksdagens revisorers förslag i
berörd del och alla de här aktuella motionerna i
motsvarande delar tillgodosedda och tillstyrks.

11.Dotterbolagens verksamhet (punkt 8)

av Yvonne Ångström (fp), Nyamko Sabuni (fp) och
Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 11. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 6 och motion 2003/04:N2 yrkande 9
och avslår motionerna 2003/04:N1 yrkande 5 och
2003/04:N2 yrkande 10.

Ställningstagande

Vi delar revisorernas synpunkter när det gäller
dotterbolagen till de statliga bolagen. Detta är ett
förslag som revisorerna framförde redan vid sin
förra granskning. Det är rimligt att regeringen gör
en översyn av vilka dotterbolag till de statliga
bolagen som inte skall få säljas utan riksdagens
medgivande. Det finns enligt revisorerna ca 250
dotterbolag, varav flera har sådana verksamheter som
riksdagen tidigare har fattat beslut om. Riksdagen
har dock ingen samlad bild av de olika dotterbolagen
och deras verksamheter. Vi instämmer i de synpunkter
som förs fram i motion 2003/04:N1 (m) om att det är
verksamheter, snarare än i vilken juridisk form som
en verksamhet bedrivs i, som är den relevanta
frågan. Samtidigt ser vi ingen nackdel med att
regeringen  uppmanas att göra  en  översyn  av
dotterbolagen. Riksdagen behöver allmänt sett en
bättre och mer täckande information om den statliga
företagssektorn  och  dess  verksamheter.  Detta
framförs också i motion 2003/04:N2 (kd). Däremot
anser vi inte - i motsats till vad som föreslås i
den sistnämnda motionen - att riksdagen skall begära
att regeringen skall utarbeta ett förslag till
lagstiftning rörande hanteringen av dotterbolagen.

Med  det  anförda tillstyrker vi revisorernas
förslag i här aktuell del och motion 2003/04:N2 (kd)
i motsvarande del. Den andra delen av denna motion,
liksom motion 2003/04:N1 (m) i berörd del, avstyrks
samtidigt.

12.Dotterbolagens verksamhet (punkt 8)

av Maria Larsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 12. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 6 och motion 2003/04:N2 yrkandena
9 och 10 och av-slår motion 2003/04:N1 yrkande 5.

Ställningstagande

Jag anser - i likhet med Riksdagens revisorer och
vad som anförs i motion 2003/04:N2 (kd) - att
riksdagen bör begära att regeringen skall upprätta
en förteckning över dotterbolag till statligt ägda
bolag med en beskrivning av deras verksamhet och
yttrande över huruvida verksamheten är hänförlig
till moderbolagets kärnverksamhet eller inte. Vidare
bör riksdagen begära att regeringen skall utarbeta
ett förslag till lagstiftning och riktlinjer för
hanteringen av dotterbolag till statligt ägda bolag
i enlighet med vad som här anförs.

De statligt ägda bolagen har ca 250 dotterbolag,
varav flera har sådana verksamheter som riksdagen
tidigare fattat beslut om skall drivas i statlig
regi. Andra har samhällsåtaganden att uppfylla eller
andra mål som kan vara av politisk karaktär. Det
finns även flera dotterbolag vars verksamhet inte är
en del av moderbolagets kärnverksamhet. Riksdagen
har för närvarande ingen samlad bild av de olika
dotterbolagen i den statliga bolagssfären. Därför
bör regeringen, som nyss nämnts, ges i uppdrag att
upprätta en förteckning över  dotterbolag  till
statligt ägda bolag. En sådan förteckning kan vara
till nytta både för  Regeringskansliet och för
riksdagen i arbetet med att förbättra ägarstyrningen
och genomlysningen i statens bolag.
Den föreslagna förteckningen kan anses uppfylla
syftet med revisorernas förslag om en översyn av
vilka dotterbolag som inte skall få säljas utan
riksdagens medgivande.  De  dotterbolag  som är
hänförliga till bolagets kärnverksamhet eller som
har samhällsåtaganden  bör inte få säljas utan
riksdagens medgivande. För att förtydliga vilka
bolag som inte skall få säljas utan riksdagens
medgivande och i vilken utsträckning statligt ägda
bolag får ha dotterbolag som inte är hänförliga till
moderbolagets  kärnverksamhet  bör  riksdagen ge
regeringen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
lagstiftning och riktlinjer.
Med det anförda tillstyrks revisorernas förslag i
här aktuell del och  motion 2003/04:N2 (kd) i
motsvarande delar. Motion 2003/04:N1 (m) avstyrks
samtidigt i berörd del.

