Statlig förvaltning och statistikfrågor

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2018

Beslut

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU25)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett så kallat tillkännagivande att ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Myndigheterna bör göra offentliga handlingar tillgängliga i maskinläsbart skick.

Öppna data kan beskrivas som digital information som är fri att använda, återanvända och sprida utan annat förbehåll än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Riksdagens tillkännagivande kom när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom åtgärder redan har vidtagits i vissa frågor och att arbete pågår i andra.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2017/18:3894 yrk. 24, avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU25)

Finansutskottet vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Myndigheterna bör göra offentliga handlingar tillgängliga i maskinläsbart skick.

Öppna data kan beskrivas som digital information som är fri att använda, återanvända och sprida utan annat förbehåll än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Finansutskottets förslag till tillkännagivande kom när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Utskottet föreslog också att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom åtgärder redan har vidtagits i vissa frågor och att arbete pågår i andra.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.