Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 1999

Beslut

Svenska kyrkan fortsätter ansvara för begravningsverksamhet (KU18)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om staten och trossamfunden. Beslutet rör frågor som behöver regleras inför relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari år 2000: begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Svenska kyrkan blir huvudman, dvs. ansvarar, för den helt övervägande delen av begravningsverksamheten. Kyrkan ska tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Verksamheten ska finansieras genom en obligatorisk begravningsavgift som bestäms av huvudmannen. Riksdagen beslutade, mot regeringens förslag, att en statlig myndighet ska bestämma avgiftssatserna för begravningsavgifterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag att avgift till trossamfund ska kunna tas in med statlig hjälp och beräknas på den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten. Vidare beslutades att Svenska kyrkan ska få ersättning av staten för vissa kulturhistoriskt motiverade kostnader, kyrkoantikvarisk ersättning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Svenska kyrkan fortsätter ansvara för begravningsverksamhet (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag om staten och trossamfunden. Förslaget rör frågor som behöver regleras inför relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari år 2000: begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Svenska kyrkan föreslås vara huvudman, dvs. ansvara, för den helt övervägande delen av begravningsverksamheten. Kyrkan ska tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Verksamheten ska finansieras genom en obligatorisk begravningsavgift som bestäms av huvudmannen. Utskottet förslår, mot regeringens förslag, att en statlig myndighet ska bestämma avgiftssatserna för begravningsavgifterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Utskottet ställer sig vidare bakom regeringens förslag om att avgift till trossamfund ska kunna tas in med statlig hjälp och beräknas på den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten. Vidare föreslås att Svenska kyrkan ska få ersättning av staten för vissa kulturhistoriskt motiverade kostnader, kyrkoantikvarisk ersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.