13.Bolagsledningarnas löner och ersättningar
(punkt 9)

av Mikael Odenberg (m), Maria Larsson (kd), Ulla
Löfgren  (m), Stefan Hagfeldt (m) och Håkan
Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 13. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 7 och motionerna 2002/03:N21
yrkandena 7-9, 2002/03:N22 yrkande 7, 2003/04:N1
yrkandena 6 och 7, 2003/04:N2 yrkande 11  och
2003/04:N327 yrkande 7 i denna del, bifaller delvis
motion 2003/04: N3 yrkande 4 och avslår motionerna
2003/04:N203 och 2003/04:N259.

Ställningstagande

Vi delar de synpunkter som framförs i Riksdagens
revisorers förslag, liksom i motionerna 2002/03:N21
(m), 2003/04:N1 (m), 2002/03:N22 (kd), 2003/04: N2
(kd)  och  2003/04:N327 (c),  när  det  gäller
bolagsledningarnas löner och ersättningar. Liknande
principiella synpunkter framförs också i motion
2003/04:N3 (fp).

Regeringen har, som redovisats, nyligen fattat
beslut om förändrade riktlinjer för företagsledande
personers anställningsvillkor i statliga bolag och
för anställdas incitamentsprogram. Vi finner det
anmärkningsvärt att regeringen, parallellt med att
riksdagen behandlar revisorernas förslag och förslag
i motioner rörande bolagsledningarnas löner och
ersättningar, bedriver ett översynsarbete och fattar
beslut om nya riktlinjer. Det ger ett intryck av
självtillräcklighet hos regeringen. Samtidigt är
regeringens  beteende i högsta grad avslöjande:
regeringsbeslutet om riktlinjerna fattas en knapp
vecka före utskottets preliminära behandling av de
aktuella förslagen. Det är först när regeringen ser
framför sig ett tillkännagivande av riksdagen i
frågan som regeringen förmår besluta om uppstramade
riktlinjer.
Vi kan konstatera att de nya riktlinjerna innebär
ett steg i den riktning som förordas av Riksdagens
revisorer och i de nämnda motionerna. Riktlinjerna
innebär att det i princip skall bli ett stopp för
bonuslöner till de verkställande direktörerna. Detta
är bra. Bonussystem är en ordning som inte bör
tillämpas i statliga företag. Det finns en stor,
principiell skillnad mellan privata och statliga
företag: Om man är privat aktieägare och inte är
nöjd med hur styrelsen i det berörda företaget
hanterar  lönesättningen  för  direktörerna  i
företaget, så kan man sälja aktierna. Som medborgare
- och därmed delägare i de statliga företagen - har
man inte den valfriheten.
Även om de nya riktlinjerna således innebär steg i
rätt riktning är de inte tillräckliga. Riksdagen bör
anmoda regeringen att vidta ytterligare åtgärder i
enlighet med revisorernas och motionernas förslag.
Det gäller sådant som undersökning av löneskillnader
mellan vd för statliga företag och generaldirektörer
i  affärsverk  eller  statliga  myndigheter  av
motsvarande    storlek,    kontroll    av
avgångsersättningar, bl.a. att det sker en avräkning
från avgångsersättning om berörd vd erhåller ny
anställning, samt kontroll av pensionsavtal.
Med hänvisning till det anförda bör riksdagen
genom ett tillkännagivande anmoda regeringen att
vidta åtgärder i enlighet med vad som här har
anförts. Därmed blir Riksdagens revisorers förslag i
berörd del och de tidigare nämnda motionerna i
motsvarande  delar tillgodosedda och tillstyrks.
Motion 2003/04:N3 (fp) blir också till en del
tillgodosedd, medan övriga här aktuella motioner
avstyrks.

14.Bolagsledningarnas löner och ersättningar
(punkt 9)

av Yvonne Ångström (fp) och Nyamko Sabuni (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 14. Därmed
bifaller riksdagen Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16 punkt 7 och motionerna 2002/03:N21
yrkandena 7 och 8, 2003/04:N1 yrkande 6, 2003/04:N3
yrkande 4, 2003/04:N327 yrkande 7 i denna del,
bifaller delvis motionerna 2002/03:N22 yrkande 7 och
2003/04:N2  yrkande  11  och  avslår motionerna
2002/03:N21  yrkande  9, 2003/04:N1 yrkande  7,
2003/04:N203 och 2003/04:N259.

Ställningstagande

Vi delar de synpunkter som framförs i Riksdagens
revisorers förslag, liksom i motion 2003/04:N3 (fp),
när det  gäller  bolagsledningarnas  löner  och
ersättningar.  Liknande  principiella  synpunkter
framförs  också  i  motionerna 2002/03:N21 (m),
2003/04:N1 (m), 2002/03:N22 (kd), 2003/04:N2 (kd)
och 2003/04:N327 (c).

