Konstitutionsutskottets betänkande
1998/99:KU18

Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.


Innehåll

1998/99

KU18

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas proposition 1998/99:38
Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten,
kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.
jämte tio motioner som väckts med anledning av
propositionen  och två motionsyrkanden från den
allmänna motionstiden  1998/99.  I propositionen
behandlas en rad frågor som behöver regleras inför
relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan
den 1 januari år 2000.
Svenska  kyrkans  församlingar  och  kyrkliga
samfälligheter  föreslås  i  propositionen  vara
huvudmän  för  den  helt  övervägande delen av
begravningsverksamheten och tillhandahålla särskilda
gravplatser för dem som inte tillhör något kristet
trossamfund. Verksamheten skall finansieras genom en
obligatorisk  begravningsavgift  som  bestäms av
huvudmannen. Avgift till trossamfund skall kunna tas
in med statlig hjälp och beräknas på den kommunalt
beskattningsbara förvärvsinkomsten.
Svenska kyrkan skall få ersättning av staten för
vissa  kulturhistoriskt  motiverade  kostnader,
kyrkoantikvarisk ersättning. Regeringen anser att
kyrkan bör utnyttja det utrymme för sänkning av
kyrkoavgiften som reformen skapar. Efter en tioårig
övergångsperiod förutsätts de med finansieringen av
reformen sammanhängande frågorna på nytt övervägas
av regeringen efter överläggningar  med Svenska
kyrkan. Regeringen kommer att överväga att införa
någon form av skatt eller avgift för att uppnå
statsfinansiell neutralitet.
Den     offentligrättsligt      reglerade
handlingsoffentligheten inom Svenska kyrkan skall
avse handlingar som rör begravningsverksamheten samt
fördelningen   och   användningen   av   den
kyrkoantikvariska ersättningen.
Anställningsavtalen  för alla offentliganställda
inom Svenska kyrkan går vid relationsförändringen
automatiskt över till det registrerade trossamfundet
Svenska kyrkan eller dess organisatoriska delar.
Personalen tar med sig rättigheter och skyldigheter
till den nya arbetsgivaren.
Registrerade   trossamfund   likställs   i
skattehänseende  med  ideella  föreningar vilket
innebär att de under vissa förutsättningar blir
begränsat skattskyldiga. Prästlönetillgångar skall
vara  befriade  från  inkomstskatt  under  en
övergångsperiod.
Avgiften till trossamfund som tas in med statlig
hjälp beräknas på den kommunalt beskattningsbara
förvärvsinkomsten    och    behandlas    i
hanteringshänseende som en skatt.
Utskottet  tillstyrker  i  huvudsak  regeringens
förslag. Utskottet föreslår dock med hänsyn till
normgivningsreglerna  i regeringsformen  att  en
statlig myndighet skall föreskriva avgiftssatserna
för begravningsavgifterna för dem som inte tillhör
Svenska kyrkan.
Tretton reservationer och två särskilda yttranden
har fogats till detta betänkande.

Propositionen

1998/99:38, vari yrkas att riksdagen
dels antar regeringens förslag till
1. lag om överlämnande av allmänna handlingar till
Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar för
förvaring, m.m.,
2.  lag  om  Svenska  kyrkans  personal  vid
relationsförändringen  mellan staten och Svenska
kyrkan den 1 januari 2000,
3. lag om skattefrihet för prästlönetillgångar vid
2001-2010 års taxeringar,
4. lag om avgift till registrerat trossamfund,
5.  lag om avveckling av stadgad åborätt och
landgille,
6. lag om ändring i rättegångsbalken,
7. lag om ändring i äktenskapsbalken,
8.   lag  om  ändring  i  kommunalskattelagen
(1928:370),
9. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt,
10. lag om ändring i kommunala delegationslagen
(1954:130),
11. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om  kommuns  och  annan  menighets
utdebitering av skatt m.m.,
12.  lag  om  ändring  i lagen (1979:417) om
utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i
rikets  indelning  i  kommuner,  landsting  och
församlingar,
13.  lag om ändring i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152),
14. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
15.  lag  om  ändring  i  skatteregisterlagen
(1980:343),
16. lag om ändring  i  lagen  (1984:404)  om
stämpelskatt vid inskrivnings-myndigheter,
17.  lag  om  ändring  i lagen (1988:950) om
kulturminnen, m.m.,
18. lag om ändring i arkivlagen (1990:782),
19. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
20. lag om ändring i lagen (1991:482) om införande
av folkbokföringslagen (1991:481),
21. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
22. lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling,
23.  lag  om  ändring  i  mervärdesskattelagen
(1994:200),
24. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning,
25. lag om ändring i lagen (1994:615) om ingripande
mot  otillbörligt  beteende  avseende  offentlig
upphandling,
26. lag om ändring i lagen (1994:1221) om införande
av stiftelselagen (1994:1220),
27.  lag  om  ändring i lagen (1994:1383) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra organ
än myndigheter för förvaring,
28.  lag  om ändring  i  skattebetalningslagen
(1997:483),
29. lag om ändring i lagen (1998:624) om ändring i
sekretesslagen (1980:100),
dels godkänner
30.  regeringens  förslag  om  kyrkoantikvarisk
ersättning (avsnitt 5.1.2).
Lagarna, som föreslås i huvudsak träda i kraft den 1
januari 2000, är intagna i detta betänkande som
bilaga 1.

Motionerna

Motioner som väckts med anledning av
propositionen

1998/99:K9 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m), vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att ej införa
särskild   skatt/avgift  för  kyrkoantikvarisk
ersättning till Svenska kyrkan.

1998/99:K10 av Ingvar Svensson m.fl. (kd), vari
yrkas
1. att riksdagen avslår förslaget att Svenska
kyrkan  skall  vara huvudman och tillhandahålla
särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något
kristet samfund och ber regeringen återkomma i denna
fråga,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag vad
gäller   den  kyrkoantikvariska  ersättningens
omfattning,
3. att riksdagen hos regeringen begär nytt förslag
vad  gäller den kyrkoantikvariska  ersättningens
omfattning  i  enlighet med vad som anförts i
motionen,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna att en utvärdering och omprövning görs av den
kyrkoantikvariska ersättningen inom en tioårsperiod,
5. att riksdagen avslår förslaget  vad gäller
beskattning av kyrkotillgångarna.
1998/99:K11 av Mats Einarsson m.fl. (v), vari yrkas
1. att riksdagen avslår förslag till ändring i 1
kap. 1 § begravningslagen 1990:1144,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan ändring i begravningslagen att kommunerna ges
huvudansvaret för begravningsverksamheten,
3. att riksdagen, om yrkande 1 eller 2 avslås, som
sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   kommunalt   huvudansvar   för
begravningsverksamhet för dem som inte tillhör något
kristet trossamfund,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att fastställa
begravningsavgiften på kommunal nivå,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att likställa
kyrklig kulturminnesvård med annan kulturminnesvård
genom årlig prövning i samband med fastställande av
statens budget,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att fördelning av
medel för kyrkliga kulturminnen bör beslutas av
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att en särskild
skatt för kyrkliga kulturminnen inte bör införas,
8. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
ändring i äktenskapsbalken enligt vad i motionen
anförts om s.k. civiläktenskap.
1998/99:K12 av Per Unckel m.fl. (m), vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens förslag om
kyrkoantikvarisk  ersättning såvitt  avser  åren
2000-2001 i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att förslag om
kyrkoantikvarisk ersättning för åren 2000-2001 bör
läggas fram i vårpropositionen 1999,
3. att riksdagen avslår regeringens förslag till
lag om ändring i begravningslagen såvitt avser 9
kap.  6  §  tredje strecksatsen angående vissa
kostnader för transporter i samband med begravning i
enlighet med vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen avslår regeringens förslag till
ändring av begravningslagen såvitt avser 10 kap.
angående utseende av ombud med uppgift att granska
hur församlingarna tar till  vara de personers
intressen som inte tillhör Svenska kyrkan,
5. att riksdagen antar förslaget till lag om
skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010
års taxering med den ändringen att skattebefrielsen
inte tidsbegränsas utan att orden "vid 2001 - 2010
års taxeringar" utgår ur rubriken och lagtexten,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att det inte bör
införas  ytterligare någon form av avgift eller
skatt  för  att  uppnå  s.k.  statsfinansiell
neutralitet.
1998/99:K13 av Lennart Fridén (m) och Erik Arthur
Egervärn (c), vari yrkas att riksdagen  avslår
proposition 1998/99:38 i anförd del och som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om nytt förslag till utformning av den
kyrkoantikvariska ersättningen.

1998/99:K14 av Per Lager m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar om sådan ändring i
begravningslagen (1990:1144) att huvudmannaskapet
för begravningsverksamheten skall vara kommunalt,
2. att riksdagen beslutar om sådan ändring i
relevant lagstiftning att Svenska kyrkan och andra
trossamfund  själva  ansvarar  för uppbörden av
eventuella avgifter.
1998/99:K15 av Marianne Andersson och  Birgitta
Sellén (båda c), vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utredning i syfte att garantera
skyddet av de kyrkliga kulturminnena.

1998/99:K16 av Ewa Larsson (mp), vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att kyrkan i större
utsträckning än i dag bör hållas öppen för alla,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  kyrkans
tillgänglighet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad  i motionen anförts om en tydligare
tidsangivelse,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om länsstyrelsernas
arbetssituation.
1998/99:K17 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, m, kd, c),
vari yrkas att riksdagen  som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om en
fortsatt utredning.

1998/99:K18  av  Helena  Bargholtz  och  Barbro
Westerholm (fp), vari yrkas
1.  att  riksdagen  med avslag på proposition
1998/99:38 i denna del beslutar att länsstyrelse bör
vara huvudman för begravningsplatser  för  icke
kristna (1 kap. 1 § begravningslagen),
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att vården och
underhållet av kulturhistoriskt värdefull egendom på
sikt får en principiell lösning som är densamma för
samfunden,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om reformens effekter
på skattetrycket för den enskilde.

Motioner från den allmänna motionstiden

1998/99:Kr265 av Elver Jonsson (fp), vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att kulturskyddet och
stödet för att bevara värdefulla kyrkobyggnader
ekonomiskt och lagtekniskt skall utformas så att
sådana byggnader kan komma i fråga för bevarande och
kulturvård oavsett vilket trossamfund som varit
huvudman.

1998/99:Kr274 av Birger Schlaug m.fl. (mp), vari
yrkas
59. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om kyrkorummet.
Yttranden från andra utskott

Konstitutionsutskottet har inhämtat yttranden från
skatteutskottet och kulturutskottet, bilagorna 2 och
3. Utskotten tillstyrker regeringens förslag och
avstyrker motionsyrkandena  i de delar som rör
respektive utskotts beredningsområden.

Utskottet

Bakgrund

Under år 1995 fattade riksdagen ett principbeslut om
ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan
(prop.  1995/96:80,  bet.  1995/96:KU12,  rskr.
1995/96:84). Reformen är förutsatt att träda i kraft
den 1 januari 2000. Under april 1997 redovisades
resultaten av en rad utredningar och uppdrag om
olika frågor som har samband med relationsändringen.
Det gällde den rättsliga regleringen (SOU 1997:41),
begravningsverksamheten  (SOU  1997:  42),  den
kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och
de kyrkliga arkiven (SOU 1997:43), Svenska kyrkans
personal  (SOU  1997:44),  stöd,  skatter  och
finansiering (SOU 1997:45), statlig medverkan vid
avgiftsbetalning (SOU 1997:46) samt den kyrkliga
egendomen (SOU 1997:47).
Riksdagen beslutade den 4 juni och den 18 november
1998 om vissa grundlagsändringar samt införande av
lag om trossamfund, lag om Svenska kyrkan och lag om
införande  av lagen om Svenska kyrkan. Den nu
aktuella  propositionen  behandlar  frågor  om
begravningsverksamheten, Svenska kyrkans personal,
den  kulturhistoriskt  värdefulla egendomen,  de
kyrkliga arkiven, skatt och  finansiering  samt
statlig medverkan vid avgiftsbetalning m.m.
Frågorna om statens stöd till trossamfund och om
den   kyrkliga   beredskapen   bereds   inom
Regeringskansliet. Förslag läggs fram för riksdagen
senare i vår.

Begravningsverksamheten

Propositionen

Riksdagens principbeslut 1995 innebar beträffande
begravningsverksamheten att följande principer skall
vara vägledande.

- Svenska kyrkans  huvudmannaskap för den helt
övervägande delen av   begravningsverksamheten
skall bestå. Möjligheterna att anordna enskilda
begravningsplatser skall finnas kvar.
- Finansieringen av begravningsverksamheten skall
vara lokalt förankrad. Den som tillhör Svenska
kyrkan  skall  betala  sina  kostnader  via
kyrkoavgiften.
- Ett riksomfattande obligatoriskt clearingsystem
bör komma till stånd.
- Olika modeller för att tillgodose de angivna
principerna skall prövas och därvid skall övervägas
om det kan skapas ett flexibelt system som tar
hänsyn till de mycket skiftande förhållanden som
finns i olika delar av landet.
Enligt   regeringens   förslag   avses   med
begravningsverksamhet de olika åtgärder som har
direkt samband med förvaltningen av de allmänna
begravningsplatserna. Med denna definition blir det
enligt   regeringen   klart   att   det  i
begravningsverksamheten ingår att anordna och hålla
tillräckligt antal gravplatser, att ta emot stoft
för  förvaring  och  visning  samt  att  sköta
gravsättning och kremering. Det bör också åligga
huvudmannen att tillhandahålla eller kunna anvisa en
lokal som lämpar sig för en begravningsceremoni.
Vidare ingår att hålla personal, byggnader, maskiner
och andra anordningar som erfordras för att fullgöra
dessa uppgifter samt att ansvara för att ekonomiska
resurser  finns  för  verksamheten.  Utanför
begravningsverksamheten  faller  däremot  sådana
tjänster som anskaffande av kista och gravsten,
annonsering, anordnande av begravningsceremoni och
minnesstund samt skötselåtaganden.
Det anses enligt propositionen inte möjligt att
utforma en definition på begravningsverksamhet som i
varje enskilt fall entydigt visar om en åtgärd
innefattas i definitionen. Övriga bestämmelser i
begravningslagen bör enligt propositionen i viss mån
kunna tjäna som ledning för bedömningar i sådana
fall. Det ligger enligt regeringen i sakens natur
att utförandet av de olika uppgifter som ingår i
begravningsverksamheten  kan  variera något till
omfattning och standard mellan olika  huvudmän.
Regeringens förslag avses inte utgöra hinder för
sådana lokalt förankrade lösningar.
Som  ovan  redovisats  innehöll  riksdagens
principbeslut att Svenska kyrkan  skall behålla
huvudmannaskapet för den helt övervägande delen av
begravningsverksamheten. Regeringen föreslår nu att
med huvudman för begravningsverksamheten skall avses
den församling eller kyrkliga samfällighet inom
Svenska kyrkan eller - efter särskilt beslut av
regeringen - den kommun som är skyldig att anordna
och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är
folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat
förvaltningsområde. Det  skall  enligt förslaget
endast   finnas  en  huvudman  inom  varje
förvaltningsområde, vilket framhålls som naturligt
mot bakgrund av att huvudmannen föreslås ha ett
totalansvar för samtliga som är folkbokförda inom
området och måste kunna räkna med dem som underlag
vid  finansieringen  av  verksamheten.  Även
samhällsekonomiska skäl talar för att verksamheten
hålls samlad hos en huvudman och att förändringar av
nuvarande organisation som innebär ökade kostnader
undviks.
Regeringens förslag innebär att huvudmannen för
begravningsverksamheten   inom   det   egna
förvaltningsområdet   eller   ett   närbeläget
förvaltningsområde skall tillhandahålla och ansvara
för de särskilda gravplatserna för dem som inte
tillhör något kristet trossamfund. För att ett
kyrkligt  huvudmannaskap  för  de  särskilda
gravplatserna   skall   vara  förenligt  med
bestämmelserna  om  religionsfrihet,  föreslår
regeringen en förstärkt tillsyn genom ombud som
tillsätts av länsstyrelsen och särskilda regler om
samråd.  Vidare föreslås att begravningsavgiften
skall fastställas av huvudmannen på grundval av
särkostnadsredovisning av verksamhetens intäkter och
kostnader för att säkerställa att de medel som
inflyter från dem som inte tillhör Svenska kyrkan
enbart används för begravningsverksamheten och inte
kommer kyrkans religiösa verksamhet till del.
Alla som är folkbokförda i Sverige skall betala en
avgift   för  att  täcka  kostnaderna  för
begravningverksamheten     (begravningsavgift).
Begravningsavgiften skall vara inkomstrelaterad och
betalas  till  den  som  är  huvudman  för
begravningsverksamheten på folkbokföringsorten. De
som tillhör Svenska kyrkan och är folkbokförda inom
området för en församling som är huvudman för
begravningsverksamheten     betalar     sin
begravningsavgift till församlingen som en del av
kyrkoavgiften. Mot bakgrund av att huvudmannens
totala ansvar för begravningsverksamheten inom ett
geografiskt område också måste omfatta förfogande
över finansieringen måste det enligt regeringens
uppfattning överlåtas till varje huvudman att inom
sitt förvaltningsområde besluta om storleken av
begravningsavgiften.
Begravningsavgiften föreslås omfatta gravplats eller
motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år,
gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och
iordningställande av öppnad grav, vissa transporter,
kremering och vissa lokaler. De transportkostnader
som avses innefattas  i  begravningsavgiften är
transporter från det huvudmannen övertagit ansvaret
för stoftet till dess att gravsättning har skett,
med undantag för transport för gravsättning utanför
huvudmannens förvaltningsområde, om inte transporten
beror på avtal om tillhandahållande av särskilda
gravplatser.
I  propositionen framhålls att en enskild har
begränsat inflytande över de olika åtgärder som
krävs med anledning av ett dödsfall. Det enskilda
dödsboet har små möjligheter att påverka behovet av
transporter av  den  avlidne i samband med en
begravning. Regeringen anser att det därför är
rimligt  att  samhället  tar  ansvar  för  att
finansieringen av kostnaden för transporter ordnas
genom begravningsavgiften.
Det  är  enligt  propositionen  naturligt  att
huvudmannens kostnadsansvar för transporter inträder
när stoftet efter den avlidne kommit till den
bisättningslokal eller motsvarande som huvudmannen
anvisar eller när huvudmannen  på  annat  sätt
övertagit  ansvaret för stoftet. Det är enligt
regeringen inte  meningsfullt att söka begränsa
kostnadsansvaret endast till transporter som är
obligatoriska. Utgångspunkten bör i stället vara att
sådana transporter  av den avlidne som normalt
förekommer i förvaltningsområdet i samband med en
begravning bör ingå i avgiften. Dit hör t.ex.
transport till en lokal för begravningsceremoni inom
rimligt avstånd samt transport till begravningsplats
som  huvudmannen  anvisar  eller till och från
krematorium. Det är inte möjligt att i lag precisera
alla förutsättningar för att kostnaden  för en
transport skall ingå i begravningsavgiften. Det är
enligt regeringen en fråga som får lösas i den
praktiska tillämpningen.
Huvudmannen  för det förvaltningsområde där den
avlidne vid dödsfallet var folkbokförd skall enligt
förslaget svara för kostnaderna för de tjänster som
ingår i begravningsavgiften även när dessa tjänster
tillhandahålls  av  en  huvudman för ett annat
förvaltningsområde. Detsamma gäller när tjänsterna
tillhandahålls  av  en innehavare av en allmän
begravningsplats  som  inte  är  huvudman  för
begravningsverksamheten  eller av innehavare  av
enskild begravningsplats. Ersättningen till den som
tillhandahåller tjänsterna skall enligt förslaget
betalas enligt en gemensam rikstaxa som varje år
fastställs av regeringen  eller  den  myndighet
regeringen bestämmer (begravningsclearing).

Regeringen föreslår också att länsstyrelserna skall
utse  ombud  med  uppgift  att  granska  hur
församlingarna tar till vara de personers intressen
som inte tillhör Svenska kyrkan. 1998 års kyrkomöte
har avstyrkt en sådan ordning. Regeringen anser dock
att begränsningarna för den som inte tillhör Svenska
kyrkan att direkt påverka hur en församling sköter
begravningsverksamheten gör att det är angeläget att
vidta  åtgärder  för  att öka inflytandet  och
möjligheterna till påverkan för dem som inte tillhör
Svenska kyrkan. Det är viktigt att slå fast att
begravningsverksamheten  i  första  hand  är en
samhällsangelägenhet  som  vänder sig till alla
medborgare. Genom relationsändringen  upphör  de
kyrkliga   begravningshuvudmännen   att   vara
kyrkokommuner och en del av det allmänna. Den
försvagning av inflytandemöjligheterna för dem som
inte tillhör Svenska kyrkan som detta innebär bör
motverkas genom särskilda insatser.
I valet mellan ett särskilt ombud och förbättrad
länsstyrelsetillsyn fäster regeringen vikt vid att
ett särskilt ombud på ett tydligare  sätt  än
länsstyrelsen kan företräda dem som inte tillhör
Svenska kyrkan i begravningsfrågor. Systemet med
särskilt  ombud  har  också  likheter  med
ombudsmannainstitutioner,     som     t.ex.
Diskrimineringsombudsmannen  och Barnombudsmannen,
som förekommer i det svenska samhället. Regeringen
föreslår att länsstyrelserna får i uppdrag att utse
särskilda  ombud  med  uppgift  att  följa
begravningsverksamheten  i  de  församlingar och
kyrkliga  samfälligheter  som  är huvudmän  för
begravningsverksamheten.
Regeringen föreslår också att det  införs  en
skyldighet för församlingarna/samfälligheterna att
samråda med företrädare för andra trossamfund och
andra berörda parter i frågor som gäller anläggning,
utvidgning  eller  ändring  av  en  befintlig
begravningsplats.
Förvaltningslagen (1986:223) föreslås tillämpas när
församlingarna och de kyrkliga  samfälligheterna
handlägger enskilda ärenden enligt begravningslagen.
Begravningslagens bestämmelser om överklagande av
beslut förtydligas så att det framgår att de endast
avser beslut i enskilda ärenden. Församlingarna
skall  även  efter  relationsändringen vara  de
enskildas motpart när ett beslut av församlingen
överklagas.

Länsstyrelsernas     tillsynsansvar     över
begravningsverksamheten kvarstår oförändrat.

Motionerna

Motionerna K11 (yrkandena 1 och 2) av Mats Einarsson
m.fl. (v) och K14 (yrkande 1) av Per Lager m.fl.
(mp)  tar upp frågan om  huvudmannaskapet  för
begravningsverksamheten.  Svenska  kyrkan bör av
religionsfrihetsskäl  inte  ges  ansvar  för
begravningsverksamheten, utan huvudmannaskapet bör
vara kommunalt. Regeringens förslag i denna del bör
avslås. I motion K11 framhålls också att behovet av
möjligheter  att  överklaga  bl.a.  beslut  om
avgiftsstorlek talar för att kommunerna bör vara
huvudmän för begravningsverksamheten.

Enligt motion K11 är frågan om huvudmannaskapet för
särskilda  begravningsplatser  för dem som inte
tillhör något kristet trossamfund särskilt viktig.
Motionärerna anser att religionsfrihetsskäl särdeles
starkt  talar  för  att  ansvaret  för  denna
begravningsverksamhet  inte  överlämnas till ett
enskilt trossamfund. Även om huvudmannaskapet i
huvudsak skulle överlämnas till Svenska kyrkan bör
ansvaret  för  dessa begravningsplatser vila på
kommunen (yrkande  3). I motion K10 av Ingvar
Svensson m.fl. (kd) yrkas att regeringens förslag
avslås i den del det avser att Svenska kyrkan skall
vara huvudman också för särskilda gravplatser för
dem  som inte tillhör något  kristet  samfund.
Motionärerna framhåller att förslaget är olämpligt
ur   flera   aspekter.   Bl.a.   åsidosätts
religionsfriheten.  Den föreslagna ordningen med
ombud som har till uppgift  att  granska  hur
församlingarna tar till vara de personers intressen
som inte tillhör  Svenska  kyrkan  ger  enligt
motionärerna inte ett tillräckligt skydd för de
grupper det är frågan om. Ombudet saknar reellt
medinflytande och systemet kan på goda grunder anses
vara odemokratiskt. Ansvaret för  de  särskilda
begravningsplatserna för dem som inte tillhör något
kristet samfund bör i framtiden inte ligga på ett
kyrkligt organ. Motionärerna framhåller att det inte
bör vara mer svårhanterligt att ha ytterligare en
huvudman för de särskilda begravningsplatserna t.ex.
i varje kommun än vad det är att tillämpa ett
rikstäckande  clearingsystem.  Regeringen  bör
återkomma med ett nytt förslag i denna  fråga
(yrkande 1). Också motion K18 av Helena Bargholtz
och Barbro Westerholm  (båda fp) vänder sig mot att
de  särskilda gravplatserna  för  icke  kristna
trosbekännare skall ha Svenska kyrkan som huvudman
(yrkande 1). Religionsfrihetsskäl talar för en annan
lösning. Motionärerna anser att länsstyrelserna bör
vara lämpliga huvudmän för denna uppgift.

I motion K12 av Per Unckel m.fl. (m) avstyrks
förslaget om ombud med uppgift att granska hur
församlingarna tar till var de personers intressen
som inte tillhör Svenska kyrkan, såsom omständligt
och onödigt (yrkande 4).

Mats Einarsson m.fl. (v) framhåller i motion K11 (
yrkande  4) att vissa invånare i Sverige blir
skyldiga att betala en avgift - i realiteten en
skatt - utan att ha några formella möjligheter att
via det demokratiska systemet påverka denna. Detta
är enligt motionärerna oacceptabelt. Om Svenska
kyrkan    utses   till   huvudman    för
begravningsverksamheten  bör  begravningsavgiftens
storlek  bestämmas  av  kommunen.  I  motionen
ifrågasätts också statlig medverkan vid betalning av
kyrkoavgift.

