Skolväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2016

Beslut

Regeringen bör se över förslag om skolavslutningar, idrott och 10-årig grundskola (UbU14)

Riksdagen har riktat fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om skolan:

  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor i samband med skolavslutningar och andra traditionella högtider, i annan utbildning än undervisning.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar.
  • Regeringen bör ta fram ett förslag om tioårig grundskola och vidareutbildning av förskolelärare så att de kan bli behöriga att undervisa i den nya tioåriga grundskolan.
  • Regeringen bör utreda frågan om att införa ett nationellt digitalt lärarlyft.
  • För att öka likvärdigheten i bedömningen av nationella prov bör regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag om att införa digitala nationella prov med rättning av utomstående, nationella examinatorer.

Riksdagens tillkännagivanden gjordes när riksdagen behandlade motioner från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015 om skolfrågor. Riksdagen sa nej till de andra motionerna.

 

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår fem tillkännagivanden till regeringen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om tioårig grundskola. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2015/16:1285, 2015/16:1847 yrkande 11, 2015/16:2736 yrkande 10 och 2015/16:3073 yrkande 16. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att det ska införas ett undantag från 1 kap. 6 § skollagen (2010:800) med innebörden att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor, i annan utbildning än undervisning, vid vissa tillfällen i samband med firandet av skolavslutningar och andra traditionella högtider. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:2839 yrkande 44, 2014/15:2999 och 2015/16:2878 yrkande 39. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att regeringen ska utreda frågan om att införa ett nationellt digitalt lärarlyft. Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:2768 yrkande 2. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att digitaliserade nationella prov med extern rättning ska införas. Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:2878 yrkande 20. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att utöka undervisningstiden i idrott och hälsa. Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:2764. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-03-03, 2016-03-10, 2016-03-22, 2016-04-12, 2016-04-21

Regeringen bör se över förslag om skolavslutningar, idrott och 10-årig grundskola (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska rikta fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om skolan:

  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor i samband med skolavslutningar och andra traditionella högtider, i annan utbildning än undervisning.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar.
  • Regeringen bör ta fram ett förslag om tioårig grundskola och vidareutbildning av förskolelärare så att de kan bli behöriga att undervisa i den nya tioåriga grundskolan.
  • Regeringen bör utreda frågan om att införa ett nationellt digitalt lärarlyft.
  • För att öka likvärdigheten i bedömningen av nationella prov bör regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag om att införa digitala nationella prov med rättning av utomstående, nationella examinatorer.

Utbildningsutskottets förslag om tillkännagivanden lades fram när utskottet behandlade motioner från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015 om skolfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de andra motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.