Regeringen har, som redovisats, nyligen fattat
beslut om förändrade riktlinjer för företagsledande
personers anställningsvillkor i statliga bolag och
för anställdas incitamentsprogram. Vi finner det
anmärkningsvärt att regeringen, parallellt med att
riksdagen behandlar revisorernas förslag och förslag
i motioner rörande bolagsledningarnas löner och
ersättningar, bedriver ett översynsarbete och fattar
beslut om nya riktlinjer. Det ger ett intryck av
självtillräcklighet hos regeringen. Samtidigt är
regeringens  beteende i högsta grad avslöjande:
regeringsbeslutet om riktlinjerna fattas en knapp
vecka före utskottets preliminära behandling av de
aktuella förslagen. Det är först när regeringen ser
framför sig ett tillkännagivande av riksdagen i
frågan som regeringen förmår besluta om uppstramade
riktlinjer.
Vi noterar att de nya riktlinjerna innebär ett
steg i den riktning som förordas av Riksdagens
revisorer och i de nämnda motionerna. Samtidigt kan
vi konstatera att det rör sig om just riktlinjer,
som alltså inte är tvingande. Det är fortfarande upp
till bolagens styrelser att besluta om eventuella
incitaments-program.   Enligt   uppgift   av
näringsminister Leif Pagrotsky i medierna kommer
inte heller de nya riktlinjerna att innebära någon
minskning  av de totala lönekostnaderna för de
berörda personerna.
Riktlinjerna  är alltså inte tillräckliga och
kommer inte att innebära  att  de avarter som
förekommer  och  som  påvisats  av  revisorerna
försvinner. Därför behövs det ytterligare åtgärder.
Revisorerna  fann  bl.a.  att  de verkställande
direktörerna i vissa statliga företag hade betydligt
högre löner än generaldirektörerna i statliga verk
av  motsvarande  storlek. Vi delar revisorernas
bedömning att regeringen bör undersöka motiven bakom
dessa löneskillnader. Vi anser vidare, i likhet med
revisorerna, att det är otillfredsställande att
staten inte har kontroll över vilka pensionsavtal
som ingås för ledningarna i de statliga företagen.
Att staten i flera fall inte har haft det har
framgått tydligt, inte minst genom det pensionsavtal
som Vin & Sprit slöt med sin nuvarande vd. Till
anställningsvillkoren för ledningarna i företagen
hör även eventuella bonusavtal. När det gäller
bonusavtal visar revisorernas granskning att sådana
är relativt sällsynta hos statens bolag, men att de
förekom i sex företag år 2001. Vi vill inte utfärda
något generellt förbud mot bonuslöner utan anser att
företag som verkar på en marknad - även statliga
företag  - skall kunna betala  sina  ledningar
marknadsmässiga ersättningar och även bonuslöner när
så är motiverat. Avtalen måste dock vara på en
restriktiv och rimlig nivå. Villkoren för avtalen
bör också framgå på ett öppet och tydligt sätt.

Med hänvisning till det anförda bör riksdagen
genom ett tillkännagivande anmoda regeringen
att vidta åtgärder i enlighet med vad som
här har anförts. Därmed blir Riksdagens
revisorers förslag i berörd del och den
nämnda motionen i motsvarande del
tillgodosedda och tillstyrks. Motionerna
2002/03: N21 (m), 2003/04:N1 (m),
2002/03:N22 (kd), 2003/04:N2 (kd) och
2003/04: N327 (c) blir också till en del
tillgodosedda, medan övriga här aktuella
motioner avstyrks.

15.Kapitalomstruktureringar (punkt 11,
motiveringen)

av Mikael Odenberg (m), Ulla Löfgren (m), Yvonne
Ångström (fp), Stefan Hagfeldt (m), Nyamko Sabuni
(fp) och Håkan Larsson (c).

Ställningstagande

Riksdagen  behandlade våren 2003,  som  nämnts,
regeringens  förslag  i  tilläggsbudgeten  för
budgetåret 2003 avseende förbättrad kapitalstruktur
i  statliga  företag  (prop. 2002/03:100,  bet.
2002/03:FiU21). Innehållet i riksdagens beslut har
redogjorts  för.  Våra  synpunkter  i  frågan
överensstämmer  med  dem  som  framfördes i en
reservation (m, fp, c) i finansutskottets betänkande
2002/03:FiU21. Vi ser ingen anledning att i detta
sammanhang åter ta upp frågan till behandling.
Motion 2002/03:N22 (kd) avstyrks därmed i berörd
del.


16.Kapitalomstruktureringar (punkt 11)

av Maria Larsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 11
borde ha följande lydelse:

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 16. Därmed
bifaller riksdagen motion 2002/03:N22 yrkande 5.

