Skydd för företagshemligheter

LUs betänkande 1988/89:LU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 1989

Riksdagens beslut: Mom. 1-3 bifall till utskottets hemställan. Mom. 4 och 5. Med stöd av 2 kap. 12 § RF har ärendet i denna del hänvisats till KU. (se 1988/89:KU40)

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.