Frågan  om  vad  som  skall  innefattas  i
begravningsavgiften tas upp i motion K12 av Per
Unckel  m.fl.  (m)  yrkande  3.  I  fråga  om
transportkostnaderna framhåller motionärerna att det
förefaller opraktiskt att huvudmannen skall överta
en begränsad del av transporterna, särskilt som
regeringen i propositionen konstaterar att det inte
är möjligt att i lag i detalj precisera alla
förutsättningar för att en transport skall ingå i
begravningsavgiften utan hänvisar till att frågan
får lösas i den praktiska tillämpningen. Förslaget
är enligt motionärerna så illa berett att det
knappast kan bli föremål för lagstiftning (yrkande
3). Också motion K17 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, m,
kd, c) tar upp transportkostnaderna. Motionärerna
framhåller att den enskildes inflytande över hur
transporterna skall organiseras och  utföras  i
praktiken  minskar  genom att huvudmannen skall
upphandla dessa transporter. Frågan rymmer flera
etiska och för  den  enskilde  mycket känsliga
aspekter. Motionärerna anser därför att frågan om
transportkostnader måste beredas ytterligare.

Religionsfriheten

Religionsfriheten  definieras  i  2  kap.  1 §
regeringsformen  som en frihet att ensam eller
tillsammans med andra utöva sin religion. Varje
medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
religionsfrihet och friheten kan inte begränsas.
Grundlagsskyddet innebär  bl.a.  ett förbud mot
bestämmelser som uttryckligen riktar sig mot någon
viss religionsutövning eller som uppenbart syftar
till att motverka en viss religiös inriktning.
De allmänna begränsningar som gäller för människors
handlande i samhället kan i vissa fall komma att
beröra åtgärder  som uppfattas som utövande av
religionsfriheten. En i allmänhet straffbar handling
är t.ex. inte skyddad bara därför att den förekommer
i ett religiöst sammanhang (prop. 1975/76: 209, s.
115).
Europakonventionens  artikel 9 behandlar  bl.a.
religionsfriheten. Var och  en  har  rätt till
tankefrihet,  samvetsfrihet  och religionsfrihet.
Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller
tro och frihet att ensam eller i gemenskap med
andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion
eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor
och ritualer. Friheten att utöva sin religion får
endast underkastas sådana inskränkningar som är
föreskrivna  i lag och som i ett demokratiskt
samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna
säkerheten eller till skydd för allmän ordning,
hälsa eller moral eller  till skydd för andra
personers fri- och rättigheter.

Grundlagsregler om överlämnande av offentlig makt

Regeringsformen  anförtror  normgivningsmakt  åt
riksdagen  och regeringen och medger också att
normgivningsmakt      överlämnas      åt
förvaltningsmyndigheter, kommuner och fram till år
2000  också till kyrkliga organ. Endast  dessa
offentliga  organ  kan utöva normgivningsmakt i
regeringsformens mening.
Regeringsformen innehåller inte några utförligare
bestämmelser om hur myndigheterna kan få behörighet
att   fatta   beslut   i   enskilda   fall
(förvaltningsbeslut).  Enligt  11  kap.  6  §
regeringsformen kan förvaltningsuppgift anförtros
kommun  och  överlämnas till  bolag,  förening,
samfällighet, stiftelse,  registrerat trossamfund
eller  enskild  individ.  Innefattar  uppgiften
myndighetsutövning skall det ske med stöd av lag.
Däremot finns det i 8 kap. regeringsformen en
ingående  reglering av normgivningsmakten,  dvs.
kompetensen att besluta generella föreskrifter.
Enligt 3 § skall föreskrifter om förhållandet
mellan enskilda  och  det allmänna, som gäller
åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp
i enskilds personliga och ekonomiska förhållanden,
meddelas genom lag.
I  7  §  regleras möjligheterna att bemyndiga
regeringen att  meddela föreskrifter inom vissa
ämnesområden.
Enligt 9 § andra stycket kan regeringen eller
kommun efter bemyndigande meddela föreskrifter om
avgifter, som på grund av 3 § annars skall meddelas
av riksdagen.
Enligt 11 §  kan riksdagen om den bemyndigar
regeringen att meddela föreskrifter i visst ämne
därvid  medge  att  regeringen  överlåter  åt
förvaltningsmyndighet  eller  kommun att meddela
bestämmelser i ämnet.
Karakteristiskt för ett normbeslut är att det är
fråga om en generell föreskrift som i princip riktar
sig  mot myndigheter och enskilda. Den typiska
författningen vänder sig till allmänheten, alltså
ett större antal enskilda medborgare,  ofta en
obestämd krets personer. Bestämmelser som allmänt
reglerar människors rättigheter och förmåner måste
räknas  till  författningar.  Föreskrifter  som
innehåller påbud eller förbud och som alltså medför
skyldigheter  är också föreskrifter till allmän
efterrättelse.
Utmärkande för normgivningsbestämmelser är således
att det i första hand är fråga om rättsregler, som i
princip kännetecknas av att de är bindande för
myndigheter och enskilda. Normgivningsbestämmelser
karakteriseras vidare av att de utgör generella
föreskrifter, varför de inte uttryckligen skall avse
ett konkret fall utan ha generell tillämpbarhet.
Förvaltningsbeslut anses i princip vara beslut som
riktar  sig  mot  en  eller  flera  enskilda.
Skattemyndigheternas beslut om slutlig skatt för den
enskilde  är   ett   typiskt   exempel  på
förvaltningsbeslut.
När det gäller normbesluten kan konstateras att
innebörden av begreppet generell tillämpbarhet inte
är helt klar. I grundlagspropositionen (1973:90) har
framhållits att kravet torde vara uppfyllt om en
föreskrift exempelvis avser situationer av ett visst
slag eller vissa typer av handlingssätt eller om den
berör en i allmänna  termer  bestämd krets av
personer. Till författning hör då föreskrifter som
rör allmänheten  eller  en  viss  kategori  av
allmänheten, t.ex. näringsidkare.
I proposition 1975/76:112 om kungörande av lagar
och  andra  författningar  fördes  en  ingående
diskussion om vilka beslut som är att hänföra till
normgivningsbeslut.  Det  framhölls  bl.a.  att
Bankinspektionens  och  Försäkringsinspektionens
cirkulärskrivelser med bindande föreskrifter till
rättssubjekten  inte  är  att  betrakta  som
författningar under förutsättning att skrivelserna
avsåg vissa konkreta rättssubjekt.  Om  däremot
cirkulärskrivelserna var avsedda att äga tillämpning
också på eventuellt tillkommande rättssubjekt borde
skrivelsen hänföras till författningar. När det
gällde att ta ställning till frågan om lokalt
begränsade beslut skall anses ha karaktären av
författning eller inte, kunde till en början slås
fast att beslutet fick anses vara en författning om
den helt eller delvis riktade sig till medborgarna i
gemen. I propositionen framhölls dock att läget
syntes vara annorlunda när det var fråga om lokalt
begränsade föreskrifter som helt eller främst är
avsedda att begränsa rörelsefriheten för ägarna till
vissa  bestämda  fastigheter  och  vissa därmed
jämförliga  rättsinnehavare. Sådana föreskrifters
generella natur kunde starkt ifrågasättas även om
föreskrifterna var bindande inte  bara för den
aktuella ägaren eller rättsinnehavaren utan även för
framtida sådana. Till författning var också att
hänföra av myndighet beslutade taxor och andra
villkor för utnyttjande av myndighets tjänster. Till
författning hörde däremot inte beslut av typen
naturreservat, bebyggelseplaner, arbetsplaner enligt
väglagen m.m. Föreskrifter som riktar sig till
jordägare eller liknande personkategorier inom ett
större  område, t.ex.  ett  län,  fick  enligt
propositionen anses ha en så generell karaktär att
de borde bedömas som författningar. Var gränsen
exakt gick mellan denna typ av föreskrifter och
föreskrifter som inte har författningskaraktär var
omöjligt att ange i generella termer. En rättsregel
förlorar dock inte sin generella karaktär endast för
att den gäller inom ett lokalt avgränsat område.
Exempel på sådana generella föreskrifter har ansetts
vara    lokala    ordningsstadgor    och
renhållningsordningar.
Nämnas kan att beslut enligt plan- och bygglagen om
detaljplaner och områdesbestämmelser med åtföljande
förteckning  över  fastigheterna  anses  vara
förvaltningsbeslut (jfr yttr. KU 1985/86:12y).
När det gäller att avgöra huruvida en föreskrift är
av generell natur eller ett beslut avseende en viss
konkret situation torde hänsyn få tas bl.a. till den
tid föreskriften gäller. Föreskrifter som avser bara
en kort tidrymd torde ibland kunna ses som beslut i
särskilt  fall  och  därför  falla  utanför
författningsbegreppet.
Håkan Strömberg har i boken Normgivningsmakten
enligt 1974 års regeringsform (1989) framhållit att
gällande rätt erbjuder flera exempel på privat
rättsbildning som kan ge upphov till regler med
karaktären av ensidiga diktat. Alternativet till
detta konstaterande är enligt Strömberg att man
noterar  ett  flertal  fall av grundlagsstridig
delegation till enskilda subjekt, ett synsätt som
knappast kan förväntas bli allmänt accepterat. Men
inte heller det förstnämnda synsättet är enligt
Strömberg  tilltalande. Det betyder att det inte
finns några säkra materiella kännetecken som skiljer
offentlig normgivning och privat rättsbildning från
varandra. Om skillnaden endast är formell, blir
principen att offentlig normgivning endast  kan
utövas av offentliga organ tämligen innehållslös.
Strömberg  framhåller  vidare  att  generella
handlingsregler riktar sig till en i allmänna termer
bestämd krets av personer. Adressaterna är då alla
som under givna förutsättningar har att företa den i
regeln  påbjudna  handlingen.  Ett  individuellt
handlingsimperativ riktar sig däremot till en eller
flera personer. Det väsentliga är att kretsen av
adressater i en generell handlingsregel är abstrakt
angiven. En föreskrift behöver inte förlora sin
generella karaktär endast för att den riktar sig
till en mer begränsad krets adressater, t.ex. en
viss kategori yrkesutövare.
Föreskrifter om kommunalskatten faller i och för sig
under lagkravet i 8 kap. 3 § regeringsformen.
Samtidigt sägs dock i 8 kap. 5 § regeringsformen att
grunderna för den kommunala beskattningen bestäms i
lag. Kommunernas årliga beslut om kommunalskattesats
anses   inte  ha   författningskaraktär.   I
grundlagspropositionen (s. 305) framhålls att den
kommunala beskattningsrätten intar en särställning
och  behandlas  särskilt  i  regeringsformen.
Befogenheten för kommun att besluta om skatteuttag
sägs ha sin grund direkt i 1 kap. 5 § (nu 1 kap. 7
§)  regeringsformen. När det  gäller  kommunala
avgifter  nämns  i  grundlagspropositionen  att
kommunerna i princip inte kan bemyndigas att besluta
rättsnormer inom riksdagens primära lagområde men
att ett undantag är möjligheten för riksdagen att
med stöd av 8 kap. 9 § andra stycket regeringsformen
bemyndiga kommun att bestämma om avgifter.
Alf Bohlin behandlar i boken Kommunala avgifter
(1986) frågan om den kommunala avgiftsmakten från
statsrättslig synvinkel. Han framhåller att det, när
en kommun med stöd av ett rättsligt monopol äger
tvinga den enskilde inte bara att ta en prestation i
anspråk  utan  också att betala en avgift för
prestationen, rör sig om en sådan betungande eller
tvångsmässig avgift som tillhör riksdagens primära
lagområde men kan delegeras till kommun (s. 75).
Bohlin tar också upp skillnaden mellan ett taxe- och
ett debiteringsbeslut. I fullmäktiges befogenheter
ligger  att  i taxebeslutet antingen fastställa
grunder eller normer för avgiftsberäkningen eller
ange  den  avgift  som  skall  betalas. Själva
debiteringen är en förvaltningsåtgärd som åvilar
styrelsen  eller  en  nämnd.  Fullmäktige  kan
visserligen besluta om indexuppräkning av taxan och
överlämna åt en nämnd att kontinuerligt omräkna
avgifterna. Så snart man fjärmat sig så långt från
taxan att debiteringen inte kan sägas utgöra en
verkställighetsåtgärd - en mekanisk uppräkning av
taxebeloppen - utan blir beroende av nämndens mer
eller mindre diskretionära bedömningar, har taxan
enligt Bohlin förlorat sin karaktär av norm och
ersättas av en ny, vilken då skall beslutas av
fullmäktige.

Skatteutskottets yttrande

Skatteutskottet framhåller att med hänsyn  till
principerna för normgivningen även föreskrifter om
begravningsavgiftens nivå omfattas av de krav som
gäller för normgivningen inom det civilrättsliga
området och skatteområdet (8 kap. 2 och 3 §§
regeringsformen).  Skatteutskottet  lämnar  åt
konstitutionsutskottet att bedöma om de föreslagna
nya reglerna om fastställande av begravningsavgiften
i 9 kap. begravningslagen har  getts en sådan
utformning att ett beslut om fastställande av avgift
skall kunna ses som en ren tillämpning av lagens
bestämmelser.

Konstitutionsutskottets bedömning

I två motioner, K11 (v) yrkandena 1 och 2 och K14
(mp) yrkande 1, har begärts att kommunerna skall
vara huvudmän för all begravningsverksamhet. Enligt
utskottets mening talar dock övervägande skäl för
att  församlingarna behåller ansvaret  för  den
verksamhet de historiskt sett haft ansvaret för.
Förslaget  att  församlingarna  skall  behålla
huvudmannaskapet för begravningsverksamheten är en
väsentlig  del  av  den samförståndslösning  av
stat-kyrka-frågan som eftersträvats sedan länge.
Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag i
denna del och avstyrker motionsyrkandena.

Flera motioner (v, kd, fp) vänder sig mot att
huvudmannaskapet för särskilda begravningsplatser
för dem som inte tillhör Svenska kyrkan skall ligga
hos församlingarna. Enligt utskottets mening talar
starka skäl för att det bara bör finnas en huvudman
inom varje förvaltningsområde. Det finns ett behov
av att en huvudman har ett totalansvar för samtliga
som är folkbokförda inom området och att huvudmannen
kan räkna med dem som underlag vid finansiering av
verksamheten. Som regeringen framhåller finns det
också samhällsekonomiska skäl för att verksamheten
hålls samlad hos en huvudman och att förändringar av
nuvarande organisation som medför ökade kostnader
undviks. Den föreslagna ordningen med huvudmannaskap
innebär enligt regeringen inte någon ändring i hur
verksamheten i praktiken fungerar i dag. Regeringens
förslag om särskilda ombud för att tillvarata de
personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan
innebär enligt utskottets mening att den enskilde
tillförsäkras  ett särskilt skydd för att hans
religionsfrihet inte kränks. Mot denna bakgrund
anser utskottet att regeringens förslag såvitt avser
huvudmannaskap bör tillstyrkas. Motionerna K11 (v)
yrkande 3, K10 (kd) yrkande 1 och K18 (fp) yrkande 1
avstyrks följaktligen.

I två motioner, K12 (m) yrkande 3 och K17 (fp, m,
kd, c), anförs att förslaget när det gäller de
transportkostnader   som   avses   ingå   i
begravningsavgiften  är  otillräckligt  berett.
Utskottet delar inte denna bedömning. Det är enligt
utskottets mening rimligt att samhället tar ansvar
för att finansieringen av kostnaden för transporter
ordnas genom begravningsavgiften. Sådana transporter
av  den  avlidne  som  normalt  förekommer  i
förvaltningsområdet i samband med begravning bör
ingå i avgiften. Dit hör t.ex. transport till en
lokal för begravningsceremoni inom rimligt avstånd
samt transport till begravningsplats som huvudmannen
anvisar eller till och från krematorium. Utskottet
delar regeringens bedömning att det inte är möjligt
att i lag i detalj precisera alla förutsättningar
för att kostnaden för en transport skall ingå i
begravningsavgiften. Utskottet tillstyrker således
regeringens förslag i denna  del och avstyrker
motionsyrkandena.

Utskottet tar härefter upp frågan om den föreslagna
begravningsavgiftens   grundlagsenlighet.   Som
utskottet vid tidigare tillfällen framhållit är det
mycket angeläget att det inte finns någon tveksamhet
kring tillämpningen  av  regeringsformen  (yttr.
1994/95:KU6y).  Utskottet  har  tidigare  också
understrukit att det inte är acceptabelt att det
efter riksdagsbehandlingen kvarstår en osäkerhet om
den ifrågavarande lagstiftningens förenlighet med
grundlagen (yttr. 1985/86:KU8y s. 9).
Regeringens  förslag  innebär  i huvudsak  att
församlingen, när en församling är huvudman för
begravningsverksamheten,     beslutar     om
begravningsavgift för dem som tillhör Svenska kyrkan
- då som en del av kyrkoavgiften - men också för
andra som är folkbokförda i det aktuella området. Då
kommun är huvudman  för  begravningsverksamheten
beslutar  kommunen  om  begravningsavgift  för
kommunmedlemmarna.
En förutsättning för att ett organ som inte är
statligt eller kommunalt skall kunna ges rätt att
meddela beslut om  offentligrättsligt  tvingande
avgifter  är  att  beslutet  kan  ses som ett
förvaltningsbeslut och inte som normgivning.
Enligt  utskottets mening står det klart  att
församlingarnas  beslut  om  avgiftssats  för
begravningsavgiften har en generell karaktär och
närmast  är  att  se som ett normbeslut.  Det
förhållandet att förslaget innehåller regler som i
viss mån begränsar utrymmet för bestämmandet av
avgiften innebär enligt utskottets mening inte att
beslutet  förlorar sin karaktär av normgivning.
Utskottet har övervägt om en jämförelse kan göras
med kommunernas beslut om skattesats men har kommit
fram till att en sådan jämförelse inte är helt
rättvisande. Beslutet om kommunalskattesats anses
visserligen sakna författningskaraktär men detta
torde  ha  sin  grund i en koppling till den
grundlagsskyddade kommunala beskattningsrätten. Det
framstår enligt utskottets mening  knappast som
rimligt att beslutet skulle ha kvar denna speciella
karaktär utanför det kommunala området. Närmare till
hands  ligger  i  stället  att  jämföra  med
fastställandet av statliga generella avgifter vilka
allmänt  anses  falla  under  regeringsformens
normgivningsregler.
Utskottet har också övervägt att se beslutet om
avgiftssats som sammansatt av en mängd enskilda
förvaltningsbeslut,  mot  bakgrund  av  att  de
avgiftsskyldiga torde vara kända när beslutet fattas
och en förteckning över dem teoretiskt kan bifogas
beslutet.  Utskottet  anser  dock att en sådan
bedömning skulle föra för långt vid en jämförelse
med normbeslut inom andra områden.
Enligt  utskottets  mening  finns  det således
omständigheter   som   gör  att  det  från
grundlagssynpunkt inte ter sig som helt hållbart att
se  församlingarnas  beslut om  bestämmande  av
avgiftssats som ett förvaltningsbeslut. Utskottet
vill understryka att det är av stor betydelse att
inslag i den historiska relationsförändringen som
skall genomföras mellan staten och Svenska kyrkan
inte kan ifrågasättas som grundlagsstridiga. Den nya
ordningen måste stå på en klar och  otvetydig
konstitutionell grund, och det är angeläget att
reglerna om begravningsavgiften utformas på ett sätt
som inte kan kritiseras på den grunden att annars
vedertagna synsätt inte upprätthållits.
Utskottet anser mot denna bakgrund att övervägande
skäl talar för  att  församlingarnas beslut om
avgiftssats  i  princip  skall  betraktas  som
normbeslut. Regeringsformens regler om normgivning
bör således tillämpas när det gäller fastställandet
av avgiftssats.
Med denna utgångspunkt är det nödvändigt att ett
offentligt organ får en formell beslutanderätt i
fråga om avgiftssatsen för i vart fall dem som inte
tillhör Svenska kyrkan. Avgiften för dem som tillhör
Svenska kyrkan ingår däremot i kyrkoavgiften och
tillhörigheten  är  frivillig.  Visserligen  är
begravningsverksamheten ett ansvar för samhället och
det kan därför sägas att det finns skäl att betrakta
avgiften för verksamheten som offentligrättslig även
i  den  delen  den  ingår  i  den  frivilliga
kyrkoavgiften.   Begravningsavgiftsdelen    av
kyrkoavgiften är dessutom endast frivillig i den
meningen att tillhörigheten till Svenska kyrkan är
frivillig. Utskottet anser emellertid att det också
finns starka skäl som talar för en annan bedömning.
Begravningsverksamheten har sedan mycket länge varit
en viktig uppgift inom Svenska kyrkan. För den som
tillhör Svenska kyrkan är det naturligt att se
begravningstjänsterna som inomkyrkliga och som en
del av innebörden av kyrkotillhörigheten. Det är
därför enligt utskottets mening rimligt att komma
till den slutsatsen att begravningsavgiftsdelen av
kyrkoavgiften  bör  ses  som  övervägande  icke
offentligrättslig.  Utskottet  anser således att
avgiftssatsen endast för dem som inte  tillhör
Svenska kyrkan skall fastställas av en statlig eller
kommunal myndighet.
Regeringsformens normgivningsregler hindrar inte
att en kommun beslutar om begravningsavgift för sina
medlemmar. Enligt utskottets mening saknas bl.a. mot
bakgrund  av  det  kommunala  självbestämmandet
anledning att gå ifrån regeringens förslag att en
kommun som är huvudman för begravningsverksamheten
beslutar om avgiftssats. Däremot bör det enligt
utskottets mening vara en statlig myndighet som
beslutar om avgiftssats för dem som inte tillhör
Svenska kyrkan i de fall en församling är huvudman
för begravningsverksamheten. En ordning med statligt
beslutsfattande behöver enligt utskottets mening
inte innebära att församlingarnas utrymme för att i
praktiken bestämma avgiftens  storlek inskränks.
Myndighetens beslutsfattande bör i  detta syfte
därför förenas med en förslagsrätt för församlingen.
Utskottet vill starkt understryka att församlingens
förslag därvid måste tillmätas avgörande betydelse.
Riksdagens  principbeslut  1995  innebär  att
finansieringen av begravningsverksamheten skall vara
lokalt  förankrad.  Församlingarna är med vissa
undantag de organ som enligt  regeringens  och
utskottets förslag kommer att vara huvudmän för
begravningsverksamheten  och  ha det finansiella
ansvaret för verksamheten. Om de inte har stor
frihet  att  -  inom  ramen  för det  utrymme
begravningslagen ger - ha ett avgörande inflytande i
fråga om inkomster kan huvudmannaskapet uttunnas på
ett  sätt som inte är acceptabelt. Av central
betydelse  är  också  att  den avgiftssats som
fastställs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
inte  bör skilja sig från den avgiftssats för
begravningsavgiften som skall gälla för dem som
tillhör  Svenska  kyrkan.  Beslutande myndighets
utrymme för att komma fram till en annan avgiftssats
än den föreslagna kan i princip anses vara begränsad
till de fall då avgiftssatsen otvetydigt strider mot
de förutsättningar som ges i begravningslagen.
Utskottet har övervägt vilken myndighet som är bäst
lämpad för den aktuella uppgiften och anser att det
bör vara samma samma myndighet som fastställer
clearingtaxan. Kammarkollegiet skall enligt uppgift
vara  denna myndighet och avses även vara den
myndighet som skall föra register över registrerade
trossamfund. Inom Kammarkollegiet finns en särskild
kompetens i kyrkliga  frågor. Enligt utskottets
mening talar därför övervägande  skäl  för att
Kammarkollegiet  ges  uppgiften  att  föreskriva
avgiftssatser för begravningsavgiften för dem som
inte tillhör Svenska kyrkan.
Utskottet föreslår att det införs en bestämmelse i
begravningslagen med innebörd att regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer får fastställa
begravningsavgifterna på förslag av de huvudmän för
begravningsverksamheten som inte är kommuner. Då
kommunerna är huvudmän behövs ingen annan ordning än
den regeringen föreslagit.
Utskottet har således stannat för att en statlig
myndighet bör vara den myndighet som fastställer
avgiftssatsen för begravningsavgiften och är således
inte berett att förorda att begravningsavgiftens
storlek, som föreslås i motion K11 (v) yrkande 4,
bestäms av kommunen. Motionsyrkandet avstyrks.
Utskottet har övervägt om myndighetens normbeslut i
enlighet med bestämmelserna i 35 § verksförordningen
skall kunna överklagas till regeringen. Utskottet
anser  emellertid att frågan  bör  avgöras  av
regeringen  eftersom  bestämmelser  i  fråga om
överklagande bör tas in i den förordning vari
regeringen överlämnar normgivningskompetensen till
myndigheten.
Om  en  statlig  myndighet  skall  fastställa
avgiftssatserna  för begravningsavgifterna  måste
myndigheten ha rimlig tid för åtgärden. Enligt 9
kap. 14 § i regeringens förslag till lag om ändring
i begravningslagen skall Svenska kyrkan på medium
för   automatisk   databehandling   underrätta
Riksskatteverket om de avgiftssatser som skall gälla
för det följande inkomståret. På samma sätt skall
Svenska kyrkan  till  Riksskatteverket lämna de
ytterligare uppgifter som behövs för att beräkna,
debitera, redovisa och ta in avgifterna. Regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om när och hur uppgifterna
lämnas.
Bestämmelser om skyldighet för Svenska kyrkan att
lämna uppgifter också till den myndighet regeringen
bestämmer bör införas i begravningslagen. Enligt
uppgift från Riksskatteverket är det angeläget att
uppgifterna lämnas dit  senast den 3 december i
enlighet med vad som föreslås i 6 § förslaget till
lag om avgift till registrerat trossamfund. En sådan
tidsgräns förutsätter att senaste tidpunkt  för
församlingarnas  ställningstagande  i  fråga  om
avgiftssatsen för begravningsavgift förläggs till i
vart fall inte senare än mitten av november om den
statliga myndigheten skall kunna hinna med att fatta
beslut om avgiftssatserna. Frågan om när uppgifterna
skall lämnas skall enligt 9 kap. 14 § regeringens
förslag till lag om ändring i begravningslagen
regleras i förordning eller myndighetsföreskrifter.
Senaste tidpunkt för fastställande av kyrkoavgift
avses regleras i kyrkoordningen. Enligt utskottets
mening bör det kunna förutsättas att kyrkoordningens
regler i detta avseende anpassas till de nu aktuella
nya förutsättningarna.
Den av  utskottet nu föreslagna ordningen för
fastställande   av   begravningsavgift  skulle
visserligen kunna innebära ett minskat behov av
ombud som skall tillvarata de personers intressen
som inte tillhör Svenska kyrkan. Som utskottet
framhållit är avsikten dock att myndighetsbeslutet
skall ha en mer formell karaktär och inte egentligen
påverka huvudmannens handlingsfrihet. Det kommer
fortfarande att finnas anledning att i särskild
ordning tillvarata de personers intressen som inte
tillhör Svenska kyrkan. Utskottet anser därför att
det också med den nu föreslagna ordningen finns ett
behov av ombud och avstyrker följaktligen motion K12
(m) yrkande 4, vari yrkas avslag på förslaget om
ombud.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Propositionen