Ställningstagande

Jag anser - i likhet med vad som anförs i motion
2002/03:N22 (kd) - att riksdagen skall begära att
regeringen utformar ett lagförslag för att reglera
kapitalomstruktureringar i statligt ägda företag. I
anslutning   till   regeringens   förslag  i
tilläggsbudgeten  för år 2003 om en förbättrad
kapitalstruktur i statliga bolag (prop. 2002/03:100,
bet. 2002/03:FiU21) framförde Kristdemokraterna i en
reservation sina synpunkter på hur bristsituationer
i statligt ägda bolag bör avhjälpas. Detta bör ske
antingen  genom  en  omfördelning  av  statliga
tillgångar   genom   extrautdelningar   eller
försäljningar eller genom att privata investerare
skjuter till kapital. Denna typ av överföringar av
statliga tillgångar måste göras inom statsbudgeten.

Regeringens modell bidrar till att ytterligare
försvåra  genomlysningen  av  statsbudgeten  och
regeringens förvaltning av de statliga bolagen. För
att öka öppenheten och för att inordna modellen för
förändringar i statliga bolags kapitalstruktur i
statsbudgeten bör riksdagen stifta en  lag som
avgränsar kontots användning och beskriver hur de
medel som använts skall redovisas i statsbudgeten.
En  sådan lag bör tydligt avgränsa regeringens
befogenhet att göra kapitalinsatser utan att i
förväg ha inhämtat riksdagens godkännande. I samband
med  riksdagsbehandlingen  av  tilläggsbudgeten
framhöll konstitutionsutskottet (yttr. 2002/03:KU6y)
att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett
förslag  för  hur  en  permanent  ordning  för
kapitalomstrukturering i den statliga företagssfären
bör regleras. Finansutskottet (bet. 2002/03:FiU21)
delade konstitutionsutskottets åsikt och anförde att
det är angeläget att ett tydligt regelverk skapas
och att det i sammanhanget bör utredas hur förslaget
förhåller sig till den s.k. budgetlagen och gällande
praxis om hur kapitalutdelningar och kapitalinsatser
skall beslutas och redovisas.

Riksdagen bör nu ge regeringen i uppdrag att utforma
den lagstiftning som både konstitutionsutskottet och
finansutskottet efterfrågat. Med ett sådant beslut
blir  den  nämnda  motionen  tillgodosedd  och
tillstyrks.Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Skrivelse 2002/03:120

I  regeringens  skrivelse 2002/03:120 lämnas en
redogörelse  för  förvaltningen  av  statens
företagsägande samt för verksamheten i de företag
och affärsverk som Regeringskansliet förvaltade vid
årsskiftet 2002/03.


Riksdagens revisorers förslag
2002/03:RR16


1. Allmänna synpunkter

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
Riksdagens revisorer anfört i avsnittet Allmänna
synpunkter.
2. Regeringskansliet som ägarföreträdare
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
Riksdagens   revisorer  anfört  i  avsnittet
Regeringskansliet som ägarföreträdare.
3.  Övergripande  mål,  ekonomiska  mål  och
verksamhetsmål
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
Rikdagens revisorer anfört i avsnittet Övergripande
mål, ekonomiska mål och verksamhetsmål.
4. Styrelsernas effektivitet
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
Riksdagens revisorer anfört i avsnittet Styrelsernas
effektivitet.
5. Insyn, uppföljning och revision
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
Riksdagens revisorer  anfört i avsnittet Insyn,
uppföljning och revision.
6. Dotterbolagens verksamhet
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
Riksdagens  revisorer  anfört   i  avsnittet
Dotterbolagens verksamhet.
7. Bolagsledningarnas löner och ersättningar
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
Riksdagens  revisorer  anfört  i  avsnittet
Bolagsledningarnas löner och ersättningar.

Motioner med anledning av skrivelsen


2002/03:N21 av Mikael Odenberg m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att det statliga
företagandet snedvrider konkurrensen.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om avveckling av
sådan  myndighetsverksamhet  som  snedvrider
konkurrensen.

3. Riksdagen begär att regeringen lägger fram en
motivering till varför vart och ett av bolagen med
statlig ägarinblandning även framgent  bör ha
sådan.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om renodling av
rollerna och privatisering av statliga företag.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om stopp för
hemlighetsmakeriet  vid  förvaltningen  av  de
statliga företagen.

6. Riksdagen begär att regeringen  lägger fram
förslag om helt offentliga bolagsstämmor i alla
statliga företag.

7. Riksdagen begär att regeringen vidtar åtgärder i
syfte att säkerställa att en avgången vd i ett
statligt företag inte samtidigt kan uppbära lön
och avgångsvederlag.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om statens kontroll
över vilka pensionsavtal som ingås i statliga
bolag.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att bonussystem
inte skall tillämpas för företagsledningarna i
statligt ägda bolag.

2002/03:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om grunderna för
statligt ägande (avsnitt 4).

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av en
enhetlig redovisning för de olika företagen med
statligt ägande (avsnitt 5).

