Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem

Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2011

Beslut

Elkonsumenternas ställning ska stärkas (NU4)

Konsumenternas ställning på elmarknaden ska stärkas. I propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem presenterar regeringen förslag och bedömningar om inriktningen på det fortsatta arbetet. Regeringen ska bland annat fortsätta sitt arbete med att införa timmätning av elförbrukning. Timmätning gör att konsumenterna lättare kan se hur mycket el de förbrukar vid en viss tidpunkt. På sikt väntas det också bli lättare för konsumenterna att anpassa sin elförbrukning till priserna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om timmätning. Riksdagen redovisar också uppfattningen att så kallade anvisningsavtal inte ska få förekomma i sin nuvarande form. Anvisningsavtal betyder att kunden inte aktivt har valt elleverantör, utan automatiskt anvisats till ett bolag. Dessa kunder betalar i dag ett högre pris för sin el, vilket regeringen inte anser är motiverat. Riksdagen anser också att vanliga elkonsumenter bör ha möjlighet att teckna elavtal som liknar de avtal som finns inom industrin. Sådana avtal skulle innebära lägre pris under större delen av året, i utbyte mot ett mycket högre pris under den tid då belastningen på elnätet är som störst. Riksdagens ställningstagande i frågorna om anvisningsavtal och om elavtal liknande de som finns i industrin framförs i form av ett så kallat tillkännagivande till regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till två motionsyrkanden om ett tillkännagivande om dels att s.k. anvisningsavtal inte ska få förekomma i sin nuvarande form, dels att vanliga elkonsumenter bör ha möjlighet att teckna elavtal liknande de som finns inom industrin. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Elkonsumenternas ställning ska stärkas (NU4)

Konsumenternas ställning på elmarknaden ska stärkas. I propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem presenterar regeringen förslag och bedömningar om inriktningen på det fortsatta arbetet. Regeringen vill bland annat fortsätta sitt arbete med att införa timmätning av elförbrukning. Timmätning gör att konsumenterna lättare kan se hur mycket el de förbrukar vid en viss tidpunkt. På sikt väntas det också bli lättare för konsumenterna att anpassa sin elförbrukning till priserna.

Regeringen vill också utreda så kallade anvisningsavtal. Anvisningsavtal betyder att kunden inte aktivt har valt elleverantör, utan automatiskt anvisats till ett bolag. Dessa kunder betalar i dag ett högre pris för sin el, vilket regeringen inte anser är motiverat.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med två tillägg. Anvisningsavtal ska inte få förekomma i sin nuvarande form. Utskottet anser också att vanliga elkonsumenter bör ha möjlighet att teckna elavtal som liknar de avtal som finns inom industrin. Sådana avtal skulle innebära lägre pris under större delen av året, i utbyte mot ett mycket högre pris under den tid då belastningen på elnätet är som störst.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.