Stärkt skydd för barn i utsatta situationerm.m.

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2003

Beslut

Stärkt skydd för barn i utsatta situationer (SoU15)

Skyddet för barn i utsatta situationer stärks. Socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen blir skyldiga att samverka med samhällsorgan, organisationer och andra när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen utvidgas till att även omfatta myndigheter inom kriminalvården och rättspsykiatriska avdelningar inom Rättsmedicinalverket samt anställda inom dessa myndigheter. Det införs i brottsbalken en ny regel om skärpta straff för brott inom familjen som begås mot eller inför barn. Regeln innebär att ett straff kan skärpas om brottet skadat eller hade kunnat skada tryggheten och tilliten hos ett barn i barnets förhållande till en närstående person. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2003.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Stärkt skydd för barn i utsatta situationer (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om stärkt skydd för barn i utsatta situationer. Socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen blir skyldiga att samverka med samhällsorgan, organisationer och andra när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen utvidgas till att även omfatta myndigheter inom kriminalvården och rättspsykiatriska avdelningar inom Rättsmedicinalverket samt anställda inom dessa myndigheter. Det införs i brottsbalken en ny regel om skärpta straff för brott inom familjen som begås mot eller inför barn. Regeln innebär att ett straff kan skärpas om brottet skadat eller hade kunnat skada tryggheten och tilliten hos ett barn i barnets förhållande till en närstående person. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.