3. Riksdagen begär att regeringen i fortsättningen
lämnar sin redogörelse för företag med statligt
ägande i så god tid att riksdagen med normala
rutiner  kan  behandla den under vårriksdagen
(avsnitt 5).

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om revisorernas roll
i företag med statligt ägande (avsnitt 6).

5. Riksdagen begär att regeringen utformar ett
lagförslag     för     att     reglera
kapitalomstruktureringar i statligt ägda företag
(avsnitt 7).

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av en
etisk policy för regeringens ägarförvaltning samt
för företag med statligt ägande (avsnitt 8).

7. Riksdagen begär att regeringen ser över och
omarbetar riktlinjerna för incitamentsprogram samt
riktlinjerna för anställningsvillkor för vd och
övriga personer i företagsledande ställning i
enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt
9).

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om regeringens
handläggning  av  frågor  rörande företag med
statligt ägande (avsnitt 10).

9. Riksdagen begär att regeringen, i samråd med
riksdagens partier, utarbetar en ny modell för hur
frågor rörande företag med statligt ägande skall
hanteras i framtiden (avsnitt 10).

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ohälsan och
arbetsmiljön  i  företag  med statligt ägande
(avsnitt 11).

2002/03:N23 av Eva Flyborg m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en systematisk
försäljning av de statligt ägda företagen.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att statligt ägda
företag snedvrider konkurrensen på marknaden.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om redovisning av
samarbete med privata företag i form av samägande
för riksdagen.


Motioner med anledning av Riksdagens
revisorers förslag


2003/04:N1 av Mikael Odenberg m.fl. (m):

1. Riksdagen begär att regeringen i den årliga
redogörelsen för bolag med statligt ägande för
varje bolag redovisar vilka samhällsintressen som
motiverar  att  staten  även  fortsättningsvis
upprätthåller ägandet (avsnitt 2.3).

2. Riksdagen begär att regeringen under riksmötet
lägger fram förslag till privatiseringsplan för
bolag där fortsatt koppling till staten inte kan
motiveras (avsnitt 2.3).

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ett stopp för
hemlighetsmakeri vid förvaltningen av de statliga
bolagen (avsnitt 2.5)

4. Riksdagen beslutar om offentliga bolagsstämmor i
företag där staten har ett dominerande ägande
(avsnitt 2.5).

5. Riksdagen avslår vad Riksdagens revisorer anfört
om dotterbolagens verksamhet (avsnitt 2.6).

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utbetalning av
avgångsvederlag (avsnitt 2.7).

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om fast lön utan
bonustillägg för företagsledningarna i statliga
bolag (avsnitt 2.7).

2003/04:N2 av Maria Larsson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om grunderna för
statligt ägande (avsnitt 4).

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av en
etisk policy för regeringens ägarförvaltning samt
för företag med statligt ägande (avsnitt 4).

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om att  samla
förvaltningen av samtliga statligt ägda bolag hos
ett departement (avsnitt 5).

4. Riksdagen begär att regeringen, i samråd med
riksdagens partier, utarbetar en ny modell för hur
frågor rörande företag med statligt ägande skall
hanteras i framtiden (avsnitt 5).

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att begränsa
antalet styrdokument samt förtydliga och förbättra
målbeskrivningar och uppföljning (avsnitt 6).

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om de statliga
bolagsstyrelsernas sammansättning (avsnitt 7).

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av en
enhetlig redovisning för de olika företagen med
statligt ägande (avsnitt 8).

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om revisorernas roll
i företag med statligt ägande (avsnitt 8).

9. Riksdagen begär att regeringen upprättar en
förteckning över dotterbolag till statligt ägda
bolag med en beskrivning av deras verksamhet samt
yttrande över huruvida verksamheten är hänförlig
till  moderbolagets  kärnverksamhet eller inte
(avsnitt 9).

10. Riksdagen begär att regeringen utarbetar ett
förslag till lagstiftning  och riktlinjer för
hanteringen av dotterbolag till statligt ägda
bolag i enlighet med vad som anförs i motionen
(avsnitt 9).

11. Riksdagen begär att regeringen ser över och
omarbetar riktlinjerna för incitamentsprogram samt
riktlinjerna för anställningsvillkor för vd och
övriga personer i företagsledande ställning i
enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 10).

2003/04:N3 av Eva Flyborg m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att återuppta
privatiseringen av statliga företag.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att målen för
varje statligt företags verksamhet skall framgå i
ett enda styrdokument.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att varje statligt
företag skall ha en aktuell bolagsordning.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att undersöka
motiven till löneskillnader mellan ledningarna i
vissa statliga företag och verk.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs om en jämnare
könsfördelning bland de verkställande direktörerna
för statliga företag.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att utse fler
styrelseledamöter med bakgrund utanför Sverige.

