Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU29

Skattebrottsdatalag

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, kallad skattebrottsdatalagen. Syftet med den nya lagen är att ge Skatteverket möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i den brottsbekämpande verksamheten och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. Förslaget är en del i en översyn som regeringen har gjort av registerförfattningar för brottsbekämpande verksamheter.

Utskottet avstyrker samtidigt motionsförslag om att inom två år utvärdera om syftena med skattebrottsdatalagen har uppfyllts.

I ärendet samordnas det lagtekniska genomförandet av lagförslagen i proposition 2016/17:89 med ett lagförslag i proposition 2016/17:91 Tullbrottsdatalag.

Skatteutskottet föreslår vidare att riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen. Genom lagändringen åtgärdas felaktiga hänvisningar till socialförsäkringsbalken som kommer att uppkomma i 67 kap. 6 § inkomstskattelagen efter den 1 juli 2017 om den föreslagna rättelsen inte antas.

Den nya lagen och de övriga ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

I betänkandet finns en reservation (SD).

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:89 Skattebrottsdatalag.

Proposition 2016/17:91 Tullbrottsdatalag.

Tre yrkanden i en följdmotion.

Utskottets initiativ till ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

1

2016/17:SkU29

Innehållsförteckning  
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 3
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 4
Ärendet och dess beredning.......................................................................... 4
Bakgrund ...................................................................................................... 4
Propositionens huvudsakliga innehåll .......................................................... 5
Utskottets överväganden................................................................................. 6
En ny skattebrottsdatalag.............................................................................. 6
Utvärdering av skattebrottsdatalagen ......................................................... 10
Rättelse i inkomstskattelagen ..................................................................... 10
Reservation ................................................................................................... 12
Utvärdering av skattebrottsdatalagen, punkt 2 (SD)................................... 12
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag ............................................................ 14
Proposition 2016/17:89 ............................................................................. 14
Följdmotionen ........................................................................................... 14
Proposition 2016/17:91 ............................................................................. 14
Utskottets förslag........................................................................................ 15
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 16
Bilaga 3  
Utskottets lagförslag ..................................................................................... 32
Bilaga 4  
Utskottets lagförslag ..................................................................................... 35

2

2016/17:SkU29

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.En ny skattebrottsdatalag

Riksdagen antar regeringens förslag till

a)skattebrottsdatalag

b)lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

c)lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

d)lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

e)lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2016/17:89 punkterna 1–

5 och 2016/17:91 punkt 4.

2.Utvärdering av skattebrottsdatalagen

Riksdagen avslår motion

2016/17:3626 av David Lång och Olle Felten (båda SD) yrkandena 1–3.

Reservation (SD)

3.Rättelse i inkomstskattelagen

Riksdagen antar den av utskottet föreslagna lag om ändring i 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) om hänvisningar till socialförsäkringsbalken.

Stockholm den 11 maj 2017

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Jörgen Hellman (S), Maria Malmer Stenergard (M), Maria Strömkvist (S), Helena Bouveng (M), Olle Felten (SD), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Rasmus Ling (MP), Lotta Finstorp (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Daniel Sestrajcic (V), Larry Söder (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S), Linus Sköld (S) och Camilla Mårtensen (L).

3

2016/17:SkU29

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2016/17:89 Skattebrottsdatalag samt vissa delar av proposition 2016/17:91 Tullbrottsdatalag.

Vidare lägger utskottet med stöd av sin initiativrätt i 9 kap. 16 § riksdagsordningen (RO) fram ett förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen (1999:1229). Skatteverket har getts tillfälle att yttra sig över utskottets förslag men har inte haft några invändningar. Utskottet har inte inhämtat något yttrande från Lagrådet eftersom Lagrådets granskning skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet.

Regeringens och utskottets förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2. Utskottets lagförslag redovisas i bilaga 3 och 4.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 15 november 2012 att ge Skatteverket i uppdrag att utreda bl.a. behovet av författningsändringar i de lagar och förordningar som reglerar Skatteverkets behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten (dnr Fi2012/04241/S3). Mot bakgrund av ikraftträdandet av den nya polisdatalagen (2010:361) skulle bl.a. utredas vilka författningsändringar som behövdes för att underlätta ett modernt och effektivt brottsbekämpande arbete där hänsyn tas till den personliga integriteten för de registrerade, särskilt inom underrättelseverksamheten. Enligt uppdraget skulle Skatteverket också bl.a. analysera verkets behov av att kunna behandla personuppgifter inom den brottsbekämpande verksamheten på grund av internationella förpliktelser.

