Skolväsendet - grundläggande om utbildningen

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Skolundervisning bör inte vara könsuppdelad (UbU17)

Riksdagen vill att skollagen ska ses över och skärpas så att det inte råder några tvivel om att huvudregeln är att undervisningen inte ska vara könsuppdelad. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Riksdagen vill också säkerställa att digitala och centralt rättade nationella prov införs för att lätta på lärares arbetsbelastning. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen sa nej till övriga motioner i ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om ett tydliggörande av skollagen om att undervisning som huvudregel inte ska vara könsuppdelad. Regeringen bör vidta åtgärder för att införa digitala och centralt rättade nationella prov. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2017-02-16, 2017-03-02, 2017-04-04

Skolundervisning bör inte vara könsuppdelad (UbU17)

Utbildningsutskottet vill att skollagen ska ses över och skärpas så att det inte råder några tvivel om att huvudregeln är att undervisningen inte ska vara könsuppdelad. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Utskottet vill också säkerställa att digitala och centralt rättade nationella prov införs för att lätta på lärares arbetsbelastning och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utbildningsutskottet lämnade sina förslag till tillkännagivanden i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om skolväsendet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner i ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.