Motioner från allmänna
motionstiden


2003/04:Fi218 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att statliga
företag och myndigheter skall ha ett fungerande
miljöledningssystem.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att statliga
företag  och  myndigheter  i  möjligaste  mån
miljöcertifierar sig enligt internationellt erkänd
standard.

2003/04:N203 av Rolf Gunnarsson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om lönenivån för chefer i
statliga bolag och statliga förvaltningar.

2003/04:N259 av Margareta Sandgren m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om en policy för löner och
anställningsvillkor i statliga bolag.

2003/04:N286 av Sten Tolgfors (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som i motionen anförs om  att staten bör
privatisera aktierna i Telia Sonera.

2003/04:N293 av Eva Flyborg m.fl. (fp):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att minska statens
företagsägande.

2003/04:N295 av Ulf Holm och Yvonne Ruwaida (mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om styrning och
uppföranderegler för statligt ägda företag.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att ett statligt
ägande alltid skall utövas med klara ägardirektiv
och ett aktivt ägarinflytande samt uppfylla vissa
uppföranderegler.

2003/04:N314 av Kerstin Lundgren (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  ägarstyrning för
tillgänglighet i statliga företag.

2003/04:N316 av Mikael Odenberg m.fl. (m):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om privatisering av
de statliga företagen.

4. Riksdagen bemyndigar regeringen att privatisera
och  omstrukturera  de  i motionen uppräknade
statliga företagen i enlighet med vad i motionen
anförs.

2003/04:N327 av Maud Olofsson m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en ökad
spridning av det statliga ägandet skulle bidra
positivt  till  tillväxten och den ekonomiska
utvecklingen.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att felaktig
politisk  styrning  av de statliga företagens
verksamheter  har  skadliga  demokratiska  och
ekonomiska effekter.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att statliga
företag  verkar  på andra villkor än privata
aktörer, vilket snedvrider konkurrensen.

4. Riksdagen begär att regeringen tydligt motiverar
varför vart och ett av de statligt ägda företagen
skall förbli statligt ägt, och att regeringen i
övriga fall förbereder försäljning.

5. Riksdagen begär att regeringen återkommer till
riksdagen med förslag till skärpt ägarstyrning av
de statliga företagen.

6. Riksdagen begär att regeringen utarbetar etiska
och miljömässiga riktlinjer  för  de statliga
företagen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att statliga
företag skall företräda medborgarnas intressen vid
styrelsenomineringar samt genom att tillämpa sunda
och  rimliga  avtal  om  pensioner,  bonusar,
avgångsvederlag etc.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om möjligheten för
nya småföretag vid en kontrollerad avveckling av
Sveaskog i självbärande enheter skog.

2003/04:N328 av Maud Olofsson m.fl. (c):

22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att ett spritt
ägande är positivt för skogsnäringen.

2003/04:N365 av Håkan Juholt (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om statlig ägarpolitik.

2003/04:N394 av Fredrik Olovsson och Louise
Malmström (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen anförs om att  uppnå  bättre
jämställdhet  vad  gäller  ordförande  och vice
ordförande i de statliga bolagens styrelser.

2003/04:N399 av Johan Andersson (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om ökad jämställdhet i de
statliga företagen.

2003/04:N412 av Alf Svensson m.fl. (kd):

28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ökad ägarspridning
genom utförsäljning av statliga företag.

Bilaga 2

Riktlinjer för anställningsvillkor i statliga
företagRiktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer rörande
anställningsvillkor för personer i företagsledande
ställning  i statliga bolag  (1996-12-05)  samt
riktlinjer för incitamentsprogram för anställda i
statliga bolag (1999-11-25). Riktlinjerna  avser
företag som är helägda av staten. I företag där
staten  är  delägare  bör  riktlinjerna  enligt
regeringsbeslutet så långt möjligt tillämpas efter
en dialog med övriga aktieägare.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONER I FÖRETAGSLEDANDE
STÄLLNING

Företagets styrelse, i sin helhet, har ansvaret för anställning
av  verkställande direktören  och  beslutar  om
anställningsvillkoren. Styrelsen skall därvid beakta
om villkoren överensstämmer med de av regeringen
beslutade riktlinjerna. Det ankommer på styrelsen
och verkställande direktören att säkerställa att
regeringens riktlinjer för anställningsvillkor även
tillämpas för andra personer i företagsledande och
därmed jämförlig ställning (se definition nedan) i
statliga företag och dess dotterbolag.

Löner  och  övriga  förmåner  till personer  i
företagsledande och därmed jämförlig ställning i
statliga företag skall vara konkurrenskraftiga men
inte löneledande i förhållande  till jämförbara
företag.