Skatteverket har i en promemoria som inkom den 23 september 2013 lämnat förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet som ska ersätta den nuvarande lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. I promemorian föreslås även vissa ändringar i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar och ändringar i ytterligare några författningar.

Vissa förslag har under hand beretts med Skatteverket. Lagrådet hade inga invändningar mot förslaget.

4

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 2016/17:SkU29

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det införs en ny lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, skattebrottsdatalagen.

Syftet med den nya lagen är att ge Skatteverket möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i den brottsbekämpande verksamheten och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. En utgångspunkt är att skapa en modern, teknikneutral och flexibel reglering där de yttre ramarna för behandlingen av uppgifter som är särskilt skyddsvärda från integritetssynpunkt slås fast i lagen, däribland ändamålen för behandlingen och de begränsningar som ska gälla för behandling av vissa uppgifter. Den nya lagen syftar särskilt till att underlätta samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter. Bland annat föreslås bestämmelser om att sådana myndigheter ska få medges direktåtkomst till uppgifter som behandlas inom Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Lagen har utformats i nära anslutning till polisdatalagen (2010:361), kustbevakningsdatalagen (2012:145) och åklagardatalagen (2015:433). Lagen ska ersätta lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

I propositionen föreslås också att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska utökas till att omfatta bedrägerier i ROT- och RUT-systemet. Det föreslås även vissa andra lagändringar av enklare karaktär. Den nya lagen och de övriga ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

5

2016/17:SkU29

Utskottets överväganden

En ny skattebrottsdatalag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag till ny lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, skattebrottsdatalagen.

Propositionen

Den beskrivning av Skatteverkets underrättelseverksamhet och arbete med att förebygga brottslighet som finns i lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar ska enligt regeringens förslag ersättas av en bestämmelse om att verksamheten omfattar att förebygga, förhindra och upptäcka sådan brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket samma lag. Någon särskild bestämmelse om att Skatteverket får bedriva spaning ska inte längre finnas. I uppräkningen av de brott som Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet omfattar ska göras ett tillägg för bedrägeribrott, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Den hänvisning till brott enligt folkbokföringslagen som görs i uppräkningen ska tas bort. Lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar ska benämnas lag om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller generellt för all behandling av personuppgifter, såvida det inte finns avvikande regler i någon lag eller förordning. I lagstiftningsärendet som föregick personuppgiftslagen uttalade regeringen att lagen i princip bara bör innehålla generella regler och att behovet av undantag och särregler för mer speciella områden får tillgodoses genom andra författningar, se propositionen Personuppgiftslag (prop. 1997/98:44 s. 40 f.). Sådan författningsreglering, främst i form av s.k. registerförfattningar, har skett utifrån det principiella ställningstagandet att myndighetsregister med ett stort antal registrerade personer och ett integritetskänsligt innehåll bör regleras i lag.

Enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen ska var och en gentemot det allmänna vara skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Skyddet mot intrång får begränsas i lag och bara i den ordning som föreskrivs i 2 kap. regeringsformen. Avgörande för om en åtgärd ska anses innebära övervakning eller kartläggning är inte dess huvudsakliga syfte utan vilken effekt åtgärden har, se propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80 s. 250). Som exempel på åtgärder som

6

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:SkU29

kan anses innebära kartläggning anges i propositionen som ligger till grund för bestämmelsen bl.a. registrering i polisens register. Vid bedömningen av vad som kan anses utgöra ett betydande intrång ska enligt förarbetsuttalandena vägas in uppgifternas karaktär och omfattning samt ändamålet med behandlingen och omfattningen av utlämnandet av uppgifter till andra.

Regeringen bedömer att det i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet förekommer behandling av personuppgifter som kan vara av sådan karaktär att den faller under det förbud mot integritetsintrång som följer av 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen. Det krävs enligt 2 kap. 20–22 §§ regeringsformen lag för att begränsa skyddet mot integritetsintrång och tillåta all behandling av personuppgifter som måste utföras i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Därför föreslår regeringen att den huvudsakliga behandlingen av personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, liksom i dag, regleras i lag.

Enligt 2 kap. 21 § regeringsformen får sådana begränsningar i lag göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Det är därmed av stor vikt att de förslag som läggs fram i detta avseende uppfyller de nämnda kraven, vilket regeringen bedömer att de gör. Lagen ska heta skattebrottsdatalagen.

Syftet med den nya lagen ska vara att ge Skatteverket möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin brottsbekämpande verksamhet och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid en sådan behandling.