Riksdagens principbeslut  år  1995  innebär att
kulturminneslagens skydd för kyrkliga kulturminnen
skall behållas även vid ändrade relationer mellan
staten och Svenska kyrkan. I princippropositionen
(prop. 1995/96:80 s. 38 f.) framhölls att bevarandet
av de kyrkliga kulturvärdena är en angelägenhet för
hela samhället och det svenska folket och att det
inte är rimligt att den totala kostnaden för detta
allmänintresse  bärs  endast av Svenska kyrkans
medlemmar. De skyddsbestämmelser som finns innebär
inskränkningar och ibland fördyringar vid skötseln
av egendomen. Svenska kyrkan borde därför enligt
principbeslutet kunna få viss ersättning för vård av
kulturhistoriskt värdefull egendom.
Kommittén  angående  det  kyrkliga  kulturarvet
föreslog  i  betänkandet  Den  kulturhistoriskt
värdefulla kyrkliga  egendomen  och de kyrkliga
arkiven (SOU 1997:43) att den årliga  statliga
ersättningen  skulle uppgå till ett belopp som
motsvarade  460 miljoner  kronor  i  1996  års
penningvärde, vilket innebär 0,05 % av det totala
kommunala skatteunderlaget. Enligt kommittén borde
ersättningen finansieras av en särskild skatt som
tas  ut proportionellt mot inkomsten  av  alla
skattskyldiga,  både  kyrkotillhöriga  och icke-
kyrkotillhöriga.  Kommittén föreslog vidare  att
kyrkan skall åta sig att vidta åtgärder för att
kyrkans sammanlagda uttag av kyrkoavgift minskas i
totalt  samma  omfattning  som  den  statliga
ersättningen uppgår till.
1998 års kyrkomöte ansåg att det finns behov av en
kyrkoantikvarisk ersättning motsvarande 460 miljoner
kronor  i  1996  års  penningvärde  med  årlig
indexuppräkning.  Det saknades enligt kyrkomötet
anledning att införa en särskild skatt för att
finansiera den kyrkoantikvariska ersättningen.
Regeringen föreslår nu att Svenska kyrkan fr.o.m.
år 2002 skall ha rätt till viss ersättning från
staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i
samband  med  vård och underhåll  av  kyrkliga
kulturminnen (kyrkoantikvarisk  ersättning).  Den
statliga ersättningen skall betalas med 50 miljoner
kronor för år 2002, 100 miljoner kronor för år 2003,
150 miljoner kronor för år 2004, 200 miljoner kronor
för år 2005, 250 miljoner kronor för år 2006, 300
miljoner kronor för år 2007, 390 miljoner kronor för
år 2008 samt med 460 miljoner kronor för år 2009.
När det gäller frågan om den statliga ersättningens
storlek måste enligt propositionen beaktas att det
är förenat med svårigheter att bedöma omfattningen
av kostnaderna för att upprätthålla de kyrkliga
kulturvärdena. Regeringen vill peka på att det under
senare år i större utsträckning än tidigare har
genomförts   kostnadskrävande  underhåll   och
restaureringar   av   kyrkobyggnader,   vilket
möjliggjorts  bl.a.  av   att   det   s.k.
kyrkobyggnadsbidraget ur kyrkofonden blivit större
och nu uppgår till 90 miljoner kronor årligen. I
propositionen hänvisas också till att staten och
Svenska kyrkan under åren 1998-2000 genomför ett
gemensamt sysselsättningsprogram, det s.k. miljard-
programmet för kyrkliga jobb, som gör det möjligt
för Svenska kyrkan  att  exempelvis  rusta upp
kyrkobyggnader  och andra byggnader samt utföra
nödvändigt underhåll. Det finns goda förutsättningar
för att Svenska kyrkans  kyrkobyggnader och de
kyrkliga kulturminnena i övrigt skall vara i ett
allmänt gott skick vid relationsändringen och ett
antal år därefter. Detta gäller enligt regeringen
särskilt   åren   2000   och   2001   då
sysselsättningsprogrammet, som i stor utsträckning
avser byggnadsarbeten, just kommer att ha avslutats.
I god tid före tioårsperiodens utgång skall det
enligt propositionen tas fram ett underlag till en
allsidig belysning av de kyrkoantikvariska frågorna.
Utgångspunkten är att staten  i  enlighet  med
principbeslutet om ändrade relationer mellan staten
och Svenska kyrkan långsiktigt skall ge ersättning
för vård och underhåll av de kyrkliga kulturvärdena.
Om inte erforderlig finansiering kan ordnas inom
reformens ram eller det aktuella utgiftsområdet,
vilket anges vara regeringens ambition, är statens
utgångspunkt att väsentligt minska det statliga
stödet efter tioårsperioden. Regeringen kommer att
överväga att under perioden och för tiden därefter
införa någon form av avgift eller skatt. Skulle
detta  inte  visa sig lämpligt kan det enligt
regeringen bli nödvändigt att pröva en sänkning av
ambitionen på området.
Det  förhållandet att kyrkan får  en  statlig
ersättning  innebär  att  Svenska kyrkan delvis
avlastas  kostnaderna  för att upprätthålla  de
kyrkliga  kulturvärdena. Den  totala  ekonomiska
belastningen  på kyrkan minskar alltså i samma
utsträckning som ersättning utgår. Med hänsyn till
detta samt till de ekonomiska konsekvenser i övrigt
som uppstår för Svenska kyrkan med anledning av
reformen,  anser  regeringen  att  det  under
tioårsperioden till följd av stat-kyrka-reformen
finns ett utrymme för en sänkning av kyrkoavgiften
som bör utnyttjas.
Den kyrkoantikvariska ersättningen skall fördelas av
Svenska kyrkan. På nationell nivå skall ersättningen
fördelas mellan stiften, och stiften skall besluta
om ersättningen inom sitt område. Varje beslut om
fördelning skall föregås av samråd med myndigheter
inom kulturmiljöområdet. Riksantikvarieämbetet skall
ges tillfälle att yttra sig över fördelningen mellan
stiften  och respektive länsstyrelse skall  ges
tillfälle att yttra sig över fördelningen inom
stiftet.

I propositionen aviseras en överenskommelse mellan
staten och Svenska kyrkan i frågor som rör de
kulturhistoriska värdena. Överenskommelsen ligger
vid sidan av frågan  om  den kyrkoantikvariska
ersättningen. En löpande utvärdering och uppföljning
skall göras vid s.k. kontrollstationer. Den första
kontrollstationen skall infalla under år 2009 och
därefter vart femte år. 1998 års kyrkomöte har
framhållit att en överenskommelse bör sträcka sig
över 25 år med kontrollstationer vart femte år, som
börjar år 2005.
Regeringen anser att överenskommelsen inte bör
tidsbegränsas utan gälla tills vidare. Det är en
annan  sak  att  förslaget  om kyrkoantikvarisk
ersättning avser en tioårsperiod. Det är enligt
regeringen lämpligt att lägga in kontrollstationer
vart femte år med början år 2009. Överenskommelsen
bör  behandla  allmänna  frågor  som  rör  de
kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan. De
närmare  villkoren bör formuleras till och med
nästföljande  kontrollstation.  Inom  ramen  för
överenskommelsen  bör bl.a. behandlas frågan om
justering av den statliga ersättningen för det fall
omfattningen av kyrkans ansvar för de kyrkliga
kulturminnena på ett väsentligt sätt ändras.
Enligt regeringens uppfattning  bör det skapas
samrådsgrupper för frågor som rör de  kyrkliga
kulturvärdena. Samrådsgrupperna, som bör bestå av
representanter för de antikvariska myndigheterna och
Svenska kyrkan, bör vara ett forum för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte. Samarbetet bör kunna bidra till
att öka kunskap om och förståelse för olika krav och
behov  och  därmed  skapa  förutsättningar  för
samförståndslösningar,  exempelvis  vid  sådana
avvägningar  mellan  önskningar  att  förändra
kyrkorummet utifrån församlingens och gudstjänstens
behov och strävan att bevara de kulturhistoriska
värdena.
Relationsändringen innebär att det finns vissa
behov av ändringar i kulturminneslagen. Skyddet för
kyrkobyggnader  i 4 kap. kulturminneslagen  bör
således gälla oavsett ägare. Med kyrkobyggnad avses
en byggnad som före den 1 januari 2000 invigts för
Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000
ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar. Vidare bör
enligt regeringen  finnas  bestämmelser  om den
kyrkoantikvariska ersättningen och dess fördelning
samt en föreskrift som gör det möjligt att ingripa
för att åstadkomma rättelse om bestämmelser och
beslut enligt 4 kap. kulturminneslagen inte följs.
Domkapitlets  rätt  att  överklaga  beslut  i
tillståndsärenden enligt 4 kap. kulturminneslagen
upphävs och ersätts inte av någon motsvarande rätt
för stiftet.
Regeringen föreslår att varje församling skall utse
två personer som skall föra en förteckning över
kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt  värde.
Stiftet skall minst vart sjätte år kontrollera att
de föremål som tas upp i förteckningen finns kvar.
Efter varje kontroll skall en kopia av förteckningen
skickas till länsstyrelsen. Bestämmelserna i 4 kap.
kulturminneslagen skall gälla även för kyrkliga
inventarier  av  kulturhistoriskt  värde  på
kyrkotomter.
Länsstyrelses beslut att ta upp ett föremål i
förteckningen eller vidta någon åtgärd för att
skydda  eller  vårda  ett  föremål  får enligt
regeringens  förslag  överklagas  hos  allmän
förvaltningsdomstol i stället för som i dag hos
regeringen, liksom Riksantikvarieämbetets beslut om
att bestämmelserna i 4 kap. kulturminneslagen om
tillståndsprövning skall tillämpas i fråga om en
kulturbyggnad,   en   kyrkotomt   eller   en
begravningsplats som tillkommit efter år 1939.

Motionerna

Flera motioner tar upp frågan om storleken av den
kyrkoantikvariska ersättningen under åren 2000-2009.
I motion K12 (yrkandena 1 och 2) av Per Unckel m.fl.
(m) framhålls att den kulturhistoriska överkostnaden
för Svenska kyrkan är en följd av bestämmelserna i
kulturminneslagen. Regeringens nu framlagda förslag
att kyrkoantikvarisk ersättning inte skall lämnas
för åren 2000 och 2001 innebär enligt motionärerna
ett avsteg från riksdagens principbeslut år 1995 som
gäller behovet av  ersättning under tiden från
relationsförändringen den 1 januari 2000. Regeringen
bör i konsekvens med principbeslutet i samband med
vårpropositionen  återkomma  med  förslag  om
kyrkoantikvarisk ersättning för åren 2000 och 2001.
Ingvar Svensson m.fl. (kd) framhåller i motion K10
(yrkandena 2 och 3) att det, som kyrkomötet angett,
finns ett behov av en årlig ersättning med ett
belopp motsvarande 460 miljoner kronor fr.o.m.  år
2000. Regeringen bör återkomma med nytt förslag om
detta. I motion K13 av Lennart Fridén (m) och Erik
Arthur Egervärn (c) begärs att riksdagen avslår det
framlagda förslaget om kyrkoantikvarisk ersättning.
I stället bör regeringen återkomma med ett förslag
som bättre svarar mot behovet och de allmänna
principerna i överenskommelsen mellan Svenska kyrkan
och staten och som ger den nödvändiga stabiliteten
genom en långsiktig lösning.
Mats Einarsson m.fl. (v) motsätter sig i motion K11
att den kyrkoantikvariska ersättningen på förhand
binds på det sätt som föreslås i propositionen. I
stället bör ersättningen prövas årligen i samband
med fastställande av statens budget (yrkande 5).
När det gäller frågan om det fortsatta stödet efter
år 2009 anser motionärerna bakom motion K10 att en
utvärdering och omprövning av den kyrkoantikvariska
ersättningen skall  göras  inom en tioårsperiod
(yrkande 4). Marianne Andersson och Birgitta Sellén
(båda c) begär i motion K15 en utredning i syfte att
garantera skyddet av de kyrkliga kulturminnena även
efter  2009.  Motionärerna  hänvisar  till  att
regeringen i propositionen framhåller att det kan
bli nödvändigt att pröva en sänkning av ambitionen
vad gäller skyddet av kulturminnen om det ekonomiska
stödet inte kan upprätthållas.
I  motion K18 av Helena Bargholtz och Barbro
Westerholm (båda fp) framhålls att det årliga stödet
t.o.m. år 2009 måste ses som en övergångslösning.
Särlösningar för ett samfund är inte acceptabla. En
fortsatt finansiering i enlighet med den modell som
avses gälla t.o.m. år 2009  bör  därför  inte
övervägas. Detta bör enligt motionen ges regeringen
till känna (yrkande 2). Enligt motion Kr265 av Elver
Jonsson (fp)  bör  stödet  för kulturhistoriskt
värdefulla kyrkobyggnader knytas till skyddsvärda
kyrkobyggnader     oavsett     trossamfund.
Kulturminneslagen  bör anpassas  så  att  också
kyrkobyggnader hos de fria trossamfunden omfattas.
I motion K16 av Ewa Larsson (mp) framhålls att det
är rimligt med kontrollstationer vart femte år, den
första i god tid före år 2009, men det behövs en
tydligare tidsangivelse (yrkande 3). Det är vidare
enligt motionen viktigt att länsstyrelserna har
tillräckliga  resurser  för  att  svara  mot
kulturminneslagens krav (yrkande 4).
I motion K16 (yrkandena 1 och 2) av Ewa Larsson (mp)
och motion Kr274 (yrkande 59) av Birger Schlaug
m.fl. (mp) behandlas frågan om kyrkobyggnadernas
tillgänglighet. Kyrkan bör i större utsträckning än
i dag hållas öppen för alla för gudstjänst men också
som mötesplats mellan människor och mellan den
enskilda människan och hennes tro. Kyrkolokaler
erbjuder också ofta förnämlig akustik och passar
därför utmärkt som konsertlokaler. Samhällets ansvar
att bidra med förvaltning och förädling av vårt
kulturarv får inte minska efter relationsändringen.
Om inte kyrkan uppfattas som allmän kommer inte
samhället heller att framöver vilja avsätta medel
till dess kulturminnesvård.

Rätten att fatta beslut om fördelning och användning
av kyrkoantikvarisk ersättning  på  central och
regional  nivå bör enligt motion K11 (v) inte
överlämnas till  Svenska kyrkan. I stället bör
besluten  fattas  av  Riksantikvarieämbetet  och
länsstyrelserna på respektive nivå utan att det görs
någon principiell skillnad mellan kyrkliga och andra
kulturminnen (yrkande 6).

Kulturutskottets yttrande

Kulturutskottet konstaterar  att det finns goda
förutsättningar  för  att  Svenska   kyrkans
kyrkobyggnader  och de kyrkliga kulturminnena i
övrigt skall vara i ett allmänt gott skick vid
relationsändringen  och  ett antal år därefter.
Kulturutskottet framhåller att den tid regeringen
garanterar ersättning är en relativt lång tid. I
likhet med regeringen anser utskottet att det inte
bör komma i fråga att binda staten för en längre
tid. Samtidigt erinras om att avsikten är att det
före  tioårsperiodens  utgång  skall  förekomma
särskilda överläggningar mellan staten och Svenska
kyrkan  om  den  fortsatta  ersättningen  efter
tioårsperioden.   Kulturutskottet   tillstyrker
regeringens  förslag att  den  kyrkoantikvariska
ersättningen bör utgå fr.o.m. år 2002 t.o.m. år 2009
och stegvis höjas från 50 miljoner kronor till 460
miljoner  kronor per år. Motionerna  K10  (kd)
yrkandena 2 och 3 delvis, K11 (v) yrkande 5 delvis,
K12 (m) yrkandena 1 och 2 samt K13 (m, c) delvis
avstyrks.

Det är enligt kulturutskottets mening nu för tidigt
att säga vilken ambitionsnivå som staten skall hålla
efter den första tioårsperioden; det får kommande
uppföljning  och  analys  och  därpå  grundade
överväganden utvisa. Kulturutskottet vill dock i
likhet med regeringen betona att utgångspunkten bör
vara att staten i enlighet med principbeslutet om
ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan
långsiktigt skall ge ersättning  för  vård och
underhåll   av  de  kyrkliga  kulturvärdena.
Kulturutskottet  understryker vikten av att ett
underlag för kommande överläggningar mellan staten
och  Svenska  kyrkan tas fram i god tid före
tioårsperiodens utgång  så  att det kan finnas
tillgängligt  senast  vid slutet av  år  2008.
Kulturutskottet avstyrker  motionerna  K10  (kd)
yrkandena 3 delvis och 4, K11 (v) yrkande 5 delvis,
K13 (m, c) delvis, K15 (c), K16 (mp) yrkande 3, K18
(fp) yrkande 2 och Kr265 (fp).

När det gäller fördelningen av den kyrkoantikvariska
ersättningen anser kulturutskottet i likhet med
regeringen att Svenska kyrkan bör få ansvaret för
denna. Svenska kyrkan har ansvaret för att de
kyrkliga kulturminnena vårdas och underhålls. Genom
att  Svenska  kyrkan  får  ansvaret  också för
fördelningen  av  ersättningen  skapas  bättre
möjligheter för Svenska  kyrkan  att  göra den
planering  och  de  prioriteringar  som  är en
förutsättning för att vård och underhåll i enlighet
med kulturminneslagens  bestämmelser skall kunna
bedrivas på ett ändamålsenligt och rationellt sätt.
Viktigt är emellertid att fördelningen sker efter
samråd   med    Riksantikvarieämbetet   och
länsstyrelserna.  I  sammanhanget  understryker
kulturutskottet vikten av att det inom Svenska
kyrkans  egen  organisation  finns  erforderlig
kompetens när det gäller vård och underhåll av de
kyrkliga kulturvärdena samt att de erfarenheter som
samlats där bevaras och utvecklas. Motion K11 (v)
yrkande 6 avstyrks.

Kulturutskottet betonar vidare  vikten av allas
tillgång  till  de  kyrkliga  kulturminnena.
Kulturutskottet  hänvisar  till  att  regeringen
framhållit att det av den kommande överenskommelsen
mellan  staten  och  Svenska  kyrkan  om  de
kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan bör
framgå att de kyrkliga kulturminnena i framtiden
skall vara tillgängliga för alla i minst samma
utsträckning   som   före  relationsändringen.
Kulturutskottet anser att något särskilt uttalande
av riksdagen inte torde vara nödvändigt. Motion K16
(mp) yrkande 2 avstyrks därför.

Kulturutskottet tillstyrker regeringens förslag till
ändringar   i   kulturminneslagen  beträffande
kyrkobyggnader, kyrkliga inventarier, överklagande
och vidtagande av rättelse.

Konstitutionsutskottets bedömning

Konstitutionsutskottet  vill  i  likhet  med
kulturutskottet  understryka  att  de  kyrkliga
kulturminnena är en  betydelsefull del av vårt
nationella kulturarv.  Svenska  kyrkan förvaltar
sålunda ett oersättligt kulturarv som byggts upp
under århundraden och som avspeglar och utgör en
väsentlig del av vår historia. Bevarandet av de
kyrkliga kulturhistoriska värdena är en angelägenhet
för hela samhället och för Svenska folket.

När det gäller storleken av den kyrkoantikvariska
ersättningen under den närmaste tioårsperioden vill
konstitutionsutskottet i likhet med kulturutskottet
framhålla att det är förenat med stora svårigheter
att bedöma kostnaderna för att upprätthålla de
kyrkliga kulturvärdena och avgöra hur stor del av
kostnaderna som staten respektive Svenska kyrkan bör
svara för.
De kostnader staten bör bidra till är endast de som
är betingade av kulturhistoriska hänsynstaganden. I
bedömningen av hur stora dessa kostnader är kan inte
bortses från att det under senare år i större
utsträckning än tidigare genomförts kostnadskrävande
underhåll  och restaureringar av kyrkobyggnader.
Detta har gjorts möjligt bl.a. genom att det s.k.
kyrkobyggnadsbidraget ur kyrkofonden under tiden
från år 1989 ökat från 30 miljoner kronor per år
till ca 90 miljoner kronor årligen. Till detta
kommer det för staten och Svenska kyrkan gemensamma
sysselsättningsprogrammet,     det     s.k.
miljardprogrammet för kyrkliga jobb, vars syfte
visserligen  i  första  hand  är  att  minska
arbetslösheten genom att det skapas arbetstillfällen
inom Svenska kyrkan. Programmet skall dock även
medverka till att de kyrkliga värdena bevaras och
stärks,  och  det avser  i  stor  utsträckning
byggnadsarbeten. Detta sysselsättningsprogram gör
det möjligt för Svenska kyrkan att exempelvis rusta
upp kyrkobyggnader och andra byggnader samt att
utföra nödvändigt underhåll.
Konstitutionsutskottet gör liksom regeringen och
kulturutskottet den bedömningen att det mot denna
bakgrund finns goda förutsättningar för att Svenska
kyrkans kyrkobyggnader och de kyrkliga kulturminnena
i övrigt skall vara i ett allmänt sett gott skick
vid relationsändringen och ett antal år därefter.
Detta gäller särskilt åren  2000  och 2001 då
sysselsättningsprogrammet just avslutats. Mot denna
bakgrund och med hänsyn till de för kyrkan positiva
ekonomiska effekterna av reformen anser utskottet
att  regeringens  förslag  om  kyrkoantikvarisk
ersättning  bör  godtas.  Den  kyrkoantikvariska
ersättningen bör lämnas fr.o.m. år 2002 till och med
år 2009 och stegvis höjas från 50 miljoner kronor
till   460   miljoner   kronor   per   år.
Konstitutionsutskottet  förordar  sålunda  att
riksdagen  godkänner  regeringens  förslag  om
kyrkoantikvarisk ersättning och avstyrker motionerna
K12 (m) yrkandena 1 och 2, K10 (kd) yrkandena 2 och
3 delvis samt K13 (m, c) delvis.
När det gäller det i motion K11 (v) framställda
yrkandet om att ersättningen bör prövas årligen i
samband med fastställandet  av  statens  budget
(yrkande  5)  konstaterar  utskottet  att  ett
godkännande av  riksdagen  är  att se som ett
principbeslut om kyrkoantikvarisk ersättning under
den aktuella perioden. Frågan kommer således att
behandlas  i  samband  med  fastställandet  av
statsbudgeterna under denna period. Utskottet har
tidigare uttalat sig för en långsiktig lösning när
det gäller den kyrkoantikvariska ersättningen. Ett
principiellt  ställningstagande  nu  beträffande
perioden  2000-2009 ligger i linje med  detta.
Konstitutionsutskottet avstyrker följaktligen motion
K11 (v) yrkande 5.
Flera motioner tar upp frågan om kyrkoantikvarisk
ersättning efter år 2009. Konstitutionsutskottet
delar kulturskottets uppfattning att det nu är för
tidigt att ange den ambitionsnivå som staten skall
hålla  efter   den   första  tioårsperioden.
Ambitionsnivån  bör  läggas  fast  först  efter
uppföljning  och  analys  och  därpå  följande
överväganden. En utgångspunkt måste därvid, som
kulturutskottet betonar, vara att staten i enlighet
med principbeslutet långsiktigt skall ge ersättning
för vård och underhåll av de kyrkliga kulturvärdena.
Överväganden  om  ersättningens  storlek  efter
tioårsperiodens utgång bör som regeringen framhåller
ske först efter särskilda överläggningar mellan
staten och Svenska kyrkan. Konstitutionsutskottet är
mot denna bakgrund inte berett att förorda att
riksdagen  nu  tar  ställning  i  fråga  om
kyrkoantikvarisk  ersättning  efter år 2009 och
avstyrker därför motion K10 (kd) yrkande 3 delvis
och motion K13 (m, c) delvis.
Det kan enligt utskottets mening förutsättas att i
den nämnda analysen och övervägandena också kommer
att ingå jämförelser med den antikvariska ersättning
som utgår i andra fall även om mycket talar för att
kyrkobyggnadernas ålder gör att Svenska kyrkans
antikvariska  värden  många  gånger  intar  en
särställning. Enligt utskottets mening bör analysen
och övervägandena avvaktas också när det gäller
frågan om en principiell lösning som på sikt är
densamma för alla samfund. Också motionerna K18
yrkande 2 (fp) och Kr265 (fp) avstyrks följaktligen.
Konstitutionsutskottet vill liksom kulturutskottet
understryka vikten av att ett underlag för de
aviserade överläggningarna om ersättningen efter år
2009 tas fram i god tid före tioårsperiodens utgång.
Konstitutionsutskottet  förutsätter i likhet med
kulturutskottet  att  underlaget  skall  finnas
tillgängligt senast vid slutet av år 2008. Något
tillkännagivande till regeringen om detta är enligt
utskottets mening inte påkallat. Motionerna K16 (mp)
yrkande 3 och K10 (kd) yrkande 4 avstyrks därför.
Konstitutionsutskottet är inte heller berett att
tillstyrka ett tillkännagivande till regeringen om
en utredning i syfte att garantera skyddet av de
kyrkliga kulturminnena. Motion K15 (c) avstyrks
följaktligen.
Våren 1998 behandlade utskottet ett yrkande om
kyrkobyggnadernas ökade tillgänglighet för konserter
o.d. med anledning av motionsyrkanden  liknande
motionerna K16 yrkande 1 samt Kr274 yrkande 59 (båda
mp).  Utskottet  avstyrkte  motionsyrkandena med
hänvisning till frågans inomkyrkliga karaktär (bet.
1997/98:KU20).  I den nu aktuella propositionen
hänvisas till att  frågan  om kyrkobyggnadernas
tillgänglighet  avses  ingå  i  den  kommande
överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan.
Avsikten är att Svenska kyrkan skall svara för att
de  kyrkliga  kulturminnena  i  framtiden  är
tillgängliga för var  och  en  i  minst samma
utsträckning som före relationsändringen, oberoende
av exempelvis kyrkotillhörighet. Enligt utskottets
mening saknas mot denna bakgrund anledning för
riksdagen att göra ett tillkännagivande om kyrkans
tillgänglighet. Motionerna K16 yrkandena 1 och 2
samt Kr274 yrkande 59 avstyrks följaktligen.

När  det gäller frågan om fördelningen av den
kyrkoantikvariska     ersättningen     anser
konstitutionsutskottet i likhet med kulturutskottet
att övervägande skäl talar för att Svenska kyrkan,
som har ansvaret för att de kyrkliga kulturminnena
vårdas och underhålls, bör få ansvaret också för
fördelningen av ersättningen. Genom att Svenska
kyrkan får detta ansvar skapas bättre möjligheter
för Svenska kyrkan att göra den planering och de
prioriteringar som är en förutsättning för att vård
och underhåll i enlighet med kulturminneslagens
bestämmelser  skall  kunna  bedrivas  på  ett
ändamålsenligt   och    rationellt    sätt.
Konstitutionsutskottet  vill  i  likhet  med
kulturutskottet  understryka  vikten  av  att
fördelningen   föregås   av   samråd   med
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Motion
K11 (v) yrkande 6 avstyrks.
Utskottet utgår från att frågan om länsstyrelsernas
resurser för att kunna fullgöra sitt ansvar enligt
kulturminneslagen  kommer  att  bevakas  inom
Regeringskansliet  inom ramen för budgetarbetet.
Något tillkännagivande till regeringen i denna del
är inte påkallat. Motion K16 (mp)  yrkande  4
avstyrks.

Offentlighet och insyn samt de kyrkliga
arkiven

Propositionen

Regeringen  föreslår  att den offentligrättsligt
reglerade  handlingsoffentligheten  inom  Svenska
kyrkan  skall   avse  handlingar  som  rör
begravningsverksamheten  samt  fördelningen  och
användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen.

Regeringen föreslår att allmänna handlingar som före
år 2000 har kommit in till eller upprättats hos
myndigheter med  uppgifter som hänför sig till
Svenska  kyrkans  verksamhet  efter  beslut  av
regeringen skall kunna förvaras hos Svenska kyrkan
eller någon av dess organisatoriska delar efter
relationsändringen utan att därigenom upphöra att
vara allmänna. En särskild lag föreslås stiftas om
detta.     Handlingsoffentligheten    enligt
tryckfrihetsförordningen   skall   bestå,  och
bestämmelserna i sekretesslagen samt bestämmelserna
i övrigt i arkivlagen skall tillämpas i samma
utsträckning som före relationsändringen.
Allmänna handlingar som före år 2000 har kommit in
till eller upprättats hos Svenska kyrkans beslutande
organ skall överlämnas till arkivmyndighet inom tre
månader från relationsändringen. Handlingarna skall
dock även därefter efter beslut av regeringen kunna
förvaras hos Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar utan att därigenom upphöra att
vara allmänna.
Svenska kyrkan skall enligt regeringens förslag
lämna uppgifter om indelning och stadgar till det
statliga registret över trossamfund. Därigenom kan
arkivmyndigheternas  behov  av information kunna
tillgodoses. De statliga arkivmyndigheterna bör ha
tillsyn över de kyrkliga organ som förvarar allmänna
handlingar såvitt avser dessa handlingar samt ha
rätt att överta de aktuella arkiven. Utöver de
generella   föreskrifter   som   finns   i
arkivlagstiftningen   kan   behövas  särskilda
bestämmelser om hanteringen av de kyrkliga arkivens
bestånd av allmänna handlingar.
Regeringen gör bedömningen att det inte finns
anledning att reglera frågan om storleken av avgift
för  kopia  eller avskrift av handling som är
offentlig utan utgår från att Svenska kyrkan tar
ansvar för att möjligheterna att ta del av allmänna
handlingar  inte fördyras eller på annat  sätt
försvåras jämfört med vad som gäller i dag.
Svenska kyrkan svarar enligt propositionen för
kostnaderna för arkiven fram till dess materialet
har överlämnats till arkivmyndigheterna.  Staten
svarar för de kostnader som uppkommer därefter.

Kulturutskottets yttrande

Kulturutskottet  har inte något att erinra mot
regeringens förslag till ändringar i sekretesslagen
rörande handlingsoffentlighet beträffande handlingar
som in-kommit till eller upprättats hos Svenska
kyrkans verksamhet efter relationsändringen och som
rör  fördelningen  och  användningen  av  den
kyrkoantikvariska ersättningen.
Inte heller har kulturutskottet något att invända
mot vad regeringen  anfört  under avsnittet De
kyrkliga arkiven beträffande handlingar som före år
2000  har kommit in till eller upprättats hos
myndigheter som har uppgift som hänför sig till
Svenska kyrkan. Kulturutskottet påpekar att det
anförs i propositionen att regeringens överväganden
i fråga om kostnader stämmer överens med gällande
principer och att något förslag ej läggs fram för
riksdagen. Kulturutskottet anmärker att regeringen
dock  felaktigt  i  propositionstexten betecknat
övervägandena som ett förslag.

Konstitutionsutskottets bedömning

Konstitutionsutskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till lag om överlämnande  av  allmänna
handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar för förvaring m.m., förslag
till lag om ändring i arkivlagen (1990:782), förslag
till  lag  om ändring i lagen (1994:1383)  om
överlämnande av allmänna handlingar till andra organ
än myndigheter för förvaring samt förslag till
ändringar i sekretesslagen (1980:100). Mot bakgrund
av att regeringen numera föreskrivit (SFS 1999:77)
att lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen
(1980:100) skall träda i kraft den 1 april 1999 bör
dock den ändring som i den nu aktuella propositionen
föreslås i lagen om ändring i lagen (1998:624) om
ändring i sekretesslagen (1980:100) ersättas av
förslag  till lag om ändring i  sekretesslagen
(1980:100)  med ikraftträdande den 1 juni 1999
(bil.5).

Svenska kyrkans personal

Propositionen

Regeringen föreslår att anställningsavtalen för all
offentliganställd personal inom Svenska kyrkan den 1
januari 2000 går över  till  det  registrerade
trossamfundet   Svenska  kyrkan  eller  dess
organisatoriska delar.  Personalen garanteras de
rättigheter  som de har i dag  på  grund  av
anställningsavtal       och       andra
anställningsförhållanden.   Även  skyldigheterna
består.  Den  arbetstagare som inte  vill  att
anställningsavtalen skall gå över till den nya
arbetsgivaren skall anmäla detta senast den 31
december 1999, och anställningen anses då upphöra
den 1 januari 2000. En särskild lag stiftas om
Svenska kyrkans personal vid relationsändringen.
När det gäller prästerna talar enligt regeringen
övervägande skäl för att kyrkokommunen  är den
egentlige arbetsgivaren, medan staten endast agerar
som ställföreträdare för kyrkokommunen. Särskilda
regler på kyrkans område innebär enligt regeringen
att fullmaktshavare på kyrkans område inte har någon
särskild rätt gentemot vare sig staten eller sin
arbetsgivare utöver vad som följer av regleringen i
kyrkolagen. En fullmaktsanställd präst förlorar i
princip fullmakten när han eller hon får en annan
tjänst (jfr 35 kap. 10 § kyrkolagen).
Övergången av rättigheter och skyldigheter skall
även omfatta pensionsrättigheterna. Det stift, den
församling eller den kyrkliga samfällighet  som
anställningsavtalen går över till skall svara för de
pensionsåtaganden  som  gäller  för  biskoparna,
prästerna respektive anställda med kyrkokommunala
villkor  vid  tidpunkten för relationsändringen.
Arbetsgivarna inom Svenska kyrkan skall ha fonderat
sina historiska pensionsåtaganden för anställda med
kyrkokommunala villkor senast vid utgången av år
2009. Till dess fondering skett skall arbetsgivaren
kreditförsäkra sina åtaganden. För pensionsåtaganden
som inte är möjliga att kreditförsäkra skall Svenska
kyrkan svara solidariskt med sina organisatoriska
delar.
Regeringen bedömer att ett så stort kapital som vid
tidpunkten för relationsändringen motsvarar hela
pensionsskulden inklusive den särskilda löneskatten
skall avskiljas ur kyrkofonden och användas för att
trygga    biskoparnas    och    prästernas
pensionsfordringar. Vidare är bedömningen att 300
miljoner kronor skall avskiljas ur kyrkofonden och
användas för att underlätta ett samlat tryggande av
pensionsfordringarna  för  de  anställda  med
kyrkokommunala villkor.

Konstitutionsutskottets bedömning

Konstitutionsutskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till lag om Svenska kyrkans personal vid
relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan
den 1 januari 2000. Utskottet vill framhålla att det
är angeläget att arbetsgivare inom Svenska kyrkan i
enlighet med 5 § i lagförslaget  tryggar sina
åtaganden på ett sådant sätt att bestämmelserna i 6
§ samma lagförslag om solidariskt ansvar för Svenska
kyrkan inte onödigtvis behöver tillämpas.

Beskattning av trossamfunden

Propositionen

Regeringen föreslår att registrerade trossamfund,
däribland Svenska kyrkan och dess organisatoriska
delar, i likhet med ideella föreningar under vissa
förutsättningar skall vara begränsat skattskyldiga
till    inkomst-    och    mervärdesskatt.
Prästlönetillgångarna  skall  vara befriade från
inkomst-  och  förmögenhetsskatt  under   en
övergångsperiod.  En  förlängning  av undantaget
förutsätter  ett  nytt  riksdagsbeslut  eller
modifiering av övergångsregeln.
Fastighetsskatt skall inte betalas för byggnad och
tomtmark som ägs av ett registrerat trossamfund
eller någon av dess registrerade organisatoriska
delar och som till  övervägande del används i
verksamheten. Inte heller för prästlönetillgångarna
skall  fastighetsskatt  betalas.  Undantag  från
skyldigheten att betala stämpelskatt  görs  för
förvärv av mark för allmän begravningsplats och
byggnader     med     anknytning    till
begravningsverksamheten. Den egendomsöverföring som
har direkt samband med relationsändringen eller med
registrering som trossamfund bör enligt regeringens
bedömning vara befriad från stämpelskatt.
Regeringen anser att stiftelser med ändamål att
främja religiös verksamhet inte skall vara begränsat
skattskyldiga  utan som i dag i princip fullt
skattskyldiga.  Regeringen  hänvisar  till  att
beskattningen av stiftelser och ideella föreningar
är föremål för översyn på grundval av betänkandet
Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella
föreningar (SOU 1995:63),  där en förutsättning
varit att grunderna för skattebefrielse inte fick
utformas mindre restriktivt än i dag. Det är enligt
regeringen   olämpligt  att  under  pågående
översynsarbete föreslå ändringar som strider mot en
av de utgångspunkter som gäller för översynen.
Regeringen framhåller också att det inte varit ett
syfte  med  stat-kyrka-reformen  att  förändra
beskattningssituationen för samfunden utöver vad som
med nödvändighet följer av själva principbeslutet om
relationsändringen.

Motionerna

Per Unckel m.fl.  (m) begär i motion K12 att
prästlönetillgångarna i framtiden får behålla sin
skattefrihet. Relationsförändringen har inte som
syfte  att  åstadkomma  några  skattemässiga
förändringar. Egendomen har i alla tider varit
befriad från skatt och har av hävd använts för att
finansiera kyrkans förkunnelse (yrkande 5). Också i
motion K10 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) begärs att
prästlönetillgångarna även i framtiden skall vara
befriade från inkomstskatt. Prästlönetillgångarna
har ett unikt ursprung. De har i huvudsak tillkommit
genom  gåvor  och  donationer  till  enskilda
församlingar  från  församlingsbor  eller  andra
privatpersoner  och  har många gånger medeltida
ursprung. I lagen om Svenska kyrkan föreskrivs att
egendomen  skall  bidra  till  de  ekonomiska
förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse (9
§). Egendomens identitet  och ändamål bör inte
förändras  i  samband  med  relationsändringen.
Prästlönetillgångarna är också en viktig komponent i
utjämningssystemet, som är en viktig förutsättning
för  att  kyrkan skall kunna  upprätthålla  en
rikstäckande verksamhet (yrkande 5).

Skatteutskottets yttrande

Skatteutskottet hänvisar till att andra trossamfund
än Svenska kyrkan i regel är organiserade som
ideella föreningar och kan välja att gå över till
den nya associationsformen eller kvarstå i sin
nuvarande form. Mot denna bakgrund och då en ökad
likställighet  mellan  olika  trossamfund enligt
principbeslutet bör eftersträvas är det naturligt
att, som föreslås i propositionen, utgå från att i
princip samma beskattningsregler skall gälla för
Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund
som  för  ideella  föreningar.  Skatteutskottet
tillstyrker de lagändringar som innebär att de
registrerade trossamfunden i skattehänseende skall
behandlas som ideella föreningar.
När  det  gäller  prästlönetillgångarna  anser
skatteutskottet att det finns skäl som i och för sig
talar för en vidare särbehandling. Ett vägande skäl
mot en mer långtgående skattebefrielse är dock att
reformens inriktning mot en  ökad likställighet
mellan Svenska kyrkan och andra trossamfund inte
skulle uppnås i denna del. Skatteutskottet hänvisar
till att regeringen gjort avvägningen att normala
skatteregler skall gälla även för Svenska kyrkan
efter en övergångsperiod. Beskattningen skall senare
ses  över  för  tiden  efter  den  närmaste
tioårsperioden. En förlängning  kräver ett nytt
riksdagsbeslut.  Skatteutskottet anser  att  den
avvägning  regeringen  gjort  bör  godtas  och
tillstyrker regeringens förslag om tidsbegränsad
skattebefrielse   för   prästlönetillgångarna.
Skatteutskottet  tillstyrker  vidare  regeringens
övriga  förslag  som  gäller  principerna  för
beskattningen  i samband med relationsändringen.
Motionerna K10 (kd) yrkande 5 och K12 (m) yrkande 5
avstyrks.
Skatteutskottet nämner också att frågan om huruvida
bårhus   skall  tas  upp  under   rubriken
ecklesiastikbyggnad kan förutsättas bli beaktad i
den översyn som nu sker av fastighetstaxeringslagen
samt att registrerade trossamfund berörs av den
översyn  av  reglerna  om  skattskyldighet  i
mervärdesskattelagen  som  enligt  direktiv  av
regeringen (dir. 1999:10) nu skall genomföras.

Konstitutionsutskottets bedömning

Konstitutionsutskottet tillstyrker  i likhet med
skatteutskottet de lagändringar som innebär att de
registrerade trossamfunden i skattehänseende skall
behandlas som ideella föreningar.
När det gäller frågan om fortsatt skattefrihet för
prästlönetillgångar efter 2010 års taxeringar delar
konstitutionsutskottet  skatteutskottets bedömning
att tillgångarna har en speciell karaktär och även
att de argument som framförts i motionerna i och för
sig kan tala för en särbehandling av tillgångarna
även i fortsättningen. Ett vägande skäl mot en mer
långtgående  skattebefrielse är  dock  reformens
inriktning på ökad likställighet mellan Svenska
kyrkan och andra trossamfund. Det kan också finnas
anledning att väga in det förhållandet att artikel
92 i Romfördraget förbjuder konkurrenssnedvridande
statliga stödåtgärder. Konstitutionsutskottet anser
i likhet med skatteutskottet att den avvägning
regeringen gjort  i  fråga om beskattningen av
prästlönetillgångar bör godtas. Under tioårsperioden
2000-2009  beskattas  inte  avkastningen  av
prästlönetillgångarna,  och  dessa  tillgångar
förmögenhetsbeskattas inte heller. Den lagtekniska
utformningen  innebär  i  sig  inte  något
ställningstagande till vilka regler som skall gälla
därefter. En förlängning av undantaget förutsätter
dock ett nytt riksdagsbeslut.
Utskottet, som inte nu är berett att ställa sig
bakom  en  längre  skattebefrielse,  tillstyrker
regeringens förslag till lag om skattefrihet för
prästlönetillgångar vid 2001-2010 års taxeringar.
Motionerna K10 (kd) yrkande 5 och K12 (m) yrkande 5
avstyrks.
Skatteutskottet har påpekat att frågan om hur
bårhus      skall     behandlas     i
fastighetstaxeringshänseende kan förutsättas beaktas
i   den   översyn   som   nu   sker   av
fastighetstaxeringslagen (dir.  1997:36) och att
registrerade trossamfund kan komma att beröras av en
nyligen  beslutad  översyn  av  reglerna  om
skattskyldighet  i  mervärdesskattelagen  m.m.
Konstitutionsutskottet  gör  inte  någon  annan
bedömning.

Statlig medverkan vid betalning av
kyrkoavgift/avgift till trossamfund

Propositionen

Regeringens förslag när det gäller statlig medverkan
vid betalning av kyrkoavgift/avgift till trossamfund
avser enbart utformningen av hjälpen  men inte
villkoren för att få denna hjälp eller andra former
av statligt stöd. Regeringen föreslås få besluta att
annat registrerat trossamfund än Svenska kyrkan
skall få statlig hjälp med att ta in avgifter.
Regeringen får också enligt förslaget besluta att
ett trossamfund som beviljats sådan hjälp inte
längre skall få den.
Lagrådet har påpekat att förslaget innebär att
regeringen ges en beslutanderätt utan några som
helst riktlinjer från riksdagens sida  och har
uttalat att man utgår ifrån att denna beslutanderätt
inte kommer att utnyttjas innan riksdagen har dragit
upp  riktlinjer  för hur beslutanderätten skall
utövas. Regeringen avser enligt propositionen att
under våren 1999 föreslå vilka förutsättningar som
skall gälla för att trossamfunden skall få statligt
stöd.
Kyrkoavgift/avgift till trossamfund som tas in med
statens hjälp skall tas ut med viss procentsats av
den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Avgiften
skall i hanteringshänseende behandlas som en skatt.
För den som tillhör Svenska kyrkan och inte är
folkbokförd i en kommun där kommunen är huvudman för
begravningsverksamheten  skall  begravningsavgift
räknas in i kyrkoavgiften.
De uppgifter som behövs för debitering av avgift
till trossamfund skall enligt förslaget lämnas till
Riksskatteverket på datamedium av trossamfundet.
Uppgifter om tillhöriga/avgiftsskyldiga skall gälla
för helt inkomstår och avse förhållandena den 1
november året före inkomståret. Trossamfunden lämnar
uppgift om antingen en enhetlig avgiftssats för
samfundet eller den avgiftssats som skall gälla för
varje individ. Församlingsindelning som redan finns
i skatteförvaltningens register kan användas vid
rapportering  av  avgiftssatser.  Uppgift  om
avgiftssatser för det följande inkomståret skall
lämnas till Riksskatteverket senast den 3 december.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifter
skall lämnas.
Förskott  på  avgiftsmedlen  betalas  ut under
inkomståret och slutreglering görs när det slutliga
underlaget är känt. Underlaget för förskott är
avgiftsunderlaget   enligt  senaste  taxering.
Omräkningar av enskildas skatt och avgift efter
ordinarie taxering skall inte påverka beräkningen av
trossamfundens avgiftsmedel. De belopp som betalas
ut till trossamfunden skall motsvara de debiterade
avgifterna. Redovisning och utbetalning av avgifter
till trossamfund sker till trossamfundet centralt.
Uppgift om att en person tillhör Svenska kyrkan
respektive är skyldig att betala avgift till annat
trossamfund skall få registreras i skatteregistret.
Enskilda  som  skall  betala  avgift  via
skattebetalningssystemet till annat trossamfund än
Svenska kyrkan skall ge sitt samtycke till detta.
Samtycke kan lämnas i form av skriftligt medgivande
från den enskilde eller genom att trossamfundets
stadgar innehåller en klart uttalad skyldighet för
medlemmarna att betala avgift till trossamfundet via
skattebetalningssystemet.
I propositionen  diskuteras  om bestämmelsen i
skatteregisterlagen (1980:343) om registrering i
centrala   skatteregistret  av  uppgift   om
religionstillhörighet är förenlig med EG:s direktiv
om skydd för enskilda personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av  sådana  uppgifter  (95/46/EG)  och  med
personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftslagen
innehåller i princip bara generella regler, och
behovet av undantag och särregler för mer speciella
områden skall tillgodoses genom andra författningar.
En  målsättning  sedan  länge  har  varit  att
myndighetsregister med ett stort antal registrerade
och ett särskilt känsligt innehåll skall regleras
särskilt i lag. En sådan lag är skatteregisterlagen,
som sålunda gäller framför personuppgiftslagen.
En   utgångspunkt   i   direktivet   och
personuppgiftslagen är att personuppgifter bara får
behandlas om den registrerade lämnat sitt samtycke
till behandlingen eller om den är nödvändig för
vissa  angivna  ändamål,  bl.a.  för  att  en
arbetsuppgift  av  allmänt intresse skall kunna
utföras. Den statliga hjälpen till trossamfund måste
anses tillgodose ett ändamål av allmänt intresse.
Särskilt begränsande regler gäller dock i fråga om
känsliga uppgifter, bl.a.  sådana  som avslöjar
religiös    övertygelse.    Huvudregeln   i
personuppgiftslagen är att sådana uppgifter inte får
behandlas (13 §). Vissa undantag medges dock. För
att känsliga personuppgifter skall få behandlas
trots förbudet krävs inte bara att behandlingen
faller under något av dessa undantag. Behandlingen
måste också vara tillåten enligt vad som gäller för
behandling av personuppgifter som inte är känsliga.
För att känsliga uppgifter skall få behandlas krävs
att den registrerade  lämnat  sitt  uttryckliga
samtycke eller att behandlingen är nödvändig av
något av tre angivna skäl (15 och 16 §§). För
ideella organisationer med religiöst syfte gäller
härutöver att organisationen inom ramen för sin
verksamhet får behandla känsliga personuppgifter om
sina medlemmar men uppgifterna får lämnas ut till
tredje man bara om den registrerade uttryckligen
samtyckt till det. Uppgifterna kan dock lämnas ut
till tredje man utan samtycke om behandlingen är
tillåten enligt några av de tre undantagsreglerna.
Ett av dessa undantag gäller de fall då behandlingen
är nödvändig för att rättsliga anspråk skall kunna
fastställas, göras gällande eller försvaras. Enligt
propositionen  får  behandlingen  av uppgift om
samfundstillhörighet för att kunna ta in avgifter
till samfundet från dess medlemmar anses vara ett
sådant  fall  eftersom  behandlingen  är  en
förutsättning för att samfundet  skall  få den
statliga  hjälp  det  är  berättigat  till.
Datalagskommittén har när det gäller beskattningen
av den enskilde hänvisat just till medlemskapet i
Svenska kyrkan som ett exempel på undantagsregeln om
rättsliga anspråk (SOU 1997:39 s. 375).

Motionen

Per Lager m.fl. (mp) vänder sig i motion K14
(yrkande 2) mot att Svenska kyrkan eller annat
trossamfund skall ha särskild uppbördshjälp  av
staten. Begravningsavgiften bör behandlas separat
och betalas över skattsedeln. Övriga avgifter för
trossamfundens verksamheter bör de sköta själva.

Skatteutskottets yttrande

Skatteutskottet konstaterar att principbeslutet år
1995 innebär att staten skall erbjuda Svenska kyrkan
hjälp med att uppbära avgifter från dem som är
medlemmar i eller tillhör trossamfundet. Stödet får
ses mot bakgrund av bl.a. statens krav att Svenska
kyrkan skall upprätthålla en demokratiskt uppbyggd
rikstäckande verksamhet. Av jämställdhetsskäl bör
motsvarande erbjudande kunna riktas även till andra
trossamfund. Skatteutskottet tillstyrker regeringens
förslag    till    reglering   för   att
skattebetalningssystemet   i   enlighet   med
principbeslutet skall kunna användas för uppbörd av
begravningsavgift  och  avgift till trossamfund.
Motion K14 (mp) yrkande 2 avstyrks.

Konstitutionsutskottets bedömning

Principbeslutet år 1995 om ändrade relationer mellan
staten och Svenska kyrkan innebär att staten skall
biträda Svenska kyrkan - eller annat trossamfund
efter beslut av regeringen - med uppbörden av
avgift. Skälen för detta var att det för att Svenska
kyrkan skall upprätthålla en demokratiskt uppbyggd
rikstäckande verksamhet är en förutsättning att
förändringen  av relationerna mellan staten och
kyrkan inte innebär någon drastisk försämring av
kyrkans ekonomi. Genom principbeslutet har slagits
fast att kyrkoavgiften kostnadsfritt för Svenska
kyrkan skall tas ut tillsammans med och på samma
sätt som inkomstskatten under förutsättning att
hjälpen kan inordnas i gällande uppbördssystem. Av
jämställdhetsskäl  bör  enligt  principbeslutet
motsvarande erbjudande kunna riktas även till andra
trossamfund.
Konstitutionsutskottet gör inte nu någon annan
bedömning utan tillstyrker regeringens förslag till
lag om avgift till registrerat trossamfund, lag om
ändring  i  lagen  (1965:269)  med  särskilda
bestämmelser  om kommuns  och  annan  menighets
utdebitering av  skatt m.m., lag om ändring i
skatteregisterlagen (1980:343) och lag om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483), såvitt avser 8
kap. 3 § samt 11 kap. 6 - 8, 10 och 12 §§. Inom
skatteutskottet behandlas ett lagförslag som bl.a.
gäller ändring av 1 kap. 1 § skattebetalningslagen
(prop. 1998/99:83). Detta ändringsförslag och den
ändring av 1 kap. 1 § skattebetalningslagen som
föreslås  i den nu aktuella propositionen  bör
behandlas i ett sammanhang. Regeringens förslag
såvitt avser  1 kap.  1 § skattebetalningslagen
överlämnas   därför   till   skatteutskottet.
Konstitutionsutskottet    tillstyrker   därvid
regeringens förslag. Motion K14 (mp) yrkande 2
avstyrks.

Skatte- /avgiftsfinansiering, m.m.

Propositionen

Under  tioårsperioden  efter stat-kyrka-reformens
ikraftträdande uppgår enligt  propositionen  den
årliga ekonomiska förbättringen för Svenska kyrkan i
förhållande till nuläget till nominellt 580 miljoner
kronor, vilket motsvarar 5,5 % av vad kyrkan år 1996
kostade på lokal och regional nivå, eller 7 öre i
kyrkoavgiftssats. I propositionen (s. 260) aviseras
att  regeringen kommer att överväga att  under
perioden åren 2000-2009 och för tiden därefter
införa någon form av avgift eller skatt för att
uppnå statsfinansiell neutralitet.
Det framhålls också (s. 141) att en skatte- eller
avgiftsfinansiering  av  den  kyrkoantikvariska
ersättningen skulle innebära att det blir tydligt
för var och en att bevarandet av de kyrkliga
kulturvärdena  är  en gemensam angelägenhet som
bekostas av alla, både kyrkotillhöriga och icke-
tillhöriga. Vidare skulle det innebära en markering
av de kyrkliga kulturminnenas särskilda värde.
Motionerna

I motion K12 av Per Unckel m.fl. (m) begärs ett
tillkännagivande om att det inte bör införas någon
ytterligare form av avgift eller skatt för att uppnå
s.k. statsfinansiell  neutralitet  (yrkande  6).
Motionärerna framhåller att statens inkomstbortfall
i huvudsak är en konsekvens av att församlingarnas
kommunstatus upphör eftersom den s.k. administrativa
ersättningen från de kyrkliga kommunerna till staten
vid införandet år 1995 motiverades med att de
kyrkliga kommunerna borde lämna sitt bidrag i det
för  staten  trängda  ekonomiska  läget.  Den
kulturhistoriska överkostnaden  är  en följd av
kulturminneslagens bestämmelser, som vid införandet
hade sin grund i kyrkans kommunstatus. Hotet om att
staten kan återkomma med nya skatter eller avgifter
bör avvisas om kraven på långsiktighet och enighet
skall kunna uppfyllas och reformarbetet fullföljas
på ett lyckligt sätt.
Motion K11 av Mats Einarsson m.fl. (v) yrkande 7
vänder sig liksom motion K9 av Marietta de Pourbaix-
Lundin (m) mot införandet av en särskild öronmärkt
skatt för finansiering av den kyrkoantikvariska
ersättningen. I motion K11 framhålls att Svenska
kyrkans, liksom övriga trossamfunds, verksamheter
måste finansieras av organisationerna själva på
samma sätt som andra  ideella föreningar, dvs.
framför allt genom medlemsavgifter. I motion K9
understryks att det finns många andra områden där
det från olika samhällsintressens sida med fog
skulle kunna hävdas att en viss andel av skatten
skall direktdestineras till dessa intressen. De till
Svenska kyrkan i framtiden utgående ersättningarna
för bevarandeändamål bör prövas i sedvanlig ordning
och  prioriteras  inom  ramen  för  aktuellt
utgiftsområde. Att nu ens överväga att införa en
specialdestinerad skatt/avgift  för ett särskilt
ändamål bör därför kraftfullt avvisas.
I  motion K18 av Helena Bargholtz och  Barbro
Westerholm  (båda  fp) begärs att den framtida
kyrkoavgiften inte skall ingå i de samlade skatterna
(yrkande 3 delvis). Regeringens resonemang om att
det genom att kyrkoskatten upphör finns utrymme att
höja de statliga skatterna med 7 miljarder kronor
innebär en orimlig form av skatteväxling. Det är en
uppgift  för  respektive  samfund  att bestämma
avgiftens storlek.

Skatteutskottets yttrande

Skatteutskottet hänvisar till att frågan om en
särskild  skatt  eller  avgift  för  att uppnå
statsfinansiell neutralitet inte nu är föremål för
förslag från regeringens sida. Skatteutskottet anser
att  denna fråga får  bedömas  senare  i  ett
budgetperspektiv. Om det inte skulle anses lämpligt
med skattefinansiering  måste  andra  alternativ
prövas, men detta får riksdagen ta ställning till i
annat sammanhang. Skatteutskottet avstyrker därför
motion K9 (m), K11 (v) yrkande 7 och K12 (m) yrkande
6. Också frågan om användningen av det utrymme för
förstärkning av den offentliga sektorns finanser som
skapas genom reformen är enligt skatteutskottet en
fråga som måste avgöras i ett budgetperspektiv.
Skatteutskottet som inte finner anledning till ett
tillkännagivande till regeringen i dessa frågor
avstyrker även motion K18 (fp) yrkande 3.

Konstitutionsutskottets bedömning

Konstitutionsutskottet  anser  i  likhet  med
skatteutskottet att frågan om en särskild skatt
eller  avgift  för  att  uppnå  statsfinansiell
neutralitet   får  bedömas  senare  i  ett
budgetperspektiv.  Konstitutionsutskottet är inte
berett att nu ta ställning i frågan. Motionerna K12
(m) yrkande 6, K9 (m) och K11 (v) yrkande 7 avstyrks
följaktligen.
Som skatteutskottet framhållit är också frågan om
användningen av ett utrymme för en förstärkning av
den offentliga sektorns finanser en fråga som måste
avgöras i ett budgetperspektiv. Inte heller i denna
del finns det enligt konstitutionsutskottets mening
anledning till ett tillkännagivande till regeringen.
Motion K18 yrkande 3 avstyrks.

Stadgad åborätt och landgille

Propositionen

Stadgad åborätt är en ålderdomlig form av ständig
besittningsrätt till hemman och lägenheter (äldre
fastigheter) av krononatur med rötter i 1500-talet.
Uppskattningsvis  finns  alltjämt ca 500 sådana
fastigheter kvar. Regeringen  föreslår  att den
stadgade åborätten avvecklas genom att äganderätten
till marken övergår till åborättsinnehavaren. Också
landgille föreslås avvecklas genom att skyldigheten
att betala landgille upphör. I de fall rätten till
landgille är förenad med äganderätt till lokaliserad
mark skall äganderätten övergå till den som har
brukningsrätt.  En särskild lag om avvecklingen
föreslås.

Konstitutionsutskottets bedömning

Konstitutionsutskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till lag om avveckling av stadgad åborätt
och landgille. Även om konstitutionsutskottet inte
är det utskott som har att behandla frågor som rör
Lantmäteriverkets anslag vill utskottet understryka
vikten av att de uppgifter som genom avvecklingen
läggs på verket inte går ut över annan angelägen
verksamhet inom verkets ansvarsområde. Utskottet
förutsätter dock att de ytterligare uppgifter som
genom avvecklingen påförs verket beaktas i det
kommande budgetarbetet.

Propositionens övriga frågor

Propositionen

De ändrade relationerna mellan staten och Svenska
kyrkan innebär att det behöver göras följdändringar
i en rad författningar. Regeringen föreslår en
ändring i rättegångsbalken med innebörd att förbudet
att höra en präst inom ett trossamfund eller den som
har en motsvarande ställning i ett sådant samfund
som vittne om något som erfarits under bikt eller
enskild själavård skall bestå.

Bestämmelsen i 4 kap. 4 § äktenskapsbalken om rätt
att välja präst inom Svenska kyrkan m.m. föreslås
upphävas eftersom frågan blir inomkyrklig efter
relationsändringen.  Bestämmelsen i 4 kap. 3 §
äktenskapsbalken om att Svenska kyrkans präster är
behöriga att vara vigselförrättare berörs enligt
propositionen inte av förslaget.

Bestämmelserna i  sekretesslagen  (1980:100)  om
sekretess i ärenden om medlemskap i Svenska kyrkan
och i Svenska kyrkans församlingsvårdande verksamhet
upphävs.

Bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220) föreslås
inte gälla för Lunds domkyrka och dess fastigheter
och fastighetsfond eller för prästlönetillgångarna,
och detta bör enligt regeringen föranleda en ändring
i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen.

Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och lagen
(1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende
avseende  offentlig  upphandling  skall  enligt
förslaget vara tillämpliga på Svenska kyrkan och
dess organisatoriska delar i fråga om den verksamhet
som bedrivs enligt begravningslagen. I övrigt skall
lagarna inte vara tillämpliga på Svenska kyrkan och
dess organisatoriska delar.

Vidare föreslås lagändringar som innebär att lagen
(1994:260) om offentlig anställning inte skall vara
tillämplig på arbetstagare hos Svenska kyrkan efter
relationsändringen    och   att   kommunala
delegationslagen  (1954:130)  inte  skall  vara
tillämplig på Svenska kyrkans organisatoriska delar
efter relationsändringen.

Konstitutionsutskottets bedömning

Konstitutionsutskottet  tillstyrker  regeringens
lagförslag i den mån de inte behandlats i det
föregående.

Borgerlig vigsel

Motionen

I motion K11 (yrkande 8) av Mats Einarsson m.fl. (v)
begärs att regeringen ges i uppdrag att återkomma
till riksdagen med förslag om obligatorisk borgerlig
vigsel. Det  religiöst grundade äktenskapet bör
enligt motionärerna vara en angelägenhet för makarna
och deras trossamfund och de religiösa ceremonierna
bör skiljas från den borgerliga vigseln. I samband
med en sådan reform bör även stadgandet om att
äktenskap endast kan ingås av man och  kvinna
avskaffas. Därmed skulle behovet av särskilda regler
för registrerat partnerskap mellan två personer av
samma kön upphöra.

Konstitutionsutskottets bedömning

Behörig att förrätta vigsel är enligt 4 kap. 3 §
äktenskapsbalken präst i Svenska kyrkan, sådan präst
eller  annan  befattningshavare  i  ett  annat
trossamfund   som   har  förordnande  enligt
bestämmelserna i lagen (1993:305)  om rätt att
förrätta vigsel inom annat trossamfund än Svenska
kyrkan, lagfaren domare i tingsrätt, eller den som
länsstyrelsen  förordnat  till  vigselförrättare.
Bestämmelserna  innebär  att  det  finns  stora
möjligheter till borgerlig vigsel. Det finns också
utrymme  för  att  förrätta  vigsel inom andra
trossamfund. Relationsändringen mellan staten och
Svenska kyrkan medför inte något behov av att ändra
den bestående ordningen i detta avseende. Enligt
utskottets mening saknas anledning att i detta
sammanhang  förorda  ett  tillkännagivande  till
regeringen i frågan om s.k. civiläktenskap. Motion
K11 (v) yrkande 8 avstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  huvudmannaskapet  för
begravningsverksamheten
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:K10 yrkande
1,  1998/99:K11  yrkandena  1-3, 1998/99:K14
yrkande 1 och 1998/99: K18 yrkande 1 antar
regeringens i bilaga 1 intagna förslag till lag
om  ändring  i begravningslagen (1990:1144),
såvitt avser 1 kap. 1 §,
2. beträffande transportkostnader
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:K12 yrkande 3
och 1998/99:K17 antar regeringens i bilaga 1
intagna  förslag  till  lag  om  ändring i
begravningslagen (1990:1144), såvitt avser 9
kap. 6 §,
res. 1 (m, fp, kd)
3.  beträffande  fastställandet  att
begravningsavgift
att riksdagen med avslag på motion 1998/99:K11 yrkande 4 och
regeringens  förslag till lag om ändring i
begravningslagen (1990:1144) i denna del antar i
bilaga 4 intagna och som utskottets förslag
betecknade lydelse av 9 kap. 4 och 14 §§,
4. beträffande ombud
att riksdagen med avslag på motion 1998/99:K12 yrkande 4
antar regeringens i bilaga 1 intagna förslag
till  lag  om  ändring  i  begravningslagen
(1990:1144), såvitt avser 10 kap.,
5. beträffande begravningslagen i övrigt
att riksdagen antar regeringens i bilaga 1 intagna föreslag
till  lag  om  ändring  i  begravningslagen
(1990:1144), i den mån det inte omfattas av vad
utskottet hemställt ovan,
6.  beträffande  den  kyrkoantikvariska
ersättningens storlek under åren 2000-2009
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:K10 yrkandena
2  och  3  delvis, 1998/99:K11 yrkande  5,
1998/99:K12 yrkandena 1 och 2 samt 1998/99:K13
delvis  godkänner  regeringens  förslag  om
kyrkoantikvarisk ersättning (avsnitt 5.1.2),
res. 2 (m, kd)
res. 3 (v)
7.  beträffande  den  kyrkoantikvariska
ersättningen efter år 2009
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K10 yrkande 3
delvis
        och 1998/99:K13 delvis,
res. 4 (m, kd)
8.  beträffande  utvärdering  av   den
kyrkoantikvariska ersättningen
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K10 yrkande 4,
1998/99: K15, 1998/99:K16 yrkande 3, 1998/99:K18
yrkande 2 och 1998/99: Kr265,
res. 5 (kd, c)
res. 6 (fp)
9.   beträffande   kyrkobyggnadernas
tillgänglighet
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K16 yrkandena 1 och
2 och 1998/99:Kr274 yrkande 59,
10.  beträffande  fördelningen av  den
kyrkoantikvariska ersättningen
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K11 yrkande 6 och
1998/99:K16 yrkande 4.
res. 7 (v)
11.   beträffande  skattefrihet  för
prästlönetillgångar
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:K10 yrkande 5
och 1998/99:K12 yrkande 5 antar regeringens i
bilaga  1  intagna  förslag  till  lag  om
skattefrihet  för  prästlönetillgångar  vid
2001-2010 års taxeringar,
res. 8 (m, kd)
12. beträffande  statlig medverkan vid
betalning   av   kyrkoavgift/avgift   till
trossamfund
att riksdagen med avslag på motion 1998/99:K14 yrkande 2
dels antar regeringens  i bilaga 1 intagna
förslag till
a) lag om avgift till registrerat trossamfund,
b) lag om ändring i lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt m.m.,
c)  lag  om ändring i skatteregisterlagen
(1980:343)
dels antar i bilaga 1 intaget förslag till
lag  om  ändring  i  skattebetalningslagen
(1997:483), såvitt avser 8 kap. 3 § och 11 kap.
6-8, 10 och 12 §§,
res. 9 (v, mp)
13.      beträffande     skatte-
/avgiftsfinansiering
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K9, 1998/99:K11
yrkande 7 och 1998/99:K12 yrkande 6,
res. 10 (m)
res. 11 (v)
14. beträffande effekter på skattetrycket
för den enskilde
att riksdagen avslår motion 1998/99:K18 yrkande 3,
res. 12 (fp)
15. beträffande regeringens förslag i övrigt
att riksdagen
dels antar regeringens  i bilaga 1 intagna
förslag till
a) lag om överlämnande av allmänna handlingar
till Svenska kyrkan och dess organisatoriska
delar för förvaring, m.m.,
b) lag om Svenska kyrkans personal vid
relationsändringen mellan staten och Svenska
kyrkan den 1 januari 2000,
c) lag om avveckling av stadgad åborätt och
landgille,
d) lag om ändring i rättegångsbalken,
e) lag om ändring i äktenskapsbalken,
f) lag  om  ändring i kommunalskattelagen
(1928:370),
g) lag om ändring i lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt,
h) lag om ändring i kommunala delegationslagen
(1954:130),
i) lag om ändring i lagen (1979:417) om
utdebitering och  utbetalning  av skatt vid
ändring i rikets indelning i kommuner, landsting
och församling,
j) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
k) lag om ändring i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152),
l) lag om ändring i lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
m) lag om ändring i lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m.,
n) lag om ändring i arkivlagen (1990:782),
o) lag om ändring i lagen (1991:482) om
införande av folkbokföringslagen (1991:481),
p) lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
q) lag om ändring i lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling,
r) lag  om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200),
s) lag om ändring i lagen (1994:260) om
offentlig anställning,
t) lag om ändring i lagen (1994:615) om
ingripande mot otillbörligt beteende avseende
offentlig upphandling,
u) lag om ändring i lagen (1994:1221) om
införande av stiftelselagen (1994:1220),
v) lag om ändring i lagen (1994:1383) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring,
dels antar i bilaga 5 intagna förslag till lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100),
16. beträffande borgerlig vigsel
att riksdagen avslår motion 1998/99:K11 yrkande 8.
res. 13 (v)

Stockholm den 23 mars 1999

På konstitutionsutskottets vägnar

Per Unckel

I beslutet har deltagit: Per Unckel
(m), Göran Magnusson (s), Barbro
Hietala Nordlund (s), Pär Axel
Sahlberg (s), Kenneth Kvist (v),
Ingvar Svensson (kd), Mats Berglind
(s), Inger René (m), Kerstin
Kristiansson (s), Tommy Waidelich
(s), Mats Einarsson (v), Björn von
der Esch (kd), Nils Fredrik
Aurelius (m), Per Lager (mp), Åsa
Torstensson (c), Helena Bargholtz
(fp) och Per-Samuel Nisser (m).

Reservationer

1. Transportkostnader (mom. 2)

Per Unckel (m), Ingvar Svensson (kd), Inger René
(m), Björn von der Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius
(m), Helena Bargholtz (fp) och Per-Samuel Nisser (m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 15
börjar med  "I  två  motioner" och slutar med
"avstyrker  motionsykandena"  bort  ha  följande
lydelse:
Regeringens  förslag   innebär  att   vissa
transportkostnader skall inrymmas i de tjänster som
ingår i begravningsavgiften. Förslaget är emellertid
så utformat att endast en del av transporterna
omfattas, närmare bestämt sådana som sker efter det
att stoftet kommit till bisättningslokal  eller
liknande.  Innebörden  av  detta  är oklar och
regeringen har också konstaterat att det inte är
möjligt att i lag  i  detalj  precisera  alla
förutsättningar utan att frågan måste lösas i den
praktiska tillämpningen. Det  förefaller  vidare
opraktiskt att huvudmannen skall överta ansvaret för
en begränsad del av transporterna. Förslaget måste
mot denna bakgrund anses så illa berett att det inte
kan bli  föremål  för  lagstiftning.  Utskottet
tillstyrker således motion K12 (m) yrkande 3 och K17
(fp, m, c, kd).
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande transportkostnader
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:K12 yrkande 3
och 1998/99:K17 antar regeringens förslag till
lag om ändring i begravningslagen, såvitt avser
9 kap. 6  § med den ändringen att tredje
strecksatsen utgår.

2. Den kyrkoantikvariska ersättningens
storlek under åren 2000 - 2009 (mom. 6)

Per Unckel (m), Ingvar Svensson (kd), Inger René
(m), Björn von der Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius
(m) och Per-Samuel Nisser (m) anser

dels att den del av utskottets bedömning som på s.
23 börjar med "När det gäller storleken" och på s.
24 slutar med "K13 (m, c) delvis" bort ha följande
lydelse:
Redan i 1995 års principproposition framhölls att
bevarandet  av de kyrkliga kulturvärdena är en
angelägenhet för hela samhället och att det inte är
rimligt att den totala kostnaden bärs enbart av
medlemmar  i  Svenska kyrkan. Relationsändringen
mellan staten och Svenska kyrkan sker år 2000. Det
är därför enligt utskottets mening naturligt att
kyrkoantikvarisk  ersättning  lämnas  från  den
tidpunkten.  Regeringens  förslag  att  ingen
kyrkoantikvarisk ersättning skall lämnas för åren
2000 och 2001 innebär enligt utskottets mening ett
avsteg från principbeslutet. Utskottet anser inte
att avsteget kan motiveras med att  det  s.k.
miljardprogrammet för kyrkliga jobb har minskat
behovet av underhåll. Åtgärderna tycks nämligen
endast   i  ringa  omfattning  beröra  den
kyrkoantikvariskt värdefulla egendomen.
Utskottet anser således att principbeslutet innebär
att kyrkoantikvarisk ersättning skall lämnas också
för de två första åren efter relationsändringen.
Regeringen  bör därför senast  i  samband  med
budgetpropositionen för år 2000 återkomma med ett
nytt förslag som omfattar också en kyrkoantikvarisk
ersättning  för åren 2000 och 2001.  Utskottet
avstyrker således regeringens förslag såvitt avser
kyrkoantikvarisk ersättning för åren 2000 och 2001
och tillstyrker motionerna K12 (m) yrkandena 1 och 2
och K13 (m, c) i denna del.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6.   beträffande  den  kyrkoantikvariska
ersättningens storlek under åren 2000-2009
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K12 yrkandena 1
och 2,  med anledning av motionerna 1998/99:K10
yrkandena 2 och 3 delvis och 1998/99:K13 delvis
samt med avslag på motion 1998/99:K11 yrkande 5
och  regeringens förslag om kyrkoantikvarisk
ersättning (avsnitt 5.1.2) som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

3. Den kyrkoantikvariska ersättningens
storlek under åren 2000 - 2009 (mom. 6)

Kenneth Kvist och Mats Einarsson (båda v) anser

dels att den del av utskottets bedömning som på s.
23 börjar med "När det gäller storleken" och på s.
24 slutar med "K11 (v) yrkande 5" bort ha följande
lydelse:
Enligt utskottets  mening saknas anledning att
behandla den kyrkoantikvariska ersättningen på annat
sätt än som gäller vid annan kulturminnesvård.
Svenska kyrkan bör när det gäller ersättning för
vård  av  kulturminnen  behandlas  som  andra
trossamfund. Ersättningsbeloppet bör således inte
bindas upp på förhand även om storleken på den av
regeringen föreslagna ersättningen kan anses rimlig.
Enligt utskottets mening bör ersättningen i stället
endast  prövas  i  samband  med  den  årliga
fastställelsen av statens budget.
Utskottet avstyrker således regeringens förslag i
denna del och tillstyrker motion K11 (v) yrkande 5.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6.   beträffande  den  kyrkoantikvariska
ersättningens storlek under åren 2000-2009
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:K10 yrkande
2, 1998/99:K11 yrkande 5, 1998/99:K12 yrkande 1
och med avslag på motionerna 1998/99:K10 yrkande
3 delvis, 1998/99:K12 yrkande 2 och 1998/99:K13
delvis  avslår  regeringens  förslag  om
kyrkoantikvarisk ersättning (avsnitt 5.1.2).

4. Den kyrkoantikvariska ersättningen efter
år 2009 (mom. 7)

Per Unckel (m), Ingvar Svensson (kd), Inger René
(m), Björn von der Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius
(m) och Per-Samuel Nisser (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 24
börjar med "Konstitutionsutskottet delar" och slutar
med "motion K13 (m, c) delvis" bort ha följande
lydelse:
Regeringens förslag om kyrkoantikvarisk ersättning
omfattar  tiden fram t.o.m.  år  2009.  Enligt
utskottets mening är denna period alltför kort. Det
har i det arbete som  ligger  till grund för
regeringens förslag konstaterats att det finns ett
behov av långsiktighet och stabilitet. Utskottet
delar denna bedömning och anser att den aktuella
perioden bör vara minst 25 år. Detta bör med avslag
på regeringens förslag ges regeringen till känna.
Utskottet tillstyrker således motion K10 (kd) 3 i
denna del och K13 (m, c) i denna del.
dels att utskottets hemställan under 7 bort ha
följande lydelse:
7.   beträffande  den  kyrkoantikvariska
ersättningen efter år 2009
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K10 yrkande 3
delvis och med anledning av motion 1998/99:K13
delvis som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

5. Utvärdering av den kyrkoantikvariska
ersättningen (mom. 8)

Ingvar Svensson (kd), Björn von der Esch (kd) och
Åsa Torstensson (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 25
börjar med "Konstitutionsutskottet vill" och slutar
med "K15 (c) avstyrks följaktligen" bort ha följande
lydelse:
En fortsatt finansiering bör bygga på en annan
långsiktighet och stabilitet än vad regeringens
förslag ger uttryck för. Konstitutionsutskottet vill
liksom kulturutskottet understryka vikten av att
utvärdering och omprövning av den kyrkoantikvariska
ersättningen görs i god tid före utgången av den nu
aktuella ersättningsperioden. Utskottet anser att
frågan är av stor vikt och att det är angeläget att
utvärderingen och omprövningen görs inom ramen för
en skyndsam utredning. Detta bör med bifall till
motionerna K10 (kd) yrkande 4 och K15 (c) ges
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 8 bort ha
följande lydelse:
8.   beträffande  utvärdering  av  den
kyrkoantikvariska ersättningen
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:K10 yrkande 4
och    1998/99:K15 samt med anledning av
motion 1998/99:K16 yrkande 3 och med avslag på
motionerna 1998/99:K18 yrkande 2 och 1998/99:
Kr265 som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

6. Utvärdering av den kyrkoantikvariska
ersättningen (mom. 8)

Helena Bargholtz (fp) anser

dels att utskottets yttrande som på s. 25 börjar med
"Det kan enligt" och slutar med "K15 (c) avstyrks
följaktligen" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser emellertid att det nu tillstyrkta
förslaget om ersättning under perioden 2000-2009
måste ses som en övergångslösning. En fortsatt
finansiering enligt den nu föreslagna modellen bör
inte övervägas. Efter den aktuella perioden bör
Svenska kyrkan inte särbehandlas i förhållande till
andra trossamfund. Utskottet vill understryka att
målet måste vara att vården och underhållet av de
kyrkoantikvariska värdena på sikt får en lösning som
är densamma för alla trossamfunden. Kulturskyddet
och stödet för att bevara värdefulla kyrkobyggnader
bör ekonomiskt och lagtekniskt utformas så att
sådana byggnader kan omfattas av stöd för bevarande
och  kulturvård  oavsett  vilket  trossamfund
byggnaderna tillhör. Detta bör enligt utskottets
mening  ges  regeringen  till känna.  Utskottet
tillstyrker således motionerna K18 (fp) yrkande 2
och Kr265 (fp) och avstyrker motionerna K10 (kd)
yrkande 4, K15 (c) och K16 (mp) yrkande 3.
dels att utskottets hemställan under 8 bort ha
följande lydelse:
8.   beträffande  utvärdering  av  den
kyrkoantikvariska ersättningen
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:K18 yrkande 2
och 1998/99:Kr265 samt med avslag på motionerna
1998/99:K10  yrkande  4,  1998/99:K15  och
1998/99:K16  yrkande 3 som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

7. Fördelningen av den kyrkoantikvariska
ersättningen (mom.10)

Kenneth Kvist och Mats Einarsson (båda v) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 25
börjar med "När det gäller" och slutar med "yrkande
6 avstyrks" bort ha följande lydelse:
När  det  gäller  fördelningen   av   den
kyrkoantikvariska ersättningen anser utskottet att
besluten bör fattas av Riksantikvarieämbetet och
länsstyrelse på central respektive regional nivå,
utan att det görs en principiell skillnad mellan
kyrkliga och andra kulturminnen. Fördelningen bör
föregås av ett nära samråd med Svenska kyrkan,
liksom  med  andra  trossamfund som äger eller
förvaltar kulturhistoriskt värdefull egendom. Detta
bör med bifall till motion K11 (v) yrkande 6 ges
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under punkt 10 bort
ha följande lydelse:
10.  beträffande  fördelningen  av  den
kyrkoantikvariska ersättningen
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K11 yrkande 6
samt med avslag på motion 1998/99:K16 yrkande 4
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

8. Skattefrihet för prästlönetillgångar
(mom. 11)

Per Unckel (m), Ingvar Svensson (kd), Inger René
(m), Björn von der Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius
(m) och Per-Samuel Nisser (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 30
börjar med "När det gäller frågan" och slutar med
"yrkande 5 avstyrks" bort ha följande lydelse:
Prästlönetillgångarna har i huvudsak tillkommit
genom  gåvor  och  donationer  till  enskilda
församlingar  från  församlingsbor  eller  andra
privatpersoner och har  många  gånger medeltida
ursprung.  I dag förvaltas prästlönetillgångarna
stiftsvis via egendomsnämnderna. I lagen om Svenska
kyrkan ändamålsbestäms egendomen mycket tydligt då
det i 9 § föreskrivs att den skall "bidra till de
ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans
förkunnelse".
De skäl som talar för att prästlönetillgångarna
även i framtiden skall vara skattebefriade är främst
egendomarnas unika ursprung och karaktär samt att
deras identitet och ändamål inte bör förändras i
samband     med     relationsförändringen.
Prästlönetillgångarna är också en viktig komponent i
det utjämningssystem som är en viktig förutsättning
för att kyrkan skall upprätthålla en rikstäckande
verksamhet.
Mot den angivna bakgrunden bör enligt utskottets
mening inte någon tidsbegränsning införas i den
lagstiftning som  nu antas om beskattningen av
prästlönetillgångarna. Motionerna K10 (kd) yrkande 5
och K12 (m) yrkande 5 tillstyrks följaktligen.
dels att utskottets hemställan under punkt 11 bort
ha följande lydelse:
11.   beträffande   skattefrihet   för
prästlönetillgångar
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:K10 yrkande 5
och 1998/99:K12 yrkande 5 antar regeringens
förslag  till  lag  om  skattefrihet  för
prästlönetillgångar vid 2001-2010 års taxeringar
med den ändringen att orden "vid 2001-2010 års
taxeringar" utgår ur rubriken och lagtexten.

9. Statlig medverkan vid betalning av
kyrkoavgift/avgift till trossamfund (mom.
12)

Kenneth Kvist (v), Mats Einarsson (v) och Per Lager
(mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 33
börjar med "Principbeslutet år 1995" och slutar med
"yrkande 2 avstyrks" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att inget trossamfund, inte heller
Svenska kyrkan, bör få statlig hjälp med att ta in
avgifter. Begravningsavgiften bör behandlas separat
och betalas över skattsedeln, men övriga avgifter
för  trossamfundens  verksamheter  bör  enligt
utskottets  mening  trossamfunden själva ta in.
Regeringens förslag till  lag  om  avgift till
registrerat trossamfund bör således inte antas.
Regeringens förslag i fråga om skattelagstiftningen
bör antas med de ändringarna att bestämmelser som
gäller avgift till trossamfund utgår. Utskottet
tillstyrker således motion K14 (mp) yrkande 2.
dels att utskottets hemställan under punkt 12 bort
ha följande lydelse:
12.  beträffande  statlig  medverkan  vid
betalning av kyrkoavgift/avgift till trossamfund
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K14 yrkande 2
dels avslår regeringens förslag till lag om
avgift till registrerat trossamfund,
dels antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt m.m. med de
ändringarna  att  1 § första stycket andra
meningen, 3 § tredje stycket första meningen och
4 a § utgår,
b)  lag om ändring i  skatteregisterlagen
(1980:343) med den ändringen att 7 § punkt 33
utgår och
c) lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483), såvitt avser 8 och 11 kap. med de
ändringarna att orden "och avgift som avses i
lagen (1999:000) om avgift till registrerat
trossamfund" utgår ur 8 kap. 3 § 3 och 4, att 11
kap. 6 § 3 utgår liksom orden "om den inte ingår
i avgiftssatsen enligt 3" i 11 kap. 6 § 2 samt
att 11 kap. 10 § 7 och 11 kap. 12 § 4 utgår.

10. Skatte- /avgiftsfinansiering (mom. 13)

Per Unckel, Inger René, Nils Fredrik Aurelius och
Per-Samuel Nisser (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 35 som
börjar med "Konstitutionsutskottet anser" och slutar
med "7 avstyrks följaktligen" bort ha följande
lydelse:
Konstitutionsutskottet vill understryka att det
inte bör införas någon ytterligare avgift eller
skatt  i  syfte att uppnå s.k. statsfinansiell
neutralitet. Regeringens beräkningar när det gäller
vad som skall anses vara statsfinansiell neutralitet
är enligt utskottets mening inte övertygande.
Statens inkomstbortfall är huvudsakligen en följd
av att församlingarnas kommunstatus  upphör.  I
regeringens  beräkningar  ingår bortfall av den
administrativa ersättning kyrkan i dag betalar.
Emellertid infördes denna avgift så sent som 1995
och motiverades med att de kyrkliga kommunerna borde
bistå i statens då mycket trängda ekonomiska läge.
Det  fanns  då  en  uppenbar  koppling  till
församlingarnas kommunstatus,  en  koppling  som
bortfaller när församlingarnas kommunstatus upphör
år 2000. Vidare måste enligt utskottets mening
beaktas att den kulturhistoriska överkostnaden är en
följd av kulturminneslagens bestämmelser.
Självfallet  är  det   angeläget  att  de
kulturhistoriska värdena, som byggts  upp under
århundradenas lopp bevaras för framtiden. Utskottet
vill emellertid med bestämdhet avvisa tanken på en
särskild skatt eller avgift för detta ändamål.
Detta bör med bifall till motionerna 1998/99:K9 och
1998/99:K12 yrkande 6 ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under punkt 13 bort
ha följande lydelse:
13. beträffande skatte- /avgiftsfinansiering
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K12 yrkande 6 och
med anledning av motionerna 1998/99:K9  och
1998/99:K11  yrkande  7 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

11. Skatte- /avgiftsfinansiering (mom. 13)

Kenneth Kvist och Mats Einarsson (båda v) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 35 som
börjar med "Konstitutionsutskottet anser" och slutar
med "7 avstyrks följaktligen" bort ha följande
lydelse:
Enligt konstitutionsutskottets mening måste den
kulturminnesvård,   inklusive   de   kyrkliga
kulturminnena, som samhället finner angelägen och
beslutat om i demokratisk ordning finansieras på
sedvanligt sätt inom skattesystemets ram. Utskottet
anser att någon särskild avgift eller öronmärkt
skatt inte bör införas. Om det behövs för att de
kyrkoantikvariska värdena skall bevaras på ett gott
sätt  kan  det  naturligtvis  innebära  att
utgiftsområdets  utgiftstak  justeras  och  att
skatteintäkterna bör ökas. Ersättningen får således
inte lämnas på bekostnad  av  annan  angelägen
kulturminnesvård eller andra viktiga områden inom
utgiftsområdet. Motion K11 (v) tillstyrks således.
dels att utskottets hemställan under punkt 13 bort
ha följande lydelse:
13.      beträffande     skatte-
/avgiftsfinansiering
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K11 yrkande 7
och med anledning av motionerna 1998/99:K9 och
1998/99:K12  yrkande  6 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

12. Effekter på skattetrycket för den
enskilde (mom. 14)

Helena Bargholtz (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 34 som
börjar med "Som skatteutskottet" och slutar med
"yrkande 3 avstyrks" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar inte regeringens uppfattning att
det genom att kyrkoskatten upphör finns utrymme att
höja de statliga skatterna med 7 miljarder kronor
för att förstärka den offentliga sektorns finanser.
Utskottet anser inte att regering och riksdag skall
tillhålla Svenska kyrkans församlingar eller några
andra frivilliga samfund eller föreningar att minska
sina medlemsavgifter. Det måste vara respektive
samfunds eller förenings uppgift att självständigt
ta ställning till medlemsavgiften. Till detta kommer
att det enligt utskottets mening är en hart när
omöjlig uppgift att skilja ut reformens ekonomiska
effekter från de skäl en församling kan ha för att
höja eller sänka sin kyrkoavgift. Detta bör enligt
utskottets mening ges regeringen till känna. Motion
K18 yrkande 3 tillstyrks således.
dels att utskottets hemställan under 14 bort ha
följande lydelse:
14. beträffande effekter på skattetrycket för
den enskilde
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K18 yrkande 3 som
sin  mening  ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

13. Borgerlig vigsel (mom. 16)

Kenneth Kvist och Mats Einarsson (båda v) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 36
börjar med "Behörig att" och slutar med "yrkande 8
avstyrks" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar motionärernas uppfattning att den
vigselform som i dag kallas borgerlig vigsel bör
vara juridiskt bindande och utgöra grund för de
rättigheter och skyldigheter som äktenskapet för med
sig. Det religiöst grundade äktenskapet bör, oavsett
religion, vara en angelägenhet endast för makarna
och deras trossamfund. De religiösa ceremonierna bör
således skiljas från den borgerliga vigseln. I
samband med en sådan reform bör även stadgandet om
att äktenskap endast kan ingås mellan man och kvinna
avskaffas och behovet av särskilda  regler för
registrerat partnerskap upphöra. Regeringen  bör
återkomma med ett förslag om s.k. civiläktenskap.
Detta bör med bifall till motion K11 (v) yrkande 8
ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under punkt 16 bort
ha följande lydelse:
16. beträffande borgerlig vigsel
att riksdagen med bifall till motion
1998/99:K11 yrkande 8 som sin
mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

Särskilda yttranden

1. Huvudmannaskapet för
begravningsverksamheten (mom. 1)

Kenneth Kvist (v), Mats Einarsson (v) och Per Lager
(mp) anför:

Vi har ställt oss bakom utskottets förslag att
avgiftssatsen för dem som inte tillhör Svenska
kyrkan skall fastställas av regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer i stället för av den
församling    som    är   huvudman   för
begravningsverksamheten.   Därigenom   undanröjs
eventuella    tveksamheter    vad    gäller
grundlagsenligheten. Men för att bättre möta de krav
religionsfriheten ställer och skapa en principiellt
hållbar ordning för en verksamhet som så påtagligt
är  en uppgift för samhället,  anser  vi  att
övervägande skäl talar för att kommunerna tar över
huvudmannaskapet. Enligt vår mening borde regeringen
mer aktivt ha sökt en sådan lösning.

2. Huvudmannaskapet för
begravningsverksamheten (mom. 1)

Ingvar Svensson (kd), Björn von der Esch (kd) och
Helena Bargholtz (fp) anför:

Vi har ställt oss bakom utskottets förslag att
avgiftssatserna för dem som inte tillhör Svenska
kyrkan inte skall fastställas av församlingarna. Vi
anser dock att religionsfrihetsskäl särskilt starkt
talar  för  att  huvudmannaskapet för särskilda
begravningsplatser för dem som inte tillhör något
kristet  trossamfund  inte bör ligga  hos  ett
trossamfund utan bör förbehållas det allmänna. I
längden är den ordning utskottet nu ställt sig bakom
när det gäller dessa begravningsplatser inte hållbar
eftersom allt större grupper kommer att stå utanför
församlingarna  och  vilja  ha  sina  egna
begravningsplatser.
Propositionens lagförslag

1. Förslag till lag om överlämnande av
allmänna handlingar till Svenska kyrkan
eller någon av dess organisatoriska delar
för förvaring, m.m.

2. Förslag till lag om Svenska kyrkans
personal vid relationsändringen mellan
staten och Svenska kyrkan den
1 januari 2000
3. Förslag till lag om skattefrihet för
prästlönetillgångar vid 2001-2010 års
taxeringar
4. Förslag till lag om avgift till
registrerat trossamfund
5. Förslag till lag om avveckling av
stadgad åborätt och landgille
6. Förslag till lag om ändring i
rättegångsbalken
7. Förslag till lag om ändring i
äktenskapsbalken
8. Förslag till lag om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370)
9. Förslag till lag om ändring i lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt
10. Förslag till lag om ändring i kommunala
delegationslagen (1954:130)
11. Förslag till lag om ändring i lagen
(1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m.m.
12. Förslag till lag om ändring i lagen
(1979:417) om utdebitering och utbetalning
av skatt vid ändring i rikets indelning i
kommuner, landsting och församlingar
13 Förslag till lag om ändring i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § och 3 kap. 4 §
fastighetstaxeringslagen  (1979:1152)  skall  ha
följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse
2 kap.
2 § [1]1
-----------------------------------------------------
Byggnader skall indelas i de byggnadstyper som anges
i det följande.
Småhus  Byggnad som är inrättad till bostad åt en
eller två familjer.
Till sådan byggnad skall höra komplementhus såsom
garage,
förråd och annan mindre byggnad.
Byggnad som är inrättad till bostad åt
minst tre och högst tio
familjer skall tillhöra byggnadstypen småhus, om
byggnaden
ligger  på  fastighet  med åkermark, betesmark,
skogsmark eller
skogsimpediment.

Hyreshus Byggnad som är inrättad till bostad åt
minst tre familjer eller
till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande.
Byggnad
med förrådsutrymme, som ligger i anslutning till
hyreshus
och som behövs för verksamheten, skall  utgöra
hyreshus.
Till  hyreshus skall dock inte räknas
byggnad som är inrättad
till bostad åt minst tre och högst tio familjer, om
den ingår i
lantbruksenhet.
Ekonomi- Byggnad som är inrättad för jordbruk eller
skogsbruk och som byggnad
inte  är  inrättad  för  bostadsändamål,  såsom
djurstall, loge, lada,
maskinhall, lagerhus, magasin och växthus.
Växthus och djurstall  som  inte  har
anknytning till jordbruk
eller skogsbruk.
Industri- Byggnad som är inrättad för industriell
verksamhet.
byggnad
Special- Med specialbyggnad avses
byggnad
Försvars- Byggnad  som  används  för
försvarsändamål
byggnad
eller ekonomisk försvarsberedskap, om
byggnaden inte är en fristående industriell
anläggning.  Även mässbyggnad
skall utgöra
försvarsbyggnad.
Kommunika- Garage,  hangar,  lokstall,
terminal, stations-
tionsbyggnad
byggnad, expeditionsbyggnad, vänthall,
godsmagasin, reparationsverkstad och lik-
nande, om byggnaden används för allmänna
kommunikationsändamål.
Byggnad som används i Statens
järnvägars,
Luftfartsverkets,  Banverkets,
Svensk Rund-
radio Aktiebolags, Sveriges Radio Aktiebo-
lags, Sveriges Television Aktiebolags och
Sveriges Utbildningsradio Aktiebolags
verksamhet.
Distributions-Byggnad  som  ingår  i
överförings- eller
byggnad  distributionsnätet  för  gas,
värme, elektricitet
eller vatten.

Värme-   Byggnad  för produktion  och
distribution av
central
varmvatten för uppvärmning, dock ej sådan
anläggning som även är inrättad för produk-
tion av elektrisk starkström för yrkesmässig
distribution.

Renings-  Vattenverk, avloppsreningsverk,
anläggning
anläggning
för förvaring av radioaktivt avfall, sopstation
och liknande samt pumpstation som hör till
sådan anläggning.
Vård-   Byggnad  som  används  för
sjukvård, nykter-
byggnad
hetsvård, narkomanvård, barnavård, krimi-
nalvård, arbetsvård, åldringsvård eller om-
sorg om psykiskt utvecklingsstörda. Annan
byggnad än som nu har nämnts skall utgöra
vårdbyggnad, om den används som hem åtpersoner som
behöver institutionell vård eller
tillsyn.
Bad-, sport-Byggnad som används fär bad,
sport, idrott
och idrotts-
och liknande, om allmänheten har tillträde till
anläggning
anläggningen.

Skol-   Byggnad  som  används  för
undervisning eller
byggnad
forskning vid
skola som anordnas av staten
skola som  anordnas  med
statsbidrag
och
skola vars undervisning står
under statlig
tillsyn.
Byggnad som används som elevhem
eller
skolhem för elever vid sådana skolor.
Kultur-  Byggnad  som  används  för
kulturellt ändamål
byggnad
såsom teater, biograf, museum och liknande.
Ecklesiastik-Kyrka eller annan byggnad som
används för
byggnad
religiös verksamhet.
Prästgård som avses i 41 kap.
kyrkolagen
(1992:300).
Bårhus, krematorium och byggnad
som
används för skötsel av begravningsplats.
Allmän   Byggnad  som tillhör staten,
kommun eller
byggnad
annan menighet och som används för allmän
styrelse,     förvaltning,
rättsvård, ordning eller
säkerhet samt fritidsgård och
byggnad med
likartad användning. Som allmän byggnad
skall inte anses byggnad som används för
statens affärsdrivande verksamhet.
Övrig   Byggnad som inte skall utgöra någon av de
tidigare nämnda byggnad
byggnadstyperna.
Föreslagen lydelse
Byggnader skall indelas i de byggnadstyper som anges i det
följande.
Småhus  Byggnad som är inrättad till bostad åt en
eller två familjer.
Till sådan byggnad skall höra komplementhus såsom
garage,
förråd och annan mindre byggnad.
Byggnad som är inrättad till bostad åt
minst tre och högst tio
familjer  skall  tillhöra byggnadstypen
småhus, om byggnaden
ligger  på  fastighet  med  åkermark,
betesmark, skogsmark
eller skogsimpediment.
Hyreshus Byggnad som är inrättad till bostad åt
minst tre familjer eller
till kontor, butik, hotell, restaurang och
liknande. Byggnad
med förrådsutrymme, som ligger i anslutning till
hyreshus och
som behövs för verksamheten, skall utgöra hyreshus.
Till  hyreshus skall dock inte räknas
byggnad som är inrättad
till bostad åt minst tre och högst tio familjer, om
den ingår i
lantbruksenhet.
Ekonomi- Byggnad som är inrättad för jordbruk eller
skogsbruk och som byggnad
inte  är  inrättad  för  bostadsändamål,  såsom
djurstall, loge, lada,
maskinhall, lagerhus, magasin och växthus.
Växthus och djurstall  som  inte  har
anknytning till jordbruk
eller skogsbruk.
Industri- Byggnad som är inrättad för industriell
verksamhet.
byggnad
Special- Med specialbyggnad avses
byggnad

Försvars- Byggnad  som  används  för
försvarsändamål
byggnad
eller ekonomisk försvarsberedskap, om
byggnaden inte är en fristående industriell
anläggning.  Även mässbyggnad
skall utgöra
försvarsbyggnad.
Kommunika- Garage,  hangar,  lokstall,
terminal, stations-
tionsbyggnadbyggnad,  expeditionsbyggnad,
vänthall,
godsmagasin, reparationsverkstad och
liknande, om byggnaden används för allmän-
na kommunikationsändamål.
Byggnad som används i Statens
järnvägars,
Luftfartsverkets, Banverkets, Svensk Rund-
radio  Aktiebolags,  Sveriges
Radio Aktie-
bolags, Sveriges Television Aktiebolags och
Sveriges    Utbildningsradio
Aktiebolags verk-
samhet.
Distributions-Byggnad  som  ingår  i
överförings- eller distri-
byggnad  butionsnätet för gas, värme,
elektricitet eller
vatten.
Värme-   Byggnad  för produktion  och
distribution av
central
varmvatten för uppvärmning, dock ej sådan
anläggning som även är inrättad för produk-
tion av elektrisk starkström för yrkesmässig
distribution.
Renings-  Vattenverk, avloppsreningsverk,
anläggning
anläggning
för förvaring av radioaktivt avfall, sopstation
och liknande samt pumpstation
som hör till
sådan anläggning.
Vård-   Byggnad  som  används  för
sjukvård, nykter-
byggnad
hetsvård, narkomanvård, barnavård, krimi-
nalvård, arbetsvård, åldringsvård eller om-
sorg om psykiskt utvecklingsstörda. Annan
byggnad än som nu har nämnts skall utgöra
vårdbyggnad, om den används som
hem åt
personer    som   behöver
institutionell vård
eller tillsyn.
Bad-, sport-Byggnad som används för bad,
sport, idrott
och idrotts-och liknande, om allmänheten
har tillträde till
anläggning anläggningen.
Skol-   Byggnad  som  används  för
undervisning eller
byggnad  forskning vid
skola som anordnas  av
staten
skola  som anordnas med
statsbidrag
och
skola vars  undervisning
står under statlig
tillsyn.
Byggnad som används som elevhem
eller
skolhem för elever vid sådana
skolor.
Kultur-  Byggnad  som  används  för
kulturellt ändamål
byggnad
såsom teater, biograf, museum och liknande.
Ecklesiastik-Kyrka eller annan byggnad som
används för
byggnad
religiös verksamhet.
Bårhus, krematorium och byggnad
som
används  för  skötsel  av
begravningsplats.
Allmän   Byggnad  som tillhör staten,
kommun eller
byggnad  annan menighet och som används
för allmän
styrelse,     förvaltning,
rättsvård, ordning eller
säkerhet samt fritidsgård och
byggnad med
likartad användning. Som allmän byggnad
skall inte anses byggnad som används för
statens     affärsdrivande
verksamhet.
Övrig   Byggnad som inte skall utgöra någon av de
tidigare nämnda byggnad
byggnadstyperna.
**FOOTNOTES**
[1]:1 Senaste lydelse 1994:1909
14. Förslag till lag om ändring i
sekretesslagen
(1980:100)
15. Förslag till lag om ändring i
skatteregisterlagen
(1980:343)
16. Förslag till lag om ändring i lagen
(1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter
17. Förslag till lag om ändring i lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m.
18. Förslag till lag om ändring i
arkivlagen (1990:782)
19. Förslag till lag om ändring i
begravningslagen
(1990:1144)
20. Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:482) om
införande av folkbokföringslagen (1991:481)
21. Förslag till lag om ändring i
kommunallagen (1991:900)
22. Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1528) om
offentlig upphandling
23. Förslag till lag om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200)
24. Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:260) om
offentlig anställning
25. Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:615) om ingripande mot otillbörligt
beteende avseende offentlig upphandling
26. Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1221) om införande av stiftelselagen
(1994:1220)
27. Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1383) om överlämnande av allmänna
handlingar till andra organ än myndigheter
för förvaring
28. Förslag till lag om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483)
29. Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:624) om
ändring i sekretesslagen (1980:100)
Skatteutskottets yttrande
1998/99:SkU4y
Staten och trossamfunden
Till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet har berett skatteutskottet
tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:38
Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten,
kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.
jämte  motioner.  Med  anledning  härav  får
skatteutskottet anföra följande.

Principerna för beskattningen

Propositionen

Vid stat-kyrkareformens ikraftträdande den 1 januari
2000 lämnar Svenska kyrkan den offentliga sektorn.
Kommunstatusen för kyrkans församlingar och kyrkliga
samfälligheter upphör och därmed rätten för dem att
ta  ut  församlingsskatt.   Efter  reformens
ikraftträdande  kommer  kyrkan inte heller  att
omfattas av de särskilda beskattningsregler som
gäller för kommuner och som bl.a. innebär att de är
befriade  från att betala skatt på alla  sina
inkomster.
En av utgångspunkterna  i  riksdagens tidigare
principbeslut om ändrade relationer mellan staten
och  Svenska  kyrkan  (prop.  1995/96:80,  bet.
1995/96:KU12, rskr. 1995/96:84) är att reformen
skall ge olika trossamfund så likartade villkor som
möjligt. Genom lagstiftning våren  1998  (prop.
1997/98:116, bet. 1997/98:KU20, rskr. 1997/98:284)
infördes  en  särskild  associationsform  för
trossamfund, s.k. registrerat trossamfund. Svenska
kyrkan  blir  genom  reformen  ett  registrerat
trossamfund medan dess församlingar och kyrkliga
samfälligheter blir registrerade  organisatoriska
delar av detta trossamfund.
De förslag rörande beskattningen som läggs fram i
propositionen innebär i huvudsak följande.
Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund
skall omfattas av de skatteregler som gäller för
ideella föreningar. De blir alltså begränsat skatt-
skyldiga under samma förutsättningar som gäller för
ideella föreningar.  Kyrkans  prästlönetillgångar
skall emellertid vara befriade från inkomst- och
förmögenhetsskatt enligt  en  särskild  lag  om
skattebefrielse  för  prästlönetillgångarna  vid
2001-2010 års taxeringar.
Pastorsexpeditioner,  andra förvaltningsbyggnader
och  prästgårdar  blir efter  relationsändringen
hyreshus eller småhus  för  vilka  skall  utgå
fastighetsskatt.    En   undantagsregel   i
fastighetstaxeringslagen för fastigheter som ägs av
"kyrkor, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser och
ideella föreningar" utvidgas till de registrerade
trossamfunden.  Dessa  kommer därmed  inte  att
beskattas för fastigheter som till övervägande del
används  i  verksamheten.  Detta  innebär  för
prästgårdarna  att  de  blir  befriade  från
fastighetsskatt om de till övervägande del används
i den kyrkliga verksamheten, och alltså bostadsdelen
utgör en mindre del.
Den egendomsöverföring som har direkt samband med
relationsändringen  eller  med  registrering som
trossamfund skall enligt förslaget vara befriad från
stämpelskatt.

Motionerna

I två motioner har väckts yrkanden som gäller
skattefriheten för prästlönetillgångarna.
Ingvar Svensson m.fl. (kd) hemställer i motion K10
yrkande 5 att propositionen skall avslås såvitt
gäller en tidsbegränsning av skattefriheten. Skäl
som talar för att prästlönetillgångarna även i
framtiden skall vara befriade från inkomstskatt är,
enligt motionärerna,  främst  egendomarnas unika
ursprung och karaktär samt att deras identitet och
ändamål  inte  bör  förändras  i  samband  med
relationsförändringen.  Prästlönetillgångarna  är,
enligt motionen, också en viktig komponent i det
utjämningssystem som är en viktig förutsättning för
att kyrkan skall kunna upprätthålla en rikstäckande
verksamhet. Motionärerna anser att en översyn bör
göras efter tio år, men att de nuvarande reglerna
ska fortsätta att gälla utan tidsbegränsning.
Också Per Unckel m.fl. (m) vänder sig i motion K12
yrkande 5 mot att skattefriheten tidsbegränsas.
Motionärerna anför att relationsändringen mellan
staten och kyrkan inte syftar till att åstadkomma
några skattemässiga förändringar, och att egendomen
i alla tider varit befriad från skatt och av hävd
använts till att finansiera kyrkans förkunnelse. De
yrkar  att  lagförslaget  om  skattefrihet  för
prästlönetillgångarna antas med den ändringen att
tidsbegränsningen för skattebefrielsen  utgår ur
lagtexten.

Utskottets ställningstagande

Andra trossamfund än Svenska kyrkan är i regel
organiserade som ideella föreningar och de kan välja
att gå över till den nya associationsformen eller
att kvarstå i sin  nuvarande  form. Mot denna
bakgrund, och då en ökad likställighet mellan olika
trossamfund enligt principbeslutet bör eftersträvas,
är det naturligt att, som föreslås i propositionen,
utgå från att i princip samma beskattningsregler
skall  gälla  för  Svenska  kyrkan  och  andra
registrerade trossamfund som för ideella föreningar.
I  sammanhanget vill utskottet  nämna  att  en
registrering i sig inte är tänkt att innebära en
bedömning   av   om   trossamfundet    i
beskattningshänseende kan anses främja ett religiöst
ändamål (se prop.1997/98:116 s. 26), utan detta
måste prövas vid taxeringen.
Med  hänvisning  till  det anförda tillstyrker
utskottet de lagändringar som  innebär  att de
registrerade trossamfunden i skattehänseende skall
behandlas som ideella föreningar.
Som    framhålls   i   motionerna   har
prästlönetillgångarna  en  speciell karaktär. De
argument som motionärerna har fört fram kan i och
för sig tala för en vidare särbehandling av dessa
tillgångar. Ett vägande skäl mot en mer långtgående
skattebefrielse  är  emellertid  att  reformens
inriktning på ökad likställighet mellan Svenska
kyrkan och andra trossamfund inte kommer att uppnås
i denna del. Även om det inte är uppenbart att en
skattebefrielse  skulle strida mot förbudet mot
konkurrenssnedvridande statliga stödåtgärder enligt
artikel 92 i Romfördraget finns det ändå anledning
att också väga in konkurrensaspekten vid en samlad
bedömning av hur den egendom som Svenska kyrkan
disponerar skall beskattas.
Avvägningen  mellan  de  olika argumenten  har
föranlett regeringen att göra bedömningen att de
normala skattereglerna skall gälla även för Svenska
kyrkan   efter  en  övergångsperiod.   Under
tioårsperioden  2000-2009  inkomstbeskattas  inte
avkastningen  på prästlönetillgångarna, och inte
heller förmögenhetsbeskattas  dessa.  För  tiden
därefter skall beskattningen enligt propositionen
ses över med utgångspunkt i principbeslutet om
stat-kyrkareformen. Den lagtekniska  utformningen
innebär i sig inte något ställningstagande till
vilka regler som skall gälla för följande år. En
förlängning av undantaget förutsätter dock ett nytt
riksdagsbeslut om förlängning eller modifiering av
övergångsregeln.
Utskottet anser att den avvägning som regeringen
har  gjort  i  fråga  om  beskattningen  av
prästlönetillgångarna  bör  godtas.  Utskottet
tillstyrker det i propositionen framlagda förslaget
om  en  tidsbegränsad   skattebefrielse  för
prästlönetillgångarna och avstyrker motionerna K10
yrkande 5 och K12 yrkande 5.
Utskottet har inte funnit anledning till någon
särskild kommentar i fråga om de övriga förslagen i
propositionen som gäller principerna för beskattning
i  samband  med  relationsändringen.  Utskottet
tillstyrker  följaktligen  propositionen i dessa
delar.
Lagrådet har i sin granskning av lagförslaget
aktualiserat frågan huruvida bårhus över huvud taget
skall användas under rubriken ecklesiastikbyggnad i
fastighetstaxeringslagen. I den diskussion som äger
rum i anslutning till relationsändringen avses med
bårhus,  enligt  Lagrådet,  uppenbarligen sådana
lokaler för förvaring av döda som finns i anslutning
till sjukhus och inte, som antagligen var fallet när
fastighetstaxeringslagen kom till, kyrkogårdsbygg-
nader. Utskottet instämmer i vad Lagrådet har anfört
och utgår från att frågan beaktas i den översyn som
nu sker av fastighetstaxeringslagen (dir. 1997:36).
Utskottet vill upplysningsvis nämna att regeringen
nyligen har beslutat om kommittédirektiv  (dir.
1999:10) för en översyn av reglerna om skattskyldig-
het i mervärdesskattelagen m.m. Utredaren skall
analysera bl.a. de särskilda skattepliktsregler som
gäller för ideella föreningars verksamhet. Eftersom
registrerade trossamfund fr.o.m. den 1 januari 2000
omfattas av samma mervärdesskatteregler som ideella
föreningar berörs de av denna översyn.

Begravningsavgift och avgift till
trossamfund

Propositionen

Svenska kyrkan kommer också efter ikraftträdandet av
stat-kyrkareformen att ha kvar huvudmannaskapet för
den  helt  övervägande  delen  av  begrav-
ningsverksamheten.  Efter  särskilt  beslut  av
regeringen skall också kommun kunna vara huvudman.
Den del av församlingsskatten som har finansierat
begravningsverksamheten omformas i förslaget till en
begravningsavgift, som skall tillfalla den huvudman
inom vars förvaltningsområde den avgiftsskyldige är
folkbokförd.
Begravningsavgiften skall uppbäras och i övrigt
hanteras som en skatt. Detsamma gäller kyrkoavgiften
och, efter regeringens medgivande, medlemsavgifter
till andra registrerade  trossamfund än Svenska
kyrkan, under förutsättning att de enskilda som
skall betala avgiften har gett sitt samtycke till
detta eller att trossamfundets stadgar förutsätter
en sådan avgiftsbetalning. För medlemmar i Svenska
kyrkan skall begravningsavgiften ingå i kyrkoav-
giften. Personer som inte tillhör Svenska kyrkan
eller som är folkbokförda i en kommun som är
huvudman för begravningsverksamheten skall påföras
begravningsavgift i en särskild post på beskedet om
slutlig skatt, som redovisas och betalas ut till
huvudmannen på folkbokföringsorten.
Både  begravningsavgiften  och medlemsavgifterna
skall tas ut med viss procentsats av den kommunalt
beskattningsbara förvärvsinkomsten. De uppgifter som
behövs  för  debiteringen  av  kyrkoavgift  och
medlemsavgifter i andra registrerade trossamfund
skall lämnas till Riksskatteverket på datamedium av
trossamfundet. Regeringen eller den myndighet som
regeringen  bestämmer  skall  meddela  närmare
föreskrifter om uppgiftslämnandet. Uppgift om att en
person tillhör Svenska kyrkan respektive är skyldig
att betala avgift till annat trossamfund skall få
registreras i skatteregistret. Trossamfundet skall
ersätta staten för skadestånd som har betalats på
grund av en oriktig uppgift som har lämnats av
trossamfundet.

Motionen

Enligt motion K14 yrkande 2 av Per Lager m.fl. (mp)
bör inte något trossamfund, inte heller Svenska
kyrkan, ha särskild uppbördshjälp av staten. Motio-
närerna  anför  att  begravningsavgiften  skall
behandlas separat och betalas över skattsedeln och
att trossamfunden själva  skall  hantera övriga
avgifter för sina verksamheter. I motionen yrkas att
riksdagen beslutar om sådan ändring i relevant
lagstiftning  att  Svenska  kyrkan  och  andra
trossamfund själva  ansvarar  för  uppbörden av
eventuella avgifter.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att principbeslutet år 1995
innebär att staten skall erbjuda Svenska kyrkan
hjälp med att uppbära avgifter från dem som är
medlemmar  i eller tillhör trossamfundet. Detta
statliga stöd får ses mot bakgrund av bl.a. statens
krav att Svenska  kyrkan skall upprätthålla en
demokratiskt uppbyggd rikstäckande verksamhet. Av
jämställdhetsskäl bör enligt beslutet motsvarande
erbjudande kunna riktas även till andra trossamfund.
När det gäller andra trossamfund än Svenska kyrkan
skall staten, enligt beslutet, i varje enskilt fall
ta ställning till frågan om statlig hjälp med att ta
in avgifter skall ges.
Utskottet har inte funnit anledning till någon
erinran  mot den reglering som regeringen  har
föreslagit  för  att  skattebetalningssystemet i
enlighet med principbeslutet skall kunna användas
för uppbörd av begravningsavgift och avgift till
trossamfund. Utskottet tillstyrker propositionen i
denna del och avstyrker motionsyrkandet.
Med hänsyn till principerna för normgivningen torde
även föreskrifter  om  begravningsavgiftens nivå
omfattas av de krav som gäller för normgivningen
inom det civilrättsliga området och skatteområdet (8
kap. 2 och 3 §§ regeringsformen). Skatteutskottet
lämnar åt konstitutionsutskottet att bedöma om de
föreslagna  nya  reglerna  om fastställande  av
begravningsavgiften i 9 kap. begravningslagen har
getts en sådan utformning  att  ett beslut om
fastställande av begravningsavgift skall kunna ses
som en ren tillämpning av lagens bestämmelser.

Ekonomiska effekter, m.m.

Propositionen

Stat-kyrkareformen får positiva effekter för Svenska
kyrkan, främst genom att de ekonomiska regleringarna
mellan  staten  och  kyrkokommunerna,  inklusive
skatteadministrationsersättningen, bortfaller  och
genom att staten börjar betala kyrkoantikvarisk
ersättning till Svenska kyrkan.
I propositionen har regeringen tagit ställning till
kostnads-  och  finansieringsfrågan  för  åren
2000-2009. För tiden därefter skall de med finansie-
ringen av reformen sammanhängande frågorna övervägas
på nytt.
Under hela tioårsperioden efter stat-kyrkareformens
ikraftträdande  uppgår  enligt propositionen den
årliga förbättringen för Svenska kyrkan i jämförelse
med nuläget till i genomsnitt nominellt 580 miljoner
kronor. Kravet på statsfinansiell neutralitet är
enligt propositionen en av de viktigaste förutsätt-
ningarna för reformen.  Eftersom den föreslagna
lösningen  för  åren  2000-2009   inte  är
statsfinansiellt  neutral kommer regeringen  att
överväga att under perioden och för tiden därefter
införa någon form av avgift eller skatt för att
uppnå statsfinansiell neutralitet. Det framhålls i
propositionen (s. 141) att en sådan finansiering av
den kyrkoantikvariska ersättning som skall utgå
skulle innebära att det blir tydligt för var och en
att bevarandet av de kyrkliga kulturvärdena är en
gemensam angelägenhet som bekostas av alla, både
kyrkotillhöriga och icke-tillhöriga.
Skattetrycket beräknas i propositionen sjunka med
78 öre per skattekrona eller totalt 7 miljarder
kronor genom reformen. Detta motsvarar församlings-
skatten med undantag för den del (ca 25 %) som
motsvarar kostnaderna för begravningsverksamheten.
Därmed skapas enligt propositionen ett motsvarande
utrymme  för en förstärkning av den offentliga
sektorns finanser.
Eftersom reformen  innebär  positiva ekonomiska
effekter för Svenska kyrkan skapas ett utrymme för
en sänkning av kyrkoavgiften som regeringen  i
propositionen anser att kyrkan bör utnyttja. En
avgiftssänkning med 7 öre beräknas i propositionen
motsvara det ekonomiska tillskott som kyrkan i
genomsnitt får under perioden 2000-2009.

Motionerna

Enligt motion K9 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
bör riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen
avvisa tankarna på att införa någon form av avgift
eller  skatt  som  finansiering   av   den
kyrkoantikvariska ersättningen. Enligt motionen bör
det,  inom ramen för  statlig  eller  kommunal
inkomstbeskattning, inte skapas ett i förväg bestämt
skatteutrymme på en viss nivå. Motionären anför
också bl.a. att utvecklingen under senare år i en
rad  andra sammanhang varit att minska andelen
specialdestinerade skattemedel och att inom ramen
för tydliga mål och en aktiv målstyrning  öka
friutrymmet för medelsanvändningen. Ersättningarna
för bevarandeändamål  skall  enligt  motionen i
sedvanlig ordning i stället prövas och prioriteras
inom ramen för aktuellt utgiftsområde.
Enligt motion K11 yrkande 7 av Mats Einarsson m.fl.
(v) skall kultur-minnesvård, inklusive vården av
kyrkliga  kulturminnen,  som  samhället  finner
angelägen finansieras  på  sedvanligt sätt inom
skattesystemets ram. I motionen  hemställs  att
riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen
uttalar att någon särskild avgift eller "öronmärkt"
skatt inte bör införas.
Per Unckel m.fl. (m) förordar i motion K12 yrkande
6  att  riksdagen  i ett tillkännagivande till
regeringen skall uttala att det inte bör införas
ytterligare någon form av avgift eller skatt för att
uppnå s.k. statsfinansiell neutralitet. Motionärerna
anför bl.a. att långsiktigheten är viktig för att
kyrkan så långt som möjligt skall kunna arbeta under
kända och förutsebara ekonomiska förhållanden.
I motion K18 yrkande 3 av Helena Bargholtz och
Barbro Westerholm (fp) hemställs att riksdagen skall
avvisa uttalandet i propositionen om att det genom
att  kyrkoskatten upphör skapas ett motsvarande
utrymme  för en förstärkning av den offentliga
sektorns finanser. Motionärerna anför också att det
inte är rimligt att regering och riksdag skall
tillhålla Svenska kyrkans församlingar eller några
andra frivilliga samfund eller föreningar att minska
sina medlemsavgifter. Detta måste enligt motionen
vara  en uppgift för respektive samfund  eller
förening att ta ställning till.

Utskottets ställningstagande

När det gäller frågan om en särskild skatt eller
avgift för att uppnå statsfinansiell neutralitet i
reformen finns det för närvarande inte något förslag
från regeringen. Det framgår av propositionen att
frågan kommer att övervägas närmare. Utskottet anser
att denna fråga får bedömas senare i ett budgetper-
spektiv. Om det inte skulle anses lämpligt med en
skattefinansiering måste andra alternativ prövas.
Detta får riksdagen emellertid ta ställning till i
ett annat sammanhang.
Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet
motionerna K9, K11 yrkande 7 och K12 yrkande 6.
Regeringens uttalande i propositionen att kyrkan
bör  utnyttja  det  utrymme  för  sänkning  av
kyrkoavgiften som reformen skapar förefaller helt
rimligt mot bakgrund av de positiva ekonomiska
effekter som reformen, enligt vad som anförts ovan,
får för kyrkan. Hur det utrymme för en förstärkning
av den offentliga sektorns finanser som skapas genom
reformen skall beaktas är också en fråga som måste
avgöras i ett budgetperspektiv. Utskottet finner
inte  anledning till ett tillkännagivande  till
regeringen i dessa frågor och avstyrker därför även
motion K18 yrkande 3.
Stockholm den 16 februari 1999

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg

I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s), Bo
Lundgren  (m), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per
Rosengren (v), Holger Gustafsson (kd), Carl Fredrik
Graf (m), Per Erik Granström (s), Carl Erik Hedlund
(m), Lena Sandlin (s), Marie Engström (v), Helena
Höij (kd), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Yvonne
Ruwaida (mp), Rolf Kenneryd (c), Lars U Granberg (s)
och Per-Olof Svensson (s).

Avvikande meningar

1. Principerna för beskattningen

Bo Lundgren  (m), Holger Gustafsson (kd), Carl
Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m), Helena Höij
(kd) och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) anför:

Prästlönetillgångarna  har i huvudsak tillkommit
genom  gåvor  och  donationer  till  enskilda
församlingar från församlingsbor eller andra privat-
personer och har många gånger medeltida ursprung. I
dag förvaltas prästlönetillgångarna stiftsvis via
egendomsnämnderna.  I  lagen  om Svenska kyrkan
ändamålsbestäms egendomen mycket tydligt då det i 9
§ föreskrivs att den skall "bidra till de ekonomiska
förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse".
Skälen som talar för att prästlönetillgångarna även
i framtiden skall vara skattebefriade är främst
egendomarnas unika ursprung och karaktär samt att
deras identitet och ändamål inte bör förändras i
samband     med     relationsförändringen.
Prästlönetillgångarna är också en viktig komponent i
det utjämningssystem som är en viktig förutsättning
för  att  kyrkan  skall kunna upprätthålla  en
rikstäckande verksamhet.
Mot  den  angivna  bakgrunden  bör  någon
tidsbegränsning inte införas i den lagstiftning som
nu antas om beskattningen av prästlönetillgångarna.
Vi tillstyrker därför motionerna K10 yrkande 5 och
K12 yrkande 5.

2. Begravningsavgift och avgift till
trossamfund

Yvonne Ruwaida (mp) anför:

Enligt motion K14 yrkande  2  bör  inte något
trossamfund, inte heller Svenska kyrkan, få särskild
uppbördshjälp av staten. Begravningsavgiften bör
behandlas separat och betalas över skattsedeln.
Övriga avgifter för trossamfundens verksamheter bör
de själva sköta. Jag instämmer i detta och anser att
propositionen bör omarbetas i nämnda hänseenden.

3. Ekonomiska effekter, m.m.

Bo Lundgren, Carl Fredrik Graf, Carl Erik Hedlund
och Marietta de Pourbaix-Lundin (alla m) anför:

Enligt  vår mening bör det inte införas någon
ytterligare avgift eller skatt för att uppnå s.k.
statsfinansiell neutralitet i stat-kyrka-reformen.
De uttalanden med en sådan inriktning som görs i
propositionen  bör  avvisas av riksdagen i ett
tillkännagivande   till   regeringen.   Någon
specialdestinerad skatt eller avgift bör ej införas
för  att  finansiera  den  kyrkoantikvariska
ersättningen.

4. Ekonomiska effekter, m.m.

Per Rosengren och Marie Engström (båda v) anför:

Den kulturminnesvård, inklusive vård av kyrkliga
kulturminnen, som samhället finner angelägen och i
demokratisk ordning har beslutat om skall enligt vår
mening  finansieras  på  sedvanligt  sätt  inom
skattesystemets ram. Någon särskild avgift eller
"öronmärkt" skatt bör inte införas. Vi tillstyrker
yrkande 7 i motion K11 om ett tillkännagivande till
regeringen med detta innehåll.
Kulturutskottets yttrande
1998/99:KrU3y
Staten och trossamfunden -
kulturminnena, m.m.
Till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet har den  19 januari 1999
beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att
avge yttrande över proposition 1998/99:38 Staten och
trossamfunden,       begravningsverksamheten,
kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.
jämte eventuella motioner.

Kulturutskottet yttrar sig i det följande över
propositionen i vad avser avsnitten 5. De kyrkliga
kulturminnena, 6. Offentlighet och insyn och 7. De
kyrkliga arkiven samt motionerna 1998/99:K10-K13,
K15, K16 och K18.

Kulturutskottet har beslutat att i detta yttrande
behandla även motion 1998/99:Kr265 som väckts under
allmänna motionstiden år 1998 och som hänvisats till
kulturutskottet.  Kulturutskottet  har  -  under
förutsättning av konstitutionsutskottets medgivande
- beslutat att överlämna  denna  motion  till
konstitutionsutskottet.

Utskottet

De kyrkliga kulturminnena (prop. avsnitt 5)

Den kyrkoantikvariska ersättningens omfattning

Bakgrund

I 1 kap. 1 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
(kulturminneslagen)  föreskrivs  att  det är en
nationell angelägenhet att skydda och bevara vår
kulturmiljö samt att ansvaret för detta delas av
alla. Vidare framgår det att såväl enskilda som stat
och kommun skall visa hänsyn och aktsamhet mot
kulturmiljön.
När det gäller vissa kategorier av den kyrkliga
egendomen ställer staten speciella krav i fråga om
förvaltningen. I 4 kap. kulturminneslagen finns det
särskilda bestämmelser om skydd för kyrkobyggnader,
kyrkotomter,   kyrkliga   inventarier   och
begravningsplatser. Skyddet för dessa s.k. kyrkliga
kulturminnen är generellt, dvs. oberoende av någon
myndighets beslut. De generella skyddsbestämmelserna
i 4 kap. kulturminneslagen innebär i korthet att de
kyrkliga kulturminnena skall vårdas och underhållas
så att deras kulturhistoriska värde inte minskas.
Rätten att förfoga över och utnyttja egendomen är
inskränkt. Vidare kan bestämmelserna medföra att
förvaltningen fördyras. Det kan t.ex. röra sig om
kostnader som följer av att det ställs krav på att
ett visst material eller en viss teknik skall
användas vid en renovering eller att arbetet skall
genomföras under antikvarisk kontroll.
Svenska kyrkan är ansvarig för att de kyrkliga
kulturminnena  vårdas  och  underhålls  enligt
bestämmelserna i 4 kap. kulturminneslagen.
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har överinseende över
kulturminnesvården i landet, bl.a. i fråga om de
kyrkliga  kulturminnena,  medan  länsstyrelserna
ansvarar för tillsynen i länen  (1  kap. 2 §
kulturminneslagen).  Förutom  myndigheterna  inom
kulturmiljöområdet (de antikvariska myndigheterna)
har de regionala museerna, länsmuseerna, en viktig
roll i kulturmiljöarbetet. Det finns också enstaka
kommunala museer som deltar i detta arbete.

Riksdagens principbeslut år 1995

I december 1995 fattade riksdagen ett principbeslut
om de framtida  relationerna mellan staten och
Svenska kyrkan (prop. 1995/96:80, bet. 1995/96:
KU12, rskr. 1995/96:84).
Principbeslutet innebär  att  kulturminneslagens
skydd för kyrkliga kulturminnen skall behållas även
vid ändrade relationer mellan staten och Svenska
kyrkan och att relationsändringen inte bör leda till
försämrade förutsättningar för vård och underhåll av
de  kulturhistoriska  värdena  inom  kyrkan.  I
konstitutionsutskottets betänkande  framhölls att
bevarandet av de kyrkliga kulturvärdena  är en
angelägenhet för hela samhället och svenska folket
samt att det inte är  rimligt att den totala
kostnaden för detta allmänintresse bärs endast av
Svenska  kyrkans  medlemmar. Skyddsbestämmelserna
innebär inskränkningar och ibland fördyringar vid
skötseln av egendomen. Svenska kyrkan bör därför
enligt principbeslutet kunna få viss ersättning för
vård av kulturhistoriskt värdefull egendom, och
detta skall komma till uttryck i en långsiktig
överenskommelse  mellan  staten  och  kyrkan.
Ersättningen skall ses som en kompensation för
begränsningar i möjligheterna att förfoga  över
egendomen och för extrakostnader som uppstår till
följd av de generella skyddsbestämmelserna.

Kommittén angående det kyrkliga kulturarvet

År 1996 tillsattes en kommitté med uppdrag att lägga
fram ett förslag om vården av kulturhistoriskt
värdefull  kyrklig  egendom  och  kyrkoarkiven.
Utredningen, som antog namnet Kommittén angående det
kyrkliga kulturarvet, överlämnade  i april 1997
betänkandet Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga
egendomen och de kyrkliga arkiven (SOU 1997:43). I
betänkandet  föreslogs bl.a. att Svenska kyrkan
skulle erhålla en årlig statlig ersättning för vård
och underhåll av de kyrkliga kulturvärdena med ett
belopp som motsvarar ca 460 miljoner kronor i 1996
års  penningvärde (kyrkoantikvarisk  ersättning).
Ersättningen skulle vara ett led i ett ömsesidigt
åtagande av staten och Svenska kyrkan att bevara
kyrkans kulturhistoriska värden. Åtagandet skulle
komma till uttryck i en långsiktig överenskommelse.
Denna överenskommelse borde enligt kommittén sträcka
sig över 25 år med s.k. kontrollstationer vart femte
år.

Kyrkoantikvarisk ersättning åren 2000-2009

Regeringens förslag

Regeringen   anser   beträffande   den  s.k.
kyrkoantikvariska ersättningen att det inte bör
komma i fråga att nu binda staten för betydande
utgifter under längre tid än tio år, dvs. inte
längre än t.o.m. år 2009. Regeringen framhåller att
1995 års principbeslut inte innehöll någon mer
preciserad ståndpunkt beträffande långsiktigheten av
statens engagemang.
När det gäller den statliga ersättningens storlek
anser regeringen att det måste beaktas att det är
förenat med svårigheter att bedöma omfattningen av
kostnaderna  för  att  upprätthålla de kyrkliga
kulturvärdena.  Hänsyn måste  enligt  regeringen
dessutom tas till ytterligare omständigheter. Bland
annat pekar regeringen på att det under senare år i
större utsträckning än tidigare  har genomförts
kostnadskrävande underhåll och restaureringar av
kyrkobyggnader. En faktor som har medverkat till att
göra detta möjligt är att omfattningen av det s.k.
kyrkobyggnadsbidraget ur kyrkofonden har blivit allt
större.  Sedan  starten år 1989 och fram till
dagsläget har beloppet höjts från drygt 30 miljoner
kronor per år till att utgöra ca 90 miljoner kronor
per år.
Under åren 1998-2000 genomför staten och Svenska
kyrkan ett gemensamt sysselsättningsprogram, det
s.k. miljardprogrammet för kyrkliga jobb. Syftet med
programmet  är  i  första  hand  att  minska
arbetslösheten genom att det skapas arbetstillfällen
inom Svenska kyrkan. Programmet skall dock även
medverka till att bevara och stärka de kyrkliga
kulturvärdena. Sysselsättningsprogrammet  gör det
möjligt för Svenska kyrkan att exempelvis rusta upp
kyrkobyggnader och andra byggnader samt att utföra
nödvändigt underhåll. En redovisning av fördelningen
av de anslagna medlen till programmet för år 1998
skall lämnas till regeringen senast den 31 mars
1999.
Möjligheterna för Svenska kyrkan att genomföra
angelägna projekt, exempelvis större arbeten på
kyrkliga byggnader, och därmed stärka kyrkan inför
framtiden har alltså enligt regeringen ökat. Under
de senaste åren har det gjorts stora investeringar
och det planeras ytterligare insatser inom ramen för
miljardprogrammet.  Det  finns  därför  enligt
regeringen goda förutsättningar för att Svenska
kyrkans kyrkobyggnader och de kyrkliga kulturminnena
i övrigt skall vara i ett allmänt sett gott skick
vid relationsändringen och ett antal år därefter.
Detta gäller särskilt åren 2000 och  2001  då
sysselsättningsprogrammet, som i stor utsträckning
avser byggarbeten, precis kommer att ha avslutats.
Regeringen uttalar att Svenska kyrkan  i  dag
förvaltar  de  kyrkliga  kulturminnena  på  ett
förtjänstfullt sätt. Med hänsyn till de ekonomiska
effekter som reformen innebär för Svenska kyrkan
finns det enligt  regeringens  uppfattning goda
förutsättningar att kyrkan även fortsättningsvis
skall  kunna  vårda och underhålla de kyrkliga
kulturminnena och därmed leva upp till de krav som
följer av kulturminneslagens bestämmelser.
Med hänsyn till vad som anförts finner regeringen
att  den statliga kyrkoantikvariska ersättningen
under åren 2000-2009 bör uppgå till följande belopp:
0 kr år 2000 och år 2001, 50 miljoner kronor år
2002, 100 miljoner kronor år 2003, 150 miljoner
kronor år 2004, 200 miljoner kronor år 2005, 250
miljoner kronor år 2006, 300 miljoner kronor år
2007, 390 miljoner kronor år 2008 och 460 miljoner
kronor år 2009.
Regeringens  förslag  innebär att staten efter
relationsändringen skjuter till medel för vård och
underhåll av de kyrkliga kulturvärdena och att
samtliga skattebetalare är med  och finansierar
detta.

Motionsförslag

I motion K12 (m) yrkar motionärerna avslag på
regeringens   förslag  att  inte  utge  en
kyrkoantikvarisk  ersättning  såvitt  avser åren
2000-2001  (yrkande 1). Motionärerna anser  att
regeringen i samband med vårpropositionen år 1999
bör återkomma med förslag om en kyrkoantikvarisk
ersättning för dessa år (yrkande 2).

Motionärerna bakom  motion  K11  (v) anser att
regeringens  förslag  beträffande  ersättningens
storlek kan vara rimligt, men anser att kostnaderna
bör behandlas på i princip samma sätt som andra
kostnader för kulturminnesvård. Beloppets storlek
bör därför enligt motionärerna inte på förhand
bindas på sätt som föreslås utan kunna prövas
årligen i samband med fastställande av statens
budget (yrkande 5 delvis).

Kristdemokraterna yrkar i motion K10 avslag på
regeringens förslag vad gäller den kyrkoantikvariska
ersättningens   omfattning   (yrkande   2).
Kristdemokraterna begär ett nytt förslag, liknande
det förslag som Kommittén angående det kyrkliga
kulturarvet har lagt fram, som innebär att en
överenskommelse träffas om en årlig ersättning med
ett belopp motsvarande 460 miljoner kronor i 1996
års penningvärde. Denna ersättning skall enligt
motionärerna utbetalas fr.o.m. år 2000 och omfatta
minst 25 år (yrkande 3 delvis).

I motion K13 (m, c) yrkar motionärerna avslag på
regeringens   förslag   såvitt   avser   den
kyrkoantikvariska   ersättningens   omfattning.
Motionärerna begär ett nytt förslag som bättre
svarar mot behovet och stämmer överens med de
allmänna  principerna i överenskommelsen  mellan
Svenska kyrkan och staten och som ger den nödvändiga
stabiliteten genom en långsiktig lösning. Ett nytt
förslag skall enligt motionärerna lämnas senast i
samband  med  budgetpropositionen  för  år 2000
(delvis).

Utskottets bedömning

Utskottet vill börja med att understryka att Svenska
kyrkan förvaltar ett oersättligt kulturarv som har
byggts upp under århundraden och som avspeglar och
utgör en väsentlig del av Sveriges historia. Det är
fråga om ett levande kulturarv som genom århundraden
kontinuerligt har använts och alltjämt används för
samma ändamål. De kyrkliga kulturminnena är en
betydelsefull del av vårt nationella kulturarv och
bevarandet av de kyrkliga kulturhistoriska värdena
är en angelägenhet för hela samhället och svenska
folket.
Att bedöma kostnaderna för att upprätthålla de
kyrkliga kulturvärdena och avgöra hur stor del av
kostnaderna staten respektive Svenska kyrkan bör
svara för är förenat med stora svårigheter. Som
framgår av propositionen föreslås  staten bidra
endast till kostnader som kan vara betingade av
kulturhistoriska hänsynstaganden.
Som regeringen framhåller i propositionen innebär
reformen positiva ekonomiska effekter för kyrkan.
Dessutom finns det, som regeringen påpekar under
avsnittet  kyrkoantikvarisk  ersättning,  goda
förutsättningar   för  att  Svenska  kyrkans
kyrkobyggnader och de  kyrkliga kulturminnena i
övrigt skall vara i ett allmänt sett gott skick vid
relationsändringen och ett antal år därefter.
Utskottet vill vidare framhålla att den tid inom
vilken regeringen nu garanterar ersättning, tio år,
är en relativt lång tid. I likhet med regeringen
anser utskottet att det inte bör komma i fråga att
binda staten för en längre tid. Samtidigt bör
erinras  om  att  avsikten  är  att  det före
tioårsperiodens utgång skall förekomma särskilda
överläggningar mellan staten och Svenska kyrkan om
den fortsatta ersättningen efter tioårsperioden.
Med hänsyn till det anförda anser utskottet att den
kyrkoantikvariska  ersättningen,  i enlighet med
regeringens förslag, bör utgå fr.o.m. år 2002 t.o.m.
år 2009 och stegvis höjas från 50 miljoner kronor
till 460 miljoner kronor per år. Utskottet avstyrker
därmed motionerna K10 (kd) yrkandena 2 och 3 delvis,
K11 (v) yrkande 5 delvis, K12 (m) yrkandena 1 och 2
samt K13 (m, c) delvis.

Kyrkoantikvarisk ersättning efter år 2009

Regeringens överväganden

För tiden efter år 2009 lägger regeringen inte fram
något  förslag.  Regeringen  uttalar  dock  att
överväganden  om  ersättningens  storlek  efter
tioårsperiodens  utgång bör ske efter särskilda
överläggningar mellan staten och Svenska kyrkan.
I god tid före tioårsperiodens utgång skall enligt
regeringen ett underlag tas fram till en allsidig
belysning  av  de  kyrkoantikvariska  frågorna.
Härigenom ges möjlighet att inom lämplig tid efter
relationsändringen följa upp och analysera dessa
frågor  i  belysning  av såväl  de  ekonomiska
förutsättningarna som de krav som ställs på Svenska
kyrkan till följd av bestämmelserna  i 4 kap.
kulturminneslagen. Utgångspunkten är att staten, i
enlighet med principbeslutet om ändrade relationer
mellan staten och Svenska kyrkan, långsiktigt skall
ge ersättning för vård och underhåll av de kyrkliga
kulturvärdena. Om inte erforderlig finansiering kan
ordnas inom reformens  ram  eller det aktuella
utgiftsområdet, vilket är regeringens ambition, är
det regeringens utgångspunkt att det statliga stödet
efter  tioårsperioden  skall  minska väsentligt.
Regeringen kommer också att överväga att under
perioden och för tiden därefter införa någon form av
avgift eller skatt. Något förslag om en särskild
skatte- eller avgiftsfinansiering finns dock inte
för närvarande.

Motionsförslag

Motionärerna  bakom  motion  K15 (c) begär att
regeringen skyndsamt skall utreda hur skyddet av
kulturminnena skall kunna garanteras även efter år
2009.  Det  bör  enligt  motionärerna  råda
överensstämmelse mellan stöd, avtalets omfattning
och kulturminneslagens bestämmelser. Motionärerna
påpekar att en sänkning av ambitionsnivån skulle
vara mycket olycklig.

I motion K16 anser Miljöpartiet att en tydligare
tidsangivelse bör lämnas när en utvärdering av det
ekonomiska utfallet av det nu föreslagna stödet
under åren 2002-2009 skall göras (yrkande 3).

Folkpartiet motsätter sig i motionerna K18 (yrkande
2) och Kr265 en särlösning för Svenska kyrkan.
Motionärerna anser att målet bör vara att vården och
underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader
får en principiell lösning som är densamma för alla
samfund.

Motionärerna  bakom  motion  K11 (v) anser att
ersättningens storlek skall prövas årligen i samband
med fastställandet av statens budget (yrkande 5
delvis).

I  motion K10 begär Kristdemokraterna  att  en
överenskommelse  träffas som sträcker sig minst
t.o.m. år 2025 och där ersättningens storlek årligen
skall uppgå till ett belopp motsvarande 460 miljoner
kronor i 1996 års penningvärde (yrkande 3 delvis).
En   utvärdering  och  omprövning  av  den
kyrkoantikvariska   ersättningen   bör  enligt
motionärerna göras inom den första tioårsperioden
(yrkande 4).

I motion K13 (m, c) begär motionärerna ett förslag
till ersättning från regeringen som bättre svarar
mot behovet på cirka en halv miljard kronor per år
och som säkrar stabiliteten genom en långsiktig
lösning (delvis).

Utskottets bedömning

Utskottet  delar  regeringens bedömning att  en
allsidig belysning bör göras av de kyrkoantikvariska
frågorna inför beslut om en framtida ersättning m.m.
Det är enligt utskottets mening nu för tidigt att
säga vilken ambitionsnivå som staten skall hålla
efter den första tioårsperioden; det får kommande
uppföljning  och  analys  och  därpå  grundade
överväganden utvisa. Utskottet vill dock i likhet
med regeringen betona att utgångspunkten bör vara
att staten,  i enlighet med principbeslutet om
ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan,
långsiktigt skall  ge  ersättning för vård och
underhåll av de kyrkliga kulturvärdena.
Regeringen har uppgett att  ett  underlag för
kommande överläggningar mellan staten och Svenska
kyrkan skall tas fram i god tid före tioårsperiodens
utgång. Utskottet vill understryka vikten av att så
sker och förutsätter att underlaget skall finnas
tillgängligt senast vid slutet av år 2008.
Med hänsyn till det anförda avstyrker utskottet
motionerna K10 (kd) yrkandena 3 delvis och 4, K11
(v) yrkande 5 delvis, K13 (m, c) delvis, K15 (c) och
K16 (mp) yrkande 3, K18 (fp) yrkande 2 och Kr265
(fp).

Fördelning och villkor för den kyrkoantikvariska
ersättningen

Regeringens förslag

Svenska kyrkan har i dag ansvaret för att de
kyrkliga kulturminnena vårdas och underhålls enligt
bestämmelserna i 4 kap. kulturminneslagen, dvs. så
att deras kulturhistoriska värde bevaras. Regeringen
föreslår att Svenska kyrkan skall få ansvaret för
att  fördela den kyrkoantikvariska ersättningen.
Förslaget innebär att Svenska kyrkan på nationell
nivå fördelar ersättningen mellan stiften och att
sedan  stiften  beslutar  om  fördelningen inom
respektive område.
Beslut om fördelning bör enligt regeringen föregås
av samråd med myndigheter inom kulturmiljöområdet.
När det gäller beslut på nationell nivå, dvs. beslut
om ramfördelning mellan stiften, bör det inhämtas
yttrande från RAÄ. I fråga om beslut på regional
nivå, inom stiften, bör enligt regeringen respektive
länsstyrelse ges tillfälle att yttra sig.

Motionsförslag

I motion K11 anser Vänsterpartiet att beslut om
fördelning och användning av den kyrkoantikvariska
ersättningen bör fattas av RAÄ och länsstyrelserna
på respektive nivå. Enligt motionärerna bör ingen
principiell skillnad göras mellan kyrkliga och andra
kulturminnen.  Fördelningen  av ersättningen bör
enligt motionärerna föregås av ett nära samråd med
Svenska kyrkan liksom med andra trossamfund som äger
eller förvaltar kulturhistoriskt värdefull egendom
(yrkande 6).

Utskottets bedömning

I likhet med motionärerna kan utskottet se vissa
fördelar med att den kyrkoantikvariska ersättningen
fördelas  av  RAÄ  och  länsstyrelserna.  Dessa
myndigheter har den särskilda kompetens som krävs i
frågor som rör förvaltning av kulturvärden och har
vidare en överblick över förhållandena i landet
respektive  länen  som behövs för att göra de
prioriteringar som är nödvändiga.
Utskottet anser dock i likhet med regeringen att
övervägande skäl talar för att Svenska kyrkan bör få
ansvaret  för att fördela den kyrkoantikvariska
ersättningen. Svenska kyrkan har ansvaret för att de
kyrkliga kulturminnena vårdas och underhålls. Genom
att  Svenska  kyrkan  får ansvaret  också  för
fördelningen  av  ersättningen  skapas  bättre
möjligheter  för  Svenska  kyrkan att göra den
planering  och  de prioriteringar  som  är  en
förutsättning för att vård och underhåll i enlighet
med kulturminneslagens bestämmelser  skall kunna
bedrivas på ett ändamålsenligt och rationellt sätt.
Viktigt är emellertid att fördelningen sker efter
samråd med RAÄ och länsstyrelserna. En sådan ordning
är naturlig med hänsyn till RAÄ:s uppgift att ha
överinseende över kulturminnesvården i landet och
länsstyrelsernas  tillsynsskyldighet  beträffande
kulturminnesvården i länen.
I sammanhanget vill utskottet understryka vikten av
att det inom Svenska kyrkans egen organisation finns
erforderlig kompetens  när det gäller vård och
underhåll av de kyrkliga kulturvärdena samt att de
erfarenheter som samlats där bevaras och utvecklas.
Mot bakgrund av det anförda avstyrker utskottet
motion K11 (v) yrkande 6 och tillstyrker regeringens
förslag.

Överenskommelsen

Regeringens bedömning

Enligt riksdagens principbeslut skall det träffas en
långsiktig överenskommelse mellan staten och Svenska
kyrkan avseende de kulturhistoriska värdena inom
Svenska kyrkan.
Det kyrkliga kulturarvets  betydelse  och  det
gemensamma intresset av att detta kulturarv bevaras
motiverar att överenskommelsen inte tidsbegränsas
utan löper tills vidare. Under överenskommelsens
löptid är det enligt regeringen lämpligt att lägga
in s.k. kontrollstationer. Vid dessa bör det bl.a.
göras en analys av frågor som rör de kyrkliga
kulturvärdena och en uppföljning och utvärdering av
de  resultat  som  har  uppnåtts.  Den  första
kontrollstationen  bör enligt regeringen infalla
under år 2009 och därefter vart femte år.
Överenskommelsen bör enligt regeringen behandla
allmänna frågor som rör de kulturhistoriska värdena
inom  Svenska kyrkan, som  t.ex.  de  kyrkliga
kulturminnenas  tillgänglighet för alla, kyrkans
ansvar för kompetensfrågor samt frågor om samverkan
mellan de antikvariska myndigheterna och Svenska
kyrkan.

Motionsförslag

I motion K16 (mp) framhålls att tillgängligheten
till de kyrkliga kulturminnena bör bli mycket större
än vad som är fallet i dag. Bland annat kan enligt
motionärerna tillgängligheten öka genom ett ökat
samarbete  mellan kyrkan, länsmuseer och skolor
(yrkande 2).

Utskottets bedömning

I likhet med motionären vill utskottet betona vikten
av allas tillgång till de kyrkliga kulturminnena.
Det bör som motionären framhåller vara möjligt att
t.ex.  genom  ökat  samarbete  mellan  berörda
intressenter öka tillgängligheten för envar. Som
uttalas i propositionen bör det av överenskommelsen
bl.a. framgå att Svenska kyrkan svarar för att de
kyrkliga kulturminnena i framtiden är tillgängliga
för var och en i minst samma utsträckning som före
relationsändringen,  oberoende  av  exempelvis
kyrkotillhörighet.  Något särskilt uttalande  av
riksdagen torde med hänsyn till det anförda inte
vara nödvändigt, varför utskottet avstyrker motion
K16 (mp) yrkande 2.

Övrigt

Utskottet tillstyrker övriga föreslagna ändringar i
kulturminneslagen  beträffande   kyrkobyggnader,
kyrkliga inventarier, överklagande och vidtagande av
rättelse.

Offentlighet och insyn samt de kyrkliga
arkiven (prop. avsnitten 6 och 7)

Utskottet har inte något att erinra mot regeringens
förslag till ändringar i sekretesslagen rörande
handlingsoffentlighet  beträffande handlingar som
inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkans
verksamhet efter relationsändringen och som rör
fördelningen   och   användningen   av   den
kyrkoantikvariska ersättningen.
Inte heller har utskottet något att invända mot
regeringens  olika förslag under  avsnittet  De
kyrkliga arkiven beträffande handlingar som före år
2000 har kommit in  till eller upprättats hos
myndigheter som har uppgift som hänför sig till
Svenska kyrkan. I fråga om kostnader för arkiven
anförs  det  i  propositionen  att  regeringens
överväganden stämmer överens med gällande principer.
I linje härmed framläggs det inte något förslag för
riksdagen  i  den delen. Utskottet påpekar att
regeringen dock felaktigt i propositionstexten har
betecknat övervägandena som ett förslag.
Stockholm den 16 februari 1999

På kulturutskottets vägnar

Inger Davidson


I beslutet har deltagit: Inger Davidson (kd), Åke
Gustavsson (s), Elisabeth Fleetwood (m), Agneta
Ringman  (s),  Annika Nilsson (s), Charlotta L
Bjälkebring (v), Lennart Fridén (m), Eva Arvidsson
(s), Jan Backman (m), Paavo Vallius (s), Lars
Wegendal (s), Peter Pedersen (v), Gunnar Hökmark
(m), Ewa Larsson (mp), Birgitta Sellén (c), Lennart
Kollmats (fp) och Gunilla Tjernberg (kd).


Avvikande meningar

1. Den kyrkoantikvariska ersättningens
omfattning

Elisabeth Fleetwood, Lennart Fridén, Jan Backman och
Gunnar Hökmark (alla m) anför:

Utskottet vill inledningsvis påminna om att en rad
beräkningar har gjorts från olika utgångspunkter att
användas som underlag vid bedömning av den lämpliga
storleken av den kyrkoantikvariska ersättningen. Det
medelsbehov som man kommit fram till, och som
Kommittén angående det kyrkliga kulturarvet baserat
sitt ersättningsförslag på, uppgick till cirka en
halv miljard kronor per år.
Utskottet vill vidare framhålla att riksdagen i
sitt principbeslut om de framtida  relationerna
mellan staten och Svenska kyrkan anfört att Svenska
kyrkan bör kunna få viss ersättning för vård av
kulturhistoriskt värdefull egendom och att detta
skall  komma  till  uttryck  i  en  långsiktig
överenskommelse mellan staten och kyrkan.
Mot denna bakgrund anser utskottet att regeringens
förslag  såvitt  avser  den  kyrkoantikvariska
ersättningen bör avslås av riksdagen. Regeringen bör
senast i samband med budgetpropositionen för år 2000
återkomma med ett nytt förslag som bättre svarar mot
behovet och stämmer överens  med  de  allmänna
principerna i överenskommelsen mellan Svenska kyrkan
och staten. Det nya förslaget skall också ge den
nödvändiga stabiliteten genom en långsiktig lösning.
Detta nya förslag bör enligt utskottets mening även
omfatta en kyrkoantikvarisk ersättning för åren 2000
och 2001.
Regeringens   förslag    beträffande   den
kyrkoantikvariska  ersättningens  omfattning  bör
således avstyrkas av konstitutionsutskottet  och
förslagen i motionerna K12 (m) yrkandena 1 och 2 och
K13 (m, c) tillstyrkas.

2. Den kyrkoantikvariska ersättningens
omfattning

Charlotta L Bjälkebring och Peter Pedersen (båda v)
anför:

I likhet med motionärerna bakom motion K11 (v) anser
utskottet att man bör se på kostnaderna för att
vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena på i
princip samma sätt som på andra kostnader för
kulturminnesvård.  Svenska  kyrkan  bör  därvid
jämställas    med    andra    trossamfund.
Ersättningsbeloppets storlek bör inte på förhand
bindas på det sätt som föreslås av regeringen, även
om regeringens förslag om ersättningens storlek kan
vara rimlig. Ersättningen bör i stället kunna prövas
årligen i samband med fastställande av statens
budget.
Utskottet avstyrker således regeringens förslag och
tillstyrker motion K11 (v) yrkande 5.

3. Den kyrkoantikvariska ersättningens
omfattning

Inger Davidson och Gunilla Tjernberg (båda kd)
anför:

Utskottet anser i likhet med motionärerna bakom
motion K10 (kd) att regeringens förslag beträffande
den kyrkoantikvariska ersättningen bör avslås av
riksdagen. I stället bör enligt utskottets mening
riksdagen begära att regeringen lägger fram ett nytt
förslag liknande det förslag som Kommittén angående
det kyrkliga kulturarvet  har lagt fram. Detta
förslag innebär att en överenskommelse träffas om en
årlig kyrkoantikvarisk ersättning med ett belopp som
motsvarar  460  miljoner  kronor  i  1996  års
penningvärde. Ersättningen bör utbetalas fr.o.m. år
2000 och utgå under minst 25 år. En utvärdering och
omprövning bör enligt utskottets mening göras inom
den första tioårsperioden.
Utskottet avstyrker således regeringens förslag
såvitt avser den kyrkoantikvariska ersättningens
omfattning och tillstyrker motion K10 (kd) yrkandena
2, 3 och 4.

4. Den kyrkoantikvariska ersättningens
omfattning

Birgitta Sellén (c) anför:

I likhet med motionärerna bakom motion K15 (c) anser
utskottet att regeringen skyndsamt bör utreda hur
skyddet av kulturminnena skall kunna garanteras även
efter år 2009.
Med hänvisning härtill  bör  motion  K15  (c)
tillstyrkas.

5. Den kyrkoantikvariska ersättningens
omfattning

Lennart Kollmats (fp) anför:

Utskottet anser i likhet med vad som anförs i
motioner från Folkpartiet att Svenska kyrkan inte
skall särbehandlas i förhållande till andra samfund
när det gäller ersättning för kulturminnesvård.
Enligt utskottets mening bör det statliga bidraget
knytas  till skyddsvärda objekt oavsett  vilket
trossamfund objektet tillhör.
Utskottet ser regeringens nu framlagda förslag, som
avser tiden  fram  t.o.m.  år  2009,  som  en
övergångslösning  som  bör accepteras inför ett
fullständigt skiljande mellan staten och kyrkan.
Därefter bör enligt utskottets mening Svenska kyrkan
inte särbehandlas.
Med hänsyn till det anförda tillstyrker utskottet
motionerna K18 (fp) yrkande 2 och Kr265 (fp).

6. Fördelning och villkor för den
kyrkoantikvariska ersättningen

Charlotta L Bjälkebring och Peter Pedersen (båda v)
anför:

I linje med vad som anförs i motion K11 (v) om årlig
prövning av ersättningens  storlek  och Svenska
kyrkans jämställande med andra trossamfund bör det
enligt  utskottets  mening  ankomma på RAÄ och
länsstyrelserna att fatta beslut om fördelning och
användning av den kyrkoantikvariska ersättningen.
Fördelningen bör dock föregås av ett nära samråd med
Svenska kyrkan liksom med andra trossamfund som äger
eller förvaltar kulturhistoriskt värdefull egendom.
Utskottet föreslår således att regeringens förslag
om  rätten  att  fördela  den kyrkoantikvariska
ersättningen avstyrks och att motion K11 (v) yrkande
6 tillstyrks.
Av utskottet framlagt förslag till  ändring  i
regeringens  förslag  till  lag  om  ändring i
begravningslagen (1990:1144)
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Fastställande av begravningsavgift
-----------------------------------------------------
9 kap.
4 §
-----------------------------------------------------
Den  avgiftssats enligt  Regeringen  eller  den
vilken           myndighet som regeringen
begravningsavgiften skall bestämmer föreskriver på
betalas  fastställs  av förslag  av huvudmannen
huvudmannen  och  skall den  avgiftssats enligt
grundas    på    en vilken  de  som  inte
särredovisning     av tillhör  Svenska kyrkan
verksamhetens  intäkter skall       betala
och kostnader.       begravningsavgift.
Huvudmannen  fastställer
avgiftssats för dem som
tillhör Svenska kyrkan. I
de  fall en kommun är
huvudman   fastställer
kommunen  dock  alltid
avgiftssatsen.
Avgiftssatsen    skall
grundas    på    en
särredovisning     av
verksamhetens  intäkter
och kostnader.
-----------------------------------------------------
Avgiftssatsen skall bestämmas på grundval av antalet
skattekronor och skatteören för de avgiftsskyldiga
på det sätt som anges i lagen (1965:269) med
särskilda  bestämmelser  om  kommuns och  annan
menighets utdebitering av skatt, m.m. I den lagen
finns  också  bestämmelser  om  beräkning  och
utbetalning av begravningsavgiften till huvudmännen.
Skyldighet att lämna uppgifter

14 §
-----------------------------------------------------
Svenska kyrkan skall på  Svenska kyrkan skall på
medium  för  automatisk medium  för  automatisk
databehandling underrätta databehandling underrätta
Riksskatteverket  om de regeringen  eller  den
avgiftssatser som skall myndighet som regeringen
gälla för det följande bestämmer   om   de
inkomståret.  På  samma avgiftssatser     som
sätt skall Svenska kyrkan föreslås gälla för det
till   Riksskatteverket följande   inkomståret.
lämna  de  ytterligare Sedan  regeringen eller
uppgifter som behövs för den myndighet regeringen
att  beräkna, debitera, bestämmer   fastställt
redovisa  och  ta  in avgiftssatserna för dem
avgifterna.        som inte tillhör Svenska
kyrkan  skall  Svenska
kyrkan  på samma  sätt
underrätta
Riksskatteverket  om de
avgiftssatser som skall
gälla för det följande
inkomståret.  På  samma
sätt skall Svenska kyrkan
till   Riksskatteverket
lämna  de  ytterligare
uppgifter som behövs för
att beräkna,  debitera,
redovisa  och  ta  in
avgifterna.    Svenska
kyrkan   skall   till
regeringen  eller  den
myndighet   regeringen
bestämmer  lämna   de
ytterligare uppgifter som
behövs för att fastställa
en avgiftssats.
-----------------------------------------------------
Regeringen eller den myndighet  som  regeringen
bestämmer får meddela närmare föreskrifter om när
och hur uppgifterna skall lämnas.
Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter när
kommun är huvudman finns i lagen (1965:269) med
särskilda  bestämmelser  om  kommuns  och annan
menighets utdebitering av skatt, m.m.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Av  utskottet  framlagt  förslag  till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)
Härigenom föreskrivs att 16 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100)
skall ha följande lydelse:
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
16 kap.
1 §[2]1
-----------------------------------------------------
Att   friheten   enligt   1   kap.  1  §
tryckfrihetsförordningen  och  1  kap.  2  §
yttrandefrihetsgrundlagen   att   meddela  och
offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad
framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 §
1-8 samt 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av
5 kap. 1 § första stycket samt 3 § första stycket 1
och  2  yttrandefrihetsgrundlagen.  De  fall av
uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka
nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3 och
5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 §
första  stycket  och  3  §  första  stycket 3
yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är
de där tystnadsplikten följer av
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-----------------------------------------------------
11.   71   b   §  11.   71   c   §
socialtjänstlagen     socialtjänstlagen
(1980:620)         (1980:620)
-----------------------------------------------------
_______________________
Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.**FOOTNOTES**
[2]:1 Senaste lydelse 1998:624, jfr 1999:77