Företagens  styrelser  skall  vid  beslut  om
anställningsvillkor   ta   ställning   till
företagsledarens  totala  ersättning  inklusive
pensionsvillkor och övriga förmåner. Tjänstebostad
bör  inte  ingå  som  anställningsförmån.  Om
incitamentsprogram      finns      skall
koncernchefen/verkställande direktören inte omfattas
av programmet.

Pensionsvillkor

Pensionsvillkoren skall ses som en del i de samlade
anställningsvillkoren.  Pensionsvillkoren  skall
ställas i relation till lön och övriga förmåner.
Styrelsens beslut om villkor för och avsättning till
pension till företagsledaren  skall  grundas på
beräkningar om sannolik och maximal kostnad för
företaget.  Regeringen  förordar  avgiftsbestämda
pensionslösningar.

Pensionsvillkoren skall ha som utgångspunkt en
pensionsålder i intervallet 62-65 år. En lägre
pensionsålder än 65 år skall motsvaras av en lägre
pensionsnivå. Viktigast är att se till de totala
pensionskostnaderna.


Avgiftsbestämda pensioner

Regeringen förordar avgiftsbestämda pensionslösningar. Avgiften
skall stå i rimlig proportion till den  fasta
grundlönen. Avgiften bör inte överstiga 30 procent
av den fasta lönen. Pensionsvillkoren skall ses som
en del i de samlade villkoren.

Förmånsbestämda pensioner

I  de  särskilda  fall  när  styrelsen ändå avtalar  om
förmånsbestämd pension skall i avtalet finnas en
begränsningsregel om hur stor den framtida pensionen
kan bli. Ålderspension på  lönedelar  över  20
inkomstbasbelopp bör uppgå till högst 32,5 procent.

Avsättning till företagsledarens pension skall göras
under  den  tid  företagsledaren  är verksam i
företaget. Av avtalet om pension skall  framgå
tydliga bestämmelser om intjänandetid samt på vilken
ersättning den slutliga pensionen skall beräknas.

Förmånsbestämd pension skall normalt intjänas enligt
de regler som gäller för den tillämpliga kollektiva
pensionsplanen.  Vid annan pensionsplan intjänas
pensionen linjärt från  den tidpunkt vd-avtalet
träffas. Även pensionsförmåner som utgör tillägg
till en kollektiv  pensionsplan  skall intjänas
linjärt.

Pensionen skall beräknas på den genomsnittliga fasta
lönen  under  de  senaste  fem  åren  före
företagsledarens avgång. Om incitamentsprogram finns
skall   dessa  ersättningar  inte  ingå  i
beräkningsunderlaget. Om en kollektiv pensionsplan
tillämpas skall istället dess regler gälla inom de
inkomstnivåer som täcks av planen.

Avtalet om pension skall även innehålla tydliga
samordningsbestämmelser avseende andra inkomster och
pensioner.

I avtal om pension skall sjukförsäkringsskydd och
nivå på efterlevandeskydd tydligt regleras. Det är
lämpligt att tillämpa ITP-planens bestämmelser vid
reglering av dessa förmåner.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från företaget skall uppsägningstiden
inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från
företagets  sida  kan  avgångsvederlag  utgå.
Avgångsvederlaget skall garantera företagsledaren
trygghet under en övergångsperiod. Det får motsvara
högst 18 månadslöner exklusive uppsägningstid. Denna
ersättning skall utbetalas månadsvis och grundas på
den fasta månadslönen exklusive förmåner. Vid ny
anställning   eller   inkomst   från   annan
förvärvsverksamhet   skall   avgångsersättningen
reduceras med belopp motsvarande ny inkomst under
24-månadersperioden.

Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget
avgångsvederlag utgå.

Vidare bör avtalet om avgångsvederlag innehålla
bestämmelser som  gör det möjligt att - tills
rättslig  prövning skett  eller  överenskommelse
träffats  -  helt  eller  delvis  hålla  inne
avgångsersättning,  om  det  före  eller  under
vederlagsperioden upptäcks  oegentligheter  eller
försummelser som kan leda till ansvar för brott
eller till skadeståndsskyldighet.

Styrelsens arvoden

Ägaren tillsätter styrelse och beslutar  om arvoden till
styrelsens ledamöter på bolagsstämman. Även arvoden
till styrelseledamöter  som  arbetar i särskilt
inrättade kommittéer under styrelsen skall bestämmas
av ägaren genom beslut på bolagsstämma.

Personer i företagsledande eller därmed jämförlig
ställning  skall  inte  uppbära  arvode  för
styrelseuppdrag i företaget eller andra företag inom
koncernen.

Redovisning - Årsredovisning

För  koncernchef  samt  verkställande  direktör
(specificerat per person) samt för ledningsgruppen i
övrigt skall  i årsredovisningen lämnas uppgift
enligt följande:

a)  Specifikation  och  summan  av  samtliga
ersättningar;  lön, pensionskostnad samt  övriga
förmåner för respektive funktion.

b) Villkoren i avtal om pension.

c) Villkoren i avtal om avgångsvederlag.

Om företaget ingår i en koncern skall uppgifterna
avse förmåner från samtliga koncernföretag.

För styrelsens ledamöter skall redovisas arvode för
ordförande, vice ordförande och ledamot. Dessutom
skall särskilt redovisas om ersättning till dessa
utgår utöver vad bolagsstämman beslutat om till
följd av uppdrag eller anställning i företaget eller
annat koncernföretag.

Bolagsstämma

Styrelsen  skall på bolagsstämman redovisa  och
motivera den totala ersättningen till verkställande
direktören.

Skiljeklausul

Företagets anställningsavtal  med  företagsledare
skall  innehålla en klausul om att tvister  i
anledning av avtalet avgörs enligt lagen (1999:416)
om skiljeförfarande.

Incitamentsprogram för anställda

I de allra flesta fall bör statligt ägda företag undvika
incitamentsprogram. Det förhållandet att regeringen
beslutat om riktlinjer för incitamentsprogram skall
alltså  inte  uppfattas  som  att  regeringen
rekommenderar sådana program i företag som helt
eller delvis ägs av staten.

Det ankommer på bolagets styrelse att säkerställa
att - om ett incitamentsprogram införs - regeringens
riktlinjer för incitamentsprogram för anställda i
statliga företag följs.

Följande  principer skall vara vägledande i de
särskilda fall incitamentsprogram införs:

Ett incitamentsprogram bör omfatta all anställd
personal     i     företaget     utom
koncernchefen/verkställande direktören.

Särskilda incitamentsprogram som enbart riktas till
personer i företagsledande ställning skall inte
införas.

Det skall finnas en direkt koppling mellan de mål
som skall ligga till grund för  belöningen  i
incitamentsprogrammet och företagets övergripande
verksamhetsmål. Företaget skall ha en väl fungerande
verksamhetsstyrning   som  incitamentsprogrammet
kopplas till. Incitamentsprogrammets mål skall vara
objektiva, definierbara och mätbara på både kort och
lång sikt. Belöningen kan - beroende av företagets
verksamhet - vara kopplad till såväl kvantitativa
som kvalitativa mål.

Det  skall finnas ett tydligt  samband  mellan
incitamentsprogrammets  mål  och  den anställdes
arbetsinsats.  Vid programmets utformning  skall
beaktas  att  yttre  faktorer,  t.ex.  allmänna
förändringar  av  börskurser,   råvaru-  och
fastighetspriser, ränta samt valutakurser,  inte
skall påverka belöningen. Företagsspecifika eller
individuella förändringar kan däremot inverka på
belöningen.

Belöningen skall präglas av rimlighet. Belöningen
skall även stå i rimlig balans med företagets
resultat.  Belöning skall ej utgå för det  år
företaget redovisar förlust. Incitamentsprogrammens
belöningar skall inte utfalla till ett högre belopp
till individen än motsvarande två månadslöner.

Det skall klargöras vilka regler som gäller för att
erhålla  belöning  vid olika anställningsformer.
Vidare skall det regleras hur nyanställda skall
introduceras i programmet och hur belöningen skall
beräknas i samband med anställningens upphörande.

Incitamentsprogrammet skall tidsbegränsas för att
kunna revideras eller avskaffas om förutsättningarna
ändras.

Företagets årsredovisning  skall  innehålla alla
väsentliga uppgifter om incitamentsprogrammet.

Definitioner

Med personer i företagsledande och därmed jämförlig ställning
avses verkställande direktör, ställföreträdare för
verkställande direktör  och,  i större företag,
direktionsmedlem  och personer med  självständig
ställning som chef för en större gren av företagets
verksamhet  [jämför  1  § lagen  (1982:80)  om
anställningsskydd].

Anställningsvillkor som regleras av SFS 2003:55, SFS
2003:56 omfattas inte av dessa riktlinjer.

Med förmånsbestämd pension avses att pensionens
storlek är bestämd som en viss procent av lönen.
Pensionspremierna ändras därför mellan åren när
lönen ändras för att den kommande pensionen skall
kunna betalas ut enligt den nivå som är bestämd.

Med avgiftsbestämd (premiebestämd) pension avses att
pensionspremien är bestämd och att man inte i förväg
vet hur stor pensionen blir. Storleken avgörs bl.a.
av hur stora premierna är och vilken avkastning
dessa ger.

Ett incitamentsprogram är ett system för belöning av
personers arbetsinsats där belöningen är beroende
av att arbetstagarens arbetsinsats höjer värdet i
företaget.  I  dessa  riktlinjer  jämställer
regeringen  rörlig  lönedel  och  bonus  med
incitamentsprogram.  Detta  skall  dock  inte
jämställas med sedvanlig provisionsbaserad lön.