Statens stöd till dagspressen

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2015

Beslut

Statens stöd till dagspressen ändras (KU12)

Det statliga presstödet ändras. Syftet är att anpassa reglerna till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför. Bland annat ska alla läsarintäkter från abonnemang, digital försäljning och lösnummer räknas in på ett likvärdigt sätt när stödbeloppen bestäms. För dagstidningar som kommer ut fler än två dagar i veckan ska minst 51 procent av upplagan vara abonnerad för att tidningen ska kunna få rätt till presstöd, jämfört med 70 procent i dag. Presstödsnämnden avvecklas, i stället bör en nämnd för presstöd inrättas inom Myndigheten för radio och tv.

Riksdagen riktade även fem tillkännagivanden till regeringen. De handlar om

  • att öka stödet till en- och tvådagarstidningar
  • försök med samdistribution av dagstidningar och post
  • att påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen
  • att förlänga presstödsförordningens giltighetstid
  • att Presstödskommitténs fyra huvudförslag bör ses som en sammanhållen presstödspolitik.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2014/15:88 punkterna 1-6. Med bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och post. Med delvis bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om möjligheten att stegvis påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen. Med delvis bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om förlängning av presstödsförordningens giltighetstid. Med delvis bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om fortsatt behandling av Presskommitténs fyra huvudförslag. Med delvis bifall till två motionsyrkanden föreslår utskottet ett tillkännagivande om ökat driftsstöd för lågfrekventa dagstidningar. Avslag på övriga motionsförslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-05-04, 2015-04-28, 2015-04-23, 2015-04-21

Statens stöd till dagspressen ändras (KU12)

Ändringar föreslås i det statliga presstödet. Syftet är att anpassa reglerna till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför. Bland annat ska alla läsarintäkter från abonnemang, digital försäljning och lösnummer räknas in på ett likvärdigt sätt när stödbeloppen bestäms. För dagstidningar som kommer ut fler än två dagar i veckan ska minst 51 procent av upplagan vara abonnerad för att tidningen ska kunna få rätt till presstöd, jämfört med 70 procent i dag. Presstödsnämnden ska avvecklas, i stället bör en nämnd för presstöd inrättas inom Myndigheten för radio och tv.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår även att riksdagen riktar fem tillkännagivanden till regeringen. De handlar om

  • att öka stödet till en- och tvådagarstidningar
  • försök med samdistribution av dagstidningar och post
  • att påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen
  • att förlänga presstödsförordningens giltighetstid
  • att Presstödskommitténs fyra huvudförslag bör ses som en sammanhållen presstödspolitik.

Samtliga förslag om tillkännagivanden bygger på en gemensam motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.