Den nya lagen ska gälla vid Skatteverkets behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

I likhet med vad som gäller i dag ska avvikande bestämmelser om behandling av personuppgifter i lagen med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar gälla i stället för den nya lagen.

Vissa bestämmelser i den nya lagen ska gälla även vid behandling av uppgifter om juridiska personer. Det ska finnas en bestämmelse som upplyser om lagens innehåll.

Den nya lagen ska gälla i stället för personuppgiftslagen. I lagen ska det hänvisas till de bestämmelser i personuppgiftslagen som ska gälla vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

I offentlighets- och sekretesslagen ska nuvarande hänvisningar ändras till att avse den nya lagen eller vissa bestämmelser i den.

I lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och revisorslagen ska nuvarande hänvisningar till lagen om Skatteverkets

7

2016/17:SkU29 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  medverkan i brottsutredningar justeras med anledning av att den lagen får ett
  nytt namn.
  Den nya skattebrottsdatalagen och de ändringar som föreslås i andra
  författningar ska träda i kraft den 1 juli 2017. Samtidigt ska lagen om behand-
  ling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
  upphävas.
  Bestämmelsen i skattebrottsdatalagen om särskilda upplysningar om
  uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak ska inte
  behöva tillämpas på uppgifter som har samlats in före ikraftträdandet av lagen.
  Vissa bestämmelser i lagen om särskilda upplysningar, sökning och
  behandling av uppgifter i brottsanmälningar och avslutade förundersökningar
  ska inte behöva tillämpas förrän den 1 januari 2019.
  Äldre bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ska gälla för
  uppgifter i handlingar som har omhändertagits för arkivering före ikraft-
  trädandet.
  Den nya skattebrottsdatalagen kommer att ge förutsättningar för
  Skatteverket att bedriva sin brottsbekämpande verksamhet effektivt och med
  användning av modern teknik, samtidigt som den enskildes integritet värnas.
  Lagen innehåller en flexibel reglering som ger Skatteverket möjlighet att
  fortlöpande utveckla och anpassa sina system för automatiserad behandling
  utan att det krävs ändringar i regelverket. Förslagen bedöms medföra
  begränsade kostnader för Skatteverket som ryms inom myndighetens
  befintliga ekonomiska ramar.
  Förslagen medför inte några offentligfinansiella effekter.

Utskottets ställningstagande

Den lagstiftning som reglerar möjligheten att behandla personuppgifter inom Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ser i dag ut på samma sätt som när verksamheten påbörjades. Lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar utformades med den tidigare polisdatalagen (1998:622) som förebild, se propositionen Behandling av personuppgifter i skattemyndighetens brottsutredande verksamhet, m.m. (prop. 1998/99:34 s. 31 f.). De senaste åren har författningarna som reglerar behandlingen av personuppgifter i flera andra brottsbekämpande myndigheter genomgått en modernisering. Bland annat har en ny polisdatalag (2010:361) och en kustbevakningsdatalag (2012:145) införts. En ny lag föreslås nu införas som ersätter lagen om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

Informationshantering utgör en central del i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. En väl utnyttjad informationsteknik är av stor betydelse och en förutsättning för myndighetens möjligheter att bedriva sin brottsbekämpande verksamhet på ett effektivt sätt. Samtidigt måste informationshanteringen ske med respekt för enskildas personliga integritet. Ett effektivt brottsbekämpande arbete förutsätter att de berörda myndigheterna

8

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:SkU29

har goda möjligheter att samla in, bearbeta och utbyta information av olika slag. Samarbetet mellan myndigheter har blivit allt viktigare i det brottsbekämpande och brottsutredande arbetet. För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs att det går att dra nytta av den samlade kunskapen om brott som finns både inom den egna myndigheten och hos andra brottsbekämpande myndigheter. Riksdagen och regeringen har vid upprepade tillfällen understrukit vikten av ett väl fungerande samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna. Skatteverket behöver liksom andra myndigheter medverka i samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter som grundar sig på uppdrag från regeringen.

Den ökade samverkan mellan framför allt brottsbekämpande myndigheter underlättas kraftigt av att dessa myndigheters registerförfattningar stämmer överens när det gäller hur personuppgifter får behandlas och lämnas ut. Den allmänna utgångspunkten bör vara att hanteringen av personuppgifter inom det brottsbekämpande området i Sverige är enhetlig oavsett på vilken myndighet detta arbete ankommer. På det sättet blir det också enklare för myndigheterna att samarbeta i fråga om informationsteknik och på ett kostnadseffektivt sätt tillgodogöra sig de fördelar som tekniken kan ge.

Lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets medverkan i brottsutredningar skiljer sig väsentligt från regleringen i de mer moderna författningar som har införts för andra brottsbekämpande myndigheter, framför allt när det gäller möjligheten att behandla personuppgifter i underrättelse-verksamhet. En ändring av lagstiftningen krävs därför för att uppnå de positiva effekter som följer av en enhetlig reglering. Lagen är också i behov av en allmän modernisering för att underlätta ett flexibelt och effektivt arbetssätt inom skattebrottsenhetens verksamhet. Dagens reglering har vissa brister som kan leda till tillämpningsproblem och är i vissa delar dåligt anpassad för ett modernt brottsbekämpande arbete.

I propositionen föreslås bl.a. ändringar i 18 kap. 2 § och 35 kap. 1 och 10 §§ i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utskottet samordnar i bilaga 3 av lagtekniska skäl ändringarna i lagrummen med de förslag till ändringar i samma lagrum och med samma ikraftträdande som finns i proposition 2016/17:91 Tullbrottsdatalag. Den senare propositionen behandlas i övrigt i betänkande 2016/17:28.

På senare tid har brottsbekämpande myndigheter som Polismyndigheten, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten fått nya registerförfattningar. Regeringen anser mot den ovan beskrivna bakgrunden att det finns behov av ändrade regler på området för behandlingen av personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Utskottet delar regeringens bedömning och tillstyrker förslaget.

9

2016/17:SkU29 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utvärdering av skattebrottsdatalagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsförslag om att tillkännage för regeringen att denna inom två år efter skattebrottsbrottslagens ikraftträdande bör utvärdera om syftena med lagen har uppfyllts.

Jämför reservationen (SD).

Motionen

I motion 2016/17:3626 av David Lång och Olle Felten (båda SD) yrkandena 1–3 anförs att regeringen inom två år efter ikraftträdandet bör utvärdera lagen när det gäller dess syften att stärka och utveckla förutsättningarna för att framgångsrikt och effektivt bedriva brottsutredningar inom Skatteverket, att skydda enskilda från otillbörligt intrång i den personliga integriteten och att skapa goda samverkansmöjligheter mellan de brottsutredande myndigheterna.

Utskottets ställningstagande

Brottsbekämpande myndigheter som Polismyndigheten, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har fått nya registerförfattningar. Regeringen har samtidigt med de förslag som behandlas här även lämnat förslag om nya regler när det gäller Tullverkets registerförfattning. Även Skatteverket har ett motsvarande behov av en moderniserad och tydlig registerförfattning, inte minst i ljuset av myndighetssamverkan mot brottslighet.

Mot denna bakgrund utgår utskottet från att regeringen kommer att följa frågan om huruvida skattebrottsdatalagens syften uppfylls utan att riksdagen lämnar ett tillkännagivande om detta, varför motionen avstyrks.

Rättelse i inkomstskattelagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) om att rätta felaktiga hänvisningar till socialförsäkringsbalken som skulle uppkomma om den föreslagna rättelsen inte antas.

Utskottets överväganden

I regeringens proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft lämnades ett förslag att utbildningsbidraget för doktorander ska slopas fr.o.m. den 1 juli 2017. Slopandet medför

10

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:SkU29

enligt förslaget en ändrad lydelse av 59 kap. 13 § socialförsäkringsbalken med innebörden att nuvarande punkt 10 tas bort och att de efterföljande punkterna 11–13 numreras om till 10–12. Riksdagen antog lagförslaget med ikraftträdande den 1 juli 2017 (SFS 2017:277).

I 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) finns en hänvisning till 59 kap. 13 § 10, 12 och 13 socialförsäkringsbalken. Eftersom det ska ske en omnumrering av punkterna i 59 kap. 13 § socialförsäkringsbalken kommer hänvisningen i 67 kap. 6 § inkomstskattelagen att bli missvisande efter den 1 juli 2017. Hänvisningen i 67 kap. 6 § inkomstskattelagen bör därför ändras.

Utskottet föreslår i enlighet med 9 kap. 16 § riksdagsordningen (RO) att riksdagen genom att anta utskottets förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen ändrar 67 kap. 6 § enligt den lydelse som utskottet föreslår i bilagan. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

11

2016/17:SkU29

Reservation

Utvärdering av skattebrottsdatalagen, punkt 2 (SD) av Olle Felten (SD) och David Lång (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3626 av David Lång och Olle Felten (båda SD) yrkandena 1–3.

Ställningstagande

Utbytet av information mellan brottsutredande myndigheter är en viktig fråga för att man effektivt ska kunna beivra organiserad brottslighet, eftersom många brottslingar verkar i olika sammanhang som hanteras av olika brottsbekämpande myndigheter.

Utredningen av primära skattebrott, eller sekundära brott, får inte hämmas av att myndigheterna ska tvingas avstå informationsutbyte av sekretesskäl eller av skäl som skydd av misstänkt inblandades personliga integritet. Enskildas personliga integritet måste skyddas mot offentlighet under pågående utredning genom att utredningen är sekretessbelagd, men de utredande instanserna måste kunna dela relevant information på ett effektivt sätt.

Den personliga integriteten bör skyddas så långt det är rimligt utifrån detta perspektiv, men en värdering måste också göras med utgångspunkt från vad som ska komma i första hand: integritetsskyddet för människor som på goda grunder är föremål för brottsutredningar eller förmågan att beivra brottslig verksamhet. Detta perspektiv belyses inte alls i regeringens proposition, vilket är anmärkningsvärt då Skatteverkets brottsbekämpning går ut på att skydda samhället mot brottslingar.

Regeringen resonerar visserligen kring ändamålsfrågan i propositionen men förlorar alltför ofta fokuset på den viktigaste frågan, dvs. brottsutredandets behov av informationshantering. Vi anser därför att risken för att lagen inte uppfyller sitt huvudsyfte, nämligen att skapa förutsättningar för en effektiv brottsbekämpning, är uppenbar.

En annan aspekt på integritetsfrågorna är att man ska anses oskyldig till dess att man är dömd. Det är en viktig princip, och därför är frågan om sekretess för alla handlingar där personuppgifter förekommer i en brottsutredning central, i varje fall fram till dess att en dom i ärendet har vunnit laga kraft. Medier eller andra aktörer, bortsett från de misstänkta själva, ska

12

RESERVATION 2016/17:SkU29

inte ha tillgång till något material i brottsutredningar som omfattar personuppgifter, i varje fall inte fram till dess att åtal väcks.

Skulle det visa sig att oskyldiga har drabbats av ett oskäligt intrång i den personliga integriteten på grund av brister i hanteringen bör det finnas möjlighet att få dels upprättelse, dels ett skadestånd som svarar mot den skada som personen har åsamkats. Dessa frågor hanteras redan i dag men bör också vara föremål för uppföljning, för att det ska gå att avgöra om detta skydd behöver stärkas ytterligare.

13

2016/17:SkU29

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2016/17:89

Proposition 2016/17:89 Skattebrottsdatalag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till skattebrottsdatalag.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Följdmotionen

2016/17:3626 av David Lång och Olle Felten (båda SD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom två år efter ikraftträdandet utvärdera lagen när det gäller dess huvudsyfte, att stärka och utveckla förutsättningar för att framgångsrikt och effektivt bedriva brottsutredningar inom Skatteverket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom två år efter ikraftträdandet utvärdera lagen när det gäller dess andra syfte, att skydda enskilda från otillbörligt intrång i den personliga integriteten, och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom två år efter ikraftträdandet utvärdera lagen när det gäller dess syfte att skapa goda samverkansmöjligheter mellan de brottsutredande myndigheterna och tillkännager detta för regeringen.

Proposition 2016/17:91

Proposition 2016/17:91 Tullbrottsdatalag:

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

14

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG BILAGA 1 2016/17:SkU29

Utskottets förslag

Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).

15

2016/17:SkU29

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

16

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SkU29

17

2016/17:SkU29 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SkU29

19

2016/17:SkU29 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SkU29

21

2016/17:SkU29 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SkU29

23

2016/17:SkU29 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SkU29

25

2016/17:SkU29 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SkU29

27

2016/17:SkU29 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SkU29

29

2016/17:SkU29 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:SkU29

31

2016/17:SkU29

BILAGA 3

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 2 § och 35 kap. 1 och 10 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  18 kap.
  2 §1

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 7 § 1 eller 6 kap. 1 § 1 polisdatalagen (2010:361), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första

stycket, för uppgift som hänför sig till  
  1. sådan underrättelseverksam- 1. sådan verksamhet som avses i
het som avses i 2 § lagen (1990:90) 2 kap. 5 § 1 skattebrottsdatalagen
om behandling av personuppgifter (2017:000),
vid Skatteverkets medverkan i  
brottsutredningar,      
  2. sådan verksamhet som avses i 2. sådan verksamhet som avses i
7 § 1 lagen (2005:787) om 2 kap. 5 § 1 tullbrottsdatalagen
behandling av uppgifter i Tullverkets (2017:000), eller

brottsbekämpande verksamhet, eller

3. sådan verksamhet som avses i 3 kap. 2 § 1 kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

35 kap.

1 §2

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men och uppgiften förekommer i

1Senaste lydelse 2015:438.

2Senaste lydelse 2015:438.

32

UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG 2016/17:SkU29
BILAGA 3  

1.utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,

2.angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,

3.angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),

4.annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen,

5.Statens medieråds verksamhet att biträda Justitiekanslern, allmän åklagare eller Polismyndigheten i brottmål,

6.register som förs av Polismyndigheten enligt 4 kap. polisdatalagen (2010:361) eller som annars behandlas med stöd av de bestämmelserna eller uppgifter som behandlas av Säkerhetspolisen med stöd av 6 kap. samma lag,

7.register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,

8. register som förs av 8. register som förs av Skatteverket
Skatteverket enligt lagen (1990:90) enligt skattebrottsdatalagen
om behandling av personuppgifter (2017:000) eller som annars
vid Skatteverkets medverkan i behandlas där med stöd av samma
brottsutredningar eller som annars lag,  
behandlas där med stöd av samma    
lag,              

9. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 5 kap. 1 §,

10. register som förs av Tullverket 10. register som förs av Tullverket
enligt lagen (2005:787) om enligt tullbrottsdatalagen (2017:000)
behandling av uppgifter i Tullverkets eller som annars behandlas där med
brottsbekämpande verksamhet eller stöd av samma lag, eller
som annars behandlas där med stöd  

av samma lag, eller

11. register som förs enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid förhandling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för uppgift om vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för att den misstänkte eller någon närstående till honom eller henne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

10 §3

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut

3 Senaste lydelse 2015:434

33

2016/17:SkU29 BILAGA 3 UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG

1.till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

2.till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,

3.enligt vad som föreskrivs i

-lagen (1998:621) om misstankeregister,

-polisdatalagen (2010:361),

- lagen (1999:90) om - skattebrottsdatalagen
  behandling av personuppgifter   (2017:000),
  vid Skatteverkets medverkan i    
  brottsutredningar,      
- lagen (2005:787) om - tullbrottsdatalagen (2017:000),
  behandling av uppgifter i    
  Tullverkets brottsbekämpande    

verksamhet,

-kustbevakningsdatalagen (2012:145),

-åklagardatalagen (2015:433),

-förordningar som har stöd i dessa lagar, eller

4.till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i handlingar som har omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet av denna lag.

34

BILAGA 4

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 att 67 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

67 kap.

6 §2

Med arbetsinkomster avses vid Med arbetsinkomster avses vid
tillämpningen av detta kapitel sådana tillämpningen av detta kapitel sådana
inkomster som anges i 59 kap. 8–12 inkomster som anges i 59 kap. 8–12
§§, 13 § 10, 12 och 13, 14 § första §§, 13 § 11 och 12, 14 § första stycket
stycket 1–3 och 5 samt 15–19 och 27 1–3 och 5 samt 15–19 och 27 §§

§§socialförsäkringsbalken med socialförsäkringsbalken med undan-

undantag för sådana inkomster som tag för sådana inkomster som anges i
anges i 59 kap. 23, 25, 26 och 28 §§ 59 kap. 23, 25, 26 och 28 §§ samma
samma balk. Som arbetsinkomst balk. Som arbetsinkomst avses även
avses även inkomst från självständig inkomst från självständig
näringsverksamhet som bedrivs näringsverksamhet som bedrivs
utomlands, om den skattskyldige i utomlands, om den skattskyldige i
inte oväsentlig omfattning har arbetat inte oväsentlig omfattning har arbetat
i verksamheten.   i verksamheten.  

Ekonomiskt omställningsstöd och inkomstgaranti enligt lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter ska inte anses som arbetsinkomst.

Vid beräkningen av skattereduktion ska arbetsinkomsterna utgöras av

överskott i inkomstslaget tjänst, och

överskott i inkomstslaget näringsverksamhet minskat med sjukpenning eller annan ersättning som anges i 15 kap. 8 §.

Arbetsinkomsterna ska minskas med allmänna avdrag enligt 62 kap. och sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. samt avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.

1Lagen omtryckt 2008:803.

2Senaste lydelse 2016:1120.

35