Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2000/01:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2001

Beslut

Skyddet för vissa djur- och växtarter (MJU18)

Riksdagen beslutade om lagändringar för att Sverige ska uppfylla kraven i två EU-direktiv om skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skyddet för vissa djur- och växtarter (MJU18)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till lagändringar för att Sverige ska uppfylla kraven i två EU-direktiv om skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.