Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Civilutskottets bet 2018/19:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2018

Beslut

Fartygsägare får skadeståndsansvaret när skadliga ämnen transporteras (CU3)

Det blir fartygets ägare som blir skadeansvarig om en transport av vissa farliga och skadliga ämnen leder till skada. Fartygsägaren ska även vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring.

Om fartygsägaren inte kan betala alla de skador som uppkommit ska den som lider skada ha möjlighet att få ersättning från en internationell fond. Det införs också sanktioner som gäller när vissa skyldigheter inte följs.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Regeringen får bestämma när de flesta förändringar ska börja gälla. Vissa förändringar börjar gälla den 1 januari.

Riksdagen godkände samtidigt den internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-08
bet 2018/19:CU3

Fartygsägare får skadeståndsansvaret när skadliga ämnen transporteras (CU3)

Det blir fartygets ägare som blir skadeansvarig om en transport av vissa farliga och skadliga ämnen leder till skada. Fartygsägaren ska även vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring.

Om fartygsägaren inte kan betala alla de skador som uppkommit ska den som lider skada ha möjlighet att få ersättning från en internationell fond. Det införs också sanktioner som gäller när vissa skyldigheter inte följs.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår att regeringen får bestämma när de flesta förändringar ska börja gälla. Vissa förändringar föreslås börja gälla den 1 januari.

Civilutskottet föreslår samtidigt att riksdagen godkänner den internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner
1. 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen,
2. att Sverige vid tillträdet till protokollet lämnar en förklaring om att tillämpningen inte ska omfatta fartyg med en dräktighet om högst 200 som i inrikes trafik transporterar farliga och skadliga ämnen i förpackad form,
3. att Sverige vid tillträdet till protokollet, i förhållande till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar i dess lydelse enligt 1996 års ändringsprotokoll, förbehåller sig rätten att undanta fordringar med anledning av skador som avses i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen,
b) antar regeringens förslag till
1. lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen,
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja,
4. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
5. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

6. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
7. lag om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009),
8. lag om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken,
9. lag om ändring i lagen (2017:723) om ändring i sjölagen (1994:1009).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:268 punkterna 1-12.