Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

Näringsutskottets bet 2015/16:NU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2016

Beslut

Ja till ny struktur för statliga finansieringsinsatser (NU23)

De riskkapitalinsatser som staten gör för att främja svenska företag ska omstruktureras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ett syfte med förslaget är att tydliggöra och förenkla dagens system för de statliga finansieringsinsatserna. Den nya strukturen syftar också till att statens resurser inom området ska utnyttjas bättre samt bidra till att utveckla och förnya det svenska näringslivet.

Förslaget innebär bland annat att regeringen får bilda ett nytt aktiebolag som kallas det nationella utvecklingsbolaget. Bolaget ska investera i företag i utvecklingsfaser genom privat förvaltade fonder. De statligt helägda aktiebolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ska inordnas under det nationella utvecklingsbolaget i en gemensam koncern. Det nationella utvecklingsbolaget väntas kunna inleda sin verksamhet under 2017.

Regeringen föreslår också att en ny lag ska införas, detta för att göra det möjligt för utvecklingsbolaget att lämna stöd inom ramen för EU:s statsstödsregler. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2017.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-19
Justering: 2016-06-09
Trycklov: 2016-06-10
Reservationer 7
bet 2015/16:NU23

Ja till ny struktur för statliga finansieringsinsatser (NU23)

De riskkapitalinsatser som staten gör för att främja svenska företag ska omstruktureras. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Ett syfte med förslaget är att tydliggöra och förenkla dagens system för de statliga finansieringsinsatserna. Den nya strukturen syftar också till att statens resurser inom området ska utnyttjas bättre samt bidra till att utveckla och förnya det svenska näringslivet.

Förslaget innebär bland annat att regeringen får bilda ett nytt aktiebolag som kallas det nationella utvecklingsbolaget. Bolaget ska investera i företag i utvecklingsfaser genom privat förvaltade fonder. De statligt helägda aktiebolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ska inordnas under det nationella utvecklingsbolaget i en gemensam koncern. Det nationella utvecklingsbolaget väntas kunna inleda sin verksamhet under 2017.

Regeringen föreslår också att en ny lag ska införas, detta för att göra det möjligt för utvecklingsbolaget att lämna stöd inom ramen för EU:s statsstödsregler. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-14
Debatt i kammaren: 2016-06-15
4

Beslut

Beslut: 2016-06-16
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen

a) antar regeringens förslag till
1. lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag,

b) bemyndigar regeringen att
2. i aktiebolagsform bedriva finansieringsverksamhet inom ett nationellt utvecklingsbolag med inriktning mot innovativa företag med hög tillväxtpotential genom marknadskompletterande indirekta investeringar,
3. vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att förvärva ett aktiebolag,
4. genom ovillkorat aktieägartillskott skjuta till samtliga aktier i de av staten helägda aktiebolagen Fouriertransform Aktiebolag och Inlandsinnovation AB till det nationella utvecklingsbolaget,
5. vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Fouriertransform Aktiebolags och Inlandsinnovation AB:s verksamheter över tid ska kunna avvecklas, vilket inkluderar att avyttra bolagen eller avveckla dem genom likvidation eller fusion, vid den tidpunkt som regeringen finner lämplig, och
6. vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att genomföra vad regeringen föreslår enligt punkterna 2-5,

c) godkänner att
7. verksamheten i det nationella utvecklingsbolaget finansieras med kapital från Fouriertransform Aktiebolag och Inlandsinnovation AB i enlighet med de riktlinjer som regeringen förordar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:110 punkterna 1-7 och avslår motionerna

2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 291 17 0 41


2. Effektivisering av det statliga riskkapitalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4,

2015/16:2260 av Said Abdu m.fl. (FP) yrkande 1,

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9,

2015/16:2705 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3 och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 186 122 0 41


3. Övrigt om statens finansieringsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:14 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2015/16:231 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2015/16:1006 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1155 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (båda M) yrkande 1,

2015/16:1451 av Johan Nissinen (SD),

2015/16:1644 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:2030 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD),

2015/16:2080 av Michael Svensson (M),

2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) yrkande 3,

2015/16:2300 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

2015/16:2351 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 6,

2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 5,

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:2855 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 6,

2015/16:2979 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6,

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 2 och 5-7,

2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1-7,

2015/16:3356 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 1-4.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 0 0 46 2
MP 23 0 1 1
C 0 1 16 5
V 19 0 0 2
L 14 0 1 4
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 153 75 79 42


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 0 74 10
SD 0 0 46 2
MP 24 0 0 1
C 0 0 17 5
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 